ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5005 :  สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130831 50050123 บ้านนาคอเรือ
ยังไม่ยืนยัน
2 130832 50050124 บ้านเด่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 130838 50050126 บ้านแม่งูด
ยังไม่ยืนยัน
4 130839 50050127 บ้านตีนตก
ยังไม่ยืนยัน
5 130797 50050128 แม่โถวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6 130798 50050129 บ้านแม่อมลอง
ยังไม่ยืนยัน
7 130799 50050130 บ้านดอกแดง
ยังไม่ยืนยัน
8 130800 50050131 บ้านกองลอย
ยังไม่ยืนยัน
9 130801 50050132 บ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
10 130802 50050133 โรงเรียนบ้านบ่อสลี
ยังไม่ยืนยัน
11 130804 50050135 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน
ยังไม่ยืนยัน
12 130806 50050136 บ้านบ่อหลวง
ยังไม่ยืนยัน
13 130807 50050137 บ้านวังกอง
ยังไม่ยืนยัน
14 130808 50050138 บ้านขุน
ยังไม่ยืนยัน
15 130809 50050139 บ้านนาฟ่อน
ยังไม่ยืนยัน
16 130810 50050140 บ้านแม่ลาย
ยังไม่ยืนยัน
17 130811 50050141 บ้านกิ่วลม
ยังไม่ยืนยัน
18 130812 50050142 บ้านแม่สะนาม
ยังไม่ยืนยัน
19 130813 50050143 บ้านแม่ลายเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
20 130814 50050144 บ้านพุย
ยังไม่ยืนยัน
21 130815 50050145 บ้านเตียนอาง
ยังไม่ยืนยัน
22 130834 50050147 บ้านตาลใต้
ยังไม่ยืนยัน
23 130836 50050148 บ้านตาลเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
24 130835 50050149 บ้านทุ่งโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
25 130829 50050150 บ้านผาแตน
ยังไม่ยืนยัน
26 130823 50050151 บ้านโค้งงาม
ยังไม่ยืนยัน
27 130824 50050152 บ้านดอยคำ
ยังไม่ยืนยัน
28 130817 50050153 บ้านแม่ลอง
ยังไม่ยืนยัน
29 130818 50050154 ชุมชนบ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
30 130819 50050155 บ้านหางดง
ยังไม่ยืนยัน
31 130820 50050156 ชุมชนบ้านแม่ทัง
ยังไม่ยืนยัน
32 130821 50050157 บ้านกองหิน
ยังไม่ยืนยัน
33 130822 50050158 บ้านวังลุง
ยังไม่ยืนยัน
34 130826 50050159 บ้านแควมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
35 130828 50050161 บ้านดงดำ
ยังไม่ยืนยัน
36 130866 50050162 บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
37 130867 50050163 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
38 130840 50050164 บ้านถิ่นสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
39 130841 50050165 บ้านผาจุก
ยังไม่ยืนยัน
40 130863 50050166 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
41 130864 50050167 ชุมชนบ้านดอยเต่า
ยังไม่ยืนยัน
42 130865 50050168 บ้านฉิมพลี
ยังไม่ยืนยัน
43 130844 50050169 บ้านวังหลวง
ยังไม่ยืนยัน
44 130845 50050170 บ้านแปลง 5
ยังไม่ยืนยัน
45 130846 50050171 ศูนย์อพยพแปลง 8
ยังไม่ยืนยัน
46 130847 50050172 บ้านหนองบัวคำ
ยังไม่ยืนยัน
47 130852 50050173 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 130853 50050174 บ้านโท้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 130854 50050175 บ้านหนองผักบุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
50 130855 50050176 บ้านบงตัน
ยังไม่ยืนยัน
51 130850 50050177 บ้านแอ่นใหม่
ยังไม่ยืนยัน
52 130851 50050178 บ้านแอ่นจัดสรร
ยังไม่ยืนยัน
53 130849 50050179 บ้านวังหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
54 130856 50050180 บ้านเกาะหลวง
ยังไม่ยืนยัน
55 130857 50050181 บ้านโปง
ยังไม่ยืนยัน
56 130862 50050182 บ้านงิ้วสูง
ยังไม่ยืนยัน
57 130858 50050183 บ้านโปงทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
58 130859 50050184 บ้านกองวะ
ยังไม่ยืนยัน
59 130860 50050185 บ้านแม่บวน
ยังไม่ยืนยัน
60 130861 50050186 บ้านแม่ตูบ
ยังไม่ยืนยัน
61 130842 50050188 บ้านแปลง 2
ยังไม่ยืนยัน
62 130843 50050189 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
ยังไม่ยืนยัน
63 130791 50050190 บ้านนาเกียน
ยังไม่ยืนยัน
64 130793 50050191 บ้านห่างหลวง
ยังไม่ยืนยัน
65 130795 50050192 บ้านใบหนา
ยังไม่ยืนยัน
66 130796 50050193 บ้านอูตูม
ยังไม่ยืนยัน
67 130982 50050194 บ้านผีปานเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
68 130983 50050195 บ้านแม่สะเต
ยังไม่ยืนยัน
69 130790 50050196 บ้านแม่โขง
ยังไม่ยืนยัน
70 130788 50050197 บ้านมูเซอ
ยังไม่ยืนยัน
71 130766 50050198 บ้านห้วยปูลิง
ยังไม่ยืนยัน
72 130768 50050199 บ้านห้วยไม้หก
ยังไม่ยืนยัน
73 130762 50050200 ตรีมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
74 130763 50050201 บ้านห้วยน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
75 130761 50050202 บ้านแม่ตื่น
ยังไม่ยืนยัน
76 130764 50050203 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย
ยังไม่ยืนยัน
77 130765 50050204 บ้านห้วยหล่อดูก
ยังไม่ยืนยัน
78 130770 50050206 บ้านซิแบร
ยังไม่ยืนยัน
79 130767 50050207 ชุมชนบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
80 130771 50050208 ทุ่งต้นงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
81 130786 50050209 บ้านยางเปียง
ยังไม่ยืนยัน
82 130787 50050210 บ้านยางครก
ยังไม่ยืนยัน
83 130789 50050211 บ้านนาไคร้
ยังไม่ยืนยัน
84 130775 50050212 บ้านสบลาน
ยังไม่ยืนยัน
85 130776 50050213 บ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
86 130777 50050214 บ้านแม่ลานหลวง
ยังไม่ยืนยัน
87 130779 50050215 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง
ยังไม่ยืนยัน
88 130981 50050216 บ้านห้วยโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
89 130794 50050217 บ้านขุนตื่น
ยังไม่ยืนยัน
90 130792 50050218 บ้านแม่หลองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
91 130774 50050219 บ้านผาปูน
ยังไม่ยืนยัน
92 130778 50050220 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด
ยังไม่ยืนยัน
93 130780 50050221 บ้านทุ่งจำเริง
ยังไม่ยืนยัน
94 130781 50050222 บ้านยางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
95 130782 50050223 บ้านตุงลอย
ยังไม่ยืนยัน
96 130783 50050224 บ้านตุงติง
ยังไม่ยืนยัน
97 130784 50050225 บ้านแม่ต๋อม
ยังไม่ยืนยัน
98 130785 50050226 บ้านแม่อ่างขาง
ยังไม่ยืนยัน
99 130772 50050227 ชุมชนบ้านอมก๋อย
ยังไม่ยืนยัน
100 130773 50050228 บ้านยางเปา
ยังไม่ยืนยัน