ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4502 :  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 450107 45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก
ยืนยันแล้ว
2 450108 45020002 บ้านฮ่องทราย
ยืนยันแล้ว
3 450109 45020003 บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
4 450115 45020004 หนองพระบางตลาดม่วง
ยืนยันแล้ว
5 450105 45020005 บ้านหนองสระหงส์
ยืนยันแล้ว
6 450064 45020006 บ้านกู่กาสิงห์
ยืนยันแล้ว
7 450065 45020007 จตุรคามพัฒนา
ยืนยันแล้ว
8 450061 45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
ยืนยันแล้ว
9 450062 45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
ยืนยันแล้ว
10 450057 45020011 เมืองเกษตรวิสัย
ยืนยันแล้ว
11 450058 45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
12 450059 45020013 บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
13 450060 45020014 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
14 450099 45020015 บ้านดงครั่งน้อย
ยืนยันแล้ว
15 450100 45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
16 450101 45020017 บ้านโพนแท่น
ยืนยันแล้ว
17 450103 45020018 บ้านแสนสี
ยืนยันแล้ว
18 450104 45020019 วัดแจ่มอารมณ์
ยืนยันแล้ว
19 450106 45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง
ยืนยันแล้ว
20 450097 45020021 บ้านดงครั่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
21 450098 45020022 บ้านนกเหาะ
ยืนยันแล้ว
22 450102 45020023 บ้านโพนทัน
ยืนยันแล้ว
23 450110 45020024 บ้านโพนหิน
ยืนยันแล้ว
24 450111 45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม
ยืนยันแล้ว
25 450114 45020026 บ้านเขวาหรดี
ยืนยันแล้ว
26 450112 45020027 บ้านเขวาตะคลอง
ยืนยันแล้ว
27 450113 45020028 ชีโนวาทธำรง
ยืนยันแล้ว
28 450071 45020029 บ้านโนนจาน
ยืนยันแล้ว
29 450072 45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
30 450070 45020031 บ้านน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
31 450075 45020032 ไตรคามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
32 450076 45020033 บ้านผำโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
33 450085 45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
34 450086 45020035 บ้านเขวาใหญ่
ยืนยันแล้ว
35 450080 45020036 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
36 450081 45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง
ยืนยันแล้ว
37 450082 45020038 บ้านหัวดอนชาด
ยืนยันแล้ว
38 450083 45020039 บ้านตลาดไชย
ยืนยันแล้ว
39 450084 45020040 บ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
40 450066 45020041 เมืองบัววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
41 450067 45020042 บ้านหัวดงกำแพง
ยืนยันแล้ว
42 450068 45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
ยืนยันแล้ว
43 450069 45020044 วัดบ้านโพนเงิน
ยืนยันแล้ว
44 450093 45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
ยืนยันแล้ว
45 450094 45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
46 450095 45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์
ยืนยันแล้ว
47 450096 45020048 บ้านหัวหนองตาด
ยืนยันแล้ว
48 450092 45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
49 450088 45020050 บ้านหนองช้าง
ยืนยันแล้ว
50 450089 45020051 บ้านเหนือ
ยืนยันแล้ว
51 450090 45020052 บ้านสิงห์ไคล
ยืนยันแล้ว
52 450091 45020053 บ้านอี่เม้ง
ยืนยันแล้ว
53 450087 45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
54 450078 45020055 บ้านโพนสะอาด
ยืนยันแล้ว
55 450079 45020056 บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
56 450073 45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
ยืนยันแล้ว
57 450074 45020058 บ้านคุยผงดงน้อย
ยืนยันแล้ว
58 450077 45020059 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ
ยืนยันแล้ว
59 450231 45020060 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
60 450232 45020061 บ้านพิลา
ยืนยันแล้ว
61 450233 45020062 บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
62 450234 45020063 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
63 450243 45020064 บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
64 450248 45020065 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
65 450249 45020066 บ้านค้อแสนสี
ยืนยันแล้ว
66 450250 45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ
ยืนยันแล้ว
67 450213 45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก
ยืนยันแล้ว
68 450214 45020069 บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
69 450215 45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้
ยืนยันแล้ว
70 450244 45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
71 450246 45020072 บ้านโนนจาน
ยืนยันแล้ว
72 450237 45020073 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
73 450238 45020074 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
ยืนยันแล้ว
74 450239 45020075 บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
75 450240 45020076 บ้านหัวช้างเลิงแก
ยืนยันแล้ว
76 450241 45020077 บ้านส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
77 450242 45020078 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
78 450247 45020079 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
79 450245 45020080 บ้านดงช้าง
ยืนยันแล้ว
80 450209 45020081 เมืองปทุมรัตต์
ยืนยันแล้ว
81 450210 45020082 บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
ยืนยันแล้ว
82 450211 45020083 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
83 450212 45020084 บ้านหนองบึง
ยืนยันแล้ว
84 450236 45020085 บ้านจานใต้
ยืนยันแล้ว
85 450235 45020086 บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
86 450230 45020087 บ้านโพธิ์น้อย
ยืนยันแล้ว
87 450229 45020088 บ้านโพนสูง
ยืนยันแล้ว
88 450216 45020089 บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
89 450217 45020090 บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
90 450218 45020091 บ้านเขวาโคกสวายโดด
ยืนยันแล้ว
91 450219 45020092 บ้านเขวาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
92 450220 45020093 บ้านภูดิน
ยืนยันแล้ว
93 450221 45020094 บ้านบัวขาว
ยืนยันแล้ว
94 450222 45020095 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
ยืนยันแล้ว
95 450223 45020096 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
ยืนยันแล้ว
96 450228 45020097 บ้านดู่ฝายใหญ่
ยืนยันแล้ว
97 450224 45020098 บ้านสวนปอ
ยืนยันแล้ว
98 450225 45020099 บ้านสำราญหนองบาก
ยืนยันแล้ว
99 450226 45020100 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
100 450227 45020101 ประสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
101 450264 45020102 บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
102 450297 45020103 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
103 450300 45020104 บ้านคูฟ้า
ยืนยันแล้ว
104 450269 45020105 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
ยืนยันแล้ว
105 450265 45020106 คำไฮสำโรงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
106 450266 45020107 บ้านนางเตี้ยไศลทอง
ยืนยันแล้ว
107 450267 45020108 บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
108 450268 45020109 บ้านดอนคำ
ยืนยันแล้ว
109 450274 45020110 บ้านโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
110 450275 45020111 โนนไทยวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
111 450276 45020112 ไตรราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
112 450277 45020113 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
113 450278 45020114 บ้านคำแดง
ยืนยันแล้ว
114 450279 45020115 บ้านหนองฟ้า
ยืนยันแล้ว
115 450299 45020116 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
116 450298 45020117 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
117 450270 45020118 บ้านชาติ
ยืนยันแล้ว
118 450257 45020119 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
119 450271 45020120 บ้านโนนจิกหนองคู
ยืนยันแล้ว
120 450272 45020121 บ้านคำพระ
ยืนยันแล้ว
121 450273 45020122 บ้านนานวลราษฎร์นิยม
ยืนยันแล้ว
122 450251 45020123 อนุบาลเมืองพนมไพร
ยืนยันแล้ว
123 450252 45020124 บ้านดอนเจริญ
ยืนยันแล้ว
124 450253 45020125 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
ยืนยันแล้ว
125 450254 45020126 ดอนเสาโฮง
ยืนยันแล้ว
126 450281 45020127 ปัญจคามประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
127 450282 45020128 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
128 450283 45020129 บ้านดอนบ่อดอนแฮด
ยืนยันแล้ว
129 450284 45020130 บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
130 450262 45020131 บ้านบัวงาม
ยืนยันแล้ว
131 450258 45020132 บ้านโพธิ์ใหญ่
ยืนยันแล้ว
132 450259 45020133 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
133 450260 45020134 หนองกุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
134 450261 45020135 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
ยืนยันแล้ว
135 450280 45020136 บ้านหัวหนองกุดหลด
ยืนยันแล้ว
136 450291 45020137 บ้านสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
137 450289 45020138 บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
138 450290 45020139 ดอนดู่ดอนเจริญ
ยืนยันแล้ว
139 450255 45020140 บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
140 450256 45020141 บ้านโนนทรายสระทอง
ยืนยันแล้ว
141 450263 45020142 บ้านโพธิ์น้อย
ยืนยันแล้ว
142 450292 45020143 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
143 450293 45020144 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
ยืนยันแล้ว
144 450294 45020145 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
145 450295 45020146 บ้านท่าลาดวารีวิทยา
ยืนยันแล้ว
146 450296 45020147 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
147 450288 45020148 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
148 450286 45020149 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
149 450287 45020150 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
150 450285 45020151 บ้านหนองทัพไทย
ยืนยันแล้ว
151 450410 45020152 เมืองจำปาขัน
ยืนยันแล้ว
152 450413 45020153 บ่อพันขันวิทยา
ยืนยันแล้ว
153 450414 45020154 บ้านปลาค้าว
ยืนยันแล้ว
154 450415 45020155 บ้านหญ้าหน่อง
ยืนยันแล้ว
155 450407 45020156 บ้านหนองบั่ววิทยา
ยืนยันแล้ว
156 450408 45020157 บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
157 450402 45020158 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
158 450406 45020159 บ้านค้อโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
159 450381 45020160 บ้านยางเลิง
ยืนยันแล้ว
160 450382 45020161 บ้านหมอตา
ยืนยันแล้ว
161 450383 45020162 บ้านดอกไม้
ยืนยันแล้ว
162 450384 45020163 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
163 450385 45020164 บ้านภูงา
ยืนยันแล้ว
164 450386 45020165 จานเตยวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
165 450387 45020166 บ้านฮ่องสังข์
ยืนยันแล้ว
166 450388 45020167 บ้านสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
167 450389 45020168 บ้านดอนแคน
ยืนยันแล้ว
168 450390 45020169 บ้านโนนตาด
ยืนยันแล้ว
169 450425 45020170 เมืองทุ่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
170 450426 45020171 ทุ่งศรีเมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
171 450427 45020172 โพนขวาวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
172 450428 45020173 หว่านท่าสมอวิทยา
ยืนยันแล้ว
173 450391 45020174 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
174 450392 45020175 บ้านร้านหญ้า
ยืนยันแล้ว
175 450393 45020176 บ้านโพนเดื่อ
ยืนยันแล้ว
176 450442 45020177 บ้านสระโพนทอง
ยืนยันแล้ว
177 450443 45020178 บ้านคูดินทราย
ยืนยันแล้ว
178 450424 45020179 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
ยืนยันแล้ว
179 450380 45020180 บ้านเม็กหางเหย
ยืนยันแล้ว
180 450376 45020181 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
181 450377 45020182 บ้านงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
182 450378 45020183 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
183 450379 45020184 บ้านโพนยานาง
ยืนยันแล้ว
184 450422 45020185 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
ยืนยันแล้ว
185 450420 45020186 หนองบัวคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
186 450421 45020187 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
ยืนยันแล้ว
187 450418 45020188 น้ำคำใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
188 450419 45020189 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
ยืนยันแล้ว
189 450417 45020190 บ้านหนองยางหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
190 450411 45020191 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
191 450412 45020192 บ้านเหล่าติ้ว
ยืนยันแล้ว
192 450429 45020193 บ้านมหิงษาราม
ยืนยันแล้ว
193 450430 45020194 ห้วยหินลาด
ยืนยันแล้ว
194 450416 45020195 บ้านยางเครือด่านน้อย
ยืนยันแล้ว
195 450433 45020196 เมืองอารัมย์
ยืนยันแล้ว
196 450440 45020198 ดอนยางดอนสังข์วิทยา
ยืนยันแล้ว
197 450441 45020199 บ้านโพนครกน้อย
ยืนยันแล้ว
198 450368 45020200 เมืองสุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
199 450370 45020201 ดอนแฮดวิทยา
ยืนยันแล้ว
200 450439 45020202 โสภาพพิทยาภรณ์
ยืนยันแล้ว
201 450374 45020204 บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
202 450431 45020206 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
203 450369 45020207 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
204 450372 45020208 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
205 450438 45020209 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
206 450432 45020210 จตุคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
207 450434 45020211 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
208 450436 45020212 บ้านหนองแล้ง
ยืนยันแล้ว
209 450409 45020213 บ้านน้ำคำน้อย
ยืนยันแล้ว
210 450405 45020214 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
211 450403 45020215 บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
212 450404 45020216 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
213 450435 45020217 บ้านโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
214 450437 45020218 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
ยืนยันแล้ว
215 450423 45020219 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
216 450401 45020220 บ้านสองชั้น
ยืนยันแล้ว
217 450396 45020221 บ้านส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
218 450397 45020222 บ้านโพนดวน
ยืนยันแล้ว
219 450395 45020224 บ้านโพนพอุง
ยืนยันแล้ว
220 450398 45020225 บ้านหินกอง
ยืนยันแล้ว
221 450399 45020226 บ้านเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
222 450400 45020227 บ้านขัดเค้า
ยืนยันแล้ว
223 450444 45020228 บ้านตังหมอง
ยืนยันแล้ว
224 450445 45020229 บ้านหนองอีเข็ม
ยืนยันแล้ว
225 450627 45020230 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
226 450628 45020231 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
227 450629 45020232 บ้านเหล่าหัวภู
ยืนยันแล้ว
228 450630 45020233 บัวสูงบัวเงินวิทยา
ยืนยันแล้ว
229 450631 45020234 หนองยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
230 450623 45020235 บ้านสูงยาง
ยืนยันแล้ว
231 450624 45020236 บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
232 450625 45020237 บ้านป่าดวนพังหาด
ยืนยันแล้ว
233 450626 45020238 ดงเกลือวิทยา
ยืนยันแล้ว
234 450619 45020239 บ้านเมืองสรวง
ยืนยันแล้ว
235 450620 45020240 ชุมชนบ้านผำ
ยืนยันแล้ว
236 450616 45020241 บ้านเหล่าฮก
ยืนยันแล้ว
237 450617 45020242 บ้านป่ายางวนาทิพย์
ยืนยันแล้ว
238 450632 45020243 บ้านหนองผือโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
239 450621 45020244 บ้านข่อย
ยืนยันแล้ว
240 450622 45020245 หนองหินใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
241 450618 45020246 บ้านหนองหินน้อย
ยืนยันแล้ว
242 450667 45020247 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
ยืนยันแล้ว
243 450668 45020248 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
244 450669 45020249 บ้านหนองพลับ
ยืนยันแล้ว
245 450670 45020251 เมืองโพนทราย
ยืนยันแล้ว
246 450671 45020252 หนองบัวประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
247 450673 45020253 บ้านหนองสรวงหนองซำ
ยืนยันแล้ว
248 450674 45020254 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
249 450675 45020255 บ้านดอนหม่วย
ยืนยันแล้ว
250 450676 45020256 ยางคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
251 450677 45020257 บ้านเหล่าข้าว
ยืนยันแล้ว
252 450672 45020258 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
253 450678 45020259 บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
254 450679 45020260 บ้านดอนขาม
ยืนยันแล้ว
255 450680 45020261 สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
256 450681 45020262 บ้านโพนดวนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
257 450683 45020263 บ้านดงหมากไฟ
ยืนยันแล้ว
258 450684 45020264 บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
259 450665 45020265 สามขาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
260 450666 45020266 ชุมชนบ้านหมากยาง
ยืนยันแล้ว
261 450599 45020267 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
262 450600 45020268 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
263 450602 45020269 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
264 450603 45020270 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
265 450597 45020271 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
266 450595 45020272 บ้านกุดเขียว
ยืนยันแล้ว
267 450596 45020273 ชีโหล่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
268 450592 45020274 บ้านแจ้ง
ยืนยันแล้ว
269 450593 45020275 บ้านท่าค้อ
ยืนยันแล้ว
270 450594 45020276 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
ยืนยันแล้ว
271 450612 45020277 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
272 450614 45020278 บ้านหว่านไฟ
ยืนยันแล้ว
273 450615 45020279 บ้านลิ้นฟ้า
ยืนยันแล้ว
274 450605 45020280 บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
275 450606 45020281 บ้านดงเมืองจอก
ยืนยันแล้ว
276 450598 45020282 บ้านธาตุสามัคคี
ยืนยันแล้ว
277 450587 45020283 บ้านโนนวิทยาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
278 450588 45020284 บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
279 450589 45020285 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
280 450590 45020286 บ้านเหล่าบากสามัคคี
ยืนยันแล้ว
281 450585 45020287 ชุมชนบ้านโพนเมือง
ยืนยันแล้ว
282 450586 45020288 บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
283 450583 45020289 ชุมชนดงสว่างหนองแซง
ยืนยันแล้ว
284 450578 45020291 บ้านแวงวังเซียม
ยืนยันแล้ว
285 450579 45020292 บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
286 450580 45020293 บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
287 450581 45020294 บ้านเมืองคลอง
ยืนยันแล้ว
288 450577 45020295 หนองขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
289 450613 45020296 บ้านขุมเงิน
ยืนยันแล้ว
290 450610 45020297 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
291 450611 45020298 บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
292 450582 45020299 บ้านแขม
ยืนยันแล้ว
293 450575 45020300 บ้านมะกอก
ยืนยันแล้ว
294 450576 45020301 บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
295 450571 45020302 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
296 450572 45020303 บ้านกระจายเหล่าสูง
ยืนยันแล้ว
297 450573 45020304 บ้านหนองหัวคน
ยืนยันแล้ว
298 450574 45020305 สีสวาดเล็บขาว
ยืนยันแล้ว
299 450570 45020306 บ้านหนองหมื่นถ่าน
ยืนยันแล้ว
300 450569 45020307 บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
ยืนยันแล้ว
301 450567 45020308 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
ยืนยันแล้ว
302 450568 45020309 บ้านโนนแฮด
ยืนยันแล้ว
303 450564 45020310 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
ยืนยันแล้ว
304 450565 45020311 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
305 450566 45020312 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
306 450608 45020313 บ้านโหรา
ยืนยันแล้ว
307 450609 45020314 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
308 450591 45020315 บ้านหนองนาหล้า
ยืนยันแล้ว
309 450601 45020316 บ้านหนองย่างงัว
ยืนยันแล้ว
310 450604 45020317 บ้านน้ำเงิน
ยืนยันแล้ว
311 450607 45020318 บ้านแคน(วันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
312 450563 45020319 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
313 450557 45020320 เมืองอาจสามารถ
ยังไม่ยืนยัน
314 450558 45020321 บ้านส่องอนามัย
ยืนยันแล้ว
315 450584 45020322 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
ยืนยันแล้ว
316 450560 45020323 บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
317 450561 45020324 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
318 450562 45020325 บ้านบุ่งเบา
ยืนยันแล้ว
319 450784 45020326 บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
320 450779 45020327 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
321 450780 45020328 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
322 450781 45020329 บ้านธาตุจอมศรี
ยืนยันแล้ว
323 450782 45020330 บ้านวารีสีสุก
ยืนยันแล้ว
324 450783 45020331 บ้านหนองไศล
ยืนยันแล้ว
325 450773 45020332 บ้านขมิ้น
ยืนยันแล้ว
326 450771 45020333 บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
327 450772 45020334 บ้านกอกแก้ว
ยืนยันแล้ว
328 450769 45020335 บ้านเด่นราษฎร์
ยืนยันแล้ว
329 450770 45020336 บ้านหนองคูณ
ยืนยันแล้ว
330 450777 45020337 สาวแหวิทยา
ยืนยันแล้ว
331 450778 45020338 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
332 450774 45020339 ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
333 450775 45020340 ขวาวคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
334 450776 45020341 ดอนกลอยวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว