ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4703 :  สพป.สกลนคร เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 540284 47030001 บ้านกุดเรือคำ
ยังไม่ยืนยัน
2 540288 47030002 บ้านจำปาดง
ยังไม่ยืนยัน
3 540293 47030003 บ้านห้วยน้ำเที่ยง
ยังไม่ยืนยัน
4 540318 47030004 บ้านขัวก่าย
ยังไม่ยืนยัน
5 540319 47030005 บ้านขาม
ยังไม่ยืนยัน
6 540320 47030006 บ้านวังเวิน
ยังไม่ยืนยัน
7 540321 47030007 บ้านส้งเปือย
ยังไม่ยืนยัน
8 540322 47030008 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
9 540323 47030009 บ้านโคกถาวร
ยังไม่ยืนยัน
10 540249 47030010 บ้านคอนศรีบะสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
11 540250 47030011 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
12 540291 47030012 บ้านคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
13 540285 47030013 บ้านคูสะคาม
ยังไม่ยืนยัน
14 540287 47030014 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
ยังไม่ยืนยัน
15 540289 47030015 บ้านโคกแสง
ยังไม่ยืนยัน
16 540260 47030016 บ้านเดื่อศรีคันไชย
ยังไม่ยืนยัน
17 540261 47030017 บ้านขุนภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
18 540262 47030018 บ้านยางคำ
ยังไม่ยืนยัน
19 540263 47030019 บ้านโนนแพง
ยังไม่ยืนยัน
20 540264 47030020 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
ยังไม่ยืนยัน
21 540317 47030021 บ้านวังหว้า
ยังไม่ยืนยัน
22 540313 47030022 บ้านนาอวนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
23 540314 47030023 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
24 540315 47030024 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
25 540316 47030025 ท่าศรีไคลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26 540308 47030026 บ้านธาตุตาลเดี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
27 540309 47030027 บ้านหนองตากวย
ยังไม่ยืนยัน
28 540310 47030028 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
ยังไม่ยืนยัน
29 540311 47030029 บ้านหนองฮาง
ยังไม่ยืนยัน
30 540312 47030030 บ้านโนนแต้
ยังไม่ยืนยัน
31 540254 47030031 บ้านกุดจิก
ยังไม่ยืนยัน
32 540255 47030032 บ้านหนองขุ่นนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
33 540258 47030033 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
34 540247 47030034 บ้านดอนมุยหนองแฝก
ยังไม่ยืนยัน
35 540297 47030035 บ้านกุดเรือ
ยังไม่ยืนยัน
36 540299 47030036 บ้านหนองแสงคำ
ยังไม่ยืนยัน
37 540294 47030037 บ้านนาซอ
ยังไม่ยืนยัน
38 540295 47030038 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 540296 47030039 บ้านดอนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
40 540251 47030040 บ้านหินเหิบ
ยังไม่ยืนยัน
41 540248 47030041 บ้านสุวรรณคีรี
ยังไม่ยืนยัน
42 540252 47030042 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
43 540253 47030043 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
44 540256 47030044 บ้านปลาหลาย
ยังไม่ยืนยัน
45 540257 47030045 บ้านนาง่ามเล้า
ยังไม่ยืนยัน
46 540245 47030046 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
47 540246 47030047 บ้านวังบง
ยังไม่ยืนยัน
48 540265 47030048 ชุมชนขัวสูงสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
49 540266 47030049 บ้านโนนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
50 540267 47030050 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
51 540268 47030051 บ้านแก้ง
ยังไม่ยืนยัน
52 540269 47030052 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
53 540270 47030053 บ้านศรีวิชัย
ยังไม่ยืนยัน
54 540272 47030054 บ้านห้วยแสง
ยังไม่ยืนยัน
55 540301 47030055 บ้านห้วยหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
56 540302 47030056 บ้านห้วยหิน
ยังไม่ยืนยัน
57 540303 47030057 บ้านโนนทับช้าง
ยังไม่ยืนยัน
58 540304 47030058 บ้านวังเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
59 540305 47030059 บ้านโพนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
60 540300 47030060 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
61 540259 47030061 บ้านโนนเจริญศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
62 540306 47030062 บ้านนาบัว
ยังไม่ยืนยัน
63 540307 47030063 บ้านโคกก่องหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
64 540279 47030064 บ้านนาจาร
ยังไม่ยืนยัน
65 540271 47030065 บ้านตาดโตน
ยังไม่ยืนยัน
66 540275 47030066 บ้านบะป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
67 540276 47030067 บ้านน้ำบุ้น
ยังไม่ยืนยัน
68 540277 47030068 บ้านเชียงเพ็ง
ยังไม่ยืนยัน
69 540278 47030069 บ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
70 540273 47030070 บ้านหนองสนม
ยังไม่ยืนยัน
71 540274 47030071 บ้านโพนแพง
ยังไม่ยืนยัน
72 540280 47030072 บ้านโนนชนะสังคม
ยังไม่ยืนยัน
73 540281 47030073 โรงเรียนบ้านนาคอย
ยังไม่ยืนยัน
74 540282 47030074 บ้านก่อ
ยังไม่ยืนยัน
75 540324 47030075 บ้านบะนกทา
ยังไม่ยืนยัน
76 540283 47030076 บ้านนายม
ยังไม่ยืนยัน
77 540286 47030077 บ้านวังโพน
ยังไม่ยืนยัน
78 540290 47030078 บ้านอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
79 540292 47030079 บ้านโคกก่องคูสะคาม
ยังไม่ยืนยัน
80 540512 47030080 อนุบาลคำตากล้า
ยังไม่ยืนยัน
81 540513 47030081 บ้านหนองพอกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
82 540514 47030082 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง
ยังไม่ยืนยัน
83 540519 47030083 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
84 540521 47030084 บ้านแสนสุขสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
85 540520 47030085 บ้านสันติสุขสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
86 540518 47030086 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
87 540516 47030087 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง
ยังไม่ยืนยัน
88 540517 47030088 บ้านดอนคำ
ยังไม่ยืนยัน
89 540515 47030089 บ้านนาแต้
ยังไม่ยืนยัน
90 540522 47030090 แพดพิทยารัตน์
ยังไม่ยืนยัน
91 540523 47030091 บ้านตาด
ยังไม่ยืนยัน
92 540524 47030092 บ้านกุดจาน
ยังไม่ยืนยัน
93 540525 47030093 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
94 540526 47030094 บ้านดงอีด่อย
ยังไม่ยืนยัน
95 540527 47030095 บ้านหนองบัวสิม
ยังไม่ยืนยัน
96 540528 47030096 บ้านนาถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
97 540529 47030097 เพียพิทยาพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
98 540530 47030098 บ้านท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
99 540130 47030100 บ้านดงห้วยเปลือย
ยังไม่ยืนยัน
100 540152 47030101 นาข่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
101 540153 47030102 บ้านหนองลาด
ยังไม่ยืนยัน
102 540154 47030103 บ้านหนองท่มท่ากระดัน
ยังไม่ยืนยัน
103 540155 47030104 บ้านซ่อมดู่
ยังไม่ยืนยัน
104 540157 47030105 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
105 540132 47030106 บ้านด่านสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
106 540131 47030107 ขาวสง่าเจริญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
107 540129 47030108 บ้านดงหม้อทอง
ยังไม่ยืนยัน
108 540148 47030109 บ้านคำยาง
ยังไม่ยืนยัน
109 540149 47030110 บ้านดงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
110 540150 47030111 บ้านดอนแดงคำอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
111 540151 47030112 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล
ยังไม่ยืนยัน
112 540156 47030113 คำปลาฝานาทวี
ยังไม่ยืนยัน
113 540141 47030114 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
114 540142 47030115 บ้านน้ำจั้น
ยังไม่ยืนยัน
115 540143 47030116 บ้านโนนไทย
ยังไม่ยืนยัน
116 540147 47030117 บ้านสามแยกพิทักษ์
ยังไม่ยืนยัน
117 540120 47030118 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด
ยังไม่ยืนยัน
118 540121 47030119 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)
ยังไม่ยืนยัน
119 540122 47030120 บ้านพุทธรักษา
ยังไม่ยืนยัน
120 540123 47030121 บ้านคำภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
121 540124 47030122 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
122 540146 47030123 บ้านลึมบอง
ยังไม่ยืนยัน
123 540116 47030124 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์
ยังไม่ยืนยัน
124 540117 47030125 บ้านหว้านสหวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
125 540119 47030126 บ้านสรศรี
ยังไม่ยืนยัน
126 540144 47030127 บ้านจาร
ยังไม่ยืนยัน
127 540145 47030128 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
128 540115 47030129 อนุบาลบ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
129 540118 47030130 ประชานาดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
130 540125 47030131 ชุมชนบ้านมาย
ยังไม่ยืนยัน
131 540126 47030132 นาจานกล้วยน้อย
ยังไม่ยืนยัน
132 540127 47030133 บ้านหนองบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
133 540133 47030134 บ้านโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
134 540134 47030135 บ้านบ่อแดง
ยังไม่ยืนยัน
135 540136 47030136 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
ยังไม่ยืนยัน
136 540137 47030137 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
ยังไม่ยืนยัน
137 540138 47030138 บ้านนาดูนนาดี
ยังไม่ยืนยัน
138 540139 47030139 บ้านโนนแสบง
ยังไม่ยืนยัน
139 540140 47030140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว
ยังไม่ยืนยัน
140 540135 47030141 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
141 540128 47030142 บ้านเหล่าผักใส่
ยังไม่ยืนยัน
142 540488 47030143 บ้านท่าก้อน
ยังไม่ยืนยัน
143 540489 47030144 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
144 540490 47030145 บ้านท่าควาย
ยังไม่ยืนยัน
145 540491 47030146 บ้านนาหวาย
ยังไม่ยืนยัน
146 540492 47030147 บ้านโพนก่อ
ยังไม่ยืนยัน
147 540496 47030148 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
148 540494 47030149 บ้านสงเปือย
ยังไม่ยืนยัน
149 540495 47030150 บ้านนากะทาด
ยังไม่ยืนยัน
150 540493 47030151 บ้านนาฮี
ยังไม่ยืนยัน
151 540472 47030152 บ้านบะหว้า
ยังไม่ยืนยัน
152 540469 47030153 บ้านบะยาว
ยังไม่ยืนยัน
153 540471 47030154 บ้านวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
154 540468 47030155 บ้านเม่นน้อย
ยังไม่ยืนยัน
155 540502 47030156 บ้านดงสาร
ยังไม่ยืนยัน
156 540483 47030157 บ้านเสาวัด
ยังไม่ยืนยัน
157 540484 47030158 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก
ยังไม่ยืนยัน
158 540485 47030159 บ้านดงเสียว
ยังไม่ยืนยัน
159 540486 47030160 บ้านดงมะกุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
160 540482 47030161 ชุมชนบ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
161 540467 47030162 ชุมชนบ้านกลางนาโน
ยังไม่ยืนยัน
162 540470 47030163 บ้านแพงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
163 540473 47030164 บ้านคึม
ยังไม่ยืนยัน
164 540474 47030165 บ้านเซือม
ยังไม่ยืนยัน
165 540475 47030166 บ้านแพงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
166 540487 47030167 บ้านข้าวแป้ง
ยังไม่ยืนยัน
167 540480 47030168 บ้านกุดจอกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
168 540481 47030169 บ้านโคกไม้ล้ม
ยังไม่ยืนยัน
169 540476 47030170 โรงเรียนบ้านวาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
170 540477 47030171 บ้านวาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
171 540478 47030172 บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
172 540479 47030173 บ้านกุดจอก
ยังไม่ยืนยัน
173 540501 47030174 บ้านหนองสามขา
ยังไม่ยืนยัน
174 540499 47030175 บ้านถ้ำเต่า
ยังไม่ยืนยัน
175 540500 47030176 บ้านนาดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
176 540497 47030177 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
177 540498 47030178 บ้านดอนทอย
ยังไม่ยืนยัน
178 540466 47030179 บ้านนายอ
ยังไม่ยืนยัน
179 540464 47030180 บ้านหนองตาไก้
ยังไม่ยืนยัน
180 540465 47030181 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
181 540462 47030182 บ้านอากาศ
ยังไม่ยืนยัน
182 540463 47030183 บ้านนาเมือง
ยังไม่ยืนยัน