ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4502 :  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 450107 45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก
ยังไม่ยืนยัน
2 450108 45020002 บ้านฮ่องทราย
ยังไม่ยืนยัน
3 450109 45020003 บ้านไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
4 450115 45020004 หนองพระบางตลาดม่วง
ยังไม่ยืนยัน
5 450105 45020005 บ้านหนองสระหงส์
ยังไม่ยืนยัน
6 450064 45020006 บ้านกู่กาสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
7 450065 45020007 จตุรคามพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
8 450061 45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
ยังไม่ยืนยัน
9 450062 45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
ยังไม่ยืนยัน
10 450057 45020011 เมืองเกษตรวิสัย
ยังไม่ยืนยัน
11 450058 45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
12 450059 45020013 บ้านป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
13 450060 45020014 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
14 450099 45020015 บ้านดงครั่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
15 450100 45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
16 450101 45020017 บ้านโพนแท่น
ยังไม่ยืนยัน
17 450103 45020018 บ้านแสนสี
ยังไม่ยืนยัน
18 450104 45020019 วัดแจ่มอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
19 450106 45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
20 450097 45020021 บ้านดงครั่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
21 450098 45020022 บ้านนกเหาะ
ยังไม่ยืนยัน
22 450102 45020023 บ้านโพนทัน
ยังไม่ยืนยัน
23 450110 45020024 บ้านโพนหิน
ยังไม่ยืนยัน
24 450111 45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
25 450114 45020026 บ้านเขวาหรดี
ยังไม่ยืนยัน
26 450112 45020027 บ้านเขวาตะคลอง
ยังไม่ยืนยัน
27 450113 45020028 ชีโนวาทธำรง
ยังไม่ยืนยัน
28 450071 45020029 บ้านโนนจาน
ยังไม่ยืนยัน
29 450072 45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
30 450070 45020031 บ้านน้ำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
31 450075 45020032 ไตรคามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
32 450076 45020033 บ้านผำโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
33 450085 45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
34 450086 45020035 บ้านเขวาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
35 450080 45020036 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
36 450081 45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง
ยังไม่ยืนยัน
37 450082 45020038 บ้านหัวดอนชาด
ยังไม่ยืนยัน
38 450083 45020039 บ้านตลาดไชย
ยังไม่ยืนยัน
39 450084 45020040 บ้านฝาง
ยังไม่ยืนยัน
40 450066 45020041 เมืองบัววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
41 450067 45020042 บ้านหัวดงกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
42 450068 45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
43 450069 45020044 วัดบ้านโพนเงิน
ยังไม่ยืนยัน
44 450093 45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
ยังไม่ยืนยัน
45 450094 45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46 450095 45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์
ยังไม่ยืนยัน
47 450096 45020048 บ้านหัวหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
48 450092 45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
49 450088 45020050 บ้านหนองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
50 450089 45020051 บ้านเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
51 450090 45020052 บ้านสิงห์ไคล
ยังไม่ยืนยัน
52 450091 45020053 บ้านอี่เม้ง
ยังไม่ยืนยัน
53 450087 45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
54 450078 45020055 บ้านโพนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
55 450079 45020056 บ้านหนองสังข์
ยังไม่ยืนยัน
56 450073 45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
ยังไม่ยืนยัน
57 450074 45020058 บ้านคุยผงดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
58 450077 45020059 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ
ยังไม่ยืนยัน
59 450231 45020060 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
60 450232 45020061 บ้านพิลา
ยังไม่ยืนยัน
61 450233 45020062 บ้านนาแค
ยังไม่ยืนยัน
62 450234 45020063 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
63 450243 45020064 บ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
64 450248 45020065 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
65 450249 45020066 บ้านค้อแสนสี
ยังไม่ยืนยัน
66 450250 45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ
ยังไม่ยืนยัน
67 450213 45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
68 450214 45020069 บ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
69 450215 45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้
ยังไม่ยืนยัน
70 450244 45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
71 450246 45020072 บ้านโนนจาน
ยังไม่ยืนยัน
72 450237 45020073 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
73 450238 45020074 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
ยังไม่ยืนยัน
74 450239 45020075 บ้านน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
75 450240 45020076 บ้านหัวช้างเลิงแก
ยังไม่ยืนยัน
76 450241 45020077 บ้านส้มโฮง
ยังไม่ยืนยัน
77 450242 45020078 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
78 450247 45020079 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
79 450245 45020080 บ้านดงช้าง
ยังไม่ยืนยัน
80 450209 45020081 เมืองปทุมรัตต์
ยังไม่ยืนยัน
81 450210 45020082 บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
82 450211 45020083 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
83 450212 45020084 บ้านหนองบึง
ยังไม่ยืนยัน
84 450236 45020085 บ้านจานใต้
ยังไม่ยืนยัน
85 450235 45020086 บ้านโคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
86 450230 45020087 บ้านโพธิ์น้อย
ยังไม่ยืนยัน
87 450229 45020088 บ้านโพนสูง
ยังไม่ยืนยัน
88 450216 45020089 บ้านสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
89 450217 45020090 บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
90 450218 45020091 บ้านเขวาโคกสวายโดด
ยังไม่ยืนยัน
91 450219 45020092 บ้านเขวาทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
92 450220 45020093 บ้านภูดิน
ยังไม่ยืนยัน
93 450221 45020094 บ้านบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
94 450222 45020095 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
95 450223 45020096 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
ยังไม่ยืนยัน
96 450228 45020097 บ้านดู่ฝายใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
97 450224 45020098 บ้านสวนปอ
ยังไม่ยืนยัน
98 450225 45020099 บ้านสำราญหนองบาก
ยังไม่ยืนยัน
99 450226 45020100 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
100 450227 45020101 ประสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
101 450264 45020102 บ้านดงมัน
ยังไม่ยืนยัน
102 450297 45020103 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
103 450300 45020104 บ้านคูฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
104 450269 45020105 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
105 450265 45020106 คำไฮสำโรงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
106 450266 45020107 บ้านนางเตี้ยไศลทอง
ยังไม่ยืนยัน
107 450267 45020108 บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
108 450268 45020109 บ้านดอนคำ
ยังไม่ยืนยัน
109 450274 45020110 บ้านโนนศิลา
ยังไม่ยืนยัน
110 450275 45020111 โนนไทยวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
111 450276 45020112 ไตรราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
112 450277 45020113 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
113 450278 45020114 บ้านคำแดง
ยังไม่ยืนยัน
114 450279 45020115 บ้านหนองฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
115 450299 45020116 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
116 450298 45020117 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
117 450270 45020118 บ้านชาติ
ยังไม่ยืนยัน
118 450257 45020119 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
119 450271 45020120 บ้านโนนจิกหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
120 450272 45020121 บ้านคำพระ
ยังไม่ยืนยัน
121 450273 45020122 บ้านนานวลราษฎร์นิยม
ยังไม่ยืนยัน
122 450251 45020123 อนุบาลเมืองพนมไพร
ยังไม่ยืนยัน
123 450252 45020124 บ้านดอนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
124 450253 45020125 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
125 450254 45020126 ดอนเสาโฮง
ยังไม่ยืนยัน
126 450281 45020127 ปัญจคามประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
127 450282 45020128 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
128 450283 45020129 บ้านดอนบ่อดอนแฮด
ยังไม่ยืนยัน
129 450284 45020130 บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
130 450262 45020131 บ้านบัวงาม
ยังไม่ยืนยัน
131 450258 45020132 บ้านโพธิ์ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
132 450259 45020133 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
133 450260 45020134 หนองกุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
134 450261 45020135 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
135 450280 45020136 บ้านหัวหนองกุดหลด
ยังไม่ยืนยัน
136 450291 45020137 บ้านสมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
137 450289 45020138 บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
138 450290 45020139 ดอนดู่ดอนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
139 450255 45020140 บ้านสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
140 450256 45020141 บ้านโนนทรายสระทอง
ยังไม่ยืนยัน
141 450263 45020142 บ้านโพธิ์น้อย
ยังไม่ยืนยัน
142 450292 45020143 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
143 450293 45020144 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
144 450294 45020145 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
145 450295 45020146 บ้านท่าลาดวารีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
146 450296 45020147 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
147 450288 45020148 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
148 450286 45020149 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
149 450287 45020150 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
150 450285 45020151 บ้านหนองทัพไทย
ยังไม่ยืนยัน
151 450410 45020152 เมืองจำปาขัน
ยังไม่ยืนยัน
152 450413 45020153 บ่อพันขันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
153 450414 45020154 บ้านปลาค้าว
ยังไม่ยืนยัน
154 450415 45020155 บ้านหญ้าหน่อง
ยังไม่ยืนยัน
155 450407 45020156 บ้านหนองบั่ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
156 450408 45020157 บ้านแดง
ยังไม่ยืนยัน
157 450402 45020158 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
158 450406 45020159 บ้านค้อโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
159 450381 45020160 บ้านยางเลิง
ยังไม่ยืนยัน
160 450382 45020161 บ้านหมอตา
ยังไม่ยืนยัน
161 450383 45020162 บ้านดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
162 450384 45020163 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
163 450385 45020164 บ้านภูงา
ยังไม่ยืนยัน
164 450386 45020165 จานเตยวิทยาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
165 450387 45020166 บ้านฮ่องสังข์
ยังไม่ยืนยัน
166 450388 45020167 บ้านสาหร่าย
ยังไม่ยืนยัน
167 450389 45020168 บ้านดอนแคน
ยังไม่ยืนยัน
168 450390 45020169 บ้านโนนตาด
ยังไม่ยืนยัน
169 450425 45020170 เมืองทุ่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
170 450426 45020171 ทุ่งศรีเมืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
171 450427 45020172 โพนขวาวพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
172 450428 45020173 หว่านท่าสมอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
173 450391 45020174 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
174 450392 45020175 บ้านร้านหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
175 450393 45020176 บ้านโพนเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
176 450442 45020177 บ้านสระโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
177 450443 45020178 บ้านคูดินทราย
ยังไม่ยืนยัน
178 450424 45020179 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
ยังไม่ยืนยัน
179 450380 45020180 บ้านเม็กหางเหย
ยังไม่ยืนยัน
180 450376 45020181 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
181 450377 45020182 บ้านงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
182 450378 45020183 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
183 450379 45020184 บ้านโพนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
184 450422 45020185 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
ยังไม่ยืนยัน
185 450420 45020186 หนองบัวคุรุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
186 450421 45020187 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
187 450418 45020188 น้ำคำใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
188 450419 45020189 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
ยังไม่ยืนยัน
189 450417 45020190 บ้านหนองยางหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
190 450411 45020191 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
191 450412 45020192 บ้านเหล่าติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
192 450429 45020193 บ้านมหิงษาราม
ยังไม่ยืนยัน
193 450430 45020194 ห้วยหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
194 450416 45020195 บ้านยางเครือด่านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
195 450433 45020196 เมืองอารัมย์
ยังไม่ยืนยัน
196 450440 45020198 ดอนยางดอนสังข์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
197 450441 45020199 บ้านโพนครกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
198 450368 45020200 เมืองสุวรรณภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
199 450370 45020201 ดอนแฮดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
200 450439 45020202 โสภาพพิทยาภรณ์
ยังไม่ยืนยัน
201 450374 45020204 บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
202 450431 45020206 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
203 450369 45020207 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
204 450372 45020208 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
205 450438 45020209 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
206 450432 45020210 จตุคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
207 450434 45020211 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
208 450436 45020212 บ้านหนองแล้ง
ยังไม่ยืนยัน
209 450409 45020213 บ้านน้ำคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
210 450405 45020214 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
211 450403 45020215 บ้านหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
212 450404 45020216 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
213 450435 45020217 บ้านโคกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
214 450437 45020218 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
ยังไม่ยืนยัน
215 450423 45020219 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
216 450401 45020220 บ้านสองชั้น
ยังไม่ยืนยัน
217 450396 45020221 บ้านส้มโฮง
ยังไม่ยืนยัน
218 450397 45020222 บ้านโพนดวน
ยังไม่ยืนยัน
219 450395 45020224 บ้านโพนพอุง
ยังไม่ยืนยัน
220 450398 45020225 บ้านหินกอง
ยังไม่ยืนยัน
221 450399 45020226 บ้านเล้าข้าว
ยังไม่ยืนยัน
222 450400 45020227 บ้านขัดเค้า
ยังไม่ยืนยัน
223 450444 45020228 บ้านตังหมอง
ยังไม่ยืนยัน
224 450445 45020229 บ้านหนองอีเข็ม
ยังไม่ยืนยัน
225 450627 45020230 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
226 450628 45020231 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
227 450629 45020232 บ้านเหล่าหัวภู
ยังไม่ยืนยัน
228 450630 45020233 บัวสูงบัวเงินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
229 450631 45020234 หนองยางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
230 450623 45020235 บ้านสูงยาง
ยังไม่ยืนยัน
231 450624 45020236 บ้านคูเมือง
ยังไม่ยืนยัน
232 450625 45020237 บ้านป่าดวนพังหาด
ยังไม่ยืนยัน
233 450626 45020238 ดงเกลือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
234 450619 45020239 บ้านเมืองสรวง
ยังไม่ยืนยัน
235 450620 45020240 ชุมชนบ้านผำ
ยังไม่ยืนยัน
236 450616 45020241 บ้านเหล่าฮก
ยังไม่ยืนยัน
237 450617 45020242 บ้านป่ายางวนาทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
238 450632 45020243 บ้านหนองผือโนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
239 450621 45020244 บ้านข่อย
ยังไม่ยืนยัน
240 450622 45020245 หนองหินใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
241 450618 45020246 บ้านหนองหินน้อย
ยังไม่ยืนยัน
242 450667 45020247 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
243 450668 45020248 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
244 450669 45020249 บ้านหนองพลับ
ยังไม่ยืนยัน
245 450670 45020251 เมืองโพนทราย
ยังไม่ยืนยัน
246 450671 45020252 หนองบัวประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
247 450673 45020253 บ้านหนองสรวงหนองซำ
ยังไม่ยืนยัน
248 450674 45020254 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
249 450675 45020255 บ้านดอนหม่วย
ยังไม่ยืนยัน
250 450676 45020256 ยางคำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
251 450677 45020257 บ้านเหล่าข้าว
ยังไม่ยืนยัน
252 450672 45020258 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
253 450678 45020259 บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
254 450679 45020260 บ้านดอนขาม
ยังไม่ยืนยัน
255 450680 45020261 สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
256 450681 45020262 บ้านโพนดวนสาวเอ้
ยังไม่ยืนยัน
257 450683 45020263 บ้านดงหมากไฟ
ยังไม่ยืนยัน
258 450684 45020264 บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
259 450665 45020265 สามขาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
260 450666 45020266 ชุมชนบ้านหมากยาง
ยังไม่ยืนยัน
261 450599 45020267 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
262 450600 45020268 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
263 450602 45020269 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
264 450603 45020270 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
265 450597 45020271 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
266 450595 45020272 บ้านกุดเขียว
ยังไม่ยืนยัน
267 450596 45020273 ชีโหล่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
268 450592 45020274 บ้านแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
269 450593 45020275 บ้านท่าค้อ
ยังไม่ยืนยัน
270 450594 45020276 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
271 450612 45020277 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
272 450614 45020278 บ้านหว่านไฟ
ยังไม่ยืนยัน
273 450615 45020279 บ้านลิ้นฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
274 450605 45020280 บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
275 450606 45020281 บ้านดงเมืองจอก
ยังไม่ยืนยัน
276 450598 45020282 บ้านธาตุสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
277 450587 45020283 บ้านโนนวิทยาพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
278 450588 45020284 บ้านกอก
ยังไม่ยืนยัน
279 450589 45020285 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
280 450590 45020286 บ้านเหล่าบากสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
281 450585 45020287 ชุมชนบ้านโพนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
282 450586 45020288 บ้านน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
283 450583 45020289 ชุมชนดงสว่างหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
284 450578 45020291 บ้านแวงวังเซียม
ยังไม่ยืนยัน
285 450579 45020292 บ้านหนองฮาง
ยังไม่ยืนยัน
286 450580 45020293 บ้านเป้า
ยังไม่ยืนยัน
287 450581 45020294 บ้านเมืองคลอง
ยังไม่ยืนยัน
288 450577 45020295 หนองขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
289 450613 45020296 บ้านขุมเงิน
ยังไม่ยืนยัน
290 450610 45020297 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
291 450611 45020298 บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
292 450582 45020299 บ้านแขม
ยังไม่ยืนยัน
293 450575 45020300 บ้านมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
294 450576 45020301 บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
295 450571 45020302 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
296 450572 45020303 บ้านกระจายเหล่าสูง
ยังไม่ยืนยัน
297 450573 45020304 บ้านหนองหัวคน
ยังไม่ยืนยัน
298 450574 45020305 สีสวาดเล็บขาว
ยังไม่ยืนยัน
299 450570 45020306 บ้านหนองหมื่นถ่าน
ยังไม่ยืนยัน
300 450569 45020307 บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
301 450567 45020308 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
302 450568 45020309 บ้านโนนแฮด
ยังไม่ยืนยัน
303 450564 45020310 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
304 450565 45020311 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
305 450566 45020312 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
306 450608 45020313 บ้านโหรา
ยังไม่ยืนยัน
307 450609 45020314 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
308 450591 45020315 บ้านหนองนาหล้า
ยังไม่ยืนยัน
309 450601 45020316 บ้านหนองย่างงัว
ยังไม่ยืนยัน
310 450604 45020317 บ้านน้ำเงิน
ยังไม่ยืนยัน
311 450607 45020318 บ้านแคน(วันครู 2503)
ยังไม่ยืนยัน
312 450563 45020319 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
313 450557 45020320 เมืองอาจสามารถ
ยังไม่ยืนยัน
314 450558 45020321 บ้านส่องอนามัย
ยังไม่ยืนยัน
315 450584 45020322 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
ยังไม่ยืนยัน
316 450560 45020323 บ้านสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
317 450561 45020324 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
318 450562 45020325 บ้านบุ่งเบา
ยังไม่ยืนยัน
319 450784 45020326 บ้านหนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
320 450779 45020327 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
321 450780 45020328 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
322 450781 45020329 บ้านธาตุจอมศรี
ยังไม่ยืนยัน
323 450782 45020330 บ้านวารีสีสุก
ยังไม่ยืนยัน
324 450783 45020331 บ้านหนองไศล
ยังไม่ยืนยัน
325 450773 45020332 บ้านขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
326 450771 45020333 บ้านดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
327 450772 45020334 บ้านกอกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
328 450769 45020335 บ้านเด่นราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
329 450770 45020336 บ้านหนองคูณ
ยังไม่ยืนยัน
330 450777 45020337 สาวแหวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
331 450778 45020338 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
332 450774 45020339 ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
333 450775 45020340 ขวาวคุรุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
334 450776 45020341 ดอนกลอยวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน