ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4403 :  สพป.มหาสารคาม เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 410163 44010086 บ้านแก้งขิงแคง
ยืนยันแล้ว
2 410164 44010087 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
3 410165 44010088 บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
4 410132 44010089 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
5 410133 44010090 บ้านโนนราษีโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
6 410134 44010091 บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
7 410135 44010092 บ้านเหล่าพ่อหา
ยืนยันแล้ว
8 410136 44010093 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
9 410137 44010094 บ้านหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
10 410146 44010095 บ้านวังกุง
ยืนยันแล้ว
11 410149 44010096 บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
12 410150 44010097 บ้านโนนเนาว์
ยืนยันแล้ว
13 410143 44010098 บ้านวังจาน
ยืนยันแล้ว
14 410144 44010099 ดอนกลางนุกูลวิทย์
ยืนยันแล้ว
15 410145 44010100 บ้านทิพโสต
ยืนยันแล้ว
16 410125 44010101 บ้านแพงหนองเหนือ
ยืนยันแล้ว
17 410126 44010102 บ้านม่วงน้อย
ยืนยันแล้ว
18 410127 44010103 หนองโกวิทยกิจ
ยืนยันแล้ว
19 410128 44010104 บ้านโนนเมืองสองคอน
ยืนยันแล้ว
20 410138 44010105 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
21 410139 44010106 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 410140 44010107 ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
23 410151 44010108 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
24 410152 44010109 บ้านหนองบัวเรียน
ยืนยันแล้ว
25 410183 44010110 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
26 410184 44010111 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ยืนยันแล้ว
27 410153 44010112 บ้านผักหนอก
ยืนยันแล้ว
28 410154 44010113 บ้านโนนนกหอ
ยืนยันแล้ว
29 410156 44010114 บ้านยางน้อย
ยืนยันแล้ว
30 410160 44010115 บ้านป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
31 410185 44010116 บ้านยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
32 410188 44010117 บ้านเลิงบัว
ยืนยันแล้ว
33 410189 44010118 บ้านเลิงใต้
ยืนยันแล้ว
34 410190 44010119 หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
35 410148 44010121 บ้านบะหลวงหนองแวง
ยืนยันแล้ว
36 410141 44010122 บ้านวังยาววิทยายน
ยืนยันแล้ว
37 410142 44010123 หินแห่เสริมศิลป์
ยืนยันแล้ว
38 410170 44010124 บ้านหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
39 410129 44010125 บ้านเหล่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
40 410147 44010126 หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
ยืนยันแล้ว
41 410123 44010127 บ้านแห่เหนือ
ยืนยันแล้ว
42 410124 44010128 บ้านท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
43 410130 44010129 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
44 410131 44010130 บ้านโนนสัง
ยืนยันแล้ว
45 410179 44010131 บ้านหนองปลาเข็ง
ยืนยันแล้ว
46 410180 44010132 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
47 410181 44010133 บ้านคุยแพง
ยืนยันแล้ว
48 410182 44010134 บ้านคุยเชือก
ยืนยันแล้ว
49 410178 44010135 บ้านกอกหนองผือ
ยืนยันแล้ว
50 410177 44010136 บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ยืนยันแล้ว
51 410175 44010137 บ้านนาล้อมโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
52 410176 44010138 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
53 410171 44010139 บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
54 410172 44010140 บ้านหนองแวงสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
55 410173 44010141 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
ยืนยันแล้ว
56 410174 44010142 บ้านทันดู่เหนือ
ยืนยันแล้ว
57 410186 44010143 บ้านคุยโพธิ์
ยืนยันแล้ว
58 410187 44010144 บ้านแก่งโกสุมท่างาม
ยืนยันแล้ว
59 410118 44010145 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ยืนยันแล้ว
60 410119 44010146 บ้านสังข์ทอง
ยืนยันแล้ว
61 410120 44010147 บ้านดอนกลอยหนองยาง
ยืนยันแล้ว
62 410121 44010148 บ้านโชคชัย
ยืนยันแล้ว
63 410122 44010149 บ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
64 410166 44010150 บ้านเขวาสะดืออิสาน
ยืนยันแล้ว
65 410167 44010151 บ้านแท่นโนนหนองคู
ยืนยันแล้ว
66 410168 44010152 บ้านยางสินไชย หนองหาด
ยืนยันแล้ว
67 410169 44010153 บ้านเหล่าหนองแคน
ยืนยันแล้ว
68 410162 44010154 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
69 410155 44010155 บ้านแห่บริหารวิทย์
ยืนยันแล้ว
70 410157 44010156 บ้านดอนสันติ
ยืนยันแล้ว
71 410158 44010157 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
72 410159 44010158 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ยืนยันแล้ว
73 410161 44010159 บ้านป่าปอ
ยืนยันแล้ว
74 410209 44010211 บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
75 410211 44010212 บ้านกู่ทอง
ยืนยันแล้ว
76 410212 44010213 บ้านเมืองเพ็ง
ยืนยันแล้ว
77 410213 44010214 บ้านโจดบัวบาน
ยืนยันแล้ว
78 410214 44010215 บ้านหนองมันปลา
ยืนยันแล้ว
79 410215 44010216 บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
80 410226 44010217 บ้านหนองบุญชู
ยืนยันแล้ว
81 410195 44010218 บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
82 410197 44010219 ศิริราษฎร์หมากหญ้า
ยืนยันแล้ว
83 410217 44010220 บ้านหนองมะเม้า
ยืนยันแล้ว
84 410220 44010221 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
85 410192 44010222 บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
86 410193 44010223 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
ยืนยันแล้ว
87 410194 44010224 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
88 410204 44010225 บ้านแฝกโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
89 410205 44010226 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
90 410206 44010227 บ้านสะอาดดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
91 410207 44010228 บ้านผำ
ยืนยันแล้ว
92 410208 44010229 จินดาอารมณ์
ยืนยันแล้ว
93 410223 44010230 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ยืนยันแล้ว
94 410224 44010231 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
95 410228 44010232 บ้านนาทอง
ยืนยันแล้ว
96 410199 44010233 บ้านหนองซอน
ยืนยันแล้ว
97 410200 44010234 บ้านสีดาสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
98 410201 44010235 บ้านหนองไห
ยืนยันแล้ว
99 410202 44010236 บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
100 410221 44010237 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
101 410222 44010238 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
102 410216 44010239 บ้านจานโนนสูง
ยืนยันแล้ว
103 410219 44010241 บ้านโคกข่า
ยืนยันแล้ว
104 410210 44010242 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ยืนยันแล้ว
105 410196 44010243 บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
106 410198 44010244 บ้านขีหนองจิก
ยืนยันแล้ว
107 410203 44010245 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ยืนยันแล้ว
108 410229 44010246 บ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
109 410225 44010247 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
110 410227 44010248 บ้านหนองล่าม
ยืนยันแล้ว
111 410543 44010249 บ้านกุดรัง
ยืนยันแล้ว
112 410545 44010250 บ้านกุดเม็ก
ยืนยันแล้ว
113 410548 44010251 บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
114 410549 44010252 บ้านหนองคลองหัวขัว
ยืนยันแล้ว
115 410559 44010253 บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
116 410560 44010254 บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
117 410561 44010255 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
118 410562 44010256 บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
119 410563 44010257 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
120 410564 44010258 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
ยืนยันแล้ว
121 410565 44010259 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
122 410550 44010260 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ยืนยันแล้ว
123 410552 44010261 บ้านบ่อแกบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
124 410555 44010262 บ้านโสกคลอง
ยืนยันแล้ว
125 410556 44010263 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
126 410558 44010264 บ้านโสกกาวดาวเรือง
ยืนยันแล้ว
127 410551 44010265 บ้านศรีอรุณ
ยืนยันแล้ว
128 410553 44010266 บ้านห้วยแคนโนนสูง
ยืนยันแล้ว
129 410554 44010267 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ยืนยันแล้ว
130 410557 44010268 บ้านจอมทอง
ยืนยันแล้ว
131 410547 44010269 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
ยืนยันแล้ว
132 410546 44010270 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
ยืนยันแล้ว
133 410544 44010271 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
134 410567 44010272 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ยืนยันแล้ว
135 410568 44010273 บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
136 410569 44010274 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
ยืนยันแล้ว
137 410571 44010275 บ้านหนองนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
138 410570 44010276 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ยืนยันแล้ว
139 410566 44010277 อนุบาลชื่นชม
ยืนยันแล้ว
140 410576 44010278 บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
141 410577 44010279 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
142 410579 44010281 บ้านกุดจอก
ยืนยันแล้ว
143 410573 44010282 กระบากวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
144 410574 44010283 บ้านผักแว่น
ยืนยันแล้ว
145 410575 44010284 บ้านส้มกบ
ยืนยันแล้ว