ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4104 :  สพป.อุดรธานี เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 680595 41040001 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
2 680596 41040002 บ้านดงธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
3 680597 41040003 บ้านดงหวาย
ยังไม่ยืนยัน
4 680598 41040004 บ้านหนองโนไชยวาน
ยังไม่ยืนยัน
5 680599 41040005 บ้านกุดจับ
ยังไม่ยืนยัน
6 680600 41040006 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
ยังไม่ยืนยัน
7 680584 41040007 บ้านลำภู
ยังไม่ยืนยัน
8 680578 41040008 บ้านขอนยูง
ยังไม่ยืนยัน
9 680579 41040009 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
10 680582 41040010 บ้านหนองกุงหนองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
11 680583 41040011 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
ยังไม่ยืนยัน
12 680585 41040012 บ้านถิ่น
ยังไม่ยืนยัน
13 680587 41040014 ชุมชนบ้านสร้างแป้น
ยังไม่ยืนยัน
14 680588 41040016 ชุมชนหนองแปนหินโงม
ยังไม่ยืนยัน
15 680589 41040017 บ้านเชียงเพ็ง
ยังไม่ยืนยัน
16 680580 41040018 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
ยังไม่ยืนยัน
17 680581 41040019 บ้านเหล่าตำแย
ยังไม่ยืนยัน
18 680602 41040021 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
19 680603 41040022 บ้านหนองสร้างไพร
ยังไม่ยืนยัน
20 680604 41040023 บ้านโพธิ์โนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
21 680605 41040024 บ้านกานต์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
22 680606 41040025 บ้านหันเทาผักกาดย่า
ยังไม่ยืนยัน
23 680608 41040027 โนนสูงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 680591 41040028 บ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
25 680592 41040029 บ้านข่า
ยังไม่ยืนยัน
26 680593 41040030 บ้านโสกแกคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
27 680594 41040031 บ้านดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
28 680609 41040032 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ยังไม่ยืนยัน
29 680615 41040033 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
ยังไม่ยืนยัน
30 680613 41040034 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 680614 41040035 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1
ยังไม่ยืนยัน
32 680610 41040036 บ้านหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
33 680611 41040037 บ้านโนนฐานะ
ยังไม่ยืนยัน
34 680612 41040038 บ้านสร้างก่อ
ยังไม่ยืนยัน
35 680358 41040039 บ้านผักบุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
36 680359 41040040 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
37 680334 41040041 บ้านเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
38 680335 41040042 บ้านข้าวสาร
ยังไม่ยืนยัน
39 680338 41040043 บ้านหินตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
40 680319 41040044 บ้านเขือน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
41 680320 41040045 บ้านเทื่อม
ยังไม่ยืนยัน
42 680321 41040046 บ้านหลุมข้าว
ยังไม่ยืนยัน
43 680322 41040047 บ้านค้อปัญญานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
44 680323 41040048 บ้านนาสี
ยังไม่ยืนยัน
45 680324 41040049 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
46 680360 41040050 บ้านนางิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
47 680361 41040051 บ้านคำด้วง
ยังไม่ยืนยัน
48 680362 41040052 บ้านสระคลองพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
49 680363 41040053 อุดรวัฒนานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
50 680364 41040054 บ้านตาดน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
51 680365 41040055 บ้านลาดหอคำ
ยังไม่ยืนยัน
52 680366 41040056 บ้านนาหลวง
ยังไม่ยืนยัน
53 680317 41040057 ราษฎร์จุฬาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
54 680310 41040059 คำบงเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
55 680311 41040060 บ้านดงหมูชัยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
56 680312 41040061 บ้านนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
57 680345 41040065 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
58 680346 41040066 บ้านขัวล้อ
ยังไม่ยืนยัน
59 680357 41040067 บ้านแดง
ยังไม่ยืนยัน
60 680348 41040069 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
61 680349 41040070 บ้านนาอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
62 680350 41040071 บ้านลาน
ยังไม่ยืนยัน
63 680331 41040072 บ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
64 680332 41040073 ดอนตาลดงบังวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65 680333 41040074 บ้านนาเตย
ยังไม่ยืนยัน
66 680342 41040075 บ้านนาไฮ
ยังไม่ยืนยัน
67 680327 41040076 บ้านคูดงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
68 680329 41040078 โนนทองโนนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
69 680330 41040079 บ้านโนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
70 680301 41040082 บ้านนาคูณ
ยังไม่ยืนยัน
71 680298 41040083 บ้านนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
72 680294 41040084 อนุบาลบ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
73 680295 41040085 ชุมชนบ้านแวง
ยังไม่ยืนยัน
74 680296 41040086 บริบาลภูมิเขตต์
ยังไม่ยืนยัน
75 680297 41040087 บ้านภูดิน
ยังไม่ยืนยัน
76 680351 41040088 บ้านติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
77 680352 41040089 บ้านหนองกบนาแมน
ยังไม่ยืนยัน
78 680353 41040090 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
79 680354 41040091 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
80 680355 41040092 จอมศรีโคกก่องวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
81 680356 41040093 บ้านกาลึม
ยังไม่ยืนยัน
82 680336 41040094 บ้านนางาม
ยังไม่ยืนยัน
83 680337 41040095 ชุมชนสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
84 680339 41040096 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
85 680340 41040097 บ้านแหลมทองพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
86 680341 41040098 บ้านหนองบอนเวียงชัย
ยังไม่ยืนยัน
87 680314 41040099 บ้านสะคุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
88 680315 41040100 ยางโกนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
89 680316 41040101 บ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
90 680325 41040102 บ้านหนองหัวคู
ยังไม่ยืนยัน
91 680326 41040103 บ้านกุดเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
92 680302 41040104 บ้านดงหวายดงขวาง
ยังไม่ยืนยัน
93 680303 41040105 บ้านหนองนกเขียน
ยังไม่ยืนยัน
94 680304 41040106 หนองกุงวังแสง
ยังไม่ยืนยัน
95 680305 41040107 บ้านโคกสีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
96 680306 41040108 บ้านหายโศก
ยังไม่ยืนยัน
97 680307 41040109 บ้านธาตุประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
98 680308 41040110 บ้านนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
99 680309 41040111 บ้านโนนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
100 680218 41040112 บ้านเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
101 680193 41040113 บ้านนางัว
ยังไม่ยืนยัน
102 680198 41040114 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
103 680199 41040116 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
104 680201 41040118 บ้านนาเมืองไทย
ยังไม่ยืนยัน
105 680202 41040119 บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม)
ยังไม่ยืนยัน
106 680204 41040120 บ้านเทพประทาน
ยังไม่ยืนยัน
107 680211 41040121 บ้านหยวก
ยังไม่ยืนยัน
108 680212 41040122 บ้านจำปาทอง
ยังไม่ยืนยัน
109 680213 41040123 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
ยังไม่ยืนยัน
110 680214 41040124 บ้านทุ่งทอง
ยังไม่ยืนยัน
111 680215 41040125 บ้านท่าลี่
ยังไม่ยืนยัน
112 680216 41040126 บ้านน้ำปู่
ยังไม่ยืนยัน
113 680194 41040127 บ้านท่าโสม
ยังไม่ยืนยัน
114 680195 41040128 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
115 680203 41040129 บ้านน้ำทรง
ยังไม่ยืนยัน
116 680219 41040130 บ้านสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
117 680221 41040132 บ้านโชคเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
118 680222 41040133 บ้านสวัสดี
ยังไม่ยืนยัน
119 680197 41040134 บ้านโสมเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
120 680196 41040135 บ้านหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
121 680210 41040136 เตชะไพบูลย์ (2)
ยังไม่ยืนยัน
122 680208 41040137 บ้านนาเก็น
ยังไม่ยืนยัน
123 680209 41040138 บ้านสาครพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
124 680205 41040139 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
125 680206 41040140 บ้านน้ำซึม
ยังไม่ยืนยัน
126 680207 41040141 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
127 680765 41040142 บ้านวังบง
ยังไม่ยืนยัน
128 680766 41040143 บ้านวังแข้
ยังไม่ยืนยัน
129 680767 41040144 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
130 680768 41040145 ชายแดนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
131 680764 41040146 บ้านนาแค
ยังไม่ยืนยัน
132 680763 41040147 ชุมพลนาคลัง
ยังไม่ยืนยัน
133 680757 41040148 บ้านนาต้องนาสมนึก
ยังไม่ยืนยัน
134 680762 41040149 บ้านนายูง
ยังไม่ยืนยัน
135 680756 41040150 บ้านสว่างปากราง
ยังไม่ยืนยัน
136 680758 41040151 บ้านวังเลาโสมสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
137 680759 41040152 บ้านเชียงดีกุดเชือม
ยังไม่ยืนยัน
138 680760 41040153 บ้านท่าโปงทอง
ยังไม่ยืนยัน
139 680761 41040154 บ้านปากเจียงโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
140 680769 41040155 บ้านนาตูม
ยังไม่ยืนยัน
141 680770 41040156 บ้านนาคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
142 680771 41040157 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
143 680772 41040158 อนุบาลบ้านก้องวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
144 680894 41040159 บ้านสมประสงค์
ยังไม่ยืนยัน