ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4501 :  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 450043 45010001 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
2 450047 45010003 บ้านแคนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
3 450018 45010004 ธรรมจารีนิวาส
ยังไม่ยืนยัน
4 450019 45010005 บ้านหนองพานแยบัวห้าว
ยังไม่ยืนยัน
5 450020 45010006 บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
6 450021 45010007 บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
7 450049 45010008 บ้านหนองจิกโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
8 450044 45010010 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
9 450026 45010011 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
10 450028 45010012 บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
11 450009 45010013 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
12 450010 45010014 สหสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 450011 45010015 บ้านป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
14 450012 45010016 บ้านหนองผือโพนศรี
ยังไม่ยืนยัน
15 450013 45010017 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
16 450006 45010018 บ้านโนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
17 450008 45010019 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
18 450035 45010020 อนุบาลร้อยเอ็ด
ยังไม่ยืนยัน
19 450001 45010021 เมืองร้อยเอ็ด
ยังไม่ยืนยัน
20 450029 45010022 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
21 450027 45010023 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
22 450025 45010024 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
23 450002 45010025 บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
24 450004 45010027 บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
25 450005 45010028 บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
26 450016 45010030 ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
ยังไม่ยืนยัน
27 450022 45010031 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
28 450023 45010032 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
29 450024 45010033 บ้านแมตวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
30 450048 45010034 โสภโณประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
31 450041 45010035 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
32 450056 45010036 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
33 450039 45010037 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
34 450050 45010038 ชุมชนบ้านสีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
35 450051 45010039 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
36 450052 45010040 บ้านหนองตาไก้หนองตุ
ยังไม่ยืนยัน
37 450053 45010041 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
38 450054 45010042 บ้านดงสวอง
ยังไม่ยืนยัน
39 450055 45010043 บ้านเปลือยสีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
40 450007 45010044 บ้านซ้งวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 450015 45010045 บ้านเล้าวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
42 450017 45010046 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
43 450036 45010047 บ้านแวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 450037 45010048 บ้านหนองยูง
ยังไม่ยืนยัน
45 450038 45010049 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
46 450042 45010050 บ้านโนนแท่น
ยังไม่ยืนยัน
47 450030 45010051 บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
ยังไม่ยืนยัน
48 450031 45010052 บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
49 450032 45010053 บ้านหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
50 450033 45010054 บ้านแดงโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
51 450129 45010057 ชุมชนบ้านโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
52 450130 45010058 บ้านหนองคูบอน
ยังไม่ยืนยัน
53 450131 45010059 บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
ยังไม่ยืนยัน
54 450132 45010060 บ้านเหล่ายูง
ยังไม่ยืนยัน
55 450146 45010061 บ้านดงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
56 450147 45010062 รัฐประชาวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
57 450148 45010063 บ้านหัวนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
58 450137 45010064 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
ยังไม่ยืนยัน
59 450138 45010065 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
60 450139 45010066 บ้านงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
61 450140 45010067 บ้านกอกวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
62 450141 45010068 พรหมยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
63 450162 45010069 บ้านดู่น้อย
ยังไม่ยืนยัน
64 450163 45010070 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย
ยังไม่ยืนยัน
65 450164 45010071 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
66 450165 45010072 บ้านหนองชาด
ยังไม่ยืนยัน
67 450136 45010074 รัฐทวิคาม
ยังไม่ยืนยัน
68 450134 45010075 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
69 450135 45010076 บ้านยางเครือ
ยังไม่ยืนยัน
70 450133 45010077 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
ยังไม่ยืนยัน
71 450142 45010078 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72 450143 45010079 ร่องคำวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
73 450144 45010080 บ้านโคกมอน
ยังไม่ยืนยัน
74 450145 45010081 หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
ยังไม่ยืนยัน
75 450128 45010082 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
76 450126 45010083 ชุมชนบ้านเมืองหงส์
ยังไม่ยืนยัน
77 450127 45010084 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
78 450161 45010085 รัตนประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
79 450157 45010086 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
80 450158 45010087 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
81 450159 45010088 บ้านป่าดวน
ยังไม่ยืนยัน
82 450149 45010090 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
83 450150 45010091 สหคามวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
84 450151 45010092 บ้านดอนแคน
ยังไม่ยืนยัน
85 450152 45010093 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
86 450121 45010094 บ้านอุ่มจาน
ยังไม่ยืนยัน
87 450122 45010095 บ้านหนองแอก
ยังไม่ยืนยัน
88 450123 45010096 บ้านหนองแวงหนองหัวคน
ยังไม่ยืนยัน
89 450124 45010097 บ้านข่า
ยังไม่ยืนยัน
90 450120 45010098 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
91 450119 45010099 ไตรมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
92 450117 45010100 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
93 450118 45010101 หนองตอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
94 450116 45010102 จตุรพักตรพิมาน
ยังไม่ยืนยัน
95 450153 45010103 ราชสารสุธีอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
96 450154 45010104 บ้านหนองบั่ว
ยังไม่ยืนยัน
97 450155 45010105 บ้านอีง่อง
ยังไม่ยืนยัน
98 450156 45010106 บ้านสวนมอญ
ยังไม่ยืนยัน
99 450125 45010107 บ้านค้อกุดจอก
ยังไม่ยืนยัน
100 450206 45010108 บ้านเขวาทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
101 450207 45010109 บ้านหนองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
102 450208 45010110 บ้านหนองต่าย
ยังไม่ยืนยัน
103 450178 45010111 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
104 450174 45010112 บ้านธวัชบุรี
ยังไม่ยืนยัน
105 450175 45010113 บ้านหนองดู่
ยังไม่ยืนยัน
106 450188 45010114 บ้านหัวโนน
ยังไม่ยืนยัน
107 450189 45010115 บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
108 450190 45010116 บ้านคางฮุง
ยังไม่ยืนยัน
109 450194 45010117 บ้านหนองบัวดอนไผ่
ยังไม่ยืนยัน
110 450167 45010118 เมืองธวัชบุรี
ยังไม่ยืนยัน
111 450168 45010119 ชุมชนบ้านประตูชัย
ยังไม่ยืนยัน
112 450179 45010120 บ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
113 450176 45010121 บ้านขาม
ยังไม่ยืนยัน
114 450177 45010122 บ้านสังข์
ยังไม่ยืนยัน
115 450193 45010123 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
116 450184 45010124 ไพศาลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
117 450186 45010126 บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
118 450173 45010127 บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
119 450169 45010128 ชุมชนบ้านยางกู่
ยังไม่ยืนยัน
120 450170 45010129 บ้านมะอึ
ยังไม่ยืนยัน
121 450205 45010130 บ้านหนองเบิด
ยังไม่ยืนยัน
122 450203 45010131 บ้านเมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
123 450204 45010132 บ้านมะยาง
ยังไม่ยืนยัน
124 450198 45010133 บ้านราชธานี
ยังไม่ยืนยัน
125 450199 45010134 บ้านอีหมุน
ยังไม่ยืนยัน
126 450196 45010135 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
127 450197 45010136 บ้านหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
128 450195 45010137 เวฬุวันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
129 450200 45010138 บ้านตาอุด
ยังไม่ยืนยัน
130 450201 45010139 บ้านหนองสาหร่าย
ยังไม่ยืนยัน
131 450191 45010140 บ้านชาดมะเหลื่อม
ยังไม่ยืนยัน
132 450171 45010141 บ้านไก่ป่า
ยังไม่ยืนยัน
133 450172 45010142 บ้านดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
134 450183 45010143 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
135 450202 45010144 นาคำเจริญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
136 450187 45010145 บ้านฝั่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
137 450192 45010146 บ้านตรีคาม
ยังไม่ยืนยัน
138 450180 45010147 บ้านป่าสุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
139 450181 45010148 บ้านจันทร์สว่าง
ยังไม่ยืนยัน
140 450182 45010149 บ้านอุ่มเม้า
ยังไม่ยืนยัน
141 450701 45010150 บ้านบากหนองแดง
ยังไม่ยืนยัน
142 450714 45010151 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
ยังไม่ยืนยัน
143 450716 45010152 บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
144 450703 45010153 โพธิ์สัยสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
145 450704 45010154 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
146 450706 45010155 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
147 450707 45010156 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
ยังไม่ยืนยัน
148 450711 45010157 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
149 450712 45010158 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
150 450697 45010159 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
151 450699 45010160 บ้านศรีสมเด็จ
ยังไม่ยืนยัน
152 450700 45010161 บ้านโคกข่าหนองโก
ยังไม่ยืนยัน
153 450713 45010162 บ้านป่าแหนหนองไร่
ยังไม่ยืนยัน
154 450715 45010163 บ้านกล้วยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
155 450702 45010164 บ้านเหล่ากุด
ยังไม่ยืนยัน
156 450705 45010165 บ้านสวนจิก
ยังไม่ยืนยัน
157 450708 45010166 บ้านหนองแวงยาว
ยังไม่ยืนยัน
158 450696 45010167 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
159 450698 45010168 หนองคูโคกขุมดิน
ยังไม่ยืนยัน
160 450717 45010169 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
161 450710 45010170 โนนสีดาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
162 450709 45010171 ทรายทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
163 450718 45010172 เมืองจังหาร
ยังไม่ยืนยัน
164 450719 45010173 บ้านแคน
ยังไม่ยืนยัน
165 450726 45010174 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
166 450724 45010175 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
167 450720 45010176 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
168 450721 45010177 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
169 450722 45010178 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
170 450723 45010179 บ้านหนองเข็ง
ยังไม่ยืนยัน
171 450747 45010180 บ้านป่านหนองอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
172 450727 45010181 ดินดำบัวรองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
173 450728 45010182 บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
174 450729 45010183 บ้านเลิงคา
ยังไม่ยืนยัน
175 450730 45010184 บ้านขมิ้นจานทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
176 450732 45010185 ดงยางสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
177 450739 45010186 บ้านพยอม
ยังไม่ยืนยัน
178 450740 45010187 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
179 450734 45010188 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
180 450735 45010189 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
181 450738 45010190 บ้านเหล่ากล้วย
ยังไม่ยืนยัน
182 450742 45010191 โนนเชียงบังหาดหนองแค
ยังไม่ยืนยัน
183 450743 45010192 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
184 450744 45010193 บ้านดงเครือวัลย์
ยังไม่ยืนยัน
185 450745 45010194 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
186 450746 45010195 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
ยังไม่ยืนยัน
187 450741 45010196 บ้านม่วงท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
188 450736 45010197 หัวนางามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
189 450737 45010198 ไตรคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
190 450725 45010199 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
ยังไม่ยืนยัน
191 450731 45010200 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
192 450733 45010201 เขวาชีรัฐประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
193 450756 45010202 บ้านโนนข่า
ยังไม่ยืนยัน
194 450757 45010203 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
195 450751 45010204 บ้านเขือง
ยังไม่ยืนยัน
196 450752 45010205 บ้านดอนพยอมน้อย
ยังไม่ยืนยัน
197 450764 45010206 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
ยังไม่ยืนยัน
198 450759 45010207 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
199 450760 45010208 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
200 450748 45010209 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
201 450749 45010210 บ้านแมดโพธิ์กลาง
ยังไม่ยืนยัน
202 450750 45010211 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
203 450754 45010213 บ้านวังปากบุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
204 450762 45010214 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
205 450763 45010215 บ้านดอนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
206 450765 45010216 วังยาวเจริญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
207 450766 45010217 บ้านหนองแก่ง
ยังไม่ยืนยัน
208 450767 45010218 บ้านเกษมสุข
ยังไม่ยืนยัน
209 450768 45010219 บ้านพลับพลา
ยังไม่ยืนยัน
210 450761 45010220 บ้านมีชัย
ยังไม่ยืนยัน
211 450758 45010221 บ้านหมูม้น
ยังไม่ยืนยัน
212 450755 45010222 บ้านธาตุประทับ
ยังไม่ยืนยัน
213 450785 45010223 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
214 450793 45010224 บ้านหวายน้อย
ยังไม่ยืนยัน
215 450794 45010225 บ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
216 450789 45010226 บ้านหนาด
ยังไม่ยืนยัน
217 450790 45010227 บ้านยางใต้
ยังไม่ยืนยัน
218 450791 45010228 บ้านอีโก่ม
ยังไม่ยืนยัน
219 450786 45010229 บ้านเทอดไทย
ยังไม่ยืนยัน
220 450798 45010230 บึงงามพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
221 450799 45010231 ประชาราษฏร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
222 450800 45010232 บ้านนางาม
ยังไม่ยืนยัน
223 450803 45010233 บ้านโนนราษี
ยังไม่ยืนยัน
224 450802 45010235 บ้านดอนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
225 450795 45010236 บ้านขว้างใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
226 450796 45010237 บ้านขว้างท่าสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
227 450797 45010238 บ้านหวายหลึม
ยังไม่ยืนยัน
228 450792 45010239 บ้านซองแมว
ยังไม่ยืนยัน
229 450788 45010240 บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
230 450787 45010241 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
ยังไม่ยืนยัน