ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4801 :  สพป.นครพนม เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 190040 48010001 บ้านกุรุคุ
ยืนยันแล้ว
2 190041 48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่า
ยืนยันแล้ว
3 190042 48010003 บ้านหนองหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
4 190028 48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
5 190029 48010005 บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
6 190030 48010006 บ้านนาป่ง
ยืนยันแล้ว
7 190051 48010007 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
8 190052 48010008 บ้านชะโนต
ยืนยันแล้ว
9 190053 48010009 บ้านชะโงมนาโดน
ยืนยันแล้ว
10 190054 48010010 บ้านขามเฒ่า
ยืนยันแล้ว
11 190032 48010011 บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
12 190033 48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
13 190034 48010013 บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
14 190035 48010014 บ้านหนองดินแดง
ยืนยันแล้ว
15 190036 48010015 บ้านดอนแดงเจริญทอง
ยืนยันแล้ว
16 190037 48010016 บ้านวังไฮหนองกุง
ยืนยันแล้ว
17 190038 48010017 บ้านทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
18 190039 48010018 บ้านโพนป่าหว้าน
ยืนยันแล้ว
19 190061 48010019 บ้านนาคอกควาย
ยังไม่ยืนยัน
20 190062 48010020 บ้านกกไฮ
ยืนยันแล้ว
21 190050 48010022 บ้านนาหลวง
ยืนยันแล้ว
22 190047 48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
ยืนยันแล้ว
23 190048 48010024 บ้านหนองจันทน์
ยืนยันแล้ว
24 190013 48010025 บ้านนาทราย
ยืนยันแล้ว
25 190014 48010026 บ้านนามูลฮิ้น
ยืนยันแล้ว
26 190015 48010027 บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
27 190019 48010028 บ้านนาคำโนนขาม
ยืนยันแล้ว
28 190008 48010029 บ้านนาราชควาย
ยืนยันแล้ว
29 190009 48010030 บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
30 190010 48010031 บ้านนาราชควายน้อย
ยืนยันแล้ว
31 190011 48010032 บ้านสร้างหิน
ยืนยันแล้ว
32 190012 48010033 บ้านหนองบัวหนองแวง
ยืนยันแล้ว
33 190063 48010034 อนุบาลนครพนม
ยืนยันแล้ว
34 190055 48010035 บ้านน้อยใต้
ยืนยันแล้ว
35 190001 48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
36 190060 48010037 บ้านดงยอ
ยืนยันแล้ว
37 190058 48010038 บ้านกลางน้อย
ยืนยันแล้ว
38 190059 48010039 บ้านดงติ้ว
ยืนยันแล้ว
39 190056 48010040 บ้านกลางบ้านหนาด
ยืนยันแล้ว
40 190057 48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
41 190023 48010042 ชุมชนนามนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
42 190024 48010043 บ้านผึ้ง
ยืนยันแล้ว
43 190025 48010044 บ้านวังกระแส
ยืนยันแล้ว
44 190026 48010045 บ้านสุขเจริญ
ยืนยันแล้ว
45 190027 48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
46 190031 48010047 บ้านหนองปลาดุก
ยืนยันแล้ว
47 190022 48010048 บ้านดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
48 190021 48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน
ยืนยันแล้ว
49 190016 48010050 บ้านโพธิ์ตาก
ยืนยันแล้ว
50 190017 48010051 บ้านสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
51 190018 48010052 บ้านหนองค้าโคกกุง
ยืนยันแล้ว
52 190020 48010053 บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
53 190046 48010054 บ้านคำสว่าง
ยืนยันแล้ว
54 190044 48010055 บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
55 190045 48010056 บ้านโชคอํานวย
ยืนยันแล้ว
56 190043 48010057 บ้านวังตามัว
ยืนยันแล้ว
57 190064 48010058 เมืองนครพนม
ยืนยันแล้ว
58 190065 48010059 บ้านหนองญาติ
ยืนยันแล้ว
59 190066 48010060 บ้านดงโชค
ยืนยันแล้ว
60 190067 48010061 บ้านคำพอก
ยืนยันแล้ว
61 190068 48010062 บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ
ยืนยันแล้ว
62 190003 48010064 บ้านสําราญ
ยืนยันแล้ว
63 190007 48010068 บ้านนาหัวบ่อ
ยืนยันแล้ว
64 190271 48010069 บ้านกุตาไก้
ยืนยันแล้ว
65 190272 48010070 บ้านวังโพธิ์
ยืนยันแล้ว
66 190273 48010071 บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
67 190274 48010072 บ้านโพนทา
ยืนยันแล้ว
68 190277 48010073 บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
69 190293 48010074 บ้านนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
70 190303 48010075 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
71 190306 48010076 บ้านวังกะเบา
ยืนยันแล้ว
72 190307 48010077 บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
73 190310 48010079 บ้านศรีธน
ยืนยันแล้ว
74 190312 48010080 บ้านสว่างสำราญ
ยืนยันแล้ว
75 190313 48010081 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
76 190314 48010082 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
77 190282 48010083 บ้านนกเหาะ
ยืนยันแล้ว
78 190279 48010084 บ้านหนองบัวคำ
ยืนยันแล้ว
79 190278 48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
80 190275 48010086 บ้านนามะเขือ
ยืนยันแล้ว
81 190276 48010087 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
82 190294 48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
83 190295 48010089 บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
84 190296 48010090 บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
85 190297 48010091 บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
86 190298 48010092 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
87 190299 48010093 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
88 190300 48010094 บ้านใหม่วังเซือม
ยืนยันแล้ว
89 190301 48010095 บ้านปลาปากน้อย
ยืนยันแล้ว
90 190311 48010096 บ้านวังสิม
ยืนยันแล้ว
91 190286 48010097 บ้านห้วยไหล่
ยืนยันแล้ว
92 190302 48010098 บ้านถาวรนาอุดม
ยืนยันแล้ว
93 190280 48010099 บ้านมหาชัย
ยืนยันแล้ว
94 190281 48010100 บ้านทันสมัย
ยืนยันแล้ว
95 190283 48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
96 190284 48010102 บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
97 190285 48010103 บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
98 190304 48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
99 190308 48010106 บ้านนาเชือก
ยืนยันแล้ว
100 190287 48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคี
ยืนยันแล้ว
101 190288 48010108 บ้านนาสะเดา
ยืนยันแล้ว
102 190289 48010109 บ้านโพนทัน
ยืนยันแล้ว
103 190292 48010110 บ้านจรุกเตย
ยืนยันแล้ว
104 190290 48010111 บ้านกุงโกน
ยืนยันแล้ว
105 190291 48010112 บ้านหนองกกคูณ
ยืนยันแล้ว
106 190145 48010113 บ้านสร้างแห่
ยืนยันแล้ว
107 190146 48010114 บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
108 190148 48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)
ยืนยันแล้ว
109 190149 48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
110 190151 48010117 บ้านหนองสะโน
ยืนยันแล้ว
111 190152 48010118 บ้านนาแกบึงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
112 190153 48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
ยืนยันแล้ว
113 190115 48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม
ยืนยันแล้ว
114 190118 48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)
ยืนยันแล้ว
115 190116 48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)
ยังไม่ยืนยัน
116 190123 48010124 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
117 190154 48010125 นาถ่อนวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
118 190155 48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
119 190156 48010127 บ้านดงยอ
ยืนยันแล้ว
120 190157 48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
121 190159 48010130 บ้านดงป่ายูง
ยืนยันแล้ว
122 190150 48010131 บ้านหนองหญ้าม้า
ยืนยันแล้ว
123 190141 48010132 บ้านขอนขว้าง
ยืนยันแล้ว
124 190136 48010133 บ้านขอนกองโพนทอง
ยืนยันแล้ว
125 190137 48010134 บ้านนาหนาด
ยืนยันแล้ว
126 190138 48010135 บ้านคำชะอี
ยืนยันแล้ว
127 190132 48010136 บ้านดอนข้าวหลาม
ยืนยันแล้ว
128 190125 48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
129 190126 48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
ยืนยันแล้ว
130 190127 48010139 บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
131 190128 48010140 บ้านคับพวง
ยืนยันแล้ว
132 190129 48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพว
ยืนยันแล้ว
133 190130 48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
134 190131 48010143 บ้านแก่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
135 190134 48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
136 190135 48010145 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
137 190139 48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
ยืนยันแล้ว
138 190119 48010147 พระกลางวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
139 190120 48010148 มรุกขนคร
ยืนยันแล้ว
140 190122 48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
141 190124 48010151 บ้านหนองกุดแคน
ยืนยันแล้ว
142 190160 48010152 บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
143 190161 48010153 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
144 190162 48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
145 190144 48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อน
ยืนยันแล้ว
146 190140 48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
147 190142 48010158 บ้านดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
148 190143 48010159 บ้านโสกแมว
ยืนยันแล้ว
149 190133 48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข
ยืนยันแล้ว
150 190331 48010161 บ้านโคกหินแฮ่
ยืนยันแล้ว
151 190332 48010162 บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
152 190333 48010163 บ้านนาโดนใหม่
ยืนยันแล้ว
153 190334 48010164 บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
154 190335 48010165 บ้านนาม่วง
ยืนยันแล้ว
155 190336 48010166 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
156 190345 48010167 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
157 190348 48010169 บ้านสร้างเม็ก
ยืนยันแล้ว
158 190351 48010170 ลาดสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
159 190349 48010171 บ้านดอนขาว
ยืนยันแล้ว
160 190350 48010172 บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
161 190346 48010173 บ้านเหิบ
ยืนยันแล้ว
162 190344 48010175 บ้านนายอ
ยืนยันแล้ว
163 190337 48010176 นางามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
164 190338 48010177 บ้านสร้างแป้น
ยืนยันแล้ว
165 190339 48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
166 190341 48010179 บ้านนายอน้อย
ยืนยันแล้ว
167 190342 48010180 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
168 190330 48010181 บ้านเหล่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
169 190327 48010182 บ้านดงบาก
ยืนยันแล้ว
170 190323 48010184 โพนทองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
171 190324 48010185 บ้านดงมะเอก
ยืนยันแล้ว
172 190340 48010186 บ้านคำผาสุก
ยืนยันแล้ว
173 190315 48010187 เรณูวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
174 190316 48010188 บ้านโนนสังข์
ยืนยันแล้ว
175 190318 48010189 บ้านโพนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
176 190317 48010190 บ้านนาบั่ว
ยืนยันแล้ว
177 190319 48010191 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
178 190321 48010193 บ้านนาโดนเก่า
ยืนยันแล้ว
179 190322 48010194 บ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
180 190325 48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
ยืนยันแล้ว
181 190329 48010196 บ้านหัวขัวใต้
ยืนยันแล้ว
182 190326 48010197 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
183 190210 48010198 บ้านดอนโทน
ยืนยันแล้ว
184 190211 48010199 ศรีโพนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
185 190212 48010200 ดอนเหลืองทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
186 190213 48010201 บ้านจำปา
ยืนยันแล้ว
187 190214 48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
ยืนยันแล้ว
188 190215 48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
189 190216 48010204 บ้านกลางมูลอ้น
ยืนยันแล้ว
190 190163 48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
ยืนยันแล้ว
191 190164 48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
192 190165 48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
193 190166 48010208 บ้านนาป่งคอง
ยืนยันแล้ว
194 190187 48010209 บ้านนาคู่
ยืนยันแล้ว
195 190189 48010210 บ้านแขนนาง
ยืนยันแล้ว
196 190190 48010211 บ้านน้ำบ่อ
ยืนยันแล้ว
197 190198 48010213 บ้านนาเลียง
ยืนยันแล้ว
198 190199 48010214 บ้านหนองคอง
ยืนยันแล้ว
199 190200 48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
200 190201 48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
201 190167 48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
202 190168 48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
203 190169 48010219 บ้านโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
204 190170 48010220 บ้านนาโสก
ยืนยันแล้ว
205 190171 48010221 บ้านนาทุ่งมั่ง
ยืนยันแล้ว
206 190197 48010222 บ้านหนองยอโพนแพง
ยืนยันแล้ว
207 190188 48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อม
ยืนยันแล้ว
208 190193 48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัด
ยืนยันแล้ว
209 190194 48010225 บ้านพระซองเหนือ
ยืนยันแล้ว
210 190195 48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
211 190196 48010227 บ้านดงอินำ
ยืนยันแล้ว
212 190192 48010228 พระซองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
213 190180 48010229 ธารน้ำใจ
ยืนยันแล้ว
214 190172 48010230 ชุมชนบ้านพิมาน
ยืนยันแล้ว
215 190173 48010231 บ้านพิมานท่า
ยืนยันแล้ว
216 190177 48010232 บ้านดงน้อยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
217 190178 48010233 บ้านจอมมณี
ยืนยันแล้ว
218 190179 48010234 บ้านปากบัง
ยืนยันแล้ว
219 190181 48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแก
ยืนยันแล้ว
220 190182 48010236 บ้านหนองหอยใหญ่
ยืนยันแล้ว
221 190183 48010237 บ้านนางเลิศ
ยืนยันแล้ว
222 190186 48010238 บ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”
ยืนยันแล้ว
223 190184 48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์
ยืนยันแล้ว
224 190185 48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
225 190176 48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
ยืนยันแล้ว
226 190174 48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
ยืนยันแล้ว
227 190175 48010243 บ้านเหล่าทุ่ง
ยืนยันแล้ว
228 190209 48010244 บ้านดงดู่งาม
ยืนยันแล้ว
229 190206 48010245 บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
230 190207 48010246 บ้านดินดำหมากเฟือง
ยืนยันแล้ว
231 190208 48010247 บ้านนากุงยางคำ
ยืนยันแล้ว
232 190205 48010248 บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
233 190203 48010249 บ้านคำเม็ก
ยืนยันแล้ว
234 190204 48010250 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
235 190202 48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
236 190447 48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
237 190448 48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
ยืนยันแล้ว
238 190449 48010254 บ้านโนนหอม
ยืนยันแล้ว
239 190452 48010255 บ้านยอดชาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
240 190453 48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
ยืนยันแล้ว
241 190454 48010257 บ้านหนองบึง
ยืนยันแล้ว
242 190455 48010258 บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
243 190442 48010259 บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
244 190443 48010260 บ้านนาขามส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
245 190444 48010261 บ้านหนองนางด่อน
ยืนยันแล้ว
246 190445 48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
247 190446 48010263 บ้านสามแยกหัวภูธร
ยืนยันแล้ว
248 190450 48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโน
ยืนยันแล้ว
249 190451 48010265 บ้านโพนสวางหนองแหน
ยืนยันแล้ว