ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4701 :  สพป.สกลนคร เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 540020 47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
2 540021 47010002 บ้านประชาสุขสันติ์
ยังไม่ยืนยัน
3 540022 47010003 โคกเลาะวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
4 540023 47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 540024 47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
6 540025 47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
7 540043 47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
8 540044 47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
9 540004 47010009 นายอวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
10 540005 47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
11 540006 47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา"
ยังไม่ยืนยัน
12 540037 47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
13 540040 47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
14 540032 47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
15 540033 47010015 บ้านป่าหว้าน
ยังไม่ยืนยัน
16 540034 47010016 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
17 540035 47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
18 540036 47010018 บ้านดอนเชียงคูณ
ยังไม่ยืนยัน
19 540046 47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
20 540051 47010020 บ้านหนองมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
21 540058 47010021 บ้านกุดแข้
ยังไม่ยืนยัน
22 540059 47010022 บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
23 540060 47010023 บ้านดงขวาง
ยังไม่ยืนยัน
24 540061 47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
25 540063 47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
26 540064 47010026 บ้านนากับแก้
ยังไม่ยืนยัน
27 540065 47010027 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
28 540039 47010029 บ้านพะโค
ยังไม่ยืนยัน
29 540038 47010030 ท่าแร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 540001 47010032 อนุบาลสกลนคร
ยังไม่ยืนยัน
31 540002 47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
32 540003 47010034 สกลนคร(วันครู2501)
ยังไม่ยืนยัน
33 540007 47010035 นาอ้อยคำสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
34 540008 47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
ยังไม่ยืนยัน
35 540013 47010037 บ้านกกส้มโฮง
ยังไม่ยืนยัน
36 540015 47010038 ธาตุนาเวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 540052 47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
38 540053 47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 540054 47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 540055 47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
41 540056 47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
ยังไม่ยืนยัน
42 540019 47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 540014 47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
44 540016 47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
45 540068 47010047 บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"
ยังไม่ยืนยัน
46 540073 47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
ยังไม่ยืนยัน
47 540017 47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
48 540018 47010050 ห้วยทรายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 540045 47010051 บ้านหนองนาเลิศ
ยังไม่ยืนยัน
50 540042 47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
51 540026 47010053 บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)
ยังไม่ยืนยัน
52 540027 47010054 บ้านดอนแคน
ยังไม่ยืนยัน
53 540028 47010055 บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
54 540031 47010056 บ้านดอนสัมพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
55 540029 47010057 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
56 540030 47010058 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
ยังไม่ยืนยัน
57 540069 47010059 บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
58 540066 47010060 บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
59 540070 47010061 บ้านนาคำวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
60 540071 47010062 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
61 540072 47010063 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
62 540062 47010064 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
63 540047 47010065 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
64 540048 47010066 บ้านหนองสระ
ยังไม่ยืนยัน
65 540049 47010067 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
66 540057 47010068 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
ยังไม่ยืนยัน
67 540050 47010069 บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
68 540011 47010070 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
69 540012 47010071 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
70 540009 47010072 บ้านน้อยจอมศรี
ยังไม่ยืนยัน
71 540010 47010073 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
72 540089 47010074 อนุบาลกุสุมาลย์
ยังไม่ยืนยัน
73 540090 47010075 บ้านอีกุด
ยังไม่ยืนยัน
74 540095 47010076 ชุมชนนิรมัย
ยังไม่ยืนยัน
75 540108 47010077 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
76 540109 47010078 บ้านซ่งเต่า
ยังไม่ยืนยัน
77 540110 47010079 บ้านกุงศรี
ยังไม่ยืนยัน
78 540111 47010080 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
79 540113 47010081 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)
ยังไม่ยืนยัน
80 540114 47010082 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
81 540094 47010083 บ้านโคกม่วง
ยังไม่ยืนยัน
82 540091 47010084 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
83 540092 47010085 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
84 540093 47010086 บ้านม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
85 540096 47010087 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
86 540097 47010088 ไพศาลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
87 540098 47010089 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
ยังไม่ยืนยัน
88 540101 47010090 บ้านกุดฮู
ยังไม่ยืนยัน
89 540099 47010091 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
90 540100 47010092 บ้านกุดสะกอย
ยังไม่ยืนยัน
91 540112 47010093 บ้านอุ่มจาน
ยังไม่ยืนยัน
92 540106 47010094 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
93 540107 47010095 แก้งคำประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
94 540102 47010096 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
ยังไม่ยืนยัน
95 540103 47010097 บ้านสนามบิน
ยังไม่ยืนยัน
96 540104 47010098 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
97 540105 47010099 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
98 540533 47010100 บ้านจันทร์เพ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
99 540534 47010101 บ้านห้วยหวด
ยังไม่ยืนยัน
100 540535 47010102 บ้านกวนบุ่น
ยังไม่ยืนยัน
101 540537 47010103 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
102 540536 47010104 นางอยโพนปลาโหล
ยังไม่ยืนยัน
103 540532 47010105 อนุบาลเต่างอย
ยังไม่ยืนยัน
104 540538 47010106 บ้านนาอ่างม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
105 540539 47010107 บ้านนาตาลคำข่า
ยังไม่ยืนยัน
106 540540 47010108 บ้านหนองบึงทวาย
ยังไม่ยืนยัน
107 540541 47010109 บ้านดงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
108 540555 47010110 บ้านด่านม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
109 540556 47010111 บ้านลาดค้อ
ยังไม่ยืนยัน
110 540557 47010112 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
111 540558 47010113 บ้านหนองกอมป่าขาว
ยังไม่ยืนยัน
112 540559 47010114 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
113 540544 47010115 บ้านนามนประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
114 540545 47010116 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
ยังไม่ยืนยัน
115 540546 47010117 บ้านนาสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
116 540547 47010118 บ้านห้วยแคน
ยังไม่ยืนยัน
117 540548 47010119 บ้านหนองแข้โนนมาลา
ยังไม่ยืนยัน
118 540542 47010120 บ้านตองโขบ
ยังไม่ยืนยัน
119 540543 47010121 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ยังไม่ยืนยัน
120 540550 47010122 บ้านแมดนาท่ม
ยังไม่ยืนยัน
121 540551 47010123 บ้านโพนทองประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
122 540552 47010124 บ้านไร่นาดี
ยังไม่ยืนยัน
123 540553 47010125 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
124 540554 47010126 บ้านดงหนองเหียน
ยังไม่ยืนยัน
125 540549 47010127 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
126 540587 47010128 บ้านโนนกุง
ยังไม่ยืนยัน
127 540590 47010129 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
ยังไม่ยืนยัน
128 540596 47010130 นาแก้วพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
129 540600 47010131 บ้านกลางนาเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
130 540603 47010132 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
131 540604 47010133 หนองผือเทพนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
132 540605 47010134 บ้านโคกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
133 540606 47010135 บ้านนาเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
134 540591 47010136 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
135 540592 47010137 บ้านป่าผาง
ยังไม่ยืนยัน
136 540595 47010138 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
137 540602 47010139 โพนงามโคกวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
138 540597 47010140 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
139 540598 47010141 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
140 540599 47010142 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
141 540601 47010143 โพนบกผดุงศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
142 540588 47010144 อนุบาลโพนนาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
143 540589 47010145 บ้านโพนวัฒนาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
144 540593 47010146 บ้านวังปลาเซือม
ยังไม่ยืนยัน
145 540594 47010147 บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
146 540615 47010148 บ้านกกปลาซิวนาโด่
ยังไม่ยืนยัน
147 540616 47010149 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
ยังไม่ยืนยัน
148 540614 47010151 บ้านโคกภู
ยังไม่ยืนยัน
149 540611 47010153 บ้านบ่อเดือนห้า
ยังไม่ยืนยัน
150 540612 47010154 อนุบาลภูพาน
ยังไม่ยืนยัน
151 540613 47010155 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
ยังไม่ยืนยัน
152 540607 47010156 เขื่อนน้ำพุง
ยังไม่ยืนยัน
153 540618 47010157 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
154 540619 47010158 ชุมชนบ้านสร้างค้อ
ยังไม่ยืนยัน
155 540621 47010159 บ้านชมภูพาน
ยังไม่ยืนยัน
156 540622 47010160 บ้านสะพานสาม
ยังไม่ยืนยัน
157 540623 47010161 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
158 540609 47010163 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
159 540610 47010164 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
160 540625 47010165 บ้านฮ่องสิมประชาสรร
ยังไม่ยืนยัน
161 540620 47010166 บ้านหลุบเลา
ยังไม่ยืนยัน
162 540074 47020001 กุดบากราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
163 540087 47020002 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
ยังไม่ยืนยัน
164 540088 47020003 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
165 540082 47020004 ชุมชนบ้านกุดไห
ยังไม่ยืนยัน
166 540083 47020005 บ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา"
ยังไม่ยืนยัน
167 540084 47020006 บ้านค้อน้อย
ยังไม่ยืนยัน
168 540085 47020007 บ้านค้อใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
169 540081 47020009 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
170 540079 47020010 บ้านกุดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
171 540080 47020011 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
172 540075 47020012 บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
173 540076 47020013 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
174 540077 47020014 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
ยังไม่ยืนยัน
175 540078 47020015 บ้านเชิงดอย
ยังไม่ยืนยัน