ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4401 :  สพป.มหาสารคาม เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 410049 44010001 บ้านเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
2 410051 44010002 บ้านท่าปะทายโนนตูม
ยืนยันแล้ว
3 410055 44010003 บ้านโขงกุดหวาย
ยืนยันแล้ว
4 410008 44010004 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่
ยืนยันแล้ว
5 410009 44010005 วันครู 2502
ยืนยันแล้ว
6 410010 44010006 บ้านดอนตูมดอนโด
ยืนยันแล้ว
7 410011 44010007 บ้านเม่นใหญ่
ยืนยันแล้ว
8 410012 44010008 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
9 410031 44010009 บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
ยืนยันแล้ว
10 410032 44010010 บ้านหันเชียงเหียน
ยืนยันแล้ว
11 410033 44010011 บ้านเอียด
ยืนยันแล้ว
12 410035 44010012 บ้านติ้วสันติสุข
ยืนยันแล้ว
13 410034 44010013 บ้านหนองตื่น
ยืนยันแล้ว
14 410036 44010014 บ้านหมี่เหล่าน้อย
ยืนยันแล้ว
15 410038 44010015 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
ยืนยันแล้ว
16 410039 44010016 บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
17 410019 44010018 บ้านสมศรี
ยืนยันแล้ว
18 410021 44010019 บ้านหนองโจดสวนมอน
ยืนยันแล้ว
19 410022 44010020 บ้านหัวช้างหนองแสง
ยืนยันแล้ว
20 410015 44010021 บ้านโคกก่อ
ยืนยันแล้ว
21 410017 44010022 บ้านภูดิน
ยืนยันแล้ว
22 410018 44010023 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
23 410024 44010024 บ้านดอนหว่านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
24 410025 44010025 บ้านหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
25 410027 44010026 บ้านเหล่าหนาด
ยืนยันแล้ว
26 410013 44010027 หลักเมืองมหาสารคาม
ยืนยันแล้ว
27 410014 44010028 อนุบาลมหาสารคาม
ยืนยันแล้ว
28 410041 44010029 บ้านท่าตูมดอนเรือ
ยืนยันแล้ว
29 410042 44010030 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล
ยืนยันแล้ว
30 410043 44010031 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง
ยืนยันแล้ว
31 410007 44010032 บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์)
ยืนยันแล้ว
32 410005 44010033 บ้านหนองกุงเต่า
ยืนยันแล้ว
33 410006 44010034 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
34 410001 44010035 บ้านท่าสองคอน
ยืนยันแล้ว
35 410002 44010036 บ้านดงเค็งดอนหัน
ยืนยันแล้ว
36 410003 44010037 บ้านหนองเขื่อนช้าง
ยืนยันแล้ว
37 410004 44010038 บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
38 410028 44010039 บ้านหนองค้อสวนอ้อย
ยืนยันแล้ว
39 410029 44010040 บ้านหนองบัวโนนมี้
ยืนยันแล้ว
40 410030 44010041 บ้านหนองคูณน้ำจั้น
ยืนยันแล้ว
41 410026 44010042 บ้านโคกบัวค้อ
ยืนยันแล้ว
42 410050 44010043 ชุมชนบ้านลาด
ยืนยันแล้ว
43 410056 44010044 บ้านกุดซุย
ยืนยันแล้ว
44 410057 44010045 บ้านเลิงบ่อ
ยืนยันแล้ว
45 410048 44010046 บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
46 410052 44010047 บ้านวังไผ่ป่าจั่น
ยืนยันแล้ว
47 410053 44010048 บ้านม่วงโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
48 410054 44010049 บ้านบุ่งคล้าท่างาม
ยืนยันแล้ว
49 410066 44010050 บ้านร่วมใจ 1
ยืนยันแล้ว
50 410058 44010051 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
51 410059 44010052 บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
52 410061 44010053 บ้านหนองโพด
ยืนยันแล้ว
53 410063 44010054 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
ยืนยันแล้ว
54 410023 44010055 บ้านนานกเขียน
ยืนยันแล้ว
55 410020 44010056 บ้านกุดแคน
ยืนยันแล้ว
56 410016 44010057 บ้านหนองโนอีดำ
ยืนยันแล้ว
57 410064 44010058 บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
58 410065 44010059 บ้านโคกศรี
ยืนยันแล้ว
59 410060 44010060 บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
60 410062 44010061 บ้านจำนัก
ยืนยันแล้ว
61 410045 44010062 บ้านนาแพงดอนไฮ
ยืนยันแล้ว
62 410046 44010063 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
63 410044 44010064 บ้านโดท่างาม
ยืนยันแล้ว
64 410499 44010065 อนุบาลแกดำ
ยืนยันแล้ว
65 410500 44010066 บ้านเหล่าจั่นนาภู
ยืนยันแล้ว
66 410501 44010067 บ้านหนองเจริญ
ยืนยันแล้ว
67 410505 44010068 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
68 410512 44010069 ชุมชนบ้านหมากค่า
ยืนยันแล้ว
69 410515 44010070 บ้านโสกแดง
ยืนยันแล้ว
70 410516 44010071 บ้านโนนศรีภิบาล
ยืนยันแล้ว
71 410518 44010072 บ้านโคกลิ่น
ยืนยันแล้ว
72 410509 44010074 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
73 410506 44010075 ชุมชนมิตรภาพ
ยืนยันแล้ว
74 410507 44010076 บ้านป่าข่างโนนลาน
ยืนยันแล้ว
75 410508 44010077 บ้านหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
76 410502 44010078 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
77 410503 44010079 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
78 410504 44010080 บ้านขอนแก่นตะคุ
ยืนยันแล้ว
79 410510 44010081 บ้านวังแสง
ยืนยันแล้ว
80 410511 44010082 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
81 410513 44010083 บ้านโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
82 410514 44010084 บ้านโพนละออม
ยืนยันแล้ว
83 410517 44010085 บ้านโคกไร่
ยืนยันแล้ว
84 410079 44010160 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
85 410080 44010161 บ้านลิ้นฟ้า
ยืนยันแล้ว
86 410081 44010162 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา
ยืนยันแล้ว
87 410083 44010163 บ้านไส้จ่อ
ยืนยันแล้ว
88 410090 44010164 บ้านขามเฒ่า
ยืนยันแล้ว
89 410077 44010166 บ้านยางสามัคคี
ยืนยันแล้ว
90 410091 44010167 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
91 410093 44010168 บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
92 410098 44010169 บ้านดอนหน่อง
ยืนยันแล้ว
93 410099 44010170 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน
ยืนยันแล้ว
94 410100 44010171 บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
95 410101 44010172 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
96 410103 44010173 บ้านดอนนาห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
97 410104 44010174 บ้านเขวาใหญ่
ยืนยันแล้ว
98 410105 44010175 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว
ยืนยันแล้ว
99 410106 44010176 บ้านเชือกคุยเพ็ก
ยืนยันแล้ว
100 410107 44010177 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
101 410108 44010178 บ้านโพธิ์เงิน
ยืนยันแล้ว
102 410109 44010179 บ้านส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
103 410092 44010180 บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
104 410076 44010181 บ้านคันธาร์
ยืนยันแล้ว
105 410102 44010182 บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
106 410075 44010183 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
107 410067 44010184 อนุบาลกันทรวิชัย
ยืนยันแล้ว
108 410068 44010185 บ้านคอกม้า
ยืนยันแล้ว
109 410074 44010186 บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
110 410096 44010187 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์
ยืนยันแล้ว
111 410097 44010188 บ้านใคร่นุ่น
ยืนยันแล้ว
112 410094 44010189 บ้านท่าขอนยาง
ยืนยันแล้ว
113 410095 44010190 บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
114 410111 44010191 บ้านนาสีนวน
ยืนยันแล้ว
115 410112 44010192 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี
ยืนยันแล้ว
116 410113 44010193 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
ยืนยันแล้ว
117 410115 44010195 บ้านตำแยหนองคู
ยืนยันแล้ว
118 410110 44010196 บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
119 410116 44010197 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
120 410117 44010198 บ้านทัน
ยืนยันแล้ว
121 410089 44010199 บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
122 410082 44010200 ชุมชนบ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
123 410084 44010201 บ้านไผ่น้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
124 410085 44010202 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า
ยืนยันแล้ว
125 410086 44010203 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี
ยืนยันแล้ว
126 410088 44010205 บ้านโขงใหญ่
ยืนยันแล้ว
127 410073 44010206 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์
ยืนยันแล้ว
128 410071 44010207 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
ยืนยันแล้ว
129 410072 44010208 บ้านนาดีศรีสุข
ยืนยันแล้ว
130 410069 44010209 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
ยืนยันแล้ว
131 410070 44010210 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
132 410330 44020001 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์
ยืนยันแล้ว
133 410331 44020002 บ้านสองห้องฮ่องน้อย
ยืนยันแล้ว
134 410332 44020003 บ้านเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
135 410333 44020004 โรงเรียนบ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
136 410334 44020005 โรงเรียนบ้านแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
137 410329 44020006 บ้านฮ่องไผ่
ยืนยันแล้ว
138 410336 44020007 บ้านหนองขามแสบง
ยืนยันแล้ว
139 410335 44020008 บ้านดอนงัว
ยืนยันแล้ว
140 410366 44020009 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย
ยืนยันแล้ว
141 410367 44020010 บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
142 410368 44020011 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
143 410369 44020012 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ
ยืนยันแล้ว
144 410370 44020013 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
145 410371 44020014 บ้านโนนทองโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
146 410372 44020015 บ้านดอนพยอม
ยืนยันแล้ว
147 410356 44020016 บ้านโนนแดงมะขามหวาน
ยืนยันแล้ว
148 410357 44020017 บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
149 410339 44020018 บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
150 410340 44020019 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
151 410341 44020020 บ้านหนองบัวโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
152 410342 44020021 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
153 410343 44020022 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ
ยืนยันแล้ว
154 410344 44020023 บ้านแก่นเท่า
ยืนยันแล้ว
155 410337 44020024 บ้านโนนราษีฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
156 410338 44020025 บ้านเหล่าผักหวาน
ยืนยันแล้ว
157 410307 44020026 บ้านบรบือ
ยืนยันแล้ว
158 410308 44020027 อนุบาลบรบือ
ยืนยันแล้ว
159 410309 44020028 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
160 410310 44020029 วัดนาดีวราราม
ยืนยันแล้ว
161 410314 44020030 บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
162 410328 44020031 บ้านเหล่าโง้ง
ยืนยันแล้ว
163 410315 44020032 บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
ยืนยันแล้ว
164 410317 44020033 บ้านหนองหว้าโนนทอง
ยืนยันแล้ว
165 410319 44020034 บ้านเก่าใหม่
ยืนยันแล้ว
166 410320 44020035 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
167 410322 44020036 ชุมชนบ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
168 410361 44020037 บ้านบัวมาศ
ยืนยันแล้ว
169 410364 44020038 บ้านหนองแวง-หนองตุ
ยืนยันแล้ว
170 410363 44020039 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
171 410362 44020040 บ้านบกพร้าว
ยืนยันแล้ว
172 410365 44020041 บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
173 410345 44020042 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)
ยืนยันแล้ว
174 410347 44020043 บ้านดอนก่อ
ยืนยันแล้ว
175 410348 44020044 บ้านโนนเกษตร
ยืนยันแล้ว
176 410349 44020045 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
177 410350 44020046 บ้านวังไฮวังทอง
ยืนยันแล้ว
178 410351 44020047 บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
179 410346 44020048 บ้านวังปลาโด
ยืนยันแล้ว
180 410321 44020049 บ้านเปลือยหนองตูบ
ยืนยันแล้ว
181 410318 44020050 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
182 410316 44020051 บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
183 410352 44020052 บ้านหนองคูขาด
ยืนยันแล้ว
184 410353 44020053 บ้านฝายป่าบัว
ยืนยันแล้ว
185 410354 44020054 บ้านโสกภารา
ยืนยันแล้ว
186 410355 44020055 บ้านไพรวัลย์ปอแดง
ยืนยันแล้ว
187 410323 44020056 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
188 410324 44020057 บ้านดอนบม
ยืนยันแล้ว
189 410325 44020058 บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
190 410326 44020059 บ้านซองแมว
ยืนยันแล้ว
191 410327 44020060 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
192 410358 44020061 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
ยืนยันแล้ว
193 410359 44020062 บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า
ยืนยันแล้ว
194 410360 44020063 บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
195 410313 44020064 บ้านหนองโดนหอกลอง
ยืนยันแล้ว
196 410311 44020065 บ้านพงโพด
ยืนยันแล้ว
197 410312 44020066 บ้านหนองสิม
ยืนยันแล้ว