ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4501 :  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 450043 45010001 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
ยืนยันแล้ว
2 450047 45010003 บ้านแคนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
3 450018 45010004 ธรรมจารีนิวาส
ยืนยันแล้ว
4 450019 45010005 บ้านหนองพานแยบัวห้าว
ยืนยันแล้ว
5 450020 45010006 บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
6 450021 45010007 บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
7 450049 45010008 บ้านหนองจิกโคกสูง
ยืนยันแล้ว
8 450044 45010010 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
9 450026 45010011 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
10 450028 45010012 บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ยืนยันแล้ว
11 450009 45010013 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
12 450010 45010014 สหสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 450011 45010015 บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
14 450012 45010016 บ้านหนองผือโพนศรี
ยืนยันแล้ว
15 450013 45010017 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
ยืนยันแล้ว
16 450006 45010018 บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
17 450008 45010019 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
18 450035 45010020 อนุบาลร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
19 450001 45010021 เมืองร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
20 450029 45010022 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
21 450027 45010023 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
22 450025 45010024 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
23 450002 45010025 บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
24 450004 45010027 บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
25 450005 45010028 บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
26 450016 45010030 ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
ยืนยันแล้ว
27 450022 45010031 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
28 450023 45010032 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
29 450024 45010033 บ้านแมตวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
30 450048 45010034 โสภโณประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
31 450041 45010035 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
32 450056 45010036 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
33 450039 45010037 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
34 450050 45010038 ชุมชนบ้านสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
35 450051 45010039 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
36 450052 45010040 บ้านหนองตาไก้หนองตุ
ยืนยันแล้ว
37 450053 45010041 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
ยืนยันแล้ว
38 450054 45010042 บ้านดงสวอง
ยืนยันแล้ว
39 450055 45010043 บ้านเปลือยสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
40 450007 45010044 บ้านซ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 450015 45010045 บ้านเล้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
42 450017 45010046 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
43 450036 45010047 บ้านแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
44 450037 45010048 บ้านหนองยูง
ยืนยันแล้ว
45 450038 45010049 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
46 450042 45010050 บ้านโนนแท่น
ยืนยันแล้ว
47 450030 45010051 บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
48 450031 45010052 บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ยืนยันแล้ว
49 450032 45010053 บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
50 450033 45010054 บ้านแดงโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
51 450129 45010057 ชุมชนบ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
52 450130 45010058 บ้านหนองคูบอน
ยืนยันแล้ว
53 450131 45010059 บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
ยืนยันแล้ว
54 450132 45010060 บ้านเหล่ายูง
ยืนยันแล้ว
55 450146 45010061 บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
56 450147 45010062 รัฐประชาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
57 450148 45010063 บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
58 450137 45010064 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
ยืนยันแล้ว
59 450138 45010065 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
60 450139 45010066 บ้านงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
61 450140 45010067 บ้านกอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
62 450141 45010068 พรหมยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
63 450162 45010069 บ้านดู่น้อย
ยืนยันแล้ว
64 450163 45010070 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย
ยืนยันแล้ว
65 450164 45010071 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
66 450165 45010072 บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
67 450136 45010074 รัฐทวิคาม
ยืนยันแล้ว
68 450134 45010075 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
69 450135 45010076 บ้านยางเครือ
ยืนยันแล้ว
70 450133 45010077 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
ยืนยันแล้ว
71 450142 45010078 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
72 450143 45010079 ร่องคำวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
73 450144 45010080 บ้านโคกมอน
ยืนยันแล้ว
74 450145 45010081 หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
ยืนยันแล้ว
75 450128 45010082 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
76 450126 45010083 ชุมชนบ้านเมืองหงส์
ยืนยันแล้ว
77 450127 45010084 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
78 450161 45010085 รัตนประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
79 450157 45010086 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
80 450158 45010087 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
81 450159 45010088 บ้านป่าดวน
ยืนยันแล้ว
82 450149 45010090 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
83 450150 45010091 สหคามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
84 450151 45010092 บ้านดอนแคน
ยืนยันแล้ว
85 450152 45010093 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
86 450121 45010094 บ้านอุ่มจาน
ยืนยันแล้ว
87 450122 45010095 บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
88 450123 45010096 บ้านหนองแวงหนองหัวคน
ยืนยันแล้ว
89 450124 45010097 บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
90 450120 45010098 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
91 450119 45010099 ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
92 450117 45010100 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
93 450118 45010101 หนองตอวิทยา
ยืนยันแล้ว
94 450116 45010102 จตุรพักตรพิมาน
ยืนยันแล้ว
95 450153 45010103 ราชสารสุธีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
96 450154 45010104 บ้านหนองบั่ว
ยืนยันแล้ว
97 450155 45010105 บ้านอีง่อง
ยืนยันแล้ว
98 450156 45010106 บ้านสวนมอญ
ยืนยันแล้ว
99 450125 45010107 บ้านค้อกุดจอก
ยืนยันแล้ว
100 450206 45010108 บ้านเขวาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
101 450207 45010109 บ้านหนองช้าง
ยืนยันแล้ว
102 450208 45010110 บ้านหนองต่าย
ยืนยันแล้ว
103 450178 45010111 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
104 450174 45010112 บ้านธวัชบุรี
ยืนยันแล้ว
105 450175 45010113 บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
106 450188 45010114 บ้านหัวโนน
ยืนยันแล้ว
107 450189 45010115 บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
108 450190 45010116 บ้านคางฮุง
ยืนยันแล้ว
109 450194 45010117 บ้านหนองบัวดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
110 450167 45010118 เมืองธวัชบุรี
ยืนยันแล้ว
111 450168 45010119 ชุมชนบ้านประตูชัย
ยืนยันแล้ว
112 450179 45010120 บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
113 450176 45010121 บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
114 450177 45010122 บ้านสังข์
ยืนยันแล้ว
115 450193 45010123 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
116 450184 45010124 ไพศาลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
117 450186 45010126 บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
118 450173 45010127 บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
119 450169 45010128 ชุมชนบ้านยางกู่
ยืนยันแล้ว
120 450170 45010129 บ้านมะอึ
ยืนยันแล้ว
121 450205 45010130 บ้านหนองเบิด
ยืนยันแล้ว
122 450203 45010131 บ้านเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
123 450204 45010132 บ้านมะยาง
ยืนยันแล้ว
124 450198 45010133 บ้านราชธานี
ยืนยันแล้ว
125 450199 45010134 บ้านอีหมุน
ยืนยันแล้ว
126 450196 45010135 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
127 450197 45010136 บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
128 450195 45010137 เวฬุวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
129 450200 45010138 บ้านตาอุด
ยืนยันแล้ว
130 450201 45010139 บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
131 450191 45010140 บ้านชาดมะเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
132 450171 45010141 บ้านไก่ป่า
ยืนยันแล้ว
133 450172 45010142 บ้านดอนชัย
ยืนยันแล้ว
134 450183 45010143 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
135 450202 45010144 นาคำเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
136 450187 45010145 บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
137 450192 45010146 บ้านตรีคาม
ยืนยันแล้ว
138 450180 45010147 บ้านป่าสุ่ม
ยืนยันแล้ว
139 450181 45010148 บ้านจันทร์สว่าง
ยืนยันแล้ว
140 450182 45010149 บ้านอุ่มเม้า
ยืนยันแล้ว
141 450701 45010150 บ้านบากหนองแดง
ยืนยันแล้ว
142 450714 45010151 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
ยืนยันแล้ว
143 450716 45010152 บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
144 450703 45010153 โพธิ์สัยสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
145 450704 45010154 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
146 450706 45010155 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
147 450707 45010156 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
ยืนยันแล้ว
148 450711 45010157 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
149 450712 45010158 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
150 450697 45010159 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
151 450699 45010160 บ้านศรีสมเด็จ
ยืนยันแล้ว
152 450700 45010161 บ้านโคกข่าหนองโก
ยืนยันแล้ว
153 450713 45010162 บ้านป่าแหนหนองไร่
ยืนยันแล้ว
154 450715 45010163 บ้านกล้วยวิทยา
ยืนยันแล้ว
155 450702 45010164 บ้านเหล่ากุด
ยืนยันแล้ว
156 450705 45010165 บ้านสวนจิก
ยืนยันแล้ว
157 450708 45010166 บ้านหนองแวงยาว
ยืนยันแล้ว
158 450696 45010167 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
159 450698 45010168 หนองคูโคกขุมดิน
ยืนยันแล้ว
160 450717 45010169 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
161 450710 45010170 โนนสีดาวิทยา
ยืนยันแล้ว
162 450709 45010171 ทรายทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
163 450718 45010172 เมืองจังหาร
ยืนยันแล้ว
164 450719 45010173 บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
165 450726 45010174 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
166 450724 45010175 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
ยืนยันแล้ว
167 450720 45010176 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
168 450721 45010177 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
169 450722 45010178 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
ยืนยันแล้ว
170 450723 45010179 บ้านหนองเข็ง
ยืนยันแล้ว
171 450747 45010180 บ้านป่านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
172 450727 45010181 ดินดำบัวรองวิทยา
ยืนยันแล้ว
173 450728 45010182 บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
174 450729 45010183 บ้านเลิงคา
ยืนยันแล้ว
175 450730 45010184 บ้านขมิ้นจานทุ่ง
ยืนยันแล้ว
176 450732 45010185 ดงยางสะแบง
ยืนยันแล้ว
177 450739 45010186 บ้านพยอม
ยืนยันแล้ว
178 450740 45010187 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
ยืนยันแล้ว
179 450734 45010188 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
180 450735 45010189 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
181 450738 45010190 บ้านเหล่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
182 450742 45010191 โนนเชียงบังหาดหนองแค
ยืนยันแล้ว
183 450743 45010192 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
184 450744 45010193 บ้านดงเครือวัลย์
ยืนยันแล้ว
185 450745 45010194 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
ยืนยันแล้ว
186 450746 45010195 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
ยืนยันแล้ว
187 450741 45010196 บ้านม่วงท่าลาด
ยืนยันแล้ว
188 450736 45010197 หัวนางามวิทยา
ยืนยันแล้ว
189 450737 45010198 ไตรคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
190 450725 45010199 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
ยืนยันแล้ว
191 450731 45010200 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
192 450733 45010201 เขวาชีรัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
193 450756 45010202 บ้านโนนข่า
ยืนยันแล้ว
194 450757 45010203 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
195 450751 45010204 บ้านเขือง
ยืนยันแล้ว
196 450752 45010205 บ้านดอนพยอมน้อย
ยืนยันแล้ว
197 450764 45010206 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
ยืนยันแล้ว
198 450759 45010207 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
199 450760 45010208 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
200 450748 45010209 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
201 450749 45010210 บ้านแมดโพธิ์กลาง
ยืนยันแล้ว
202 450750 45010211 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
203 450754 45010213 บ้านวังปากบุ่ง
ยืนยันแล้ว
204 450762 45010214 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
205 450763 45010215 บ้านดอนสำราญ
ยืนยันแล้ว
206 450765 45010216 วังยาวเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
207 450766 45010217 บ้านหนองแก่ง
ยืนยันแล้ว
208 450767 45010218 บ้านเกษมสุข
ยืนยันแล้ว
209 450768 45010219 บ้านพลับพลา
ยืนยันแล้ว
210 450761 45010220 บ้านมีชัย
ยืนยันแล้ว
211 450758 45010221 บ้านหมูม้น
ยืนยันแล้ว
212 450755 45010222 บ้านธาตุประทับ
ยืนยันแล้ว
213 450785 45010223 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
214 450793 45010224 บ้านหวายน้อย
ยืนยันแล้ว
215 450794 45010225 บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
216 450789 45010226 บ้านหนาด
ยืนยันแล้ว
217 450790 45010227 บ้านยางใต้
ยืนยันแล้ว
218 450791 45010228 บ้านอีโก่ม
ยืนยันแล้ว
219 450786 45010229 บ้านเทอดไทย
ยืนยันแล้ว
220 450798 45010230 บึงงามพัฒนา
ยืนยันแล้ว
221 450799 45010231 ประชาราษฏร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
222 450800 45010232 บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
223 450803 45010233 บ้านโนนราษี
ยืนยันแล้ว
224 450802 45010235 บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
225 450795 45010236 บ้านขว้างใหญ่
ยืนยันแล้ว
226 450796 45010237 บ้านขว้างท่าสะแบง
ยืนยันแล้ว
227 450797 45010238 บ้านหวายหลึม
ยืนยันแล้ว
228 450792 45010239 บ้านซองแมว
ยืนยันแล้ว
229 450788 45010240 บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
230 450787 45010241 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
ยืนยันแล้ว