ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5003 :  สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130099 50030001 บ้านถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
2 130100 50030002 บ้านเชียงดาว
ยืนยันแล้ว
3 130102 50030004 บ้านทุ่งหลุก
ยืนยันแล้ว
4 130103 50030005 บ้านปางแดง
ยืนยันแล้ว
5 130095 50030006 บ้านทุ่งละคร
ยืนยันแล้ว
6 130096 50030007 บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
7 130098 50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม
ยังไม่ยืนยัน
8 130115 50030011 บ้านห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
9 130116 50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
ยังไม่ยืนยัน
10 130109 50030014 บ้านแม่กอนใน
ยังไม่ยืนยัน
11 130110 50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง
ยังไม่ยืนยัน
12 130117 50030016 บ้านออน
ยืนยันแล้ว
13 130118 50030017 บ้านปางเฟือง
ยืนยันแล้ว
14 130119 50030018 บ้านแม่ป๋าม
ยังไม่ยืนยัน
15 130120 50030019 บ้านปางมะเยา
ยังไม่ยืนยัน
16 130121 50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
17 130122 50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
18 130123 50030022 บ้านเมืองคอง
ยืนยันแล้ว
19 130124 50030023 บ้านวังมะริว
ยืนยันแล้ว
20 130125 50030024 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
21 130126 50030025 ดอยสามหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
22 130111 50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย
ยังไม่ยืนยัน
23 130112 50030027 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
24 130127 50030029 บ้านเมืองนะ
ยืนยันแล้ว
25 130128 50030030 บ้านอรุโณทัย
ยังไม่ยืนยัน
26 130129 50030031 แกน้อยศึกษา
ยืนยันแล้ว
27 130130 50030032 บ้านหนองเขียว
ยืนยันแล้ว
28 130131 50030033 โครงการหลวงแกน้อย
ยืนยันแล้ว
29 130132 50030034 บ้านรินหลวง
ยืนยันแล้ว
30 130104 50030035 บ้านนาหวาย
ยังไม่ยืนยัน
31 130107 50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู
ยืนยันแล้ว
32 130091 50030039 บ้านแม่แมะ
ยังไม่ยืนยัน
33 130092 50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
34 130084 50030043 บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
35 130085 50030044 วัดจอมคีรี
ยืนยันแล้ว
36 130086 50030045 บ้านแม่นะ
ยังไม่ยืนยัน
37 130087 50030046 บ้านสบคาบ
ยังไม่ยืนยัน
38 130089 50030048 บ้านแม่อ้อใน
ยังไม่ยืนยัน
39 130090 50030049 วัดปางมะโอ
ยังไม่ยืนยัน
40 130201 50030050 บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
41 130202 50030051 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
42 130204 50030052 บ้านป่าบง
ยังไม่ยืนยัน
43 130206 50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
44 130207 50030054 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
45 130208 50030055 บ้านม่วงชุม
ยังไม่ยืนยัน
46 130209 50030056 บ้านลาน
ยังไม่ยืนยัน
47 130210 50030057 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา
ยืนยันแล้ว
48 130211 50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ยืนยันแล้ว
49 130199 50030059 บ้านขอบด้ง
ยืนยันแล้ว
50 130200 50030060 บ้านม่อนปิ่น
ยังไม่ยืนยัน
51 130203 50030061 บ้านเวียงหวาย
ยืนยันแล้ว
52 130218 50030063 บ้านสันม่วง
ยืนยันแล้ว
53 130219 50030064 บ้านแม่ข่า
ยืนยันแล้ว
54 130221 50030066 บ้านดงป่าลัน
ยืนยันแล้ว
55 130222 50030067 บ้านสันต้นเปา
ยืนยันแล้ว
56 130228 50030069 บ้านปางปอย
ยืนยันแล้ว
57 130224 50030071 บ้านโป่งนก
ยังไม่ยืนยัน
58 130225 50030072 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
59 130226 50030073 บ้านแม่คะ
ยืนยันแล้ว
60 130227 50030074 บ้านเหมืองแร่
ยังไม่ยืนยัน
61 130192 50030075 บ้านทุ่งหลุก
ยืนยันแล้ว
62 130193 50030076 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
63 130194 50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ยืนยันแล้ว
64 130195 50030078 บ้านห้วยห้อม
ยืนยันแล้ว
65 130196 50030079 บ้านหนองขวาง
ยังไม่ยืนยัน
66 130197 50030080 บ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
67 130198 50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
68 130223 50030082 วิรุณเทพ
ยืนยันแล้ว
69 130190 50030083 บ้านแม่งอนกลาง
ยืนยันแล้ว
70 130189 50030086 บ้านสันป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
71 130184 50030087 บ้านปางสัก
ยังไม่ยืนยัน
72 130185 50030088 บ้านแม่สูนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
73 130186 50030089 บ้านต้นส้าน
ยืนยันแล้ว
74 130187 50030090 บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
75 130183 50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ยืนยันแล้ว
76 130235 50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน
ยืนยันแล้ว
77 130233 50030093 บ้านแม่ใจ
ยืนยันแล้ว
78 130234 50030094 บ้านห้วยบอน
ยังไม่ยืนยัน
79 130181 50030095 บ้านโป่งถืบ
ยังไม่ยืนยัน
80 130231 50030097 บ้านหนองตุ้ม
ยืนยันแล้ว
81 130232 50030098 บ้านศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
82 130178 50030099 บ้านเวียงฝาง
ยังไม่ยืนยัน
83 130179 50030100 บ้านสันทรายคองน้อย
ยืนยันแล้ว
84 130215 50030103 บ้านสันต้นดู่
ยังไม่ยืนยัน
85 130216 50030104 บ้านห้วยงูกลาง
ยืนยันแล้ว
86 130212 50030105 วัดนันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
87 130213 50030106 บ้านสันทราย
ยังไม่ยืนยัน
88 130214 50030107 วัดศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
89 130467 50030108 วัดห้วยน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
90 130469 50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
ยืนยันแล้ว
91 130470 50030111 บ้านท่ามะแกง
ยืนยันแล้ว
92 130505 50030112 บ้านห้วยปู
ยืนยันแล้ว
93 130506 50030113 เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
94 130509 50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8
ยังไม่ยืนยัน
95 130471 50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
ยังไม่ยืนยัน
96 130472 50030116 บ้านห้วยศาลา
ยังไม่ยืนยัน
97 130473 50030117 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
ยืนยันแล้ว
98 130474 50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
ยืนยันแล้ว
99 130475 50030119 บ้านสุขฤทัย
ยืนยันแล้ว
100 130476 50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
ยืนยันแล้ว
101 130494 50030121 บ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
102 130495 50030122 บ้านป่าก๊อ
ยืนยันแล้ว
103 130496 50030123 บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
104 130502 50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
ยืนยันแล้ว
105 130503 50030127 บ้านปางต้นเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
106 130504 50030128 บ้านสันป่าเหียว
ยังไม่ยืนยัน
107 130479 50030130 บ้านหนองขี้นกยาง
ยืนยันแล้ว
108 130484 50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
109 130485 50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
110 130488 50030135 บ้านห้วยคอกหมู
ยืนยันแล้ว
111 130477 50030136 ชุมชนบ้านคาย
ยังไม่ยืนยัน
112 130478 50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
ยังไม่ยืนยัน
113 130480 50030138 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
114 130481 50030139 บ้านฮ่างต่ำ
ยืนยันแล้ว
115 130510 50030143 บ้านแม่สาว
ยืนยันแล้ว
116 130511 50030144 บ้านหนองเต็ง
ยืนยันแล้ว
117 130512 50030145 บ้านโป่งไฮ
ยังไม่ยืนยัน
118 130513 50030146 บ้านห้วยป่าซาง
ยืนยันแล้ว
119 130514 50030147 บ้านดง
ยืนยันแล้ว
120 130515 50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
ยังไม่ยืนยัน
121 130516 50030149 บ้านสันป่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
122 130500 50030151 บ้านดอนชัย
ยืนยันแล้ว
123 130490 50030154 บ้านโละ
ยืนยันแล้ว
124 130491 50030155 บ้านสันปอธง
ยังไม่ยืนยัน
125 130493 50030157 บ้านสันต้นหมื้อ
ยืนยันแล้ว
126 130874 50030158 บ้านเปียงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
127 130875 50030159 บ้านจอง
ยืนยันแล้ว
128 130876 50030160 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
129 130879 50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
130 130869 50030165 บ้านกองลม
ยืนยันแล้ว
131 130870 50030166 บ้านเวียงแหง
ยืนยันแล้ว
132 130871 50030167 บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
133 130878 50030168 บ้านปางป๋อ
ยังไม่ยืนยัน
134 130877 50030169 บ้านม่วงป๊อก
ยืนยันแล้ว
135 130889 50030170 บ้านปงตำ
ยังไม่ยืนยัน
136 130890 50030171 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
137 130892 50030173 วัดอรัญญวาสี
ยืนยันแล้ว
138 130893 50030174 วัดบ้านท่า
ยืนยันแล้ว
139 130904 50030175 บ้านแม่ทะลบ
ยืนยันแล้ว
140 130905 50030176 วัดป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
141 130906 50030177 บ้านป่างิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
142 130907 50030178 บ้านห้วยต้นตอง
ยังไม่ยืนยัน
143 130888 50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
144 130880 50030181 บ้านแม่ขิ
ยังไม่ยืนยัน
145 130881 50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น
ยืนยันแล้ว
146 130882 50030183 บ้านอ่าย
ยืนยันแล้ว
147 130884 50030185 บ้านถ้ำตับเตา
ยืนยันแล้ว
148 130886 50030187 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
149 130900 50030190 บ้านสินชัย
ยืนยันแล้ว
150 130901 50030191 บ้านผาแดง
ยังไม่ยืนยัน
151 130897 50030193 บ้านต้นโชค
ยังไม่ยืนยัน
152 130898 50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
153 130899 50030195 สันติวนา
ยังไม่ยืนยัน
154 130894 50030196 บ้านห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
155 130895 50030197 บ้านใหม่หนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
156 131066 50030198 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)
ยังไม่ยืนยัน