ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4104 :  สพป.อุดรธานี เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 680595 41040001 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2 680596 41040002 บ้านดงธาตุ
ยืนยันแล้ว
3 680597 41040003 บ้านดงหวาย
ยืนยันแล้ว
4 680598 41040004 บ้านหนองโนไชยวาน
ยืนยันแล้ว
5 680599 41040005 บ้านกุดจับ
ยืนยันแล้ว
6 680600 41040006 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
ยืนยันแล้ว
7 680584 41040007 บ้านลำภู
ยืนยันแล้ว
8 680578 41040008 บ้านขอนยูง
ยืนยันแล้ว
9 680579 41040009 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
10 680582 41040010 บ้านหนองกุงหนองเจริญ
ยืนยันแล้ว
11 680583 41040011 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
ยืนยันแล้ว
12 680585 41040012 บ้านถิ่น
ยืนยันแล้ว
13 680587 41040014 ชุมชนบ้านสร้างแป้น
ยืนยันแล้ว
14 680588 41040016 ชุมชนหนองแปนหินโงม
ยืนยันแล้ว
15 680589 41040017 บ้านเชียงเพ็ง
ยืนยันแล้ว
16 680580 41040018 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
ยืนยันแล้ว
17 680581 41040019 บ้านเหล่าตำแย
ยืนยันแล้ว
18 680602 41040021 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
19 680603 41040022 บ้านหนองสร้างไพร
ยืนยันแล้ว
20 680604 41040023 บ้านโพธิ์โนนแดง
ยืนยันแล้ว
21 680605 41040024 บ้านกานต์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
22 680606 41040025 บ้านหันเทาผักกาดย่า
ยืนยันแล้ว
23 680608 41040027 โนนสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 680591 41040028 บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
25 680592 41040029 บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
26 680593 41040030 บ้านโสกแกคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
27 680594 41040031 บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
28 680609 41040032 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ยืนยันแล้ว
29 680615 41040033 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
ยืนยันแล้ว
30 680613 41040034 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
31 680614 41040035 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1
ยืนยันแล้ว
32 680610 41040036 บ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
33 680611 41040037 บ้านโนนฐานะ
ยืนยันแล้ว
34 680612 41040038 บ้านสร้างก่อ
ยืนยันแล้ว
35 680358 41040039 บ้านผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
36 680359 41040040 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
37 680334 41040041 บ้านเม็ก
ยืนยันแล้ว
38 680335 41040042 บ้านข้าวสาร
ยืนยันแล้ว
39 680338 41040043 บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
40 680319 41040044 บ้านเขือน้ำ
ยืนยันแล้ว
41 680320 41040045 บ้านเทื่อม
ยืนยันแล้ว
42 680321 41040046 บ้านหลุมข้าว
ยืนยันแล้ว
43 680322 41040047 บ้านค้อปัญญานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
44 680323 41040048 บ้านนาสี
ยืนยันแล้ว
45 680324 41040049 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
46 680360 41040050 บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
47 680361 41040051 บ้านคำด้วง
ยืนยันแล้ว
48 680362 41040052 บ้านสระคลองพัฒนา
ยืนยันแล้ว
49 680363 41040053 อุดรวัฒนานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
50 680364 41040054 บ้านตาดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
51 680365 41040055 บ้านลาดหอคำ
ยืนยันแล้ว
52 680366 41040056 บ้านนาหลวง
ยืนยันแล้ว
53 680317 41040057 ราษฎร์จุฬาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
54 680310 41040059 คำบงเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
55 680311 41040060 บ้านดงหมูชัยเจริญ
ยืนยันแล้ว
56 680312 41040061 บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
57 680345 41040065 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
58 680346 41040066 บ้านขัวล้อ
ยืนยันแล้ว
59 680357 41040067 บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
60 680348 41040069 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
61 680349 41040070 บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
62 680350 41040071 บ้านลาน
ยืนยันแล้ว
63 680331 41040072 บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
64 680332 41040073 ดอนตาลดงบังวิทยา
ยืนยันแล้ว
65 680333 41040074 บ้านนาเตย
ยืนยันแล้ว
66 680342 41040075 บ้านนาไฮ
ยืนยันแล้ว
67 680327 41040076 บ้านคูดงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
68 680329 41040078 โนนทองโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
69 680330 41040079 บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
70 680301 41040082 บ้านนาคูณ
ยืนยันแล้ว
71 680298 41040083 บ้านนารายณ์
ยืนยันแล้ว
72 680294 41040084 อนุบาลบ้านผือ
ยืนยันแล้ว
73 680295 41040085 ชุมชนบ้านแวง
ยืนยันแล้ว
74 680296 41040086 บริบาลภูมิเขตต์
ยืนยันแล้ว
75 680297 41040087 บ้านภูดิน
ยืนยันแล้ว
76 680351 41040088 บ้านติ้ว
ยืนยันแล้ว
77 680352 41040089 บ้านหนองกบนาแมน
ยืนยันแล้ว
78 680353 41040090 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
79 680354 41040091 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
80 680355 41040092 จอมศรีโคกก่องวิทยา
ยืนยันแล้ว
81 680356 41040093 บ้านกาลึม
ยืนยันแล้ว
82 680336 41040094 บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
83 680337 41040095 ชุมชนสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
84 680339 41040096 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
85 680340 41040097 บ้านแหลมทองพัฒนา
ยืนยันแล้ว
86 680341 41040098 บ้านหนองบอนเวียงชัย
ยืนยันแล้ว
87 680314 41040099 บ้านสะคุวิทยา
ยืนยันแล้ว
88 680315 41040100 ยางโกนวิทย์
ยืนยันแล้ว
89 680316 41040101 บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
90 680325 41040102 บ้านหนองหัวคู
ยืนยันแล้ว
91 680326 41040103 บ้านกุดเม็ก
ยืนยันแล้ว
92 680302 41040104 บ้านดงหวายดงขวาง
ยืนยันแล้ว
93 680303 41040105 บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
94 680304 41040106 หนองกุงวังแสง
ยืนยันแล้ว
95 680305 41040107 บ้านโคกสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
96 680306 41040108 บ้านหายโศก
ยืนยันแล้ว
97 680307 41040109 บ้านธาตุประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
98 680308 41040110 บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
99 680309 41040111 บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
100 680218 41040112 บ้านเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
101 680193 41040113 บ้านนางัว
ยืนยันแล้ว
102 680198 41040114 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
103 680199 41040116 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
104 680201 41040118 บ้านนาเมืองไทย
ยืนยันแล้ว
105 680202 41040119 บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม)
ยืนยันแล้ว
106 680204 41040120 บ้านเทพประทาน
ยืนยันแล้ว
107 680211 41040121 บ้านหยวก
ยืนยันแล้ว
108 680212 41040122 บ้านจำปาทอง
ยืนยันแล้ว
109 680213 41040123 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
ยืนยันแล้ว
110 680214 41040124 บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
111 680215 41040125 บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
112 680216 41040126 บ้านน้ำปู่
ยืนยันแล้ว
113 680194 41040127 บ้านท่าโสม
ยืนยันแล้ว
114 680195 41040128 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
115 680203 41040129 บ้านน้ำทรง
ยืนยันแล้ว
116 680219 41040130 บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
117 680221 41040132 บ้านโชคเจริญ
ยืนยันแล้ว
118 680222 41040133 บ้านสวัสดี
ยืนยันแล้ว
119 680197 41040134 บ้านโสมเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
120 680196 41040135 บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
121 680210 41040136 เตชะไพบูลย์ (2)
ยืนยันแล้ว
122 680208 41040137 บ้านนาเก็น
ยืนยันแล้ว
123 680209 41040138 บ้านสาครพัฒนา
ยืนยันแล้ว
124 680205 41040139 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
125 680206 41040140 บ้านน้ำซึม
ยืนยันแล้ว
126 680207 41040141 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
127 680765 41040142 บ้านวังบง
ยืนยันแล้ว
128 680766 41040143 บ้านวังแข้
ยืนยันแล้ว
129 680767 41040144 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
130 680768 41040145 ชายแดนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
131 680764 41040146 บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
132 680763 41040147 ชุมพลนาคลัง
ยืนยันแล้ว
133 680757 41040148 บ้านนาต้องนาสมนึก
ยืนยันแล้ว
134 680762 41040149 บ้านนายูง
ยืนยันแล้ว
135 680756 41040150 บ้านสว่างปากราง
ยืนยันแล้ว
136 680758 41040151 บ้านวังเลาโสมสวรรค์
ยืนยันแล้ว
137 680759 41040152 บ้านเชียงดีกุดเชือม
ยืนยันแล้ว
138 680760 41040153 บ้านท่าโปงทอง
ยืนยันแล้ว
139 680761 41040154 บ้านปากเจียงโนนทอง
ยืนยันแล้ว
140 680769 41040155 บ้านนาตูม
ยืนยันแล้ว
141 680770 41040156 บ้านนาคำน้อย
ยืนยันแล้ว
142 680771 41040157 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
143 680772 41040158 อนุบาลบ้านก้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
144 680894 41040159 บ้านสมประสงค์
ยืนยันแล้ว