ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4102 :  สพป.อุดรธานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 680132 41020001 บ้านปอ
ยืนยันแล้ว
2 680186 41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ยืนยันแล้ว
3 680187 41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
4 680189 41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
5 680190 41020005 บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
6 680149 41020006 บ้านเชียงแหว
ยืนยันแล้ว
7 680150 41020007 บ้านเซียบ
ยืนยันแล้ว
8 680151 41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
9 680152 41020009 บ้านสวนหม่อน
ยืนยันแล้ว
10 680153 41020010 บ้านเดียม
ยืนยันแล้ว
11 680154 41020011 บ้านนกขะบา
ยืนยันแล้ว
12 680155 41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
ยืนยันแล้ว
13 680156 41020013 บ้านเมืองพรึก
ยืนยันแล้ว
14 680157 41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
ยืนยันแล้ว
15 680158 41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
ยืนยันแล้ว
16 680159 41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
ยืนยันแล้ว
17 680160 41020017 บ้านดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
18 680175 41020018 บ้านห้วยกองสี
ยืนยันแล้ว
19 680176 41020019 บ้านโนนสิมมา
ยืนยันแล้ว
20 680139 41020020 บ้านโนนจำปา
ยืนยันแล้ว
21 680188 41020021 บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
22 680191 41020022 บ้านดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
23 680119 41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 680120 41020024 บ้านท่าแร่
ยืนยันแล้ว
25 680121 41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
26 680122 41020026 บ้านนาเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
27 680123 41020027 บ้านกุดยาง
ยืนยันแล้ว
28 680124 41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์
ยืนยันแล้ว
29 680133 41020029 บ้านปะโค
ยืนยันแล้ว
30 680134 41020030 บ้านบุ่งหมากลาน
ยืนยันแล้ว
31 680135 41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
32 680136 41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
ยืนยันแล้ว
33 680137 41020033 บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
34 680138 41020034 บ้านเกิ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
35 680145 41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
36 680146 41020036 บ้านนาดีสร้างบง
ยืนยันแล้ว
37 680147 41020037 บ้านสี่แจ
ยืนยันแล้ว
38 680148 41020038 บ้านดงเรือง
ยืนยันแล้ว
39 680177 41020039 อนุบาลกุมภวาปี
ยืนยันแล้ว
40 680178 41020040 บ้านกงพาน
ยืนยันแล้ว
41 680185 41020041 บ้านพันดอน
ยืนยันแล้ว
42 680183 41020042 บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
43 680179 41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
44 680180 41020045 บ้านวาปี
ยืนยันแล้ว
45 680181 41020046 บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
46 680182 41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
ยืนยันแล้ว
47 680163 41020048 บ้านสวนมอนคำ
ยืนยันแล้ว
48 680164 41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย
ยืนยันแล้ว
49 680165 41020050 บ้านคำไผ่
ยืนยันแล้ว
50 680166 41020051 บ้านหินเหลิ่ง
ยืนยันแล้ว
51 680167 41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม
ยืนยันแล้ว
52 680168 41020053 บ้านนาแบก
ยืนยันแล้ว
53 680161 41020054 บ้านท่าหนองเทา
ยืนยันแล้ว
54 680162 41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา
ยืนยันแล้ว
55 680125 41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
56 680128 41020059 บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
57 680143 41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
ยืนยันแล้ว
58 680144 41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
ยืนยันแล้ว
59 680140 41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
ยืนยันแล้ว
60 680141 41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
61 680142 41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ
ยืนยันแล้ว
62 680130 41020065 บ้านท่าสัง
ยืนยันแล้ว
63 680131 41020066 บ้านโนนมะข่า
ยืนยันแล้ว
64 680172 41020067 บ้านโนนหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
65 680173 41020068 บ้านกุดจิก
ยืนยันแล้ว
66 680174 41020069 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
67 680192 41020070 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
68 680129 41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
69 680169 41020072 บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
70 680170 41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
ยืนยันแล้ว
71 680617 41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
ยืนยันแล้ว
72 680621 41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
ยืนยันแล้ว
73 680622 41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว
ยืนยันแล้ว
74 680623 41020078 บ้านตาดโตนไร่เดชา
ยืนยันแล้ว
75 680647 41020079 บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
76 680648 41020080 บ้านม่วงดง
ยืนยันแล้ว
77 680646 41020081 บ้านหาดสถาพร
ยืนยันแล้ว
78 680643 41020082 ชุมชนทมป่าข่า
ยืนยันแล้ว
79 680644 41020083 บ้านทมนางาม
ยืนยันแล้ว
80 680645 41020084 บ้านค้อน้อย
ยืนยันแล้ว
81 680616 41020085 อนุบาลโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
82 680618 41020086 บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
83 680619 41020087 บ้านม่วงเฒ่า
ยืนยันแล้ว
84 680620 41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
85 680624 41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
86 680626 41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
ยืนยันแล้ว
87 680627 41020092 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
88 680628 41020093 บ้านกุดขนวน
ยืนยันแล้ว
89 680629 41020094 บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
90 680630 41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง
ยืนยันแล้ว
91 680632 41020096 บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
92 680633 41020097 บ้านบะยาว
ยืนยันแล้ว
93 680634 41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
ยืนยันแล้ว
94 680635 41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ
ยืนยันแล้ว
95 680637 41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
96 680638 41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
97 680636 41020102 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
98 680639 41020103 บ้านนาเหล่า
ยืนยันแล้ว
99 680640 41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
100 680641 41020105 โนนจำปาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
101 680642 41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
102 680441 41020107 ชุมชนจำปี
ยืนยันแล้ว
103 680442 41020108 บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
104 680443 41020109 บ้านโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
105 680471 41020111 บ้านดูนเลา
ยืนยันแล้ว
106 680472 41020112 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
107 680454 41020114 บ้านกุดนาค้อ
ยืนยันแล้ว
108 680455 41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
109 680457 41020116 บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
110 680445 41020117 บ้านนายูง
ยืนยันแล้ว
111 680446 41020118 บ้านโคกหนองแวง
ยืนยันแล้ว
112 680447 41020119 บ้านหนองกุงปาว
ยืนยันแล้ว
113 680448 41020120 บ้านคำดอกไม้
ยืนยันแล้ว
114 680458 41020121 บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
115 680459 41020122 บ้านสามขา
ยืนยันแล้ว
116 680460 41020123 บ้านสมดี
ยืนยันแล้ว
117 680456 41020124 บ้านโปร่ง
ยืนยันแล้ว
118 680440 41020126 บ้านห้วยวังปลา
ยืนยันแล้ว
119 680437 41020127 อนุบาลศรีธาตุ
ยืนยันแล้ว
120 680438 41020128 บ้านโคกศรี
ยืนยันแล้ว
121 680439 41020129 บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
122 680449 41020130 บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
123 680450 41020131 บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
124 680451 41020132 บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
125 680452 41020133 บ้านป่าไร่
ยืนยันแล้ว
126 680463 41020134 คำเมยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
127 680464 41020135 คำกุงประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
128 680465 41020136 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
129 680466 41020137 บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
130 680467 41020138 คำค้อพิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว
131 680468 41020139 สามัคคีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
132 680453 41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
133 680470 41020142 บ้านโนนอำนวย
ยืนยันแล้ว
134 680676 41020143 ดงง่ามนางาม
ยืนยันแล้ว
135 680677 41020144 บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
136 680678 41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
137 680685 41020146 บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
138 680686 41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
139 680687 41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง
ยืนยันแล้ว
140 680688 41020149 บ้านโคกเล้า
ยืนยันแล้ว
141 680689 41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร
ยืนยันแล้ว
142 680690 41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย
ยืนยันแล้ว
143 680691 41020152 บ้านคำยาง
ยืนยันแล้ว
144 680692 41020153 ผาสุกประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
145 680693 41020154 บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
146 680694 41020155 บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
147 680695 41020156 บ้านคำจวง
ยืนยันแล้ว
148 680696 41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
149 680697 41020158 บ้านผาทอง
ยืนยันแล้ว
150 680698 41020159 คำไฮพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
151 680699 41020160 บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
152 680682 41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
153 680679 41020162 อนุบาลวังสามหมอ
ยืนยันแล้ว
154 680680 41020163 หาญใจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
155 680681 41020164 บ้านไทยสมพร
ยืนยันแล้ว
156 680683 41020165 บ้านหนองกุงทับม้า
ยืนยันแล้ว
157 680684 41020166 บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
158 680675 41020167 หนองไผ่พรเจริญ
ยืนยันแล้ว
159 680673 41020168 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
160 680674 41020169 บ้านคำโคกสูง
ยืนยันแล้ว
161 680671 41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
162 680672 41020171 บ้านหนองหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
163 680738 41020172 อนุบาลหนองแสง
ยืนยันแล้ว
164 680740 41020173 บ้านสามเหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
165 680741 41020174 บ้านหนองประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
166 680742 41020175 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
167 680743 41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ
ยืนยันแล้ว
168 680745 41020177 ทับกุงประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
169 680749 41020178 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
170 680750 41020179 บ้านนาดีโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
171 680751 41020180 บ้านนาฝาย
ยืนยันแล้ว
172 680755 41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
173 680752 41020182 บ้านทับไฮ
ยืนยันแล้ว
174 680754 41020184 บ้านท่ายม
ยืนยันแล้ว
175 680748 41020185 บ้านแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
176 680739 41020186 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
177 680744 41020188 คำบอนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
178 680746 41020189 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
179 680810 41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
ยืนยันแล้ว
180 680811 41020191 บ้านนาม่วง
ยืนยันแล้ว
181 680812 41020192 บ้านโนนสา
ยืนยันแล้ว
182 680813 41020193 บ้านโนนแสวง
ยืนยันแล้ว
183 680818 41020194 บ้านโคกสีวังแสง
ยืนยันแล้ว
184 680819 41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
ยืนยันแล้ว
185 680820 41020196 บ้านเชียงกรม
ยืนยันแล้ว
186 680821 41020197 บ้านโนนทรายฟอง
ยืนยันแล้ว
187 680817 41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
188 680814 41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
189 680815 41020200 บ้านสะอาดนามูล
ยืนยันแล้ว
190 680816 41020201 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
191 680809 41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
192 680806 41020203 บ้านอุ่มจาน
ยืนยันแล้ว
193 680807 41020204 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
194 680808 41020205 บ้านเมืองปัง
ยืนยันแล้ว