ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4403 :  สพป.มหาสารคาม เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 410163 44010086 บ้านแก้งขิงแคง
ยังไม่ยืนยัน
2 410164 44010087 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
3 410165 44010088 บ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
4 410132 44010089 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
5 410133 44010090 บ้านโนนราษีโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
6 410134 44010091 บ้านวังโพน
ยังไม่ยืนยัน
7 410135 44010092 บ้านเหล่าพ่อหา
ยังไม่ยืนยัน
8 410136 44010093 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
9 410137 44010094 บ้านหนองเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
10 410146 44010095 บ้านวังกุง
ยังไม่ยืนยัน
11 410149 44010096 บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
12 410150 44010097 บ้านโนนเนาว์
ยังไม่ยืนยัน
13 410143 44010098 บ้านวังจาน
ยังไม่ยืนยัน
14 410144 44010099 ดอนกลางนุกูลวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
15 410145 44010100 บ้านทิพโสต
ยังไม่ยืนยัน
16 410125 44010101 บ้านแพงหนองเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
17 410126 44010102 บ้านม่วงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
18 410127 44010103 หนองโกวิทยกิจ
ยังไม่ยืนยัน
19 410128 44010104 บ้านโนนเมืองสองคอน
ยังไม่ยืนยัน
20 410138 44010105 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
21 410139 44010106 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 410140 44010107 ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
23 410151 44010108 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
24 410152 44010109 บ้านหนองบัวเรียน
ยังไม่ยืนยัน
25 410183 44010110 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
26 410184 44010111 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
27 410153 44010112 บ้านผักหนอก
ยังไม่ยืนยัน
28 410154 44010113 บ้านโนนนกหอ
ยังไม่ยืนยัน
29 410156 44010114 บ้านยางน้อย
ยังไม่ยืนยัน
30 410160 44010115 บ้านป่าเป้า
ยังไม่ยืนยัน
31 410185 44010116 บ้านยางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
32 410188 44010117 บ้านเลิงบัว
ยังไม่ยืนยัน
33 410189 44010118 บ้านเลิงใต้
ยังไม่ยืนยัน
34 410190 44010119 หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
35 410148 44010121 บ้านบะหลวงหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
36 410141 44010122 บ้านวังยาววิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
37 410142 44010123 หินแห่เสริมศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
38 410170 44010124 บ้านหญ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
39 410129 44010125 บ้านเหล่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
40 410147 44010126 หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
41 410123 44010127 บ้านแห่เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
42 410124 44010128 บ้านท่าเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
43 410130 44010129 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ยังไม่ยืนยัน
44 410131 44010130 บ้านโนนสัง
ยังไม่ยืนยัน
45 410179 44010131 บ้านหนองปลาเข็ง
ยังไม่ยืนยัน
46 410180 44010132 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
47 410181 44010133 บ้านคุยแพง
ยังไม่ยืนยัน
48 410182 44010134 บ้านคุยเชือก
ยังไม่ยืนยัน
49 410178 44010135 บ้านกอกหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
50 410177 44010136 บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ยังไม่ยืนยัน
51 410175 44010137 บ้านนาล้อมโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
52 410176 44010138 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
53 410171 44010139 บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
54 410172 44010140 บ้านหนองแวงสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
55 410173 44010141 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
ยังไม่ยืนยัน
56 410174 44010142 บ้านทันดู่เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
57 410186 44010143 บ้านคุยโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
58 410187 44010144 บ้านแก่งโกสุมท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
59 410118 44010145 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ยังไม่ยืนยัน
60 410119 44010146 บ้านสังข์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
61 410120 44010147 บ้านดอนกลอยหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
62 410121 44010148 บ้านโชคชัย
ยังไม่ยืนยัน
63 410122 44010149 บ้านศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
64 410166 44010150 บ้านเขวาสะดืออิสาน
ยังไม่ยืนยัน
65 410167 44010151 บ้านแท่นโนนหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
66 410168 44010152 บ้านยางสินไชย หนองหาด
ยังไม่ยืนยัน
67 410169 44010153 บ้านเหล่าหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
68 410162 44010154 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
69 410155 44010155 บ้านแห่บริหารวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
70 410157 44010156 บ้านดอนสันติ
ยังไม่ยืนยัน
71 410158 44010157 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
72 410159 44010158 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ยังไม่ยืนยัน
73 410161 44010159 บ้านป่าปอ
ยังไม่ยืนยัน
74 410209 44010211 บ้านขามเปี้ย
ยังไม่ยืนยัน
75 410211 44010212 บ้านกู่ทอง
ยังไม่ยืนยัน
76 410212 44010213 บ้านเมืองเพ็ง
ยังไม่ยืนยัน
77 410213 44010214 บ้านโจดบัวบาน
ยังไม่ยืนยัน
78 410214 44010215 บ้านหนองมันปลา
ยังไม่ยืนยัน
79 410215 44010216 บ้านหนองชาด
ยังไม่ยืนยัน
80 410226 44010217 บ้านหนองบุญชู
ยังไม่ยืนยัน
81 410195 44010218 บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
82 410197 44010219 ศิริราษฎร์หมากหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
83 410217 44010220 บ้านหนองมะเม้า
ยังไม่ยืนยัน
84 410220 44010221 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
85 410192 44010222 บ้านเชียงยืน
ยังไม่ยืนยัน
86 410193 44010223 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
87 410194 44010224 บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
88 410204 44010225 บ้านแฝกโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
89 410205 44010226 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
90 410206 44010227 บ้านสะอาดดอนเงิน
ยังไม่ยืนยัน
91 410207 44010228 บ้านผำ
ยังไม่ยืนยัน
92 410208 44010229 จินดาอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
93 410223 44010230 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
94 410224 44010231 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
95 410228 44010232 บ้านนาทอง
ยังไม่ยืนยัน
96 410199 44010233 บ้านหนองซอน
ยังไม่ยืนยัน
97 410200 44010234 บ้านสีดาสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
98 410201 44010235 บ้านหนองไห
ยังไม่ยืนยัน
99 410202 44010236 บ้านโพน
ยังไม่ยืนยัน
100 410221 44010237 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
101 410222 44010238 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
102 410216 44010239 บ้านจานโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
103 410219 44010241 บ้านโคกข่า
ยังไม่ยืนยัน
104 410210 44010242 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ยังไม่ยืนยัน
105 410196 44010243 บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
106 410198 44010244 บ้านขีหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
107 410203 44010245 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ยังไม่ยืนยัน
108 410229 44010246 บ้านหนองเดิ่น
ยังไม่ยืนยัน
109 410225 44010247 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
110 410227 44010248 บ้านหนองล่าม
ยังไม่ยืนยัน
111 410543 44010249 บ้านกุดรัง
ยังไม่ยืนยัน
112 410545 44010250 บ้านกุดเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
113 410548 44010251 บ้านหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
114 410549 44010252 บ้านหนองคลองหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
115 410559 44010253 บ้านหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
116 410560 44010254 บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
117 410561 44010255 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
118 410562 44010256 บ้านหนองโดน
ยังไม่ยืนยัน
119 410563 44010257 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
120 410564 44010258 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
ยังไม่ยืนยัน
121 410565 44010259 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
122 410550 44010260 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
123 410552 44010261 บ้านบ่อแกบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
124 410555 44010262 บ้านโสกคลอง
ยังไม่ยืนยัน
125 410556 44010263 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
126 410558 44010264 บ้านโสกกาวดาวเรือง
ยังไม่ยืนยัน
127 410551 44010265 บ้านศรีอรุณ
ยังไม่ยืนยัน
128 410553 44010266 บ้านห้วยแคนโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
129 410554 44010267 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
130 410557 44010268 บ้านจอมทอง
ยังไม่ยืนยัน
131 410547 44010269 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
ยังไม่ยืนยัน
132 410546 44010270 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
ยังไม่ยืนยัน
133 410544 44010271 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
134 410567 44010272 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
135 410568 44010273 บ้านโนนทัน
ยังไม่ยืนยัน
136 410569 44010274 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
137 410571 44010275 บ้านหนองนาไร่เดียว
ยังไม่ยืนยัน
138 410570 44010276 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ยังไม่ยืนยัน
139 410566 44010277 อนุบาลชื่นชม
ยังไม่ยืนยัน
140 410576 44010278 บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
141 410577 44010279 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
142 410579 44010281 บ้านกุดจอก
ยังไม่ยืนยัน
143 410573 44010282 กระบากวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
144 410574 44010283 บ้านผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
145 410575 44010284 บ้านส้มกบ
ยังไม่ยืนยัน