ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4202 :  สพป.เลย เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 520090 42020001 บ้านนาซำแซง
ยืนยันแล้ว
2 520091 42020002 บ้านห้วยผุก
ยืนยันแล้ว
3 520092 42020003 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
4 520093 42020004 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
5 520094 42020005 บ้านน้ำทบ
ยืนยันแล้ว
6 520095 42020006 บ้านแก่งหินกกสะทอน
ยืนยันแล้ว
7 520103 42020007 บ้านขอนยาง
ยืนยันแล้ว
8 520106 42020008 บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
9 520116 42020009 บ้านโคกขมิ้น
ยืนยันแล้ว
10 520118 42020010 บ้านหินเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
11 520119 42020011 บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
12 520120 42020012 บ้านกุดลันน้อยคีรี
ยืนยันแล้ว
13 520121 42020013 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
ยืนยันแล้ว
14 520122 42020014 บ้านซำนกจิบ
ยืนยันแล้ว
15 520076 42020015 ชุมชนบ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
16 520078 42020016 บ้านนาวัวโพนงาม
ยืนยันแล้ว
17 520080 42020018 บ้านบุ่งค้อ
ยืนยันแล้ว
18 520081 42020019 บ้านกกซ้อ
ยืนยันแล้ว
19 520082 42020020 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
ยืนยันแล้ว
20 520083 42020021 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
21 520084 42020022 บ้านน้ำค้อ
ยืนยันแล้ว
22 520073 42020023 บ้านบุ่งตาข่าย
ยืนยันแล้ว
23 520075 42020024 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
ยืนยันแล้ว
24 520071 42020025 บ้านปากปวน
ยืนยันแล้ว
25 520085 42020027 บ้านวังแท่น
ยืนยันแล้ว
26 520086 42020028 บ้านผาน้อย
ยืนยันแล้ว
27 520098 42020029 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
28 520101 42020030 บ้านโคกแฝก
ยืนยันแล้ว
29 520087 42020031 บ้านกุดแก
ยืนยันแล้ว
30 520088 42020032 บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
31 520089 42020033 บ้านโนนกกจาน
ยืนยันแล้ว
32 520097 42020034 บ้านโคกมน
ยืนยันแล้ว
33 520077 42020035 บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
34 520113 42020036 บ้านกกเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
35 520115 42020037 บ้านนาอีเลิศ
ยืนยันแล้ว
36 520074 42020038 ชุมชนวังสะพุง
ยืนยันแล้ว
37 520109 42020039 บ้านวังสะพุง
ยืนยันแล้ว
38 520111 42020040 บ้านน้ำอ้อมเล้า
ยืนยันแล้ว
39 520112 42020042 บ้านห้วยทรายคำ
ยืนยันแล้ว
40 520114 42020043 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
41 520117 42020044 บ้านดงน้อยโคกหนองแก
ยืนยันแล้ว
42 520123 42020045 บ้านเล้า
ยืนยันแล้ว
43 520124 42020046 บ้านกกบก
ยืนยันแล้ว
44 520125 42020047 บ้านน้ำจันทร์
ยืนยันแล้ว
45 520126 42020048 เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
ยืนยันแล้ว
46 520127 42020049 บ้านหมากแข้งกกกอก
ยืนยันแล้ว
47 520128 42020050 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
ยืนยันแล้ว
48 520099 42020051 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
49 520100 42020052 บ้านหนองนอ
ยืนยันแล้ว
50 520105 42020053 บ้านหนองปาดฟาน
ยืนยันแล้ว
51 520107 42020054 บ้านศรีอุบลพัฒนา
ยืนยันแล้ว
52 520108 42020055 บ้านบึงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
53 520096 42020056 บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
ยืนยันแล้ว
54 520102 42020057 บ้านเหมืองแบ่ง
ยืนยันแล้ว
55 520104 42020058 บ้านวังกกเดื่อ
ยืนยันแล้ว
56 520276 42020059 ชุมชนบ้านผานกเค้า
ยืนยันแล้ว
57 520277 42020060 บ้านห้วยส้มใต้
ยืนยันแล้ว
58 520279 42020062 บ้านศรีรักษา
ยืนยันแล้ว
59 520280 42020063 บ้านวังลานวังทอง
ยืนยันแล้ว
60 520281 42020064 บ้านห้วยหมาก
ยืนยันแล้ว
61 520282 42020065 บ้านผาสามยอด
ยืนยันแล้ว
62 520283 42020066 บ้านซำไฮ
ยืนยันแล้ว
63 520291 42020067 บ้านปวนพุ
ยืนยันแล้ว
64 520292 42020068 บ้านเหล่าใหญ่
ยืนยันแล้ว
65 520293 42020069 บ้านหนองหมากแก้ว
ยืนยันแล้ว
66 520294 42020070 บ้านผาหวาย
ยืนยันแล้ว
67 520295 42020071 บ้านสวนห้อมผางาม
ยืนยันแล้ว
68 520274 42020072 บ้านสงป่าเปลือย
ยืนยันแล้ว
69 520263 42020073 อนุบาลชุมชนภูกระดึง
ยืนยันแล้ว
70 520264 42020074 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
71 520265 42020075 บ้านหนองตูมท่ายาง
ยืนยันแล้ว
72 520266 42020076 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
ยืนยันแล้ว
73 520267 42020077 บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
74 520268 42020078 บ้านห้วยคะมะ
ยืนยันแล้ว
75 520304 42020079 บ้านร่องป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
76 520287 42020080 บ้านตาดข่า
ยืนยันแล้ว
77 520289 42020081 บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
ยืนยันแล้ว
78 520296 42020083 บ้านห้วยไผ่เหนือ
ยืนยันแล้ว
79 520297 42020084 บ้านห้วยเป้าเหนือ
ยืนยันแล้ว
80 520299 42020085 บ้านห้วยเดื่อน้อย
ยืนยันแล้ว
81 520298 42020086 บ้านภูทองลานมันหลัก 160
ยืนยันแล้ว
82 520300 42020087 ชุมชนหนองหิน
ยืนยันแล้ว
83 520301 42020088 บ้านห้วยไผ่ใต้
ยืนยันแล้ว
84 520302 42020089 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
85 520303 42020090 บ้านไร่ศรีอุบล
ยืนยันแล้ว
86 520269 42020091 บ้านนาแปน
ยืนยันแล้ว
87 520270 42020092 บ้านนาโก
ยืนยันแล้ว
88 520271 42020093 บ้านนาน้อยแสนสุข
ยืนยันแล้ว
89 520275 42020094 บ้านพองหนีบ
ยืนยันแล้ว
90 520272 42020095 บ้านอีเลิศ
ยืนยันแล้ว
91 520273 42020096 บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
92 520288 42020097 บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
93 520285 42020098 บ้านซำบ่าง
ยืนยันแล้ว
94 520286 42020099 บ้านผาฆ้อง
ยืนยันแล้ว
95 520284 42020100 บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
96 520391 42020101 บ้านแก่งศรีภูมิ
ยืนยันแล้ว
97 520396 42020103 บ้านนาดินดำ
ยืนยันแล้ว
98 520397 42020104 บ้านสวนปอ
ยืนยันแล้ว
99 520399 42020105 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
100 520400 42020106 บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
ยืนยันแล้ว
101 520401 42020107 บ้านหนองอีเก้ง
ยืนยันแล้ว
102 520402 42020108 บ้านนาฝายนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
103 520403 42020110 บ้านไร่สุขสันต์
ยืนยันแล้ว
104 520404 42020111 บ้านโคกศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
105 520405 42020112 บ้านเลยวังไสย์
ยืนยันแล้ว
106 520406 42020113 เลยตาดโนนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
107 520389 42020114 ชุมชนบ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
108 520390 42020115 บ้านอุ่ม
ยืนยันแล้ว
109 520392 42020116 บ้านนามูลตุ่น
ยืนยันแล้ว
110 520393 42020117 บ้านห้วยสีเสียด
ยืนยันแล้ว
111 520394 42020118 บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
112 520398 42020119 วังน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
113 520431 42020120 บ้านพวยเด้งสันติสุข
ยืนยันแล้ว
114 520432 42020121 บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
115 520433 42020122 บ้านนาตาดสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
116 520434 42020123 บ้านหนองแต้หนองโก
ยืนยันแล้ว
117 520435 42020124 บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
118 520436 42020125 บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
119 520437 42020126 บ้านนาเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
120 520412 42020127 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
ยืนยันแล้ว
121 520413 42020128 บ้านโนนภูทอง
ยืนยันแล้ว
122 520408 42020129 บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
123 520409 42020130 บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
124 520410 42020131 บ้านโนนกกข่า
ยืนยันแล้ว
125 520411 42020132 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
126 520414 42020133 บ้านซำกกค้อ
ยืนยันแล้ว
127 520415 42020134 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
ยืนยันแล้ว
128 520416 42020135 บ้านซำไคร้
ยืนยันแล้ว
129 520424 42020136 บ้านโนนป่าซาง
ยืนยันแล้ว
130 520429 42020137 บ้านห้วยกาบเปลือย
ยืนยันแล้ว
131 520430 42020138 บ้านห้วยเดื่อเหนือ
ยืนยันแล้ว
132 520425 42020139 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
133 520426 42020140 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
ยืนยันแล้ว
134 520428 42020142 เจียรวนนท์อุทิศ 3
ยืนยันแล้ว
135 520420 42020143 บ้านซำพร้าว
ยืนยันแล้ว
136 520421 42020144 บ้านเพิ่ม
ยืนยันแล้ว
137 520423 42020145 บ้านโคกผักหวาน
ยืนยันแล้ว
138 520419 42020146 บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
139 520422 42020147 บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
140 520417 42020148 บ้านผาขาว
ยืนยันแล้ว
141 520418 42020149 บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
142 520452 42020150 บ้านซำบุ่น
ยืนยันแล้ว
143 520453 42020151 บ้านนาอ่างคำ
ยืนยันแล้ว
144 520454 42020152 บ้านผาสามยอด
ยืนยันแล้ว
145 520455 42020153 บ้านผาสะนา
ยืนยันแล้ว
146 520450 42020154 บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
147 520451 42020155 บ้านซำม่วง
ยืนยันแล้ว
148 520447 42020156 บ้านห้วยป่าน
ยืนยันแล้ว
149 520448 42020157 บ้านหนองตูม
ยืนยันแล้ว
150 520449 42020158 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
151 520442 42020159 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
152 520443 42020160 บ้านเอราวัณ
ยืนยันแล้ว
153 520444 42020162 ผานาง-ผาเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
154 520445 42020163 โคกสง่า
ยืนยันแล้ว
155 520438 42020165 บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
156 520439 42020166 บ้านโป่งศรีโทน
ยืนยันแล้ว
157 520440 42020167 บ้านวังเลาหัวฝาย
ยืนยันแล้ว