ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4401 :  สพป.มหาสารคาม เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 410049 44010001 บ้านเกิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
2 410051 44010002 บ้านท่าปะทายโนนตูม
ยังไม่ยืนยัน
3 410055 44010003 บ้านโขงกุดหวาย
ยังไม่ยืนยัน
4 410008 44010004 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่
ยังไม่ยืนยัน
5 410009 44010005 วันครู 2502
ยังไม่ยืนยัน
6 410010 44010006 บ้านดอนตูมดอนโด
ยังไม่ยืนยัน
7 410011 44010007 บ้านเม่นใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
8 410012 44010008 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
9 410031 44010009 บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
ยังไม่ยืนยัน
10 410032 44010010 บ้านหันเชียงเหียน
ยังไม่ยืนยัน
11 410033 44010011 บ้านเอียด
ยังไม่ยืนยัน
12 410035 44010012 บ้านติ้วสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
13 410034 44010013 บ้านหนองตื่น
ยังไม่ยืนยัน
14 410036 44010014 บ้านหมี่เหล่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
15 410038 44010015 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
16 410039 44010016 บ้านดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
17 410019 44010018 บ้านสมศรี
ยังไม่ยืนยัน
18 410021 44010019 บ้านหนองโจดสวนมอน
ยังไม่ยืนยัน
19 410022 44010020 บ้านหัวช้างหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
20 410015 44010021 บ้านโคกก่อ
ยังไม่ยืนยัน
21 410017 44010022 บ้านภูดิน
ยังไม่ยืนยัน
22 410018 44010023 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
23 410024 44010024 บ้านดอนหว่านหัวหนอง
ยังไม่ยืนยัน
24 410025 44010025 บ้านหนองหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
25 410027 44010026 บ้านเหล่าหนาด
ยังไม่ยืนยัน
26 410013 44010027 หลักเมืองมหาสารคาม
ยังไม่ยืนยัน
27 410014 44010028 อนุบาลมหาสารคาม
ยังไม่ยืนยัน
28 410041 44010029 บ้านท่าตูมดอนเรือ
ยังไม่ยืนยัน
29 410042 44010030 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล
ยังไม่ยืนยัน
30 410043 44010031 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง
ยังไม่ยืนยัน
31 410007 44010032 บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์)
ยังไม่ยืนยัน
32 410005 44010033 บ้านหนองกุงเต่า
ยังไม่ยืนยัน
33 410006 44010034 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
34 410001 44010035 บ้านท่าสองคอน
ยังไม่ยืนยัน
35 410002 44010036 บ้านดงเค็งดอนหัน
ยังไม่ยืนยัน
36 410003 44010037 บ้านหนองเขื่อนช้าง
ยังไม่ยืนยัน
37 410004 44010038 บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
38 410028 44010039 บ้านหนองค้อสวนอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
39 410029 44010040 บ้านหนองบัวโนนมี้
ยังไม่ยืนยัน
40 410030 44010041 บ้านหนองคูณน้ำจั้น
ยังไม่ยืนยัน
41 410026 44010042 บ้านโคกบัวค้อ
ยังไม่ยืนยัน
42 410050 44010043 ชุมชนบ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
43 410056 44010044 บ้านกุดซุย
ยังไม่ยืนยัน
44 410057 44010045 บ้านเลิงบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
45 410048 44010046 บ้านหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
46 410052 44010047 บ้านวังไผ่ป่าจั่น
ยังไม่ยืนยัน
47 410053 44010048 บ้านม่วงโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
48 410054 44010049 บ้านบุ่งคล้าท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
49 410066 44010050 บ้านร่วมใจ 1
ยังไม่ยืนยัน
50 410058 44010051 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
51 410059 44010052 บ้านดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
52 410061 44010053 บ้านหนองโพด
ยังไม่ยืนยัน
53 410063 44010054 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
54 410023 44010055 บ้านนานกเขียน
ยังไม่ยืนยัน
55 410020 44010056 บ้านกุดแคน
ยังไม่ยืนยัน
56 410016 44010057 บ้านหนองโนอีดำ
ยังไม่ยืนยัน
57 410064 44010058 บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
58 410065 44010059 บ้านโคกศรี
ยังไม่ยืนยัน
59 410060 44010060 บ้านหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
60 410062 44010061 บ้านจำนัก
ยังไม่ยืนยัน
61 410045 44010062 บ้านนาแพงดอนไฮ
ยังไม่ยืนยัน
62 410046 44010063 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
63 410044 44010064 บ้านโดท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
64 410499 44010065 อนุบาลแกดำ
ยังไม่ยืนยัน
65 410500 44010066 บ้านเหล่าจั่นนาภู
ยังไม่ยืนยัน
66 410501 44010067 บ้านหนองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
67 410505 44010068 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
68 410512 44010069 ชุมชนบ้านหมากค่า
ยังไม่ยืนยัน
69 410515 44010070 บ้านโสกแดง
ยังไม่ยืนยัน
70 410516 44010071 บ้านโนนศรีภิบาล
ยังไม่ยืนยัน
71 410518 44010072 บ้านโคกลิ่น
ยังไม่ยืนยัน
72 410509 44010074 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
73 410506 44010075 ชุมชนมิตรภาพ
ยังไม่ยืนยัน
74 410507 44010076 บ้านป่าข่างโนนลาน
ยังไม่ยืนยัน
75 410508 44010077 บ้านหนองขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
76 410502 44010078 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
77 410503 44010079 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
78 410504 44010080 บ้านขอนแก่นตะคุ
ยังไม่ยืนยัน
79 410510 44010081 บ้านวังแสง
ยังไม่ยืนยัน
80 410511 44010082 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
81 410513 44010083 บ้านโพนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
82 410514 44010084 บ้านโพนละออม
ยังไม่ยืนยัน
83 410517 44010085 บ้านโคกไร่
ยังไม่ยืนยัน
84 410079 44010160 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
85 410080 44010161 บ้านลิ้นฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
86 410081 44010162 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
87 410083 44010163 บ้านไส้จ่อ
ยังไม่ยืนยัน
88 410090 44010164 บ้านขามเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
89 410077 44010166 บ้านยางสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
90 410091 44010167 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
91 410093 44010168 บ้านปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
92 410098 44010169 บ้านดอนหน่อง
ยังไม่ยืนยัน
93 410099 44010170 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน
ยังไม่ยืนยัน
94 410100 44010171 บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
95 410101 44010172 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
96 410103 44010173 บ้านดอนนาห้วยชัน
ยังไม่ยืนยัน
97 410104 44010174 บ้านเขวาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
98 410105 44010175 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว
ยังไม่ยืนยัน
99 410106 44010176 บ้านเชือกคุยเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
100 410107 44010177 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
101 410108 44010178 บ้านโพธิ์เงิน
ยังไม่ยืนยัน
102 410109 44010179 บ้านส้มโฮง
ยังไม่ยืนยัน
103 410092 44010180 บ้านดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
104 410076 44010181 บ้านคันธาร์
ยังไม่ยืนยัน
105 410102 44010182 บ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
106 410075 44010183 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
107 410067 44010184 อนุบาลกันทรวิชัย
ยังไม่ยืนยัน
108 410068 44010185 บ้านคอกม้า
ยังไม่ยืนยัน
109 410074 44010186 บ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
110 410096 44010187 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
111 410097 44010188 บ้านใคร่นุ่น
ยังไม่ยืนยัน
112 410094 44010189 บ้านท่าขอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
113 410095 44010190 บ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
114 410111 44010191 บ้านนาสีนวน
ยังไม่ยืนยัน
115 410112 44010192 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
116 410113 44010193 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
117 410115 44010195 บ้านตำแยหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
118 410110 44010196 บ้านแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
119 410116 44010197 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
120 410117 44010198 บ้านทัน
ยังไม่ยืนยัน
121 410089 44010199 บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
122 410082 44010200 ชุมชนบ้านมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
123 410084 44010201 บ้านไผ่น้ำเที่ยง
ยังไม่ยืนยัน
124 410085 44010202 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า
ยังไม่ยืนยัน
125 410086 44010203 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
126 410088 44010205 บ้านโขงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
127 410073 44010206 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
128 410071 44010207 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
ยังไม่ยืนยัน
129 410072 44010208 บ้านนาดีศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
130 410069 44010209 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
131 410070 44010210 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
132 410330 44020001 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
133 410331 44020002 บ้านสองห้องฮ่องน้อย
ยังไม่ยืนยัน
134 410332 44020003 บ้านเหล่ายาว
ยังไม่ยืนยัน
135 410333 44020004 โรงเรียนบ้านเป้า
ยังไม่ยืนยัน
136 410334 44020005 โรงเรียนบ้านแดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
137 410329 44020006 บ้านฮ่องไผ่
ยังไม่ยืนยัน
138 410336 44020007 บ้านหนองขามแสบง
ยังไม่ยืนยัน
139 410335 44020008 บ้านดอนงัว
ยังไม่ยืนยัน
140 410366 44020009 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย
ยังไม่ยืนยัน
141 410367 44020010 บ้านโคกกุง
ยังไม่ยืนยัน
142 410368 44020011 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
143 410369 44020012 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
144 410370 44020013 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
145 410371 44020014 บ้านโนนทองโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
146 410372 44020015 บ้านดอนพยอม
ยังไม่ยืนยัน
147 410356 44020016 บ้านโนนแดงมะขามหวาน
ยังไม่ยืนยัน
148 410357 44020017 บ้านหัวหนอง
ยังไม่ยืนยัน
149 410339 44020018 บ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
150 410340 44020019 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
151 410341 44020020 บ้านหนองบัวโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
152 410342 44020021 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
153 410343 44020022 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ
ยังไม่ยืนยัน
154 410344 44020023 บ้านแก่นเท่า
ยังไม่ยืนยัน
155 410337 44020024 บ้านโนนราษีฝางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
156 410338 44020025 บ้านเหล่าผักหวาน
ยังไม่ยืนยัน
157 410307 44020026 บ้านบรบือ
ยังไม่ยืนยัน
158 410308 44020027 อนุบาลบรบือ
ยังไม่ยืนยัน
159 410309 44020028 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
160 410310 44020029 วัดนาดีวราราม
ยังไม่ยืนยัน
161 410314 44020030 บ้านโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
162 410328 44020031 บ้านเหล่าโง้ง
ยังไม่ยืนยัน
163 410315 44020032 บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
ยังไม่ยืนยัน
164 410317 44020033 บ้านหนองหว้าโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
165 410319 44020034 บ้านเก่าใหม่
ยังไม่ยืนยัน
166 410320 44020035 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
167 410322 44020036 ชุมชนบ้านดงเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
168 410361 44020037 บ้านบัวมาศ
ยังไม่ยืนยัน
169 410364 44020038 บ้านหนองแวง-หนองตุ
ยังไม่ยืนยัน
170 410363 44020039 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
171 410362 44020040 บ้านบกพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
172 410365 44020041 บ้านแดง
ยังไม่ยืนยัน
173 410345 44020042 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
174 410347 44020043 บ้านดอนก่อ
ยังไม่ยืนยัน
175 410348 44020044 บ้านโนนเกษตร
ยังไม่ยืนยัน
176 410349 44020045 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
177 410350 44020046 บ้านวังไฮวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
178 410351 44020047 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
179 410346 44020048 บ้านวังปลาโด
ยังไม่ยืนยัน
180 410321 44020049 บ้านเปลือยหนองตูบ
ยังไม่ยืนยัน
181 410318 44020050 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
182 410316 44020051 บ้านหนองโก
ยังไม่ยืนยัน
183 410352 44020052 บ้านหนองคูขาด
ยังไม่ยืนยัน
184 410353 44020053 บ้านฝายป่าบัว
ยังไม่ยืนยัน
185 410354 44020054 บ้านโสกภารา
ยังไม่ยืนยัน
186 410355 44020055 บ้านไพรวัลย์ปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
187 410323 44020056 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
188 410324 44020057 บ้านดอนบม
ยังไม่ยืนยัน
189 410325 44020058 บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
190 410326 44020059 บ้านซองแมว
ยังไม่ยืนยัน
191 410327 44020060 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
192 410358 44020061 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
ยังไม่ยืนยัน
193 410359 44020062 บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
194 410360 44020063 บ้านดงมัน
ยังไม่ยืนยัน
195 410313 44020064 บ้านหนองโดนหอกลอง
ยังไม่ยืนยัน
196 410311 44020065 บ้านพงโพด
ยังไม่ยืนยัน
197 410312 44020066 บ้านหนองสิม
ยังไม่ยืนยัน