ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4102 :  สพป.อุดรธานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 680132 41020001 บ้านปอ
ยังไม่ยืนยัน
2 680186 41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
3 680187 41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
4 680189 41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
5 680190 41020005 บ้านดอนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
6 680149 41020006 บ้านเชียงแหว
ยังไม่ยืนยัน
7 680150 41020007 บ้านเซียบ
ยังไม่ยืนยัน
8 680151 41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
9 680152 41020009 บ้านสวนหม่อน
ยังไม่ยืนยัน
10 680153 41020010 บ้านเดียม
ยังไม่ยืนยัน
11 680154 41020011 บ้านนกขะบา
ยังไม่ยืนยัน
12 680155 41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
13 680156 41020013 บ้านเมืองพรึก
ยังไม่ยืนยัน
14 680157 41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
15 680158 41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
ยังไม่ยืนยัน
16 680159 41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
ยังไม่ยืนยัน
17 680160 41020017 บ้านดอนเงิน
ยังไม่ยืนยัน
18 680175 41020018 บ้านห้วยกองสี
ยังไม่ยืนยัน
19 680176 41020019 บ้านโนนสิมมา
ยังไม่ยืนยัน
20 680139 41020020 บ้านโนนจำปา
ยังไม่ยืนยัน
21 680188 41020021 บ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
22 680191 41020022 บ้านดอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
23 680119 41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 680120 41020024 บ้านท่าแร่
ยังไม่ยืนยัน
25 680121 41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
26 680122 41020026 บ้านนาเพ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
27 680123 41020027 บ้านกุดยาง
ยังไม่ยืนยัน
28 680124 41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
29 680133 41020029 บ้านปะโค
ยังไม่ยืนยัน
30 680134 41020030 บ้านบุ่งหมากลาน
ยังไม่ยืนยัน
31 680135 41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
ยังไม่ยืนยัน
32 680136 41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
ยังไม่ยืนยัน
33 680137 41020033 บ้านดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
34 680138 41020034 บ้านเกิ้งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
35 680145 41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
36 680146 41020036 บ้านนาดีสร้างบง
ยังไม่ยืนยัน
37 680147 41020037 บ้านสี่แจ
ยังไม่ยืนยัน
38 680148 41020038 บ้านดงเรือง
ยังไม่ยืนยัน
39 680177 41020039 อนุบาลกุมภวาปี
ยังไม่ยืนยัน
40 680178 41020040 บ้านกงพาน
ยังไม่ยืนยัน
41 680185 41020041 บ้านพันดอน
ยังไม่ยืนยัน
42 680183 41020042 บ้านคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
43 680179 41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
44 680180 41020045 บ้านวาปี
ยังไม่ยืนยัน
45 680181 41020046 บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
46 680182 41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
47 680163 41020048 บ้านสวนมอนคำ
ยังไม่ยืนยัน
48 680164 41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย
ยังไม่ยืนยัน
49 680165 41020050 บ้านคำไผ่
ยังไม่ยืนยัน
50 680166 41020051 บ้านหินเหลิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
51 680167 41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
52 680168 41020053 บ้านนาแบก
ยังไม่ยืนยัน
53 680161 41020054 บ้านท่าหนองเทา
ยังไม่ยืนยัน
54 680162 41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา
ยังไม่ยืนยัน
55 680125 41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
56 680128 41020059 บ้านหนองแดง
ยังไม่ยืนยัน
57 680143 41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
ยังไม่ยืนยัน
58 680144 41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
ยังไม่ยืนยัน
59 680140 41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
ยังไม่ยืนยัน
60 680141 41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
61 680142 41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ
ยังไม่ยืนยัน
62 680130 41020065 บ้านท่าสัง
ยังไม่ยืนยัน
63 680131 41020066 บ้านโนนมะข่า
ยังไม่ยืนยัน
64 680172 41020067 บ้านโนนหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
65 680173 41020068 บ้านกุดจิก
ยังไม่ยืนยัน
66 680174 41020069 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
67 680192 41020070 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
68 680129 41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
69 680169 41020072 บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
70 680170 41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
ยังไม่ยืนยัน
71 680617 41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
72 680621 41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
73 680622 41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
74 680623 41020078 บ้านตาดโตนไร่เดชา
ยังไม่ยืนยัน
75 680647 41020079 บ้านโคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
76 680648 41020080 บ้านม่วงดง
ยังไม่ยืนยัน
77 680646 41020081 บ้านหาดสถาพร
ยังไม่ยืนยัน
78 680643 41020082 ชุมชนทมป่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
79 680644 41020083 บ้านทมนางาม
ยังไม่ยืนยัน
80 680645 41020084 บ้านค้อน้อย
ยังไม่ยืนยัน
81 680616 41020085 อนุบาลโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
82 680618 41020086 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
83 680619 41020087 บ้านม่วงเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
84 680620 41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
85 680624 41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
86 680626 41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
87 680627 41020092 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
88 680628 41020093 บ้านกุดขนวน
ยังไม่ยืนยัน
89 680629 41020094 บ้านโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
90 680630 41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง
ยังไม่ยืนยัน
91 680632 41020096 บ้านหนองโก
ยังไม่ยืนยัน
92 680633 41020097 บ้านบะยาว
ยังไม่ยืนยัน
93 680634 41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
ยังไม่ยืนยัน
94 680635 41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ
ยังไม่ยืนยัน
95 680637 41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
96 680638 41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
97 680636 41020102 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
98 680639 41020103 บ้านนาเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
99 680640 41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
100 680641 41020105 โนนจำปาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
101 680642 41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
102 680441 41020107 ชุมชนจำปี
ยังไม่ยืนยัน
103 680442 41020108 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
104 680443 41020109 บ้านโคกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
105 680471 41020111 บ้านดูนเลา
ยังไม่ยืนยัน
106 680472 41020112 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
107 680454 41020114 บ้านกุดนาค้อ
ยังไม่ยืนยัน
108 680455 41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
109 680457 41020116 บ้านป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
110 680445 41020117 บ้านนายูง
ยังไม่ยืนยัน
111 680446 41020118 บ้านโคกหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
112 680447 41020119 บ้านหนองกุงปาว
ยังไม่ยืนยัน
113 680448 41020120 บ้านคำดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
114 680458 41020121 บ้านห้วยผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
115 680459 41020122 บ้านสามขา
ยังไม่ยืนยัน
116 680460 41020123 บ้านสมดี
ยังไม่ยืนยัน
117 680456 41020124 บ้านโปร่ง
ยังไม่ยืนยัน
118 680440 41020126 บ้านห้วยวังปลา
ยังไม่ยืนยัน
119 680437 41020127 อนุบาลศรีธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
120 680438 41020128 บ้านโคกศรี
ยังไม่ยืนยัน
121 680439 41020129 บ้านกอก
ยังไม่ยืนยัน
122 680449 41020130 บ้านหนองนกเขียน
ยังไม่ยืนยัน
123 680450 41020131 บ้านคำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
124 680451 41020132 บ้านโคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
125 680452 41020133 บ้านป่าไร่
ยังไม่ยืนยัน
126 680463 41020134 คำเมยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
127 680464 41020135 คำกุงประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
128 680465 41020136 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
129 680466 41020137 บ้านคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
130 680467 41020138 คำค้อพิทยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
131 680468 41020139 สามัคคีวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
132 680453 41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
133 680470 41020142 บ้านโนนอำนวย
ยังไม่ยืนยัน
134 680676 41020143 ดงง่ามนางาม
ยังไม่ยืนยัน
135 680677 41020144 บ้านท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
136 680678 41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
137 680685 41020146 บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
138 680686 41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
139 680687 41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง
ยังไม่ยืนยัน
140 680688 41020149 บ้านโคกเล้า
ยังไม่ยืนยัน
141 680689 41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร
ยังไม่ยืนยัน
142 680690 41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย
ยังไม่ยืนยัน
143 680691 41020152 บ้านคำยาง
ยังไม่ยืนยัน
144 680692 41020153 ผาสุกประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
145 680693 41020154 บ้านดงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
146 680694 41020155 บ้านคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
147 680695 41020156 บ้านคำจวง
ยังไม่ยืนยัน
148 680696 41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
149 680697 41020158 บ้านผาทอง
ยังไม่ยืนยัน
150 680698 41020159 คำไฮพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
151 680699 41020160 บ้านวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
152 680682 41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
153 680679 41020162 อนุบาลวังสามหมอ
ยังไม่ยืนยัน
154 680680 41020163 หาญใจพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
155 680681 41020164 บ้านไทยสมพร
ยังไม่ยืนยัน
156 680683 41020165 บ้านหนองกุงทับม้า
ยังไม่ยืนยัน
157 680684 41020166 บ้านโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
158 680675 41020167 หนองไผ่พรเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
159 680673 41020168 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
160 680674 41020169 บ้านคำโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
161 680671 41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
162 680672 41020171 บ้านหนองหญ้าไซ
ยังไม่ยืนยัน
163 680738 41020172 อนุบาลหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
164 680740 41020173 บ้านสามเหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
165 680741 41020174 บ้านหนองประเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
166 680742 41020175 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
167 680743 41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ
ยังไม่ยืนยัน
168 680745 41020177 ทับกุงประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
169 680749 41020178 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
170 680750 41020179 บ้านนาดีโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
171 680751 41020180 บ้านนาฝาย
ยังไม่ยืนยัน
172 680755 41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
173 680752 41020182 บ้านทับไฮ
ยังไม่ยืนยัน
174 680754 41020184 บ้านท่ายม
ยังไม่ยืนยัน
175 680748 41020185 บ้านแสงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
176 680739 41020186 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
177 680744 41020188 คำบอนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
178 680746 41020189 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
179 680810 41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
ยังไม่ยืนยัน
180 680811 41020191 บ้านนาม่วง
ยังไม่ยืนยัน
181 680812 41020192 บ้านโนนสา
ยังไม่ยืนยัน
182 680813 41020193 บ้านโนนแสวง
ยังไม่ยืนยัน
183 680818 41020194 บ้านโคกสีวังแสง
ยังไม่ยืนยัน
184 680819 41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
ยังไม่ยืนยัน
185 680820 41020196 บ้านเชียงกรม
ยังไม่ยืนยัน
186 680821 41020197 บ้านโนนทรายฟอง
ยังไม่ยืนยัน
187 680817 41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
ยังไม่ยืนยัน
188 680814 41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
189 680815 41020200 บ้านสะอาดนามูล
ยังไม่ยืนยัน
190 680816 41020201 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
191 680809 41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
192 680806 41020203 บ้านอุ่มจาน
ยังไม่ยืนยัน
193 680807 41020204 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
194 680808 41020205 บ้านเมืองปัง
ยังไม่ยืนยัน