ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5006 :  สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130534 50020136 บ้านแม่ตะละ
ยืนยันแล้ว
2 130060 50050002 บ้านแปะ
ยืนยันแล้ว
3 130061 50050003 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
4 130062 50050004 บ้านข่วงเปาใต้
ยืนยันแล้ว
5 130063 50050005 บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
6 130064 50050006 บ้านบนนา
ยืนยันแล้ว
7 130065 50050007 บ้านขุนแปะ
ยืนยันแล้ว
8 130066 50050008 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
ยืนยันแล้ว
9 130069 50050009 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร
ยืนยันแล้ว
10 130076 50050012 บ้านสบแปะ
ยืนยันแล้ว
11 130042 50050015 บ้านปากทางท่าลี่
ยืนยันแล้ว
12 130036 50050016 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
ยืนยันแล้ว
13 130037 50050017 บ้านเมืองอาง
ยืนยันแล้ว
14 130038 50050018 บ้านน้ำตกแม่กลาง
ยืนยันแล้ว
15 130039 50050019 บ้านเมืองกลาง
ยืนยันแล้ว
16 130040 50050020 วัดพระบาท
ยืนยันแล้ว
17 130044 50050022 บ้านแม่ปอน
ยืนยันแล้ว
18 130045 50050023 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย
ยืนยันแล้ว
19 130048 50050026 ศรีจอมทอง
ยืนยันแล้ว
20 130049 50050027 บ้านห้วยส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
21 130056 50050029 บ้านห้วยน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
22 130058 50050031 บ้านขุนแตะ
ยืนยันแล้ว
23 130034 50050032 บ้านขุนยะ
ยืนยันแล้ว
24 130035 50050033 บ้านขุนกลาง
ยืนยันแล้ว
25 130070 50050034 บ้านวังน้ำหยาด
ยืนยันแล้ว
26 130071 50050035 บ้านแม่สอย
ยืนยันแล้ว
27 130072 50050036 บ้านโรงวัว
ยืนยันแล้ว
28 130073 50050037 บ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
29 130075 50050038 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
ยืนยันแล้ว
30 130077 50050039 บ้านใหม่สารภี
ยืนยันแล้ว
31 130083 50050040 ป่ากล้วยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
32 130067 50050041 บ้านห้วยสะแพด
ยืนยันแล้ว
33 130078 50050042 วัดพุทธนิมิตร
ยืนยันแล้ว
34 130079 50050043 บ้านหาดนาค
ยืนยันแล้ว
35 130081 50050045 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
ยืนยันแล้ว
36 130082 50050046 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
37 130053 50050048 บ้านท่าหลุก
ยืนยันแล้ว
38 130051 50050051 บ้านสบเตี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
39 130287 50050052 บ้านกองแขก
ยืนยันแล้ว
40 130288 50050053 บ้านอมเม็ง
ยืนยันแล้ว
41 130289 50050054 ออป.13
ยืนยันแล้ว
42 130290 50050055 บ้านโม่งหลวง
ยืนยันแล้ว
43 130291 50050056 บ้านอมขูด
ยืนยันแล้ว
44 130292 50050057 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ
ยังไม่ยืนยัน
45 130293 50050058 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
ยืนยันแล้ว
46 130344 50050059 บ้านแจ่มหลวง
ยืนยันแล้ว
47 130347 50050060 บ้านห้วยยา
ยืนยันแล้ว
48 130327 50050061 บ้านขุนแม่รวม
ยืนยันแล้ว
49 130333 50050062 บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
50 130334 50050063 บ้านต่อเรือ
ยืนยันแล้ว
51 130335 50050064 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
52 130337 50050066 บ้านแม่ปาน
ยืนยันแล้ว
53 130338 50050067 อินทนนท์วิทยา
ยืนยันแล้ว
54 130339 50050068 บ้านเนินวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 130323 50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
ยืนยันแล้ว
56 130282 50050072 บ้านสามสบ
ยืนยันแล้ว
57 130283 50050073 บ้านผานัง
ยืนยันแล้ว
58 130285 50050075 ชุมชนตำบลท่าผา
ยืนยันแล้ว
59 130322 50050077 บ้านทัพ
ยืนยันแล้ว
60 130340 50050078 สามัคคีสันม่วง
ยืนยันแล้ว
61 130341 50050079 บ้านจันทร์
ยืนยันแล้ว
62 130350 50050080 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย
ยืนยันแล้ว
63 130306 50050082 บ้านสองธาร
ยืนยันแล้ว
64 130313 50050083 บ้านทุ่งแก
ยืนยันแล้ว
65 130307 50050084 บ้านปางหินฝน
ยืนยันแล้ว
66 130308 50050085 หลวงพัฒนาบ้านพุย
ยืนยันแล้ว
67 130309 50050086 บ้านแม่ตูม
ยืนยันแล้ว
68 130310 50050087 บ้านเฮาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
69 130311 50050088 บ้านแปะสามัคคี
ยืนยันแล้ว
70 130312 50050089 บ้านแม่แฮใต้
ยืนยันแล้ว
71 130314 50050090 บ้านแม่หงานหลวง
ยืนยันแล้ว
72 130316 50050091 หลวงพัฒนาบ้านพุย สาขาพุยใต้
ยืนยันแล้ว
73 130342 50050093 บ้านแม่แดดน้อย
ยืนยันแล้ว
74 130343 50050094 บ้านห้วยปู
ยืนยันแล้ว
75 130346 50050095 บ้านแม่ตะละเหนือ
ยืนยันแล้ว
76 130329 50050096 บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้
ยืนยันแล้ว
77 130348 50050097 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น
ยืนยันแล้ว
78 130349 50050098 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
79 130296 50050099 บ้านแม่มุ
ยืนยันแล้ว
80 130298 50050100 บ้านแม่นาจร
ยืนยันแล้ว
81 130299 50050101 บ้านแม่มะลอ
ยืนยันแล้ว
82 130300 50050102 บ้านแม่วาก
ยืนยันแล้ว
83 130301 50050103 บ้านสบวาก
ยืนยันแล้ว
84 130345 50050105 บ้านแม่แฮเหนือ
ยืนยันแล้ว
85 130328 50050106 บ้านสบแม่รวม
ยืนยันแล้ว
86 130330 50050107 บ้านห้วยผา
ยืนยันแล้ว
87 130294 50050108 บ้านแม่ซา
ยืนยันแล้ว
88 130295 50050109 บ้านแม่หอย
ยืนยันแล้ว
89 130297 50050110 บ้านแม่เอาะ
ยืนยันแล้ว
90 130318 50050112 บ้านแม่ศึก
ยืนยันแล้ว
91 130315 50050113 บ้านขุนแม่นาย
ยืนยันแล้ว
92 130324 50050114 บ้านผาละปิ
ยืนยันแล้ว
93 130325 50050115 บ้านปางอุ๋ง
ยืนยันแล้ว
94 130326 50050116 บ้านขุนแม่หยอด
ยืนยันแล้ว
95 130331 50050117 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ
ยืนยันแล้ว
96 130332 50050118 บ้านปางเกี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
97 130302 50050119 บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
98 130303 50050120 บ้านนาฮ่อง
ยืนยันแล้ว
99 130305 50050121 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด
ยืนยันแล้ว
100 131062 50050229 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ
ยืนยันแล้ว