ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4702 :  สพป.สกลนคร เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 540193 47020016 บ้านดอนม่วย
ยังไม่ยืนยัน
2 540194 47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
ยังไม่ยืนยัน
3 540195 47020018 บ้านช้างมิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
4 540196 47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
5 540197 47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
ยังไม่ยืนยัน
6 540198 47020021 บ้านตาลเลียน
ยังไม่ยืนยัน
7 540185 47020022 บ้านเชิงชุม
ยังไม่ยืนยัน
8 540188 47020023 บ้านโนนพอก
ยังไม่ยืนยัน
9 540189 47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
10 540190 47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 540192 47020026 บ้านถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
12 540208 47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน
ยังไม่ยืนยัน
13 540209 47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
14 540210 47020029 บ้านนาเลา
ยังไม่ยืนยัน
15 540211 47020030 บ้านอูนดง
ยังไม่ยืนยัน
16 540212 47020031 บ้านนาใน
ยังไม่ยืนยัน
17 540213 47020032 บ้านผักคำภู
ยังไม่ยืนยัน
18 540176 47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ
ยังไม่ยืนยัน
19 540177 47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
ยังไม่ยืนยัน
20 540178 47020035 บ้านกลางหนองดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
21 540179 47020036 บ้านนาสาวนาน
ยังไม่ยืนยัน
22 540180 47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
23 540181 47020038 บ้านภูเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
24 540162 47020039 บ้านบะฮี
ยังไม่ยืนยัน
25 540163 47020040 บ้านท่าสองคอน
ยังไม่ยืนยัน
26 540164 47020041 บ้านนาตากาง
ยังไม่ยืนยัน
27 540165 47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
28 540166 47020043 บ้านบะหัวเมย
ยังไม่ยืนยัน
29 540158 47020044 อนุบาลพรรณานิคม
ยังไม่ยืนยัน
30 540159 47020045 วัดสุทธิมงคล
ยังไม่ยืนยัน
31 540160 47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
32 540161 47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
33 540167 47020048 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)
ยังไม่ยืนยัน
34 540173 47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
35 540174 47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
36 540175 47020051 บ้านสมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
37 540182 47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
ยังไม่ยืนยัน
38 540183 47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
39 540206 47020054 บ้านทิดไทย
ยังไม่ยืนยัน
40 540207 47020055 บ้านคำแหว
ยังไม่ยืนยัน
41 540200 47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่
ยังไม่ยืนยัน
42 540201 47020057 บ้านคำข่า
ยังไม่ยืนยัน
43 540202 47020058 บ้านโนนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
44 540203 47020059 บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
45 540204 47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม
ยังไม่ยืนยัน
46 540205 47020061 บ้านหินแตก
ยังไม่ยืนยัน
47 540168 47020062 บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
48 540169 47020063 บ้านบึง
ยังไม่ยืนยัน
49 540170 47020064 บ้านหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
50 540171 47020065 บ้านเปือย
ยังไม่ยืนยัน
51 540172 47020066 บ้านขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
52 540184 47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
53 540186 47020068 บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
54 540187 47020069 บ้านดอนกอย
ยังไม่ยืนยัน
55 540191 47020070 บ้านโนนทรายคำ
ยังไม่ยืนยัน
56 540237 47020071 บ้านนาถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
57 540238 47020072 บ้านต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
58 540239 47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
59 540240 47020074 บ้านนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
60 540241 47020075 บ้านขัวขอนแคน
ยังไม่ยืนยัน
61 540242 47020076 บ้านดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
62 540243 47020077 บ้านโนนขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
63 540244 47020078 บ้านโคกสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
64 540214 47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
65 540215 47020080 บ้านนาเหมือง
ยังไม่ยืนยัน
66 540216 47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
67 540220 47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
68 540221 47020083 บ้านสร้างขุ่ย
ยังไม่ยืนยัน
69 540222 47020084 ชุมชนดงม่วงไข่
ยังไม่ยืนยัน
70 540223 47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง
ยังไม่ยืนยัน
71 540224 47020086 บ้านม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
72 540225 47020087 บ้านดอนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
73 540226 47020088 บ้านนาแยง
ยังไม่ยืนยัน
74 540227 47020089 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
75 540228 47020090 บ้านแร่
ยังไม่ยืนยัน
76 540229 47020091 บ้านสมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
77 540235 47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
78 540230 47020093 บ้านหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
79 540231 47020094 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
ยังไม่ยืนยัน
80 540217 47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
81 540218 47020096 บ้านท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
82 540219 47020097 บ้านสงเปลือย
ยังไม่ยืนยัน
83 540232 47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
84 540233 47020099 บ้านอุ่มเหม้า
ยังไม่ยืนยัน
85 540234 47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
ยังไม่ยืนยัน
86 540345 47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
87 540346 47020103 บ้านดงบังป่าโจด
ยังไม่ยืนยัน
88 540347 47020104 บ้านโคกตาดทอง
ยังไม่ยืนยัน
89 540348 47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
90 540344 47020106 บ้านทุ่งเชือก
ยังไม่ยืนยัน
91 540339 47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
ยังไม่ยืนยัน
92 540340 47020108 บ้านหนองแปน
ยังไม่ยืนยัน
93 540341 47020109 บ้านคำบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
94 540342 47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง
ยังไม่ยืนยัน
95 540343 47020111 บ้านตาดภูวง
ยังไม่ยืนยัน
96 540338 47020112 บ้านดงคำโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
97 540336 47020113 บ้านดอนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
98 540337 47020114 บ้านโคกศาลา
ยังไม่ยืนยัน
99 540332 47020115 บ้านผักตบ
ยังไม่ยืนยัน
100 540333 47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล
ยังไม่ยืนยัน
101 540334 47020117 บ้านนาบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
102 540335 47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
ยังไม่ยืนยัน
103 540328 47020119 บ้านโพนไผ่
ยังไม่ยืนยัน
104 540329 47020120 บ้านห้วยบาง
ยังไม่ยืนยัน
105 540330 47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
ยังไม่ยืนยัน
106 540331 47020122 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
107 540325 47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
108 540326 47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
109 540327 47020125 บ้านกุดตะกาบ
ยังไม่ยืนยัน
110 540349 47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
111 540350 47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
112 540351 47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
ยังไม่ยืนยัน
113 540503 47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ
ยังไม่ยืนยัน
114 540504 47020130 บ้านดงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
115 540505 47020131 บ้านหนองเบญจ
ยังไม่ยืนยัน
116 540508 47020132 บ้านสุวรรณคาม
ยังไม่ยืนยัน
117 540510 47020133 บ้านอูนโคก
ยังไม่ยืนยัน
118 540511 47020134 บ้านหนองบัวบาน
ยังไม่ยืนยัน
119 540507 47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย
ยังไม่ยืนยัน
120 540509 47020136 บ้านหนองผักเทียม
ยังไม่ยืนยัน
121 540506 47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
122 540421 47020138 บ้านค้อใต้
ยังไม่ยืนยัน
123 540422 47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
124 540423 47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
ยังไม่ยืนยัน
125 540424 47020141 ชุมพลศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
126 540425 47020142 คำเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
127 540426 47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
128 540418 47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
129 540419 47020145 บ้านยางคำ
ยังไม่ยืนยัน
130 540414 47020146 บ้านคำสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
131 540415 47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
132 540416 47020148 บ้านหนองหมากแซว
ยังไม่ยืนยัน
133 540417 47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
134 540366 47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
135 540367 47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย
ยังไม่ยืนยัน
136 540368 47020152 บ้านบึงโน
ยังไม่ยืนยัน
137 540369 47020153 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
138 540370 47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
ยังไม่ยืนยัน
139 540372 47020155 บ้านตาล
ยังไม่ยืนยัน
140 540381 47020156 บ้านตาลโกน
ยังไม่ยืนยัน
141 540382 47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
142 540384 47020158 บ้านหนองดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
143 540383 47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
ยังไม่ยืนยัน
144 540385 47020160 บ้านหนองหลักช้าง
ยังไม่ยืนยัน
145 540386 47020161 บ้านนาเตียง
ยังไม่ยืนยัน
146 540387 47020162 บ้านหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
147 540397 47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
148 540398 47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
149 540399 47020165 บ้านม้า
ยังไม่ยืนยัน
150 540400 47020166 บ้านดอนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
151 540401 47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
152 540402 47020168 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
153 540394 47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
ยังไม่ยืนยัน
154 540395 47020170 บ้านโคกหลวง
ยังไม่ยืนยัน
155 540391 47020171 บ้านคันชา
ยังไม่ยืนยัน
156 540392 47020172 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
157 540393 47020173 บ้านธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
158 540427 47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
159 540428 47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
ยังไม่ยืนยัน
160 540429 47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
ยังไม่ยืนยัน
161 540430 47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
162 540431 47020178 บ้านโคกหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
163 540432 47020179 บ้านคำนาดี
ยังไม่ยืนยัน
164 540433 47020180 ชุมชนบงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
165 540434 47020181 บ้านดอนหัน
ยังไม่ยืนยัน
166 540435 47020182 บ้านขาว
ยังไม่ยืนยัน
167 540436 47020183 บ้านบาก
ยังไม่ยืนยัน
168 540437 47020184 บ้านจำปานาถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
169 540438 47020185 บ้านโคกสวัสดี
ยังไม่ยืนยัน
170 540439 47020186 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
171 540420 47020187 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
172 540405 47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
173 540406 47020189 บ้านดอนม่วงไข่
ยังไม่ยืนยัน
174 540407 47020190 บ้านคำไชยวาน
ยังไม่ยืนยัน
175 540412 47020191 บ้านนาทม
ยังไม่ยืนยัน
176 540413 47020192 บ้านคำสะแนน
ยังไม่ยืนยัน
177 540371 47020193 บ้านหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
178 540360 47020194 บ้านถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
179 540364 47020195 บ้านหนองบัวแพ
ยังไม่ยืนยัน
180 540365 47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
181 540355 47020197 บ้านหนองตาล
ยังไม่ยืนยัน
182 540359 47020198 บ้านทุ่งปลากัด
ยังไม่ยืนยัน
183 540380 47020199 บ้านหนองหอยคัน
ยังไม่ยืนยัน
184 540388 47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
185 540389 47020201 บ้านพันนา
ยังไม่ยืนยัน
186 540390 47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา
ยังไม่ยืนยัน
187 540396 47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
188 540357 47020204 บ้านโพนสูง
ยังไม่ยืนยัน
189 540361 47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม
ยังไม่ยืนยัน
190 540362 47020206 บ้านดอนเชียงยืน
ยังไม่ยืนยัน
191 540363 47020207 บ้านคำชนดงต้อง
ยังไม่ยืนยัน
192 540378 47020208 บ้านนางัว
ยังไม่ยืนยัน
193 540379 47020209 บ้านโคกสีไค
ยังไม่ยืนยัน
194 540373 47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
ยังไม่ยืนยัน
195 540374 47020211 บ้านแวง
ยังไม่ยืนยัน
196 540375 47020212 บ้านโนนเสาขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
197 540376 47020213 บ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
198 540377 47020214 บ้านสร้างแป้น
ยังไม่ยืนยัน
199 540404 47020215 บ้านหนองชาด
ยังไม่ยืนยัน
200 540358 47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
ยังไม่ยืนยัน
201 540403 47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
202 540352 47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน
ยังไม่ยืนยัน
203 540353 47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
204 540354 47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
205 540356 47020221 บ้านหวาย
ยังไม่ยืนยัน
206 540408 47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
207 540409 47020223 บ้านโคกดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
208 540410 47020224 บ้านโคกสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
209 540411 47020225 บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
ยังไม่ยืนยัน
210 540456 47020226 บ้านชัยชนะ
ยังไม่ยืนยัน
211 540457 47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา
ยังไม่ยืนยัน
212 540458 47020228 บ้านภูตะคาม
ยังไม่ยืนยัน
213 540459 47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง
ยังไม่ยืนยัน
214 540460 47020230 บ้านคำก้าว
ยังไม่ยืนยัน
215 540461 47020231 บ้านท่าวารี
ยังไม่ยืนยัน
216 540450 47020232 บ้านปทุมวาปี
ยังไม่ยืนยัน
217 540451 47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
ยังไม่ยืนยัน
218 540452 47020234 บ้านโพนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
219 540453 47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
ยังไม่ยืนยัน
220 540454 47020236 อภัยดำรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
221 540455 47020237 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
222 540448 47020238 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
223 540449 47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
224 540446 47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
225 540447 47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
226 540444 47020242 บ้านไทยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
227 540445 47020243 อุดมสังวรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
228 540440 47020244 ชุมชนส่องดาว
ยังไม่ยืนยัน
229 540441 47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
230 540442 47020246 บ้านทันสมัย
ยังไม่ยืนยัน
231 540443 47020247 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
232 540571 47030184 บ้านโคกศิลา
ยังไม่ยืนยัน
233 540572 47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด
ยังไม่ยืนยัน
234 540573 47030186 บ้านคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
235 540560 47030187 อนุบาลเจริญศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
236 540561 47030188 บ้านทุ่งคำ
ยังไม่ยืนยัน
237 540570 47030189 บ้านสร้างฟาก
ยังไม่ยืนยัน
238 540568 47030190 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
239 540569 47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ยังไม่ยืนยัน
240 540567 47030192 บ้านแกดำ
ยังไม่ยืนยัน
241 540562 47030193 บ้านหนองฮังแหลว
ยังไม่ยืนยัน
242 540580 47030194 บ้านทุ่งแก
ยังไม่ยืนยัน
243 540578 47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
244 540579 47030196 บ้านดอนชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
245 540563 47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
246 540564 47030198 หนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
247 540565 47030199 บ้านหนองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
248 540566 47030200 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
249 540574 47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
250 540575 47030202 บ้านหนองแวงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
251 540576 47030203 บ้านดงบาก
ยังไม่ยืนยัน
252 540577 47030204 บ้านโพนบกหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
253 540585 47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
254 540586 47030206 บ้านคำเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
255 540581 47030207 บ้านนาสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
256 540584 47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
257 540582 47030209 บ้านดงสง่า
ยังไม่ยืนยัน
258 540583 47030210 บ้านหนองแปน
ยังไม่ยืนยัน