ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4503 :  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 450366 45030001 บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก
ยังไม่ยืนยัน
2 450362 45030003 บ้านปากช่อง
ยังไม่ยืนยัน
3 450363 45030004 บัวดงมันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
4 450364 45030005 บ้านราษฎร์ดำเนิน
ยังไม่ยืนยัน
5 450365 45030006 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
6 450360 45030007 บ้านคำนาดี
ยังไม่ยืนยัน
7 450361 45030008 บ้านหนองขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
8 450346 45030009 บ้านโคกกกม่วง
ยังไม่ยืนยัน
9 450347 45030010 บ้านพรหมจรรย์
ยังไม่ยืนยัน
10 450348 45030011 บ้านดงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
11 450316 45030012 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
12 450320 45030013 บ้านแฝก
ยังไม่ยืนยัน
13 450321 45030014 บ้านหนองตอ
ยังไม่ยืนยัน
14 450354 45030015 นาแพงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
15 450355 45030016 บึงอุดมบึงคำ
ยังไม่ยืนยัน
16 450328 45030017 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
17 450356 45030018 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
18 450359 45030019 ถนนชัยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
19 450314 45030020 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
20 450315 45030021 บ้านดอนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
21 450310 45030022 บ้านโนนไชยศรี
ยังไม่ยืนยัน
22 450311 45030023 บ้านโคกสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
23 450312 45030024 น้ำคำสมศรี
ยังไม่ยืนยัน
24 450313 45030025 บ้านหนองขี้ม้า
ยังไม่ยืนยัน
25 450352 45030026 บ้านนาศรีนวล
ยังไม่ยืนยัน
26 450349 45030027 บ้านพรมสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
27 450350 45030028 บ้านนาสีใส
ยังไม่ยืนยัน
28 450351 45030029 บ้านหนองหิ่งหาย
ยังไม่ยืนยัน
29 450323 45030030 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
30 450324 45030031 บ้านนาทม
ยังไม่ยืนยัน
31 450325 45030032 บ้านหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
32 450326 45030033 บ้านนาอุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
33 450327 45030034 บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
34 450317 45030035 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว
ยังไม่ยืนยัน
35 450318 45030036 บ้านป้องสร้างบุ
ยังไม่ยืนยัน
36 450319 45030037 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
37 450345 45030038 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
38 450340 45030039 บ้านวังม่วย
ยังไม่ยืนยัน
39 450341 45030040 กุดก่วงท่าแสงจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
40 450342 45030041 บ้านเหล่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
41 450305 45030042 บ้านหนองแสงทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
42 450306 45030043 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย
ยังไม่ยืนยัน
43 450301 45030044 อนุบาลโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
44 450304 45030045 พนาลัยวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
45 450303 45030046 กุดสระวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
46 450302 45030047 บ้านหนองนกเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
47 450308 45030048 บ้านโนนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
48 450309 45030049 โนนเพชรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
49 450338 45030050 ชุมชนบ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
50 450339 45030051 บ้านท่าสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
51 450343 45030052 คำพระโคกก่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 450344 45030053 บ้านคำอุปราช
ยังไม่ยืนยัน
53 450337 45030054 บ้านโนนลาด
ยังไม่ยืนยัน
54 450307 45030055 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)
ยังไม่ยืนยัน
55 450333 45030056 บ้านหนองแวงแห่
ยังไม่ยืนยัน
56 450334 45030057 บ้านกุดแห่
ยังไม่ยืนยัน
57 450335 45030058 โคกล่ามวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
58 450336 45030059 บ้านดงดิบ
ยังไม่ยืนยัน
59 450331 45030060 บ้านหนองใหญ่ทับครัว
ยังไม่ยืนยัน
60 450332 45030061 บ้านโนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
61 450329 45030062 บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี
ยังไม่ยืนยัน
62 450353 45030063 สีดากระพี้ประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
63 450358 45030064 บ้านดอนชาด
ยังไม่ยืนยัน
64 450357 45030065 บ้านอุ่มเม่า
ยังไม่ยืนยัน
65 450322 45030066 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
66 450633 45030067 เมืองโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
67 450634 45030068 โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
68 450635 45030069 บ้านจัมปาพระอุ้ย
ยังไม่ยืนยัน
69 450636 45030070 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
70 450637 45030071 บ้านหนองแวงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
71 450641 45030072 บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
72 450642 45030073 บ้านภูเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
73 450643 45030074 บ้านโนนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
74 450648 45030075 บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
75 450649 45030076 บ้านนางาม
ยังไม่ยืนยัน
76 450658 45030077 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
77 450659 45030078 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
78 450660 45030079 บ้านดอนเรือ
ยังไม่ยืนยัน
79 450661 45030080 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
80 450662 45030081 บ้านหนองอึ่งโปโล
ยังไม่ยืนยัน
81 450663 45030082 ชุมชนบัวคำ
ยังไม่ยืนยัน
82 450664 45030083 บ้านโคกหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
83 450639 45030084 บ้านหนองนกทา
ยังไม่ยืนยัน
84 450640 45030085 บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)
ยังไม่ยืนยัน
85 450638 45030086 บ้านโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
86 450654 45030087 บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
87 450652 45030088 บ้านดอนควาย
ยังไม่ยืนยัน
88 450653 45030089 บ้านท่าเสียว
ยังไม่ยืนยัน
89 450651 45030090 บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
90 450655 45030091 บ้านหนองตาไก้
ยังไม่ยืนยัน
91 450656 45030092 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
92 450657 45030093 บ้านหนองอิโล
ยังไม่ยืนยัน
93 450650 45030094 บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี
ยังไม่ยืนยัน
94 450644 45030095 อัคคะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
95 450645 45030096 บ้านนาเลา
ยังไม่ยืนยัน
96 450646 45030097 บ้านโพนเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
97 450647 45030098 บ้านน้ำเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
98 450551 45030099 บ้านคำโพนสูง
ยังไม่ยืนยัน
99 450552 45030100 ไตรมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
100 450553 45030101 วังใหญ่หนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
101 450554 45030102 บ้านกุดเต่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
102 450555 45030103 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
103 450537 45030104 สามพานประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
104 450538 45030105 โคกสว่างหาญไพรวัลย์
ยังไม่ยืนยัน
105 450539 45030106 บ้านแก้งศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
106 450530 45030107 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
107 450528 45030108 ท่าสีดาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
108 450529 45030109 ทรายทองเฉลิมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
109 450533 45030110 บ้านหนองแข้ดง
ยังไม่ยืนยัน
110 450534 45030111 ป่าไม้อุทิศ 11
ยังไม่ยืนยัน
111 450531 45030112 หนองแวงบึงงาม
ยังไม่ยืนยัน
112 450536 45030113 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
ยืนยันแล้ว
113 450532 45030114 เหล่าขุมมันท่าสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
114 450540 45030115 ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
115 450542 45030116 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
116 450543 45030117 หนองคำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
117 450544 45030118 หนองไฮภูเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
118 450545 45030120 บ้านโนนปลาเข็ง
ยังไม่ยืนยัน
119 450546 45030121 บ้านเหล่าโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
120 450535 45030122 บ้านกุดขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
121 450523 45030123 อนุบาลเมืองหนองพอก
ยังไม่ยืนยัน
122 450525 45030124 หนองโนราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
123 450548 45030125 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
124 450549 45030126 บ้านกกตาลดงบังวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
125 450550 45030127 บ้านโพนงามหนองน้ำกิน
ยังไม่ยืนยัน
126 450556 45030128 บ้านหนองบก
ยังไม่ยืนยัน
127 450526 45030129 บ้านโคกนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
128 450524 45030130 ศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
129 450527 45030131 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
130 450541 45030132 บ้านปลาโด
ยังไม่ยืนยัน
131 450446 45030133 อนุบาลเมืองเสลภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
132 450449 45030134 เสลภูมิสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
133 450450 45030135 บ้านท่าไคร้
ยังไม่ยืนยัน
134 450511 45030136 บ้านเหล่าแขมดงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
135 450512 45030137 บ้านดงหวาย
ยังไม่ยืนยัน
136 450513 45030138 บ้านท่าสี
ยังไม่ยืนยัน
137 450514 45030139 บ้านโคกกุงดอนกอก
ยังไม่ยืนยัน
138 450516 45030140 บ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
139 450451 45030141 ขวัญเมือง
ยังไม่ยืนยัน
140 450447 45030142 บ้านดงประเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
141 450453 45030143 ชุมชนบ้านขวาว
ยังไม่ยืนยัน
142 450454 45030144 บ้านโนนยาง
ยังไม่ยืนยัน
143 450455 45030145 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
144 450456 45030146 บ้านหันหน่องสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
145 450457 45030147 บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
146 450507 45030148 บ้านนากระตึบ
ยังไม่ยืนยัน
147 450510 45030150 บ้านหนองสิม
ยังไม่ยืนยัน
148 450509 45030151 บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
149 450460 45030152 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
150 450461 45030153 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
ยังไม่ยืนยัน
151 450462 45030154 บ้านสำโรงหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
152 450463 45030155 บ้านพันขาง
ยังไม่ยืนยัน
153 450464 45030156 บ้านโพธิ์ชัน
ยังไม่ยืนยัน
154 450465 45030157 บ้านกุดเรือ
ยังไม่ยืนยัน
155 450466 45030158 บ้านโพธิ์ตาก
ยังไม่ยืนยัน
156 450504 45030159 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
157 450505 45030160 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
158 450502 45030161 บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
159 450452 45030162 บ้านขว้างวิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
160 450494 45030163 บ้านป่าขีหนองขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
161 450495 45030164 บ้านนาเมือง
ยังไม่ยืนยัน
162 450496 45030165 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
163 450497 45030166 บ้านโจด
ยังไม่ยืนยัน
164 450498 45030167 บ้านหนองหงษ์หนองงู
ยังไม่ยืนยัน
165 450499 45030168 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
166 450500 45030169 บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
167 450501 45030170 บ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
168 450458 45030171 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
169 450459 45030172 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
170 450448 45030173 บ้านแห่ประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
171 450468 45030174 บ้านหัวคู
ยังไม่ยืนยัน
172 450469 45030175 บ้านบ่อแกนางเลา
ยังไม่ยืนยัน
173 450472 45030176 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
174 450473 45030177 บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
175 450474 45030178 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
176 450485 45030179 บ้านสะอาดนาดี
ยังไม่ยืนยัน
177 450486 45030180 บ้านนาแพง
ยังไม่ยืนยัน
178 450487 45030181 บ้านหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
179 450481 45030182 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
180 450483 45030183 บ้านหนองฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
181 450479 45030184 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
182 450480 45030185 บ้านบาโคหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
183 450475 45030186 ชุมชนนาทมโคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
184 450476 45030187 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
185 450477 45030188 บ้านหนองตุ
ยังไม่ยืนยัน
186 450478 45030189 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
187 450471 45030190 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
188 450470 45030191 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
ยังไม่ยืนยัน
189 450467 45030192 เมืองไพรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
190 450488 45030193 บ้านบากหนองเทา
ยังไม่ยืนยัน
191 450489 45030194 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
192 450490 45030195 บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
193 450491 45030196 วังหลวง
ยังไม่ยืนยัน
194 450492 45030197 บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
195 450493 45030198 บ้านโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
196 450521 45030199 บ้านโสกเตย
ยังไม่ยืนยัน
197 450522 45030200 บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
198 450482 45030201 บ้านหนองไผ่หนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
199 450484 45030202 บ้านสีเสียด
ยังไม่ยืนยัน
200 450503 45030203 หนองหลวงประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
201 450506 45030204 บ้านหนองสำราญหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
202 450517 45030205 บ้านดงแจ้งโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
203 450518 45030206 หนองจอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
204 450519 45030207 บ้านวังเข
ยังไม่ยืนยัน
205 450520 45030208 บ้านท่าลาดหนองผักตบ
ยังไม่ยืนยัน
206 450686 45030209 ชุมชนบ้านชมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
207 450695 45030210 บ้านหนองโน
ยังไม่ยืนยัน
208 450694 45030211 บ้านหนองเดิ่น
ยังไม่ยืนยัน
209 450692 45030212 บ้านโคกสี
ยังไม่ยืนยัน
210 450693 45030213 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
211 450691 45030214 ชุมพรนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
212 450688 45030215 บ้านโป่งประชาพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
213 450689 45030216 คำนางตุ้มโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
214 450687 45030217 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
ยังไม่ยืนยัน
215 450685 45030218 อนุบาลเมืองเมยวดี
ยังไม่ยืนยัน
216 450690 45030219 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน