ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4603 :  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 030471 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2 030472 46030002 บ้านโนนเที่ยง
ยืนยันแล้ว
3 030473 46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์
ยืนยันแล้ว
4 030474 46030004 สามัคคีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
5 030475 46030005 เย็นสยามวิทยา
ยืนยันแล้ว
6 030466 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
7 030467 46030008 หนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
8 030468 46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
9 030469 46030010 หนองโพนสูง
ยืนยันแล้ว
10 030483 46030011 สงเปลือยวิทยายน
ยืนยันแล้ว
11 030484 46030012 หัวงัววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 030485 46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
13 030486 46030014 ดงสวางวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
14 030482 46030015 หนองบัวใน
ยืนยันแล้ว
15 030479 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
16 030480 46030017 หนองบัวนอก
ยืนยันแล้ว
17 030481 46030018 หนองบัวกลาง
ยืนยันแล้ว
18 030478 46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
19 030476 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 030477 46030021 สังคมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
21 030249 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา
ยืนยันแล้ว
22 030250 46030023 บ้านหนองโง้ง
ยืนยันแล้ว
23 030230 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ยืนยันแล้ว
24 030231 46030025 บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
25 030232 46030026 บ้านขุมขี้ยาง
ยืนยันแล้ว
26 030233 46030027 บ้านห้วยแดง
ยืนยันแล้ว
27 030234 46030028 บ้านโคกโก่ง
ยืนยันแล้ว
28 030235 46030029 นาไคร้ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
29 030236 46030030 กุดหว้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 030239 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
ยืนยันแล้ว
31 030241 46030032 บ้านนาเหนือ
ยืนยันแล้ว
32 030237 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
ยืนยันแล้ว
33 030238 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์
ยืนยันแล้ว
34 030251 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
35 030247 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
36 030248 46030037 แจนแลนวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 030254 46030038 นาโกวิทยาสูง
ยืนยันแล้ว
38 030255 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
39 030256 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
40 030245 46030041 บ้านคำอีหงษ์
ยืนยันแล้ว
41 030246 46030042 บ้านคำป่าหว้าน
ยืนยันแล้ว
42 030242 46030043 นาขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 030243 46030044 บ้านสุขเจริญ
ยืนยันแล้ว
44 030244 46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
45 030222 46030046 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
46 030223 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
ยืนยันแล้ว
47 030218 46030048 บ้านกกตาล
ยืนยันแล้ว
48 030219 46030049 สามัคคีบัวขาว
ยืนยันแล้ว
49 030220 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
50 030221 46030051 บ้านดอนอุมรัว
ยืนยันแล้ว
51 030216 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
ยืนยันแล้ว
52 030217 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์
ยืนยันแล้ว
53 030225 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
54 030224 46030055 บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
55 030240 46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
56 030261 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
57 030262 46030058 บ้านคุย
ยืนยันแล้ว
58 030263 46030059 บ้านบึงทอง
ยืนยันแล้ว
59 030264 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
60 030265 46030061 บ้านแก้งเดื่อ
ยืนยันแล้ว
61 030228 46030063 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
62 030229 46030064 หนองสระพังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
63 030226 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์
ยืนยันแล้ว
64 030227 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
65 030259 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
ยืนยันแล้ว
66 030260 46030068 มะนาววิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
67 030252 46030069 บ้านกุดฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
68 030253 46030070 บ้านจอมทอง
ยืนยันแล้ว
69 030257 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
ยืนยันแล้ว
70 030258 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
71 030271 46030073 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
72 030267 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง
ยืนยันแล้ว
73 030268 46030075 บ้านสวนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
74 030269 46030076 บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
75 030270 46030077 บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
76 030347 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
77 030338 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
78 030339 46030081 บ้านโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
79 030340 46030082 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
80 030346 46030083 กุดสิมวิทยาสาร
ยืนยันแล้ว
81 030344 46030084 บ้านดงหมู
ยืนยันแล้ว
82 030345 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
83 030342 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
84 030343 46030087 บ้านนาวี
ยืนยันแล้ว
85 030341 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์
ยืนยันแล้ว
86 030349 46030089 บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
87 030350 46030090 บ้านกุดกอก
ยืนยันแล้ว
88 030351 46030091 โคกมะลิวิทยา
ยืนยันแล้ว
89 030352 46030092 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
90 030353 46030093 บ้านโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
91 030354 46030094 บ้านโพนนาดี
ยืนยันแล้ว
92 030407 46030095 บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
93 030411 46030096 บ้านดินจี่
ยืนยันแล้ว
94 030412 46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
ยืนยันแล้ว
95 030387 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์
ยืนยันแล้ว
96 030388 46030099 ทุ่งคลองวิทยา
ยืนยันแล้ว
97 030389 46030100 บ้านเก่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
98 030390 46030101 โป่งนกเปล้า
ยืนยันแล้ว
99 030391 46030102 บ้านคำพิมูล
ยืนยันแล้ว
100 030401 46030103 บ้านนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
101 030402 46030104 บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
102 030403 46030105 นาทันวิทยา
ยืนยันแล้ว
103 030404 46030106 บ้านหนองสระพัง
ยืนยันแล้ว
104 030405 46030107 บ้านโจดนาตาล
ยืนยันแล้ว
105 030406 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
106 030408 46030109 บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
107 030409 46030110 สะพานหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
108 030410 46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
109 030392 46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
110 030400 46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
111 030399 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
112 030396 46030115 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
113 030397 46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
ยืนยันแล้ว
114 030398 46030117 สูงเนินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
115 030395 46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
116 030393 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
117 030394 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
118 030330 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
ยืนยันแล้ว
119 030331 46030122 บ้านบัวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
120 030332 46030123 คำเม็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
121 030333 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
122 030334 46030125 โพธิ์คำประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
123 030335 46030126 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
124 030336 46030127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
125 030337 46030128 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
ยืนยันแล้ว
126 030322 46030129 บ้านกอกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
127 030323 46030130 บ้านแก้งกะอาม
ยืนยันแล้ว
128 030324 46030131 บ้านขมิ้น
ยืนยันแล้ว
129 030327 46030132 หนองบัววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
130 030329 46030133 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
ยืนยันแล้ว
131 030321 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา
ยืนยันแล้ว
132 030325 46030135 หนองสนมราษฎร์อำนวย
ยืนยันแล้ว
133 030326 46030136 บ้านคำหม่วย
ยืนยันแล้ว
134 030328 46030137 ดงบังนาแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
135 030296 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
136 030300 46030139 บ้านสร้างแสน
ยืนยันแล้ว
137 030301 46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
138 030304 46030141 บ้านหนองป่าอ้อย
ยืนยันแล้ว
139 030297 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
140 030303 46030143 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
141 030307 46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม
ยืนยันแล้ว
142 030295 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ
ยืนยันแล้ว
143 030298 46030146 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
144 030299 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
145 030302 46030148 หนองกุงสมเด็จ
ยืนยันแล้ว
146 030312 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
147 030313 46030150 บ้านโนนชาด
ยืนยันแล้ว
148 030314 46030151 บ้านสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
149 030315 46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม
ยืนยันแล้ว
150 030316 46030153 โคกกลางสมเด็จ
ยืนยันแล้ว
151 030317 46030154 คำไผ่ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
152 030318 46030155 หนองขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
153 030319 46030156 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
ยืนยันแล้ว
154 030311 46030158 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
155 030309 46030159 บ้านนาทัน
ยืนยันแล้ว
156 030310 46030160 บ้านดงแหลม
ยืนยันแล้ว
157 030305 46030161 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
158 030306 46030162 แก่งพฤๅชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
159 030308 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
160 030494 46030164 คำบงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
161 030495 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์
ยืนยันแล้ว
162 030496 46030166 บ้านหนองมะงง
ยืนยันแล้ว
163 030497 46030167 บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
164 030498 46030168 บ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
165 030490 46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
ยืนยันแล้ว
166 030504 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
167 030487 46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูน
ยืนยันแล้ว
168 030488 46030172 อุปรีศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
169 030489 46030173 บ้านผึ้ง
ยืนยันแล้ว
170 030503 46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
ยืนยันแล้ว
171 030491 46030175 บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
172 030492 46030176 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
173 030493 46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
ยืนยันแล้ว
174 030499 46030178 บ้านห้วยฝา
ยืนยันแล้ว
175 030501 46030179 บ้านหนองขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
176 030502 46030180 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
ยืนยันแล้ว
177 030500 46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์
ยืนยันแล้ว
178 030505 46030182 บ้านนาคู
ยืนยันแล้ว
179 030506 46030183 บ้านวังเวียง
ยืนยันแล้ว
180 030512 46030184 บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
181 030517 46030185 นาสีนวลวิทยา
ยืนยันแล้ว
182 030519 46030186 สามเพื่อนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
183 030520 46030187 บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
184 030521 46030188 โคกนาดี
ยืนยันแล้ว
185 030523 46030189 บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
186 030526 46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
ยืนยันแล้ว
187 030513 46030191 นางามวิทยา
ยืนยันแล้ว
188 030514 46030192 หินลาดนารายณ์สาร
ยืนยันแล้ว
189 030515 46030193 บ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
190 030516 46030194 บ้านม่วงกุล
ยืนยันแล้ว
191 030518 46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
192 030525 46030196 บ้านพรหมสว่าง
ยืนยันแล้ว
193 030524 46030197 บ้านน้ำปุ้น
ยืนยันแล้ว
194 030522 46030198 บ้านโนนศาลา
ยืนยันแล้ว
195 030511 46030199 บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
196 030507 46030200 บ้านนากระเดา
ยืนยันแล้ว
197 030508 46030201 บ้านกุดตาใกล้
ยืนยันแล้ว
198 030509 46030202 บ้านนากุดสิม
ยืนยันแล้ว
199 030510 46030203 บ้านหนองขามป้อม
ยืนยันแล้ว