ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4703 :  สพป.สกลนคร เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 540284 47030001 บ้านกุดเรือคำ
ยืนยันแล้ว
2 540288 47030002 บ้านจำปาดง
ยืนยันแล้ว
3 540293 47030003 บ้านห้วยน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
4 540318 47030004 บ้านขัวก่าย
ยืนยันแล้ว
5 540319 47030005 บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
6 540320 47030006 บ้านวังเวิน
ยืนยันแล้ว
7 540321 47030007 บ้านส้งเปือย
ยืนยันแล้ว
8 540322 47030008 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
9 540323 47030009 บ้านโคกถาวร
ยืนยันแล้ว
10 540249 47030010 บ้านคอนศรีบะสะแบง
ยืนยันแล้ว
11 540250 47030011 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
12 540291 47030012 บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
13 540285 47030013 บ้านคูสะคาม
ยืนยันแล้ว
14 540287 47030014 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
ยืนยันแล้ว
15 540289 47030015 บ้านโคกแสง
ยืนยันแล้ว
16 540260 47030016 บ้านเดื่อศรีคันไชย
ยืนยันแล้ว
17 540261 47030017 บ้านขุนภูมิ
ยืนยันแล้ว
18 540262 47030018 บ้านยางคำ
ยืนยันแล้ว
19 540263 47030019 บ้านโนนแพง
ยืนยันแล้ว
20 540264 47030020 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
ยืนยันแล้ว
21 540317 47030021 บ้านวังหว้า
ยืนยันแล้ว
22 540313 47030022 บ้านนาอวนน้อย
ยืนยันแล้ว
23 540314 47030023 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
24 540315 47030024 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
25 540316 47030025 ท่าศรีไคลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
26 540308 47030026 บ้านธาตุตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
27 540309 47030027 บ้านหนองตากวย
ยืนยันแล้ว
28 540310 47030028 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
ยืนยันแล้ว
29 540311 47030029 บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
30 540312 47030030 บ้านโนนแต้
ยืนยันแล้ว
31 540254 47030031 บ้านกุดจิก
ยืนยันแล้ว
32 540255 47030032 บ้านหนองขุ่นนาคำ
ยืนยันแล้ว
33 540258 47030033 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
34 540247 47030034 บ้านดอนมุยหนองแฝก
ยืนยันแล้ว
35 540297 47030035 บ้านกุดเรือ
ยืนยันแล้ว
36 540299 47030036 บ้านหนองแสงคำ
ยืนยันแล้ว
37 540294 47030037 บ้านนาซอ
ยืนยันแล้ว
38 540295 47030038 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 540296 47030039 บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
40 540251 47030040 บ้านหินเหิบ
ยืนยันแล้ว
41 540248 47030041 บ้านสุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
42 540252 47030042 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
43 540253 47030043 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
44 540256 47030044 บ้านปลาหลาย
ยืนยันแล้ว
45 540257 47030045 บ้านนาง่ามเล้า
ยืนยันแล้ว
46 540245 47030046 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
47 540246 47030047 บ้านวังบง
ยืนยันแล้ว
48 540265 47030048 ชุมชนขัวสูงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
49 540266 47030049 บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
50 540267 47030050 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
51 540268 47030051 บ้านแก้ง
ยืนยันแล้ว
52 540269 47030052 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
53 540270 47030053 บ้านศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
54 540272 47030054 บ้านห้วยแสง
ยืนยันแล้ว
55 540301 47030055 บ้านห้วยหินลาด
ยืนยันแล้ว
56 540302 47030056 บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
57 540303 47030057 บ้านโนนทับช้าง
ยืนยันแล้ว
58 540304 47030058 บ้านวังเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
59 540305 47030059 บ้านโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
60 540300 47030060 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
61 540259 47030061 บ้านโนนเจริญศิลป์
ยืนยันแล้ว
62 540306 47030062 บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
63 540307 47030063 บ้านโคกก่องหนองแวง
ยืนยันแล้ว
64 540279 47030064 บ้านนาจาร
ยืนยันแล้ว
65 540271 47030065 บ้านตาดโตน
ยืนยันแล้ว
66 540275 47030066 บ้านบะป่าคา
ยืนยันแล้ว
67 540276 47030067 บ้านน้ำบุ้น
ยืนยันแล้ว
68 540277 47030068 บ้านเชียงเพ็ง
ยืนยันแล้ว
69 540278 47030069 บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
70 540273 47030070 บ้านหนองสนม
ยืนยันแล้ว
71 540274 47030071 บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
72 540280 47030072 บ้านโนนชนะสังคม
ยืนยันแล้ว
73 540281 47030073 โรงเรียนบ้านนาคอย
ยืนยันแล้ว
74 540282 47030074 บ้านก่อ
ยืนยันแล้ว
75 540324 47030075 บ้านบะนกทา
ยืนยันแล้ว
76 540283 47030076 บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
77 540286 47030077 บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
78 540290 47030078 บ้านอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
79 540292 47030079 บ้านโคกก่องคูสะคาม
ยืนยันแล้ว
80 540512 47030080 อนุบาลคำตากล้า
ยืนยันแล้ว
81 540513 47030081 บ้านหนองพอกน้อย
ยืนยันแล้ว
82 540514 47030082 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง
ยืนยันแล้ว
83 540519 47030083 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
84 540521 47030084 บ้านแสนสุขสามัคคี
ยืนยันแล้ว
85 540520 47030085 บ้านสันติสุขสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
86 540518 47030086 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
87 540516 47030087 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง
ยืนยันแล้ว
88 540517 47030088 บ้านดอนคำ
ยืนยันแล้ว
89 540515 47030089 บ้านนาแต้
ยืนยันแล้ว
90 540522 47030090 แพดพิทยารัตน์
ยืนยันแล้ว
91 540523 47030091 บ้านตาด
ยืนยันแล้ว
92 540524 47030092 บ้านกุดจาน
ยืนยันแล้ว
93 540525 47030093 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
94 540526 47030094 บ้านดงอีด่อย
ยืนยันแล้ว
95 540527 47030095 บ้านหนองบัวสิม
ยืนยันแล้ว
96 540528 47030096 บ้านนาถ่อน
ยืนยันแล้ว
97 540529 47030097 เพียพิทยาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
98 540530 47030098 บ้านท่างาม
ยืนยันแล้ว
99 540130 47030100 บ้านดงห้วยเปลือย
ยืนยันแล้ว
100 540152 47030101 นาข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
101 540153 47030102 บ้านหนองลาด
ยืนยันแล้ว
102 540154 47030103 บ้านหนองท่มท่ากระดัน
ยืนยันแล้ว
103 540155 47030104 บ้านซ่อมดู่
ยืนยันแล้ว
104 540157 47030105 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
105 540132 47030106 บ้านด่านสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
106 540131 47030107 ขาวสง่าเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
107 540129 47030108 บ้านดงหม้อทอง
ยืนยันแล้ว
108 540148 47030109 บ้านคำยาง
ยืนยันแล้ว
109 540149 47030110 บ้านดงเหนือ
ยืนยันแล้ว
110 540150 47030111 บ้านดอนแดงคำอ้อ
ยืนยันแล้ว
111 540151 47030112 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล
ยืนยันแล้ว
112 540156 47030113 คำปลาฝานาทวี
ยืนยันแล้ว
113 540141 47030114 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
114 540142 47030115 บ้านน้ำจั้น
ยืนยันแล้ว
115 540143 47030116 บ้านโนนไทย
ยืนยันแล้ว
116 540147 47030117 บ้านสามแยกพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
117 540120 47030118 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด
ยืนยันแล้ว
118 540121 47030119 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)
ยืนยันแล้ว
119 540122 47030120 บ้านพุทธรักษา
ยืนยันแล้ว
120 540123 47030121 บ้านคำภูทอง
ยืนยันแล้ว
121 540124 47030122 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
122 540146 47030123 บ้านลึมบอง
ยืนยันแล้ว
123 540116 47030124 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์
ยืนยันแล้ว
124 540117 47030125 บ้านหว้านสหวิทยา
ยืนยันแล้ว
125 540119 47030126 บ้านสรศรี
ยืนยันแล้ว
126 540144 47030127 บ้านจาร
ยืนยันแล้ว
127 540145 47030128 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
128 540115 47030129 อนุบาลบ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
129 540118 47030130 ประชานาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
130 540125 47030131 ชุมชนบ้านมาย
ยืนยันแล้ว
131 540126 47030132 นาจานกล้วยน้อย
ยืนยันแล้ว
132 540127 47030133 บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
133 540133 47030134 บ้านโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
134 540134 47030135 บ้านบ่อแดง
ยืนยันแล้ว
135 540136 47030136 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
ยังไม่ยืนยัน
136 540137 47030137 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
ยืนยันแล้ว
137 540138 47030138 บ้านนาดูนนาดี
ยืนยันแล้ว
138 540139 47030139 บ้านโนนแสบง
ยืนยันแล้ว
139 540140 47030140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว
ยืนยันแล้ว
140 540135 47030141 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
141 540128 47030142 บ้านเหล่าผักใส่
ยืนยันแล้ว
142 540488 47030143 บ้านท่าก้อน
ยืนยันแล้ว
143 540489 47030144 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
144 540490 47030145 บ้านท่าควาย
ยืนยันแล้ว
145 540491 47030146 บ้านนาหวาย
ยืนยันแล้ว
146 540492 47030147 บ้านโพนก่อ
ยืนยันแล้ว
147 540496 47030148 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
148 540494 47030149 บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
149 540495 47030150 บ้านนากะทาด
ยืนยันแล้ว
150 540493 47030151 บ้านนาฮี
ยืนยันแล้ว
151 540472 47030152 บ้านบะหว้า
ยืนยันแล้ว
152 540469 47030153 บ้านบะยาว
ยืนยันแล้ว
153 540471 47030154 บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
154 540468 47030155 บ้านเม่นน้อย
ยืนยันแล้ว
155 540502 47030156 บ้านดงสาร
ยืนยันแล้ว
156 540483 47030157 บ้านเสาวัด
ยืนยันแล้ว
157 540484 47030158 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก
ยืนยันแล้ว
158 540485 47030159 บ้านดงเสียว
ยืนยันแล้ว
159 540486 47030160 บ้านดงมะกุ้ม
ยืนยันแล้ว
160 540482 47030161 ชุมชนบ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
161 540467 47030162 ชุมชนบ้านกลางนาโน
ยืนยันแล้ว
162 540470 47030163 บ้านแพงน้อย
ยืนยันแล้ว
163 540473 47030164 บ้านคึม
ยืนยันแล้ว
164 540474 47030165 บ้านเซือม
ยืนยันแล้ว
165 540475 47030166 บ้านแพงใหญ่
ยืนยันแล้ว
166 540487 47030167 บ้านข้าวแป้ง
ยืนยันแล้ว
167 540480 47030168 บ้านกุดจอกน้อย
ยืนยันแล้ว
168 540481 47030169 บ้านโคกไม้ล้ม
ยืนยันแล้ว
169 540476 47030170 โรงเรียนบ้านวาใหญ่
ยืนยันแล้ว
170 540477 47030171 บ้านวาน้อย
ยืนยันแล้ว
171 540478 47030172 บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
172 540479 47030173 บ้านกุดจอก
ยืนยันแล้ว
173 540501 47030174 บ้านหนองสามขา
ยืนยันแล้ว
174 540499 47030175 บ้านถ้ำเต่า
ยืนยันแล้ว
175 540500 47030176 บ้านนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
176 540497 47030177 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
177 540498 47030178 บ้านดอนทอย
ยืนยันแล้ว
178 540466 47030179 บ้านนายอ
ยืนยันแล้ว
179 540464 47030180 บ้านหนองตาไก้
ยืนยันแล้ว
180 540465 47030181 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่
ยืนยันแล้ว
181 540462 47030182 บ้านอากาศ
ยืนยันแล้ว
182 540463 47030183 บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว