ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4802 :  สพป.นครพนม เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 190086 48020001 ชุมชนบ้านไชยบุรี
ยืนยันแล้ว
2 190087 48020002 บ้านตาลปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
3 190088 48020003 บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
4 190089 48020004 บ้านนาหนองบก
ยืนยันแล้ว
5 190090 48020005 บ้านวังโพธิ์
ยืนยันแล้ว
6 190091 48020006 บ้านหาดกวน
ยืนยันแล้ว
7 190092 48020007 บ้านแก้วปัดโป่ง
ยืนยันแล้ว
8 190094 48020008 บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
9 190071 48020009 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
ยืนยันแล้ว
10 190072 48020010 บ้านท่าจำปา
ยืนยันแล้ว
11 190073 48020011 บ้านห้วยพระ
ยืนยันแล้ว
12 190074 48020012 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
13 190075 48020013 บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
14 190076 48020014 บ้านดอนติ้ว
ยืนยันแล้ว
15 190077 48020015 บ้านนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
16 190078 48020016 บ้านท่าแต้ปุ่งแก
ยืนยันแล้ว
17 190079 48020017 บ้านท่าอุเทน
ยืนยันแล้ว
18 190070 48020018 บ้านน้อยนาเหนือ
ยืนยันแล้ว
19 190069 48020019 อุเทนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
20 190081 48020021 บ้านนาผักปอด
ยืนยันแล้ว
21 190082 48020022 บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
22 190083 48020023 บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
23 190084 48020024 บ้านน้อยทวย
ยืนยันแล้ว
24 190080 48020025 บ้านตาล
ยืนยันแล้ว
25 190095 48020026 บ้านพนอม
ยืนยันแล้ว
26 190096 48020027 บ้านดง
ยืนยันแล้ว
27 190097 48020028 บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
28 190099 48020030 บ้านเหล่าหนาด
ยืนยันแล้ว
29 190093 48020031 บ้านเหล่าศรีโหนโห่
ยืนยันแล้ว
30 190100 48020032 บ้านพะทาย
ยืนยันแล้ว
31 190103 48020033 บ้านนาข่าท่า
ยืนยันแล้ว
32 190104 48020034 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
33 190114 48020035 บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
34 190112 48020036 บ้านโพนแดง
ยืนยันแล้ว
35 190113 48020037 ไตรราษฎร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
36 190109 48020038 บ้านรามราช
ยืนยันแล้ว
37 190110 48020039 บ้านแพงสะพัง
ยืนยันแล้ว
38 190111 48020040 บ้านโพนก่อ
ยืนยันแล้ว
39 190108 48020041 บ้านม่วงนาสีดา
ยืนยันแล้ว
40 190105 48020042 บ้านเวินพระบาท
ยืนยันแล้ว
41 190106 48020043 บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
42 190107 48020044 บ้านปากทวย
ยืนยันแล้ว
43 190101 48020045 บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
44 190102 48020046 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
45 190256 48020047 บ้านนาเข
ยืนยันแล้ว
46 190261 48020048 บ้านโคกสายทอง
ยืนยันแล้ว
47 190249 48020050 บ้านนางัว
ยืนยันแล้ว
48 190250 48020051 บ้านพืชผล
ยืนยันแล้ว
49 190244 48020052 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
50 190245 48020053 บ้านแพงโคก
ยืนยันแล้ว
51 190246 48020054 บ้านดอนบาก
ยืนยันแล้ว
52 190241 48020055 อนุบาลบ้านแพง
ยืนยันแล้ว
53 190242 48020056 บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
54 190243 48020057 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
55 190254 48020059 บ้านหัวหาด
ยืนยันแล้ว
56 190248 48020060 ชุมชนไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
57 190251 48020061 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
58 190252 48020062 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
59 190255 48020063 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
60 190260 48020064 บ้านนาดีหัวภู
ยืนยันแล้ว
61 190263 48020065 บ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
62 190247 48020066 บ้านม่วงชี
ยืนยันแล้ว
63 190257 48020067 บ้านดอนสะฝาง
ยืนยันแล้ว
64 190258 48020068 บ้านโคกพะธาย
ยืนยันแล้ว
65 190259 48020069 บ้านป่าหว้าน
ยืนยันแล้ว
66 190264 48020070 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
67 190265 48020071 ชุมชนนาพระชัย
ยืนยันแล้ว
68 190266 48020072 บ้านนาข่าคำพอก
ยืนยันแล้ว
69 190267 48020073 บ้านไชยศรี
ยืนยันแล้ว
70 190268 48020074 บ้านคำนกกก
ยืนยันแล้ว
71 190269 48020075 บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
72 190262 48020076 บ้านนากระแต้
ยืนยันแล้ว
73 190376 48020077 บ้านดงหนองบัว
ยืนยันแล้ว
74 190378 48020078 บ้านดอนสมอ
ยืนยันแล้ว
75 190379 48020079 บ้านดอนมะจ่าง
ยืนยันแล้ว
76 190380 48020080 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
77 190366 48020081 บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
78 190381 48020082 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
ยืนยันแล้ว
79 190388 48020083 บ้านนาคํา
ยืนยันแล้ว
80 190389 48020084 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
81 190390 48020085 บ้านคําสว่าง
ยืนยันแล้ว
82 190391 48020086 บ้านอุ่มไผ่
ยืนยันแล้ว
83 190392 48020087 บ้านภูกระแต
ยืนยันแล้ว
84 190393 48020088 บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
85 190394 48020089 บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
86 190396 48020090 บ้านอีอูด
ยืนยันแล้ว
87 190387 48020091 บ้านนาเดื่อ
ยืนยันแล้ว
88 190395 48020092 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
ยืนยันแล้ว
89 190385 48020093 บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
90 190386 48020094 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
91 190377 48020095 บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
92 190375 48020096 บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
93 190355 48020098 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
94 190356 48020099 ชุมชนเอื้องก่อนาดี
ยืนยันแล้ว
95 190357 48020100 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
96 190358 48020101 บ้านเซียงเซา
ยืนยันแล้ว
97 190382 48020102 บ้านดงขวาง
ยืนยันแล้ว
98 190383 48020103 บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
99 190359 48020104 ประชาสนธิ์นุสรณ์
ยืนยันแล้ว
100 190352 48020105 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
101 190353 48020106 บ้านโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
102 190354 48020107 บ้านโพนขาว
ยืนยันแล้ว
103 190384 48020108 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
104 190371 48020109 บ้านยางงอย
ยืนยันแล้ว
105 190372 48020110 บ้านหนองบาท้าว
ยืนยันแล้ว
106 190373 48020111 บ้านปฏิรูป
ยืนยันแล้ว
107 190365 48020112 บ้านแค
ยืนยันแล้ว
108 190360 48020113 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
ยืนยันแล้ว
109 190361 48020114 บ้านศรีเวินชัย
ยืนยันแล้ว
110 190362 48020115 ชุมชนบ้านสามผง
ยืนยันแล้ว
111 190363 48020116 บ้านนาหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
112 190364 48020117 บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
113 190367 48020118 บ้านคําไฮ
ยืนยันแล้ว
114 190368 48020119 บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
115 190369 48020120 บ้านเสียวสงคราม
ยืนยันแล้ว
116 190370 48020121 บ้านอ้วน
ยืนยันแล้ว
117 190238 48020122 ราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
118 190235 48020123 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
ยืนยันแล้ว
119 190234 48020124 ชุมชนประสานมิตร
ยืนยันแล้ว
120 190223 48020125 บ้านนากะทืมโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
121 190217 48020126 ชุมชนนางัว
ยืนยันแล้ว
122 190218 48020127 บ้านนาคอย
ยืนยันแล้ว
123 190219 48020128 บ้านอูนนา
ยืนยันแล้ว
124 190220 48020129 บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
125 190221 48020130 บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
126 190222 48020131 บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
127 190233 48020132 บ้านนาหว้า
ยืนยันแล้ว
128 190236 48020133 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
129 190237 48020134 บ้านนาพระโนนห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
130 190239 48020135 บ้านอูนยางคำ
ยืนยันแล้ว
131 190240 48020136 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
132 190224 48020137 บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
133 190225 48020138 บ้านเสียววิทยา
ยืนยันแล้ว
134 190226 48020139 บ้านดอนพะธาย
ยืนยันแล้ว
135 190227 48020140 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
136 190228 48020141 บ้านเหล่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
137 190229 48020142 บ้านหนองดุด
ยืนยันแล้ว
138 190230 48020143 บ้านดอนศาลา
ยืนยันแล้ว
139 190231 48020144 บ้านนาน้อย
ยืนยันแล้ว
140 190232 48020145 บ้านดอนปอหนองโอง
ยืนยันแล้ว
141 190409 48020146 บ้านนาขมิ้น
ยืนยันแล้ว
142 190410 48020147 บ้านดงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
143 190412 48020148 บ้านขามเตี้ยใหญ่
ยืนยันแล้ว
144 190413 48020149 บ้านขามเตี้ยน้อย
ยืนยันแล้ว
145 190415 48020150 บ้านดอนยางทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
146 190416 48020151 บ้านอ้อวังหมากเห็บ
ยืนยันแล้ว
147 190418 48020152 บ้านนาใน
ยืนยันแล้ว
148 190419 48020153 บ้านนาผักหมนาหมากแงว
ยืนยันแล้ว
149 190407 48020154 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
ยืนยันแล้ว
150 190404 48020155 บ้านนาหัวบ่อ
ยืนยันแล้ว
151 190405 48020156 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
152 190406 48020157 บ้านโพนตูมหนองแสง
ยืนยันแล้ว
153 190420 48020158 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
154 190421 48020159 บ้านขว้างคลีชูชาติ
ยืนยันแล้ว
155 190422 48020160 บ้านหนองท่ม
ยืนยันแล้ว
156 190423 48020161 บ้านงิ้วสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
157 190424 48020162 บ้านห้วยไหสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
158 190425 48020163 บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
159 190426 48020164 บ้านนาเต่า
ยืนยันแล้ว
160 190403 48020165 บ้านต้าย
ยืนยันแล้ว
161 190401 48020166 บ้านโพนจาน
ยืนยันแล้ว
162 190402 48020167 บ้านบงคํา
ยืนยันแล้ว
163 190408 48020168 บ้านโพนบก
ยืนยันแล้ว
164 190411 48020169 บ้านโพนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
165 190414 48020170 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
166 190397 48020171 บ้านโพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
167 190398 48020172 บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
168 190399 48020173 บ้านหนองนางเลิง
ยืนยันแล้ว
169 190400 48020174 บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
170 190417 48020175 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
171 190439 48020176 บ้านหมูม้น
ยืนยันแล้ว
172 190440 48020177 บ้านโคกศรี
ยืนยันแล้ว
173 190434 48020178 บ้านคำแม่นาง
ยืนยันแล้ว
174 190438 48020179 บ้านดอนเตย
ยืนยันแล้ว
175 190431 48020180 บ้านท่าพันโฮง
ยืนยันแล้ว
176 190432 48020181 บ้านเหล่าส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
177 190427 48020182 บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
178 190428 48020183 บ้านดอนแดงดอนดู่
ยืนยันแล้ว
179 190429 48020184 บ้านพันห่าวดอนดู่
ยืนยันแล้ว
180 190430 48020185 บ้านนาโดโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
181 190433 48020186 บ้านหนองซน
ยืนยันแล้ว
182 190437 48020187 บ้านชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
183 190435 48020188 บ้านนานอ
ยืนยันแล้ว
184 190436 48020189 บ้านนาดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
185 190441 48020190 เพียงหลวง 10
ยืนยันแล้ว