ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4503 :  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 450366 45030001 บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก
ยืนยันแล้ว
2 450362 45030003 บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
3 450363 45030004 บัวดงมันวิทยา
ยืนยันแล้ว
4 450364 45030005 บ้านราษฎร์ดำเนิน
ยืนยันแล้ว
5 450365 45030006 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
6 450360 45030007 บ้านคำนาดี
ยืนยันแล้ว
7 450361 45030008 บ้านหนองขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
8 450346 45030009 บ้านโคกกกม่วง
ยืนยันแล้ว
9 450347 45030010 บ้านพรหมจรรย์
ยืนยันแล้ว
10 450348 45030011 บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
11 450316 45030012 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
ยืนยันแล้ว
12 450320 45030013 บ้านแฝก
ยืนยันแล้ว
13 450321 45030014 บ้านหนองตอ
ยืนยันแล้ว
14 450354 45030015 นาแพงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
15 450355 45030016 บึงอุดมบึงคำ
ยืนยันแล้ว
16 450328 45030017 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
17 450356 45030018 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
18 450359 45030019 ถนนชัยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
19 450314 45030020 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
20 450315 45030021 บ้านดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
21 450310 45030022 บ้านโนนไชยศรี
ยืนยันแล้ว
22 450311 45030023 บ้านโคกสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
23 450312 45030024 น้ำคำสมศรี
ยืนยันแล้ว
24 450313 45030025 บ้านหนองขี้ม้า
ยืนยันแล้ว
25 450352 45030026 บ้านนาศรีนวล
ยืนยันแล้ว
26 450349 45030027 บ้านพรมสวรรค์
ยืนยันแล้ว
27 450350 45030028 บ้านนาสีใส
ยืนยันแล้ว
28 450351 45030029 บ้านหนองหิ่งหาย
ยืนยันแล้ว
29 450323 45030030 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
30 450324 45030031 บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
31 450325 45030032 บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
32 450326 45030033 บ้านนาอุ่ม
ยืนยันแล้ว
33 450327 45030034 บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
34 450317 45030035 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว
ยืนยันแล้ว
35 450318 45030036 บ้านป้องสร้างบุ
ยืนยันแล้ว
36 450319 45030037 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
ยืนยันแล้ว
37 450345 45030038 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
38 450340 45030039 บ้านวังม่วย
ยืนยันแล้ว
39 450341 45030040 กุดก่วงท่าแสงจันทร์
ยืนยันแล้ว
40 450342 45030041 บ้านเหล่าน้อย
ยืนยันแล้ว
41 450305 45030042 บ้านหนองแสงทุ่ง
ยืนยันแล้ว
42 450306 45030043 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย
ยืนยันแล้ว
43 450301 45030044 อนุบาลโพนทอง
ยืนยันแล้ว
44 450304 45030045 พนาลัยวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
45 450303 45030046 กุดสระวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
46 450302 45030047 บ้านหนองนกเป็ด
ยืนยันแล้ว
47 450308 45030048 บ้านโนนแก้ว
ยืนยันแล้ว
48 450309 45030049 โนนเพชรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
49 450338 45030050 ชุมชนบ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
50 450339 45030051 บ้านท่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
51 450343 45030052 คำพระโคกก่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
52 450344 45030053 บ้านคำอุปราช
ยืนยันแล้ว
53 450337 45030054 บ้านโนนลาด
ยืนยันแล้ว
54 450307 45030055 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)
ยืนยันแล้ว
55 450333 45030056 บ้านหนองแวงแห่
ยืนยันแล้ว
56 450334 45030057 บ้านกุดแห่
ยืนยันแล้ว
57 450335 45030058 โคกล่ามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
58 450336 45030059 บ้านดงดิบ
ยืนยันแล้ว
59 450331 45030060 บ้านหนองใหญ่ทับครัว
ยืนยันแล้ว
60 450332 45030061 บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
61 450329 45030062 บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี
ยืนยันแล้ว
62 450353 45030063 สีดากระพี้ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
63 450358 45030064 บ้านดอนชาด
ยืนยันแล้ว
64 450357 45030065 บ้านอุ่มเม่า
ยืนยันแล้ว
65 450322 45030066 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา
ยืนยันแล้ว
66 450633 45030067 เมืองโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
67 450634 45030068 โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ
ยืนยันแล้ว
68 450635 45030069 บ้านจัมปาพระอุ้ย
ยืนยันแล้ว
69 450636 45030070 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
70 450637 45030071 บ้านหนองแวงใหญ่
ยืนยันแล้ว
71 450641 45030072 บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
72 450642 45030073 บ้านภูเขาทอง
ยืนยันแล้ว
73 450643 45030074 บ้านโนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
74 450648 45030075 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
75 450649 45030076 บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
76 450658 45030077 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
77 450659 45030078 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
78 450660 45030079 บ้านดอนเรือ
ยืนยันแล้ว
79 450661 45030080 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
80 450662 45030081 บ้านหนองอึ่งโปโล
ยืนยันแล้ว
81 450663 45030082 ชุมชนบัวคำ
ยืนยันแล้ว
82 450664 45030083 บ้านโคกหนองบัว
ยืนยันแล้ว
83 450639 45030084 บ้านหนองนกทา
ยืนยันแล้ว
84 450640 45030085 บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)
ยืนยันแล้ว
85 450638 45030086 บ้านโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
86 450654 45030087 บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
87 450652 45030088 บ้านดอนควาย
ยืนยันแล้ว
88 450653 45030089 บ้านท่าเสียว
ยืนยันแล้ว
89 450651 45030090 บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
90 450655 45030091 บ้านหนองตาไก้
ยืนยันแล้ว
91 450656 45030092 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
92 450657 45030093 บ้านหนองอิโล
ยืนยันแล้ว
93 450650 45030094 บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี
ยืนยันแล้ว
94 450644 45030095 อัคคะวิทยา
ยืนยันแล้ว
95 450645 45030096 บ้านนาเลา
ยืนยันแล้ว
96 450646 45030097 บ้านโพนเฒ่า
ยืนยันแล้ว
97 450647 45030098 บ้านน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
98 450551 45030099 บ้านคำโพนสูง
ยืนยันแล้ว
99 450552 45030100 ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
100 450553 45030101 วังใหญ่หนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
101 450554 45030102 บ้านกุดเต่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
102 450555 45030103 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี
ยืนยันแล้ว
103 450537 45030104 สามพานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
104 450538 45030105 โคกสว่างหาญไพรวัลย์
ยืนยันแล้ว
105 450539 45030106 บ้านแก้งศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
106 450530 45030107 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
107 450528 45030108 ท่าสีดาวิทยา
ยืนยันแล้ว
108 450529 45030109 ทรายทองเฉลิมวิทย์
ยืนยันแล้ว
109 450533 45030110 บ้านหนองแข้ดง
ยืนยันแล้ว
110 450534 45030111 ป่าไม้อุทิศ 11
ยืนยันแล้ว
111 450531 45030112 หนองแวงบึงงาม
ยืนยันแล้ว
112 450536 45030113 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
ยืนยันแล้ว
113 450532 45030114 เหล่าขุมมันท่าสะอาด
ยืนยันแล้ว
114 450540 45030115 ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก
ยืนยันแล้ว
115 450542 45030116 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
116 450543 45030117 หนองคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
117 450544 45030118 หนองไฮภูเขาทอง
ยืนยันแล้ว
118 450545 45030120 บ้านโนนปลาเข็ง
ยืนยันแล้ว
119 450546 45030121 บ้านเหล่าโพนงาม
ยืนยันแล้ว
120 450535 45030122 บ้านกุดขุ่น
ยืนยันแล้ว
121 450523 45030123 อนุบาลเมืองหนองพอก
ยืนยันแล้ว
122 450525 45030124 หนองโนราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
123 450548 45030125 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
124 450549 45030126 บ้านกกตาลดงบังวิทยา
ยืนยันแล้ว
125 450550 45030127 บ้านโพนงามหนองน้ำกิน
ยืนยันแล้ว
126 450556 45030128 บ้านหนองบก
ยืนยันแล้ว
127 450526 45030129 บ้านโคกนาคำ
ยืนยันแล้ว
128 450524 45030130 ศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
129 450527 45030131 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
130 450541 45030132 บ้านปลาโด
ยืนยันแล้ว
131 450446 45030133 อนุบาลเมืองเสลภูมิ
ยืนยันแล้ว
132 450449 45030134 เสลภูมิสามัคคี
ยืนยันแล้ว
133 450450 45030135 บ้านท่าไคร้
ยืนยันแล้ว
134 450511 45030136 บ้านเหล่าแขมดงกลาง
ยืนยันแล้ว
135 450512 45030137 บ้านดงหวาย
ยืนยันแล้ว
136 450513 45030138 บ้านท่าสี
ยืนยันแล้ว
137 450514 45030139 บ้านโคกกุงดอนกอก
ยืนยันแล้ว
138 450516 45030140 บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
139 450451 45030141 ขวัญเมือง
ยืนยันแล้ว
140 450447 45030142 บ้านดงประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
141 450453 45030143 ชุมชนบ้านขวาว
ยืนยันแล้ว
142 450454 45030144 บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
143 450455 45030145 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
144 450456 45030146 บ้านหันหน่องสามัคคี
ยืนยันแล้ว
145 450457 45030147 บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
146 450507 45030148 บ้านนากระตึบ
ยืนยันแล้ว
147 450510 45030150 บ้านหนองสิม
ยืนยันแล้ว
148 450509 45030151 บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
149 450460 45030152 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
150 450461 45030153 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
ยืนยันแล้ว
151 450462 45030154 บ้านสำโรงหนองจอก
ยืนยันแล้ว
152 450463 45030155 บ้านพันขาง
ยืนยันแล้ว
153 450464 45030156 บ้านโพธิ์ชัน
ยืนยันแล้ว
154 450465 45030157 บ้านกุดเรือ
ยืนยันแล้ว
155 450466 45030158 บ้านโพธิ์ตาก
ยืนยันแล้ว
156 450504 45030159 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา
ยืนยันแล้ว
157 450505 45030160 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
ยืนยันแล้ว
158 450502 45030161 บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
159 450452 45030162 บ้านขว้างวิทยากร
ยืนยันแล้ว
160 450494 45030163 บ้านป่าขีหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
161 450495 45030164 บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว
162 450496 45030165 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
163 450497 45030166 บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
164 450498 45030167 บ้านหนองหงษ์หนองงู
ยืนยันแล้ว
165 450499 45030168 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
ยืนยันแล้ว
166 450500 45030169 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
167 450501 45030170 บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
168 450458 45030171 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ
ยืนยันแล้ว
169 450459 45030172 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
ยืนยันแล้ว
170 450448 45030173 บ้านแห่ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
171 450468 45030174 บ้านหัวคู
ยืนยันแล้ว
172 450469 45030175 บ้านบ่อแกนางเลา
ยืนยันแล้ว
173 450472 45030176 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
174 450473 45030177 บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ
ยืนยันแล้ว
175 450474 45030178 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
176 450485 45030179 บ้านสะอาดนาดี
ยืนยันแล้ว
177 450486 45030180 บ้านนาแพง
ยืนยันแล้ว
178 450487 45030181 บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
179 450481 45030182 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
180 450483 45030183 บ้านหนองฟ้า
ยืนยันแล้ว
181 450479 45030184 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
182 450480 45030185 บ้านบาโคหนองแคน
ยืนยันแล้ว
183 450475 45030186 ชุมชนนาทมโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
184 450476 45030187 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
185 450477 45030188 บ้านหนองตุ
ยืนยันแล้ว
186 450478 45030189 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
187 450471 45030190 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่
ยืนยันแล้ว
188 450470 45030191 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
ยืนยันแล้ว
189 450467 45030192 เมืองไพรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
190 450488 45030193 บ้านบากหนองเทา
ยืนยันแล้ว
191 450489 45030194 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
192 450490 45030195 บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
193 450491 45030196 วังหลวง
ยืนยันแล้ว
194 450492 45030197 บ้านท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
195 450493 45030198 บ้านโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
196 450521 45030199 บ้านโสกเตย
ยืนยันแล้ว
197 450522 45030200 บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
198 450482 45030201 บ้านหนองไผ่หนองหว้า
ยืนยันแล้ว
199 450484 45030202 บ้านสีเสียด
ยืนยันแล้ว
200 450503 45030203 หนองหลวงประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
201 450506 45030204 บ้านหนองสำราญหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
202 450517 45030205 บ้านดงแจ้งโนนสูง
ยืนยันแล้ว
203 450518 45030206 หนองจอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
204 450519 45030207 บ้านวังเข
ยืนยันแล้ว
205 450520 45030208 บ้านท่าลาดหนองผักตบ
ยืนยันแล้ว
206 450686 45030209 ชุมชนบ้านชมสะอาด
ยืนยันแล้ว
207 450695 45030210 บ้านหนองโน
ยืนยันแล้ว
208 450694 45030211 บ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
209 450692 45030212 บ้านโคกสี
ยืนยันแล้ว
210 450693 45030213 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
211 450691 45030214 ชุมพรนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
212 450688 45030215 บ้านโป่งประชาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
213 450689 45030216 คำนางตุ้มโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
214 450687 45030217 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
ยืนยันแล้ว
215 450685 45030218 อนุบาลเมืองเมยวดี
ยืนยันแล้ว
216 450690 45030219 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว