ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5001 :  สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130016 50010001 ศรีเนห์รู
ยืนยันแล้ว
2 130017 50010002 วัดช่างเคี่ยน
ยืนยันแล้ว
3 130018 50010003 วัดเจ็ดยอด
ยืนยันแล้ว
4 130019 50010004 วัดข่วงสิงห์
ยืนยันแล้ว
5 130020 50010005 วัดป่าตัน
ยืนยันแล้ว
6 130021 50010006 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ยืนยันแล้ว
7 130032 50010007 คำเที่ยงอนุสสรณ์
ยืนยันแล้ว
8 130001 50010008 ท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
9 130002 50010009 วัดดอนจั่น
ยืนยันแล้ว
10 130028 50010011 วัดป่าแดด
ยืนยันแล้ว
11 130029 50010012 วัดวังสิงห์คำ
ยืนยันแล้ว
12 130031 50010013 พุทธิโศภน
ยืนยันแล้ว
13 130030 50010014 อนุบาลเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
14 130025 50010015 วัดขะจาว
ยืนยันแล้ว
15 130012 50010016 ศิริมังคลาจารย์
ยืนยันแล้ว
16 130010 50010017 บ้านแม่เหียะสามัคคี
ยืนยันแล้ว
17 130011 50010018 บ้านดอนปิน
ยืนยันแล้ว
18 130024 50010019 ชุมชนวัดท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
19 130022 50010020 วัดป่าข่อยใต้
ยืนยันแล้ว
20 130023 50010021 วัดร้องอ้อ
ยืนยันแล้ว
21 130026 50010022 บ้านท่าหลุกสันทราย
ยืนยันแล้ว
22 130014 50010023 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
ยืนยันแล้ว
23 130015 50010024 สังวาลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
24 130007 50010025 บ้านเชิงดอยสุเทพ
ยืนยันแล้ว
25 130008 50010026 วัดสวนดอก
ยืนยันแล้ว
26 130009 50010027 บ้านโป่งน้อย
ยืนยันแล้ว
27 130013 50010028 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
28 130003 50010029 วัดหนองป่าครั่ง
ยืนยันแล้ว
29 130004 50010030 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ยืนยันแล้ว
30 130005 50010031 วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
31 130006 50010032 วัดเมืองสาตร
ยืนยันแล้ว
32 130154 50010033 บ้านแม่ดอกแดง
ยืนยันแล้ว
33 130156 50010035 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ยืนยันแล้ว
34 130158 50010036 บ้านร้องขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
35 130139 50010037 บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
36 130172 50010039 บ้านแม่จ้อง
ยืนยันแล้ว
37 130145 50010042 เทพเสด็จวิทยา
ยืนยันแล้ว
38 130167 50010046 บ้านป่าไม้แดง
ยืนยันแล้ว
39 130168 50010047 บ้านป่าป้อง
ยืนยันแล้ว
40 130147 50010048 บ้านปางแดง
ยืนยันแล้ว
41 130140 50010049 บ้านปางน้ำถุ
ยืนยันแล้ว
42 130141 50010050 บ้านแม่หวาน
ยืนยันแล้ว
43 130142 50010051 บ้านโป่งกุ่ม
ยืนยันแล้ว
44 130161 50010053 แม่คือวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 130173 50010056 บ้านตลาดขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
46 130175 50010058 แม่โป่งประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
47 130176 50010059 บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ยืนยันแล้ว
48 130153 50010061 บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
49 130151 50010062 ชลประทานผาแตก
ยืนยันแล้ว
50 130152 50010063 บ้านลวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
51 130150 50010064 บ้านป่าสักงาม
ยืนยันแล้ว
52 130170 50010066 บ้านป่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
53 130134 50010069 บ้านป่าขุย
ยืนยันแล้ว
54 130138 50010073 บ้านป่าเสร้า
ยืนยันแล้ว
55 130165 50010074 บ้านป่าเหมือด
ยืนยันแล้ว
56 130164 50010075 บ้านสันต้นม่วงเหนือ
ยืนยันแล้ว
57 130561 50010079 บ้านดอนปีน
ยืนยันแล้ว
58 130562 50010080 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
59 130548 50010081 บ้านหนองโค้ง
ยืนยันแล้ว
60 130549 50010082 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ยืนยันแล้ว
61 130550 50010083 วัดสันมะฮกฟ้า
ยืนยันแล้ว
62 130551 50010084 วัดสันป่าค่า
ยืนยันแล้ว
63 130564 50010085 วัดทรายมูลรัตนศึกษา
ยืนยันแล้ว
64 130580 50010086 บ้านบวกค้าง
ยืนยันแล้ว
65 130581 50010087 วัดป่าตาล
ยืนยันแล้ว
66 130583 50010089 บ้านกอสะเลียม
ยืนยันแล้ว
67 130574 50010094 บ้านปงป่าเอื้อง
ยืนยันแล้ว
68 130565 50010096 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
69 130552 50010099 บ้านมอญ
ยืนยันแล้ว
70 130553 50010100 วัดสันกลางเหนือ
ยืนยันแล้ว
71 130555 50010102 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
72 130556 50010103 บ้านสันกำแพง
ยืนยันแล้ว
73 130557 50010104 วัดบ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
74 130563 50010105 วัดสันโค้ง
ยืนยันแล้ว
75 130575 50010106 บ้านแม่ปูคา
ยืนยันแล้ว
76 130577 50010108 วัดล้านตอง
ยืนยันแล้ว
77 130569 50010112 วัดบ้านโห้ง
ยืนยันแล้ว
78 130571 50010114 วัดแม่ผาแหน
ยืนยันแล้ว
79 130954 50010115 แม่ตะไคร้
ยืนยันแล้ว
80 130955 50010116 ทาเหนือวิทยา
ยืนยันแล้ว
81 130934 50010122 หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
82 130952 50010125 วัดห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
83 130953 50010126 วัดดอนชัย
ยืนยันแล้ว
84 130941 50010130 วัดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
85 130947 50010133 บ้านออนกลาง
ยืนยันแล้ว
86 130948 50010135 วัดเปาสามขา
ยืนยันแล้ว
87 130946 50010137 บ้านออนหลวย
ยืนยันแล้ว