ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4202 :  สพป.เลย เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 520090 42020001 บ้านนาซำแซง
ยังไม่ยืนยัน
2 520091 42020002 บ้านห้วยผุก
ยังไม่ยืนยัน
3 520092 42020003 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
4 520093 42020004 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
5 520094 42020005 บ้านน้ำทบ
ยังไม่ยืนยัน
6 520095 42020006 บ้านแก่งหินกกสะทอน
ยังไม่ยืนยัน
7 520103 42020007 บ้านขอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
8 520106 42020008 บ้านป่าบง
ยังไม่ยืนยัน
9 520116 42020009 บ้านโคกขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
10 520118 42020010 บ้านหินเกิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
11 520119 42020011 บ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
12 520120 42020012 บ้านกุดลันน้อยคีรี
ยังไม่ยืนยัน
13 520121 42020013 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
14 520122 42020014 บ้านซำนกจิบ
ยังไม่ยืนยัน
15 520076 42020015 ชุมชนบ้านทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
16 520078 42020016 บ้านนาวัวโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
17 520080 42020018 บ้านบุ่งค้อ
ยังไม่ยืนยัน
18 520081 42020019 บ้านกกซ้อ
ยังไม่ยืนยัน
19 520082 42020020 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
ยังไม่ยืนยัน
20 520083 42020021 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
21 520084 42020022 บ้านน้ำค้อ
ยังไม่ยืนยัน
22 520073 42020023 บ้านบุ่งตาข่าย
ยังไม่ยืนยัน
23 520075 42020024 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
24 520071 42020025 บ้านปากปวน
ยังไม่ยืนยัน
25 520085 42020027 บ้านวังแท่น
ยังไม่ยืนยัน
26 520086 42020028 บ้านผาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
27 520098 42020029 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
28 520101 42020030 บ้านโคกแฝก
ยังไม่ยืนยัน
29 520087 42020031 บ้านกุดแก
ยังไม่ยืนยัน
30 520088 42020032 บ้านโนน
ยังไม่ยืนยัน
31 520089 42020033 บ้านโนนกกจาน
ยังไม่ยืนยัน
32 520097 42020034 บ้านโคกมน
ยังไม่ยืนยัน
33 520077 42020035 บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
34 520113 42020036 บ้านกกเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
35 520115 42020037 บ้านนาอีเลิศ
ยังไม่ยืนยัน
36 520074 42020038 ชุมชนวังสะพุง
ยังไม่ยืนยัน
37 520109 42020039 บ้านวังสะพุง
ยังไม่ยืนยัน
38 520111 42020040 บ้านน้ำอ้อมเล้า
ยังไม่ยืนยัน
39 520112 42020042 บ้านห้วยทรายคำ
ยังไม่ยืนยัน
40 520114 42020043 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
41 520117 42020044 บ้านดงน้อยโคกหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
42 520123 42020045 บ้านเล้า
ยังไม่ยืนยัน
43 520124 42020046 บ้านกกบก
ยังไม่ยืนยัน
44 520125 42020047 บ้านน้ำจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
45 520126 42020048 เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
ยังไม่ยืนยัน
46 520127 42020049 บ้านหมากแข้งกกกอก
ยังไม่ยืนยัน
47 520128 42020050 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
ยังไม่ยืนยัน
48 520099 42020051 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
49 520100 42020052 บ้านหนองนอ
ยังไม่ยืนยัน
50 520105 42020053 บ้านหนองปาดฟาน
ยังไม่ยืนยัน
51 520107 42020054 บ้านศรีอุบลพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
52 520108 42020055 บ้านบึงสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
53 520096 42020056 บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
ยังไม่ยืนยัน
54 520102 42020057 บ้านเหมืองแบ่ง
ยังไม่ยืนยัน
55 520104 42020058 บ้านวังกกเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
56 520276 42020059 ชุมชนบ้านผานกเค้า
ยังไม่ยืนยัน
57 520277 42020060 บ้านห้วยส้มใต้
ยังไม่ยืนยัน
58 520279 42020062 บ้านศรีรักษา
ยังไม่ยืนยัน
59 520280 42020063 บ้านวังลานวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
60 520281 42020064 บ้านห้วยหมาก
ยังไม่ยืนยัน
61 520282 42020065 บ้านผาสามยอด
ยังไม่ยืนยัน
62 520283 42020066 บ้านซำไฮ
ยังไม่ยืนยัน
63 520291 42020067 บ้านปวนพุ
ยังไม่ยืนยัน
64 520292 42020068 บ้านเหล่าใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
65 520293 42020069 บ้านหนองหมากแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
66 520294 42020070 บ้านผาหวาย
ยังไม่ยืนยัน
67 520295 42020071 บ้านสวนห้อมผางาม
ยังไม่ยืนยัน
68 520274 42020072 บ้านสงป่าเปลือย
ยังไม่ยืนยัน
69 520263 42020073 อนุบาลชุมชนภูกระดึง
ยังไม่ยืนยัน
70 520264 42020074 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
71 520265 42020075 บ้านหนองตูมท่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
72 520266 42020076 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
ยังไม่ยืนยัน
73 520267 42020077 บ้านนายาง
ยังไม่ยืนยัน
74 520268 42020078 บ้านห้วยคะมะ
ยังไม่ยืนยัน
75 520304 42020079 บ้านร่องป่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
76 520287 42020080 บ้านตาดข่า
ยังไม่ยืนยัน
77 520289 42020081 บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
ยังไม่ยืนยัน
78 520296 42020083 บ้านห้วยไผ่เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
79 520297 42020084 บ้านห้วยเป้าเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
80 520299 42020085 บ้านห้วยเดื่อน้อย
ยังไม่ยืนยัน
81 520298 42020086 บ้านภูทองลานมันหลัก 160
ยังไม่ยืนยัน
82 520300 42020087 ชุมชนหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
83 520301 42020088 บ้านห้วยไผ่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
84 520302 42020089 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
85 520303 42020090 บ้านไร่ศรีอุบล
ยังไม่ยืนยัน
86 520269 42020091 บ้านนาแปน
ยังไม่ยืนยัน
87 520270 42020092 บ้านนาโก
ยังไม่ยืนยัน
88 520271 42020093 บ้านนาน้อยแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
89 520275 42020094 บ้านพองหนีบ
ยังไม่ยืนยัน
90 520272 42020095 บ้านอีเลิศ
ยังไม่ยืนยัน
91 520273 42020096 บ้านวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
92 520288 42020097 บ้านห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
93 520285 42020098 บ้านซำบ่าง
ยังไม่ยืนยัน
94 520286 42020099 บ้านผาฆ้อง
ยังไม่ยืนยัน
95 520284 42020100 บ้านห้วยส้ม
ยังไม่ยืนยัน
96 520391 42020101 บ้านแก่งศรีภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
97 520396 42020103 บ้านนาดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
98 520397 42020104 บ้านสวนปอ
ยังไม่ยืนยัน
99 520399 42020105 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
100 520400 42020106 บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
ยังไม่ยืนยัน
101 520401 42020107 บ้านหนองอีเก้ง
ยังไม่ยืนยัน
102 520402 42020108 บ้านนาฝายนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
103 520403 42020110 บ้านไร่สุขสันต์
ยังไม่ยืนยัน
104 520404 42020111 บ้านโคกศรีเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
105 520405 42020112 บ้านเลยวังไสย์
ยังไม่ยืนยัน
106 520406 42020113 เลยตาดโนนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
107 520389 42020114 ชุมชนบ้านหนองคัน
ยังไม่ยืนยัน
108 520390 42020115 บ้านอุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
109 520392 42020116 บ้านนามูลตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
110 520393 42020117 บ้านห้วยสีเสียด
ยังไม่ยืนยัน
111 520394 42020118 บ้านทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
112 520398 42020119 วังน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
113 520431 42020120 บ้านพวยเด้งสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
114 520432 42020121 บ้านหนองตานา
ยังไม่ยืนยัน
115 520433 42020122 บ้านนาตาดสมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
116 520434 42020123 บ้านหนองแต้หนองโก
ยังไม่ยืนยัน
117 520435 42020124 บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
118 520436 42020125 บ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
119 520437 42020126 บ้านนาเหมือดแอ่
ยังไม่ยืนยัน
120 520412 42020127 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
ยังไม่ยืนยัน
121 520413 42020128 บ้านโนนภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
122 520408 42020129 บ้านโนนปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
123 520409 42020130 บ้านนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
124 520410 42020131 บ้านโนนกกข่า
ยังไม่ยืนยัน
125 520411 42020132 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
126 520414 42020133 บ้านซำกกค้อ
ยังไม่ยืนยัน
127 520415 42020134 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
ยังไม่ยืนยัน
128 520416 42020135 บ้านซำไคร้
ยังไม่ยืนยัน
129 520424 42020136 บ้านโนนป่าซาง
ยังไม่ยืนยัน
130 520429 42020137 บ้านห้วยกาบเปลือย
ยังไม่ยืนยัน
131 520430 42020138 บ้านห้วยเดื่อเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
132 520425 42020139 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
133 520426 42020140 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
ยังไม่ยืนยัน
134 520428 42020142 เจียรวนนท์อุทิศ 3
ยังไม่ยืนยัน
135 520420 42020143 บ้านซำพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
136 520421 42020144 บ้านเพิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
137 520423 42020145 บ้านโคกผักหวาน
ยังไม่ยืนยัน
138 520419 42020146 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
139 520422 42020147 บ้านแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
140 520417 42020148 บ้านผาขาว
ยังไม่ยืนยัน
141 520418 42020149 บ้านดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
142 520452 42020150 บ้านซำบุ่น
ยังไม่ยืนยัน
143 520453 42020151 บ้านนาอ่างคำ
ยังไม่ยืนยัน
144 520454 42020152 บ้านผาสามยอด
ยังไม่ยืนยัน
145 520455 42020153 บ้านผาสะนา
ยังไม่ยืนยัน
146 520450 42020154 บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
147 520451 42020155 บ้านซำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
148 520447 42020156 บ้านห้วยป่าน
ยังไม่ยืนยัน
149 520448 42020157 บ้านหนองตูม
ยังไม่ยืนยัน
150 520449 42020158 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
151 520442 42020159 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
152 520443 42020160 บ้านเอราวัณ
ยังไม่ยืนยัน
153 520444 42020162 ผานาง-ผาเกิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
154 520445 42020163 โคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
155 520438 42020165 บ้านวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
156 520439 42020166 บ้านโป่งศรีโทน
ยังไม่ยืนยัน
157 520440 42020167 บ้านวังเลาหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน