ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4802 :  สพป.นครพนม เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 190086 48020001 ชุมชนบ้านไชยบุรี
ยังไม่ยืนยัน
2 190087 48020002 บ้านตาลปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
3 190088 48020003 บ้านนาเพียง
ยังไม่ยืนยัน
4 190089 48020004 บ้านนาหนองบก
ยังไม่ยืนยัน
5 190090 48020005 บ้านวังโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
6 190091 48020006 บ้านหาดกวน
ยังไม่ยืนยัน
7 190092 48020007 บ้านแก้วปัดโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
8 190094 48020008 บ้านดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
9 190071 48020009 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
10 190072 48020010 บ้านท่าจำปา
ยังไม่ยืนยัน
11 190073 48020011 บ้านห้วยพระ
ยังไม่ยืนยัน
12 190074 48020012 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
13 190075 48020013 บ้านคำเตย
ยังไม่ยืนยัน
14 190076 48020014 บ้านดอนติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
15 190077 48020015 บ้านนาดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
16 190078 48020016 บ้านท่าแต้ปุ่งแก
ยังไม่ยืนยัน
17 190079 48020017 บ้านท่าอุเทน
ยังไม่ยืนยัน
18 190070 48020018 บ้านน้อยนาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
19 190069 48020019 อุเทนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
20 190081 48020021 บ้านนาผักปอด
ยังไม่ยืนยัน
21 190082 48020022 บ้านโพน
ยังไม่ยืนยัน
22 190083 48020023 บ้านธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
23 190084 48020024 บ้านน้อยทวย
ยังไม่ยืนยัน
24 190080 48020025 บ้านตาล
ยังไม่ยืนยัน
25 190095 48020026 บ้านพนอม
ยังไม่ยืนยัน
26 190096 48020027 บ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
27 190097 48020028 บ้านหนองสาหร่าย
ยังไม่ยืนยัน
28 190099 48020030 บ้านเหล่าหนาด
ยังไม่ยืนยัน
29 190093 48020031 บ้านเหล่าศรีโหนโห่
ยังไม่ยืนยัน
30 190100 48020032 บ้านพะทาย
ยังไม่ยืนยัน
31 190103 48020033 บ้านนาข่าท่า
ยังไม่ยืนยัน
32 190104 48020034 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
33 190114 48020035 บ้านบุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
34 190112 48020036 บ้านโพนแดง
ยังไม่ยืนยัน
35 190113 48020037 ไตรราษฎร์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
36 190109 48020038 บ้านรามราช
ยังไม่ยืนยัน
37 190110 48020039 บ้านแพงสะพัง
ยังไม่ยืนยัน
38 190111 48020040 บ้านโพนก่อ
ยังไม่ยืนยัน
39 190108 48020041 บ้านม่วงนาสีดา
ยังไม่ยืนยัน
40 190105 48020042 บ้านเวินพระบาท
ยังไม่ยืนยัน
41 190106 48020043 บ้านเชียงยืน
ยังไม่ยืนยัน
42 190107 48020044 บ้านปากทวย
ยังไม่ยืนยัน
43 190101 48020045 บ้านหนองเทา
ยังไม่ยืนยัน
44 190102 48020046 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
45 190256 48020047 บ้านนาเข
ยังไม่ยืนยัน
46 190261 48020048 บ้านโคกสายทอง
ยังไม่ยืนยัน
47 190249 48020050 บ้านนางัว
ยังไม่ยืนยัน
48 190250 48020051 บ้านพืชผล
ยังไม่ยืนยัน
49 190244 48020052 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
50 190245 48020053 บ้านแพงโคก
ยังไม่ยืนยัน
51 190246 48020054 บ้านดอนบาก
ยังไม่ยืนยัน
52 190241 48020055 อนุบาลบ้านแพง
ยังไม่ยืนยัน
53 190242 48020056 บ้านนายาง
ยังไม่ยืนยัน
54 190243 48020057 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
55 190254 48020059 บ้านหัวหาด
ยังไม่ยืนยัน
56 190248 48020060 ชุมชนไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
57 190251 48020061 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
58 190252 48020062 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59 190255 48020063 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
60 190260 48020064 บ้านนาดีหัวภู
ยังไม่ยืนยัน
61 190263 48020065 บ้านโคกยาว
ยังไม่ยืนยัน
62 190247 48020066 บ้านม่วงชี
ยังไม่ยืนยัน
63 190257 48020067 บ้านดอนสะฝาง
ยังไม่ยืนยัน
64 190258 48020068 บ้านโคกพะธาย
ยังไม่ยืนยัน
65 190259 48020069 บ้านป่าหว้าน
ยังไม่ยืนยัน
66 190264 48020070 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
67 190265 48020071 ชุมชนนาพระชัย
ยังไม่ยืนยัน
68 190266 48020072 บ้านนาข่าคำพอก
ยังไม่ยืนยัน
69 190267 48020073 บ้านไชยศรี
ยังไม่ยืนยัน
70 190268 48020074 บ้านคำนกกก
ยังไม่ยืนยัน
71 190269 48020075 บ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
72 190262 48020076 บ้านนากระแต้
ยังไม่ยืนยัน
73 190376 48020077 บ้านดงหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
74 190378 48020078 บ้านดอนสมอ
ยังไม่ยืนยัน
75 190379 48020079 บ้านดอนมะจ่าง
ยังไม่ยืนยัน
76 190380 48020080 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
77 190366 48020081 บ้านนาเพียง
ยังไม่ยืนยัน
78 190381 48020082 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
ยังไม่ยืนยัน
79 190388 48020083 บ้านนาคํา
ยังไม่ยืนยัน
80 190389 48020084 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
81 190390 48020085 บ้านคําสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
82 190391 48020086 บ้านอุ่มไผ่
ยังไม่ยืนยัน
83 190392 48020087 บ้านภูกระแต
ยังไม่ยืนยัน
84 190393 48020088 บ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
85 190394 48020089 บ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
86 190396 48020090 บ้านอีอูด
ยังไม่ยืนยัน
87 190387 48020091 บ้านนาเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
88 190395 48020092 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
ยังไม่ยืนยัน
89 190385 48020093 บ้านจอมศรี
ยังไม่ยืนยัน
90 190386 48020094 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
91 190377 48020095 บ้านข่า
ยังไม่ยืนยัน
92 190375 48020096 บ้านขามเปี้ย
ยังไม่ยืนยัน
93 190355 48020098 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
94 190356 48020099 ชุมชนเอื้องก่อนาดี
ยังไม่ยืนยัน
95 190357 48020100 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
96 190358 48020101 บ้านเซียงเซา
ยังไม่ยืนยัน
97 190382 48020102 บ้านดงขวาง
ยังไม่ยืนยัน
98 190383 48020103 บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
99 190359 48020104 ประชาสนธิ์นุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
100 190352 48020105 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
101 190353 48020106 บ้านโพนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
102 190354 48020107 บ้านโพนขาว
ยังไม่ยืนยัน
103 190384 48020108 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
104 190371 48020109 บ้านยางงอย
ยังไม่ยืนยัน
105 190372 48020110 บ้านหนองบาท้าว
ยังไม่ยืนยัน
106 190373 48020111 บ้านปฏิรูป
ยังไม่ยืนยัน
107 190365 48020112 บ้านแค
ยังไม่ยืนยัน
108 190360 48020113 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
109 190361 48020114 บ้านศรีเวินชัย
ยังไม่ยืนยัน
110 190362 48020115 ชุมชนบ้านสามผง
ยังไม่ยืนยัน
111 190363 48020116 บ้านนาหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
112 190364 48020117 บ้านดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
113 190367 48020118 บ้านคําไฮ
ยังไม่ยืนยัน
114 190368 48020119 บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
115 190369 48020120 บ้านเสียวสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
116 190370 48020121 บ้านอ้วน
ยังไม่ยืนยัน
117 190238 48020122 ราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
118 190235 48020123 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
ยังไม่ยืนยัน
119 190234 48020124 ชุมชนประสานมิตร
ยังไม่ยืนยัน
120 190223 48020125 บ้านนากะทืมโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
121 190217 48020126 ชุมชนนางัว
ยังไม่ยืนยัน
122 190218 48020127 บ้านนาคอย
ยังไม่ยืนยัน
123 190219 48020128 บ้านอูนนา
ยังไม่ยืนยัน
124 190220 48020129 บ้านโนนกุง
ยังไม่ยืนยัน
125 190221 48020130 บ้านสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
126 190222 48020131 บ้านกุดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
127 190233 48020132 บ้านนาหว้า
ยังไม่ยืนยัน
128 190236 48020133 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
129 190237 48020134 บ้านนาพระโนนห้วยแคน
ยังไม่ยืนยัน
130 190239 48020135 บ้านอูนยางคำ
ยืนยันแล้ว
131 190240 48020136 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
132 190224 48020137 บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
133 190225 48020138 บ้านเสียววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
134 190226 48020139 บ้านดอนพะธาย
ยังไม่ยืนยัน
135 190227 48020140 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
136 190228 48020141 บ้านเหล่าพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
137 190229 48020142 บ้านหนองดุด
ยังไม่ยืนยัน
138 190230 48020143 บ้านดอนศาลา
ยังไม่ยืนยัน
139 190231 48020144 บ้านนาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
140 190232 48020145 บ้านดอนปอหนองโอง
ยังไม่ยืนยัน
141 190409 48020146 บ้านนาขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
142 190410 48020147 บ้านดงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
143 190412 48020148 บ้านขามเตี้ยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
144 190413 48020149 บ้านขามเตี้ยน้อย
ยังไม่ยืนยัน
145 190415 48020150 บ้านดอนยางทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
146 190416 48020151 บ้านอ้อวังหมากเห็บ
ยังไม่ยืนยัน
147 190418 48020152 บ้านนาใน
ยังไม่ยืนยัน
148 190419 48020153 บ้านนาผักหมนาหมากแงว
ยังไม่ยืนยัน
149 190407 48020154 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
ยังไม่ยืนยัน
150 190404 48020155 บ้านนาหัวบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
151 190405 48020156 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
152 190406 48020157 บ้านโพนตูมหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
153 190420 48020158 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
154 190421 48020159 บ้านขว้างคลีชูชาติ
ยังไม่ยืนยัน
155 190422 48020160 บ้านหนองท่ม
ยังไม่ยืนยัน
156 190423 48020161 บ้านงิ้วสร้างแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
157 190424 48020162 บ้านห้วยไหสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
158 190425 48020163 บ้านนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
159 190426 48020164 บ้านนาเต่า
ยังไม่ยืนยัน
160 190403 48020165 บ้านต้าย
ยังไม่ยืนยัน
161 190401 48020166 บ้านโพนจาน
ยังไม่ยืนยัน
162 190402 48020167 บ้านบงคํา
ยังไม่ยืนยัน
163 190408 48020168 บ้านโพนบก
ยังไม่ยืนยัน
164 190411 48020169 บ้านโพนเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
165 190414 48020170 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
166 190397 48020171 บ้านโพนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
167 190398 48020172 บ้านเสาเล้า
ยังไม่ยืนยัน
168 190399 48020173 บ้านหนองนางเลิง
ยังไม่ยืนยัน
169 190400 48020174 บ้านท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
170 190417 48020175 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
171 190439 48020176 บ้านหมูม้น
ยังไม่ยืนยัน
172 190440 48020177 บ้านโคกศรี
ยังไม่ยืนยัน
173 190434 48020178 บ้านคำแม่นาง
ยังไม่ยืนยัน
174 190438 48020179 บ้านดอนเตย
ยังไม่ยืนยัน
175 190431 48020180 บ้านท่าพันโฮง
ยังไม่ยืนยัน
176 190432 48020181 บ้านเหล่าส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
177 190427 48020182 บ้านนาทม
ยังไม่ยืนยัน
178 190428 48020183 บ้านดอนแดงดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
179 190429 48020184 บ้านพันห่าวดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
180 190430 48020185 บ้านนาโดโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
181 190433 48020186 บ้านหนองซน
ยังไม่ยืนยัน
182 190437 48020187 บ้านชัยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
183 190435 48020188 บ้านนานอ
ยังไม่ยืนยัน
184 190436 48020189 บ้านนาดีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
185 190441 48020190 เพียงหลวง 10
ยังไม่ยืนยัน