ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5005 :  สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130831 50050123 บ้านนาคอเรือ
ยืนยันแล้ว
2 130832 50050124 บ้านเด่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
3 130838 50050126 บ้านแม่งูด
ยืนยันแล้ว
4 130839 50050127 บ้านตีนตก
ยืนยันแล้ว
5 130797 50050128 แม่โถวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 130798 50050129 บ้านแม่อมลอง
ยืนยันแล้ว
7 130799 50050130 บ้านดอกแดง
ยืนยันแล้ว
8 130800 50050131 บ้านกองลอย
ยืนยันแล้ว
9 130801 50050132 บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
10 130802 50050133 โรงเรียนบ้านบ่อสลี
ยืนยันแล้ว
11 130804 50050135 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน
ยืนยันแล้ว
12 130806 50050136 บ้านบ่อหลวง
ยืนยันแล้ว
13 130807 50050137 บ้านวังกอง
ยืนยันแล้ว
14 130808 50050138 บ้านขุน
ยืนยันแล้ว
15 130809 50050139 บ้านนาฟ่อน
ยืนยันแล้ว
16 130810 50050140 บ้านแม่ลาย
ยืนยันแล้ว
17 130811 50050141 บ้านกิ่วลม
ยืนยันแล้ว
18 130812 50050142 บ้านแม่สะนาม
ยืนยันแล้ว
19 130813 50050143 บ้านแม่ลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
20 130814 50050144 บ้านพุย
ยืนยันแล้ว
21 130815 50050145 บ้านเตียนอาง
ยืนยันแล้ว
22 130834 50050147 บ้านตาลใต้
ยืนยันแล้ว
23 130836 50050148 บ้านตาลเหนือ
ยืนยันแล้ว
24 130835 50050149 บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
25 130829 50050150 บ้านผาแตน
ยืนยันแล้ว
26 130823 50050151 บ้านโค้งงาม
ยืนยันแล้ว
27 130824 50050152 บ้านดอยคำ
ยืนยันแล้ว
28 130817 50050153 บ้านแม่ลอง
ยืนยันแล้ว
29 130818 50050154 ชุมชนบ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
30 130819 50050155 บ้านหางดง
ยืนยันแล้ว
31 130820 50050156 ชุมชนบ้านแม่ทัง
ยืนยันแล้ว
32 130821 50050157 บ้านกองหิน
ยืนยันแล้ว
33 130822 50050158 บ้านวังลุง
ยืนยันแล้ว
34 130826 50050159 บ้านแควมะกอก
ยืนยันแล้ว
35 130828 50050161 บ้านดงดำ
ยืนยันแล้ว
36 130866 50050162 บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
37 130867 50050163 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
38 130840 50050164 บ้านถิ่นสำราญ
ยืนยันแล้ว
39 130841 50050165 บ้านผาจุก
ยืนยันแล้ว
40 130863 50050166 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
41 130864 50050167 ชุมชนบ้านดอยเต่า
ยืนยันแล้ว
42 130865 50050168 บ้านฉิมพลี
ยืนยันแล้ว
43 130844 50050169 บ้านวังหลวง
ยืนยันแล้ว
44 130845 50050170 บ้านแปลง 5
ยืนยันแล้ว
45 130846 50050171 ศูนย์อพยพแปลง 8
ยืนยันแล้ว
46 130847 50050172 บ้านหนองบัวคำ
ยืนยันแล้ว
47 130852 50050173 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 130853 50050174 บ้านโท้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 130854 50050175 บ้านหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
50 130855 50050176 บ้านบงตัน
ยืนยันแล้ว
51 130850 50050177 บ้านแอ่นใหม่
ยืนยันแล้ว
52 130851 50050178 บ้านแอ่นจัดสรร
ยืนยันแล้ว
53 130849 50050179 บ้านวังหม้อ
ยืนยันแล้ว
54 130856 50050180 บ้านเกาะหลวง
ยืนยันแล้ว
55 130857 50050181 บ้านโปง
ยืนยันแล้ว
56 130862 50050182 บ้านงิ้วสูง
ยืนยันแล้ว
57 130858 50050183 บ้านโปงทุ่ง
ยืนยันแล้ว
58 130859 50050184 บ้านกองวะ
ยืนยันแล้ว
59 130860 50050185 บ้านแม่บวน
ยืนยันแล้ว
60 130861 50050186 บ้านแม่ตูบ
ยืนยันแล้ว
61 130842 50050188 บ้านแปลง 2
ยืนยันแล้ว
62 130843 50050189 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
ยืนยันแล้ว
63 130791 50050190 บ้านนาเกียน
ยืนยันแล้ว
64 130793 50050191 บ้านห่างหลวง
ยืนยันแล้ว
65 130795 50050192 บ้านใบหนา
ยืนยันแล้ว
66 130796 50050193 บ้านอูตูม
ยืนยันแล้ว
67 130982 50050194 บ้านผีปานเหนือ
ยืนยันแล้ว
68 130983 50050195 บ้านแม่สะเต
ยืนยันแล้ว
69 130790 50050196 บ้านแม่โขง
ยืนยันแล้ว
70 130788 50050197 บ้านมูเซอ
ยืนยันแล้ว
71 130766 50050198 บ้านห้วยปูลิง
ยืนยันแล้ว
72 130768 50050199 บ้านห้วยไม้หก
ยืนยันแล้ว
73 130762 50050200 ตรีมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
74 130763 50050201 บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
75 130761 50050202 บ้านแม่ตื่น
ยืนยันแล้ว
76 130764 50050203 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย
ยืนยันแล้ว
77 130765 50050204 บ้านห้วยหล่อดูก
ยืนยันแล้ว
78 130770 50050206 บ้านซิแบร
ยืนยันแล้ว
79 130767 50050207 ชุมชนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
80 130771 50050208 ทุ่งต้นงิ้ว
ยืนยันแล้ว
81 130786 50050209 บ้านยางเปียง
ยืนยันแล้ว
82 130787 50050210 บ้านยางครก
ยืนยันแล้ว
83 130789 50050211 บ้านนาไคร้
ยืนยันแล้ว
84 130775 50050212 บ้านสบลาน
ยืนยันแล้ว
85 130776 50050213 บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
86 130777 50050214 บ้านแม่ลานหลวง
ยืนยันแล้ว
87 130779 50050215 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง
ยืนยันแล้ว
88 130981 50050216 บ้านห้วยโค้ง
ยืนยันแล้ว
89 130794 50050217 บ้านขุนตื่น
ยืนยันแล้ว
90 130792 50050218 บ้านแม่หลองน้อย
ยืนยันแล้ว
91 130774 50050219 บ้านผาปูน
ยืนยันแล้ว
92 130778 50050220 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด
ยืนยันแล้ว
93 130780 50050221 บ้านทุ่งจำเริง
ยืนยันแล้ว
94 130781 50050222 บ้านยางแก้ว
ยืนยันแล้ว
95 130782 50050223 บ้านตุงลอย
ยืนยันแล้ว
96 130783 50050224 บ้านตุงติง
ยืนยันแล้ว
97 130784 50050225 บ้านแม่ต๋อม
ยืนยันแล้ว
98 130785 50050226 บ้านแม่อ่างขาง
ยืนยันแล้ว
99 130772 50050227 ชุมชนบ้านอมก๋อย
ยืนยันแล้ว
100 130773 50050228 บ้านยางเปา
ยืนยันแล้ว