ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4801 :  สพป.นครพนม เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 190040 48010001 บ้านกุรุคุ
ยังไม่ยืนยัน
2 190041 48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่า
ยังไม่ยืนยัน
3 190042 48010003 บ้านหนองหญ้าไซ
ยังไม่ยืนยัน
4 190028 48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
5 190029 48010005 บ้านไทยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
6 190030 48010006 บ้านนาป่ง
ยังไม่ยืนยัน
7 190051 48010007 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
8 190052 48010008 บ้านชะโนต
ยังไม่ยืนยัน
9 190053 48010009 บ้านชะโงมนาโดน
ยังไม่ยืนยัน
10 190054 48010010 บ้านขามเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
11 190032 48010011 บ้านคำเตย
ยังไม่ยืนยัน
12 190033 48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
13 190034 48010013 บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
14 190035 48010014 บ้านหนองดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
15 190036 48010015 บ้านดอนแดงเจริญทอง
ยังไม่ยืนยัน
16 190037 48010016 บ้านวังไฮหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
17 190038 48010017 บ้านทุ่งมน
ยังไม่ยืนยัน
18 190039 48010018 บ้านโพนป่าหว้าน
ยังไม่ยืนยัน
19 190061 48010019 บ้านนาคอกควาย
ยังไม่ยืนยัน
20 190062 48010020 บ้านกกไฮ
ยังไม่ยืนยัน
21 190050 48010022 บ้านนาหลวง
ยังไม่ยืนยัน
22 190047 48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
ยังไม่ยืนยัน
23 190048 48010024 บ้านหนองจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
24 190013 48010025 บ้านนาทราย
ยังไม่ยืนยัน
25 190014 48010026 บ้านนามูลฮิ้น
ยังไม่ยืนยัน
26 190015 48010027 บ้านดอนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
27 190019 48010028 บ้านนาคำโนนขาม
ยังไม่ยืนยัน
28 190008 48010029 บ้านนาราชควาย
ยังไม่ยืนยัน
29 190009 48010030 บ้านเนินสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
30 190010 48010031 บ้านนาราชควายน้อย
ยังไม่ยืนยัน
31 190011 48010032 บ้านสร้างหิน
ยังไม่ยืนยัน
32 190012 48010033 บ้านหนองบัวหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
33 190063 48010034 อนุบาลนครพนม
ยังไม่ยืนยัน
34 190055 48010035 บ้านน้อยใต้
ยังไม่ยืนยัน
35 190001 48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
36 190060 48010037 บ้านดงยอ
ยังไม่ยืนยัน
37 190058 48010038 บ้านกลางน้อย
ยังไม่ยืนยัน
38 190059 48010039 บ้านดงติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
39 190056 48010040 บ้านกลางบ้านหนาด
ยังไม่ยืนยัน
40 190057 48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
41 190023 48010042 ชุมชนนามนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
42 190024 48010043 บ้านผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
43 190025 48010044 บ้านวังกระแส
ยังไม่ยืนยัน
44 190026 48010045 บ้านสุขเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
45 190027 48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
46 190031 48010047 บ้านหนองปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
47 190022 48010048 บ้านดอนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
48 190021 48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน
ยังไม่ยืนยัน
49 190016 48010050 บ้านโพธิ์ตาก
ยังไม่ยืนยัน
50 190017 48010051 บ้านสุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
51 190018 48010052 บ้านหนองค้าโคกกุง
ยังไม่ยืนยัน
52 190020 48010053 บ้านโคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
53 190046 48010054 บ้านคำสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
54 190044 48010055 บ้านหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
55 190045 48010056 บ้านโชคอํานวย
ยังไม่ยืนยัน
56 190043 48010057 บ้านวังตามัว
ยังไม่ยืนยัน
57 190064 48010058 เมืองนครพนม
ยังไม่ยืนยัน
58 190065 48010059 บ้านหนองญาติ
ยังไม่ยืนยัน
59 190066 48010060 บ้านดงโชค
ยังไม่ยืนยัน
60 190067 48010061 บ้านคำพอก
ยังไม่ยืนยัน
61 190068 48010062 บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
62 190003 48010064 บ้านสําราญ
ยังไม่ยืนยัน
63 190007 48010068 บ้านนาหัวบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
64 190271 48010069 บ้านกุตาไก้
ยังไม่ยืนยัน
65 190272 48010070 บ้านวังโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
66 190273 48010071 บ้านดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
67 190274 48010072 บ้านโพนทา
ยังไม่ยืนยัน
68 190277 48010073 บ้านนางาม
ยังไม่ยืนยัน
69 190293 48010074 บ้านนาดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
70 190303 48010075 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
71 190306 48010076 บ้านวังกะเบา
ยังไม่ยืนยัน
72 190307 48010077 บ้านนาสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
73 190310 48010079 บ้านศรีธน
ยังไม่ยืนยัน
74 190312 48010080 บ้านสว่างสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
75 190313 48010081 บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
76 190314 48010082 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
77 190282 48010083 บ้านนกเหาะ
ยังไม่ยืนยัน
78 190279 48010084 บ้านหนองบัวคำ
ยังไม่ยืนยัน
79 190278 48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
80 190275 48010086 บ้านนามะเขือ
ยังไม่ยืนยัน
81 190276 48010087 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
82 190294 48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
83 190295 48010089 บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
84 190296 48010090 บ้านวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
85 190297 48010091 บ้านกอก
ยังไม่ยืนยัน
86 190298 48010092 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
87 190299 48010093 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
88 190300 48010094 บ้านใหม่วังเซือม
ยังไม่ยืนยัน
89 190301 48010095 บ้านปลาปากน้อย
ยังไม่ยืนยัน
90 190311 48010096 บ้านวังสิม
ยังไม่ยืนยัน
91 190286 48010097 บ้านห้วยไหล่
ยังไม่ยืนยัน
92 190302 48010098 บ้านถาวรนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
93 190280 48010099 บ้านมหาชัย
ยังไม่ยืนยัน
94 190281 48010100 บ้านทันสมัย
ยังไม่ยืนยัน
95 190283 48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
96 190284 48010102 บ้านวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
97 190285 48010103 บ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
98 190304 48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
99 190308 48010106 บ้านนาเชือก
ยังไม่ยืนยัน
100 190287 48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
101 190288 48010108 บ้านนาสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
102 190289 48010109 บ้านโพนทัน
ยังไม่ยืนยัน
103 190292 48010110 บ้านจรุกเตย
ยังไม่ยืนยัน
104 190290 48010111 บ้านกุงโกน
ยังไม่ยืนยัน
105 190291 48010112 บ้านหนองกกคูณ
ยังไม่ยืนยัน
106 190145 48010113 บ้านสร้างแห่
ยังไม่ยืนยัน
107 190146 48010114 บ้านกุดฉิม
ยังไม่ยืนยัน
108 190148 48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)
ยังไม่ยืนยัน
109 190149 48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
110 190151 48010117 บ้านหนองสะโน
ยังไม่ยืนยัน
111 190152 48010118 บ้านนาแกบึงเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
112 190153 48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
ยังไม่ยืนยัน
113 190115 48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม
ยังไม่ยืนยัน
114 190118 48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)
ยังไม่ยืนยัน
115 190116 48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)
ยังไม่ยืนยัน
116 190123 48010124 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
117 190154 48010125 นาถ่อนวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
118 190155 48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
119 190156 48010127 บ้านดงยอ
ยังไม่ยืนยัน
120 190157 48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
121 190159 48010130 บ้านดงป่ายูง
ยังไม่ยืนยัน
122 190150 48010131 บ้านหนองหญ้าม้า
ยังไม่ยืนยัน
123 190141 48010132 บ้านขอนขว้าง
ยังไม่ยืนยัน
124 190136 48010133 บ้านขอนกองโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
125 190137 48010134 บ้านนาหนาด
ยังไม่ยืนยัน
126 190138 48010135 บ้านคำชะอี
ยังไม่ยืนยัน
127 190132 48010136 บ้านดอนข้าวหลาม
ยังไม่ยืนยัน
128 190125 48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
129 190126 48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
130 190127 48010139 บ้านนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
131 190128 48010140 บ้านคับพวง
ยังไม่ยืนยัน
132 190129 48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพว
ยังไม่ยืนยัน
133 190130 48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
134 190131 48010143 บ้านแก่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
135 190134 48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
136 190135 48010145 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
137 190139 48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
ยังไม่ยืนยัน
138 190119 48010147 พระกลางวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
139 190120 48010148 มรุกขนคร
ยังไม่ยืนยัน
140 190122 48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
141 190124 48010151 บ้านหนองกุดแคน
ยังไม่ยืนยัน
142 190160 48010152 บ้านโพนแพง
ยังไม่ยืนยัน
143 190161 48010153 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
144 190162 48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
145 190144 48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อน
ยังไม่ยืนยัน
146 190140 48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
147 190142 48010158 บ้านดอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
148 190143 48010159 บ้านโสกแมว
ยังไม่ยืนยัน
149 190133 48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
150 190331 48010161 บ้านโคกหินแฮ่
ยังไม่ยืนยัน
151 190332 48010162 บ้านหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
152 190333 48010163 บ้านนาโดนใหม่
ยังไม่ยืนยัน
153 190334 48010164 บ้านนาบัว
ยังไม่ยืนยัน
154 190335 48010165 บ้านนาม่วง
ยังไม่ยืนยัน
155 190336 48010166 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
156 190345 48010167 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
157 190348 48010169 บ้านสร้างเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
158 190351 48010170 ลาดสว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
159 190349 48010171 บ้านดอนขาว
ยังไม่ยืนยัน
160 190350 48010172 บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
161 190346 48010173 บ้านเหิบ
ยังไม่ยืนยัน
162 190344 48010175 บ้านนายอ
ยังไม่ยืนยัน
163 190337 48010176 นางามวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
164 190338 48010177 บ้านสร้างแป้น
ยังไม่ยืนยัน
165 190339 48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
166 190341 48010179 บ้านนายอน้อย
ยังไม่ยืนยัน
167 190342 48010180 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
168 190330 48010181 บ้านเหล่าสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
169 190327 48010182 บ้านดงบาก
ยังไม่ยืนยัน
170 190323 48010184 โพนทองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
171 190324 48010185 บ้านดงมะเอก
ยังไม่ยืนยัน
172 190340 48010186 บ้านคำผาสุก
ยังไม่ยืนยัน
173 190315 48010187 เรณูวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
174 190316 48010188 บ้านโนนสังข์
ยังไม่ยืนยัน
175 190318 48010189 บ้านโพนสาวเอ้
ยังไม่ยืนยัน
176 190317 48010190 บ้านนาบั่ว
ยังไม่ยืนยัน
177 190319 48010191 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
178 190321 48010193 บ้านนาโดนเก่า
ยังไม่ยืนยัน
179 190322 48010194 บ้านทุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
180 190325 48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
ยังไม่ยืนยัน
181 190329 48010196 บ้านหัวขัวใต้
ยังไม่ยืนยัน
182 190326 48010197 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
183 190210 48010198 บ้านดอนโทน
ยังไม่ยืนยัน
184 190211 48010199 ศรีโพนทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
185 190212 48010200 ดอนเหลืองทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
186 190213 48010201 บ้านจำปา
ยังไม่ยืนยัน
187 190214 48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
ยังไม่ยืนยัน
188 190215 48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
189 190216 48010204 บ้านกลางมูลอ้น
ยังไม่ยืนยัน
190 190163 48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
191 190164 48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
192 190165 48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
193 190166 48010208 บ้านนาป่งคอง
ยังไม่ยืนยัน
194 190187 48010209 บ้านนาคู่
ยังไม่ยืนยัน
195 190189 48010210 บ้านแขนนาง
ยังไม่ยืนยัน
196 190190 48010211 บ้านน้ำบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
197 190198 48010213 บ้านนาเลียง
ยังไม่ยืนยัน
198 190199 48010214 บ้านหนองคอง
ยังไม่ยืนยัน
199 190200 48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
200 190201 48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
201 190167 48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
202 190168 48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
203 190169 48010219 บ้านโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
204 190170 48010220 บ้านนาโสก
ยังไม่ยืนยัน
205 190171 48010221 บ้านนาทุ่งมั่ง
ยังไม่ยืนยัน
206 190197 48010222 บ้านหนองยอโพนแพง
ยังไม่ยืนยัน
207 190188 48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
208 190193 48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัด
ยังไม่ยืนยัน
209 190194 48010225 บ้านพระซองเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
210 190195 48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
211 190196 48010227 บ้านดงอินำ
ยังไม่ยืนยัน
212 190192 48010228 พระซองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
213 190180 48010229 ธารน้ำใจ
ยังไม่ยืนยัน
214 190172 48010230 ชุมชนบ้านพิมาน
ยังไม่ยืนยัน
215 190173 48010231 บ้านพิมานท่า
ยังไม่ยืนยัน
216 190177 48010232 บ้านดงน้อยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
217 190178 48010233 บ้านจอมมณี
ยังไม่ยืนยัน
218 190179 48010234 บ้านปากบัง
ยังไม่ยืนยัน
219 190181 48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแก
ยังไม่ยืนยัน
220 190182 48010236 บ้านหนองหอยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
221 190183 48010237 บ้านนางเลิศ
ยังไม่ยืนยัน
222 190186 48010238 บ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”
ยังไม่ยืนยัน
223 190184 48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
224 190185 48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
225 190176 48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
ยังไม่ยืนยัน
226 190174 48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
ยังไม่ยืนยัน
227 190175 48010243 บ้านเหล่าทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
228 190209 48010244 บ้านดงดู่งาม
ยังไม่ยืนยัน
229 190206 48010245 บ้านหนองบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
230 190207 48010246 บ้านดินดำหมากเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
231 190208 48010247 บ้านนากุงยางคำ
ยังไม่ยืนยัน
232 190205 48010248 บ้านหนองห้าง
ยังไม่ยืนยัน
233 190203 48010249 บ้านคำเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
234 190204 48010250 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
235 190202 48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
236 190447 48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
237 190448 48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
ยังไม่ยืนยัน
238 190449 48010254 บ้านโนนหอม
ยังไม่ยืนยัน
239 190452 48010255 บ้านยอดชาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
240 190453 48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
241 190454 48010257 บ้านหนองบึง
ยังไม่ยืนยัน
242 190455 48010258 บ้านหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
243 190442 48010259 บ้านวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
244 190443 48010260 บ้านนาขามส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
245 190444 48010261 บ้านหนองนางด่อน
ยังไม่ยืนยัน
246 190445 48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
247 190446 48010263 บ้านสามแยกหัวภูธร
ยังไม่ยืนยัน
248 190450 48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโน
ยังไม่ยืนยัน
249 190451 48010265 บ้านโพนสวางหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน