ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5102 :  สพป.ลำพูน เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 510164 51020001 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
ยังไม่ยืนยัน
2 510165 51020002 บ้านห้วยกาน
ยังไม่ยืนยัน
3 510166 51020003 บ้านห้วยห้า
ยังไม่ยืนยัน
4 510167 51020004 บ้านห้วยน้ำดิบ
ยังไม่ยืนยัน
5 510176 51020013 บ้านห้วยแพ่ง
ยังไม่ยืนยัน
6 510200 51020017 บ้านห้วยแทง
ยังไม่ยืนยัน
7 510193 51020018 บ้านป่าพลู
ยังไม่ยืนยัน
8 510195 51020020 วัดวังหลวง
ยังไม่ยืนยัน
9 510196 51020021 บ้านห้วยหละ
ยังไม่ยืนยัน
10 510184 51020023 บ้านศรีเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
11 510185 51020024 บ้านสันปูเลย
ยังไม่ยืนยัน
12 510186 51020028 บ้านหนองปลาสะวาย
ยังไม่ยืนยัน
13 510191 51020031 บ้านหนองสูน
ยังไม่ยืนยัน
14 510177 51020034 บ้านเหล่ายาว
ยังไม่ยืนยัน
15 510178 51020035 บ้านม่วงโตน
ยังไม่ยืนยัน
16 510179 51020036 ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
ยังไม่ยืนยัน
17 510180 51020037 บ้านดอยแดน
ยังไม่ยืนยัน
18 510118 51020039 บ้านก้อจัดสรร
ยังไม่ยืนยัน
19 510140 51020041 บ้านห้วยหญ้าไซ
ยังไม่ยืนยัน
20 510141 51020042 บ้านป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
21 510142 51020043 บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
ยังไม่ยืนยัน
22 510143 51020044 บ้านปางส้าน
ยังไม่ยืนยัน
23 510125 51020045 บ้านนาทราย
ยังไม่ยืนยัน
24 510126 51020046 บ้านฮั่ว
ยังไม่ยืนยัน
25 510127 51020047 บ้านผาลาด
ยังไม่ยืนยัน
26 510128 51020048 บ้านนาเลี่ยง
ยังไม่ยืนยัน
27 510129 51020049 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
28 510130 51020050 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
29 510163 51020051 ชุมชนบ้านป่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
30 510161 51020052 บ้านห้วยแหน
ยังไม่ยืนยัน
31 510162 51020053 บ้านหล่ายท่า
ยังไม่ยืนยัน
32 510158 51020054 บ้านดงสักงาม
ยังไม่ยืนยัน
33 510159 51020055 บ้านป่าจี้
ยังไม่ยืนยัน
34 510138 51020056 บ้านวังมน
ยังไม่ยืนยัน
35 510139 51020057 บ้านสันป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
36 510150 51020058 บ้านแม่เทย
ยังไม่ยืนยัน
37 510152 51020060 บ้านวงศ์ษาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
38 510153 51020061 บ้านแม่แนต
ยังไม่ยืนยัน
39 510154 51020062 บ้านสันวิไล
ยังไม่ยืนยัน
40 510137 51020064 ชุมชนบ้านแม่ตืน
ยังไม่ยืนยัน
41 510121 51020066 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
42 510119 51020068 บ้านผาต้าย
ยังไม่ยืนยัน
43 510120 51020069 บ้านแม่ลาน
ยังไม่ยืนยัน
44 510145 51020071 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
45 510147 51020073 บ้านโฮ่ง
ยังไม่ยืนยัน
46 510148 51020074 บ้านม่วงสามปี
ยังไม่ยืนยัน
47 510149 51020075 บ้านนากลาง
ยังไม่ยืนยัน
48 510156 51020076 อนุบาลวังดิน
ยังไม่ยืนยัน
49 510157 51020077 บ้านฮ่อมต้อ
ยังไม่ยืนยัน
50 510133 51020079 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
51 510134 51020080 บ้านแม่ป้อกใน
ยังไม่ยืนยัน
52 510135 51020081 บ้านแม่ป้อก
ยังไม่ยืนยัน
53 510132 51020084 บ้านปาง
ยังไม่ยืนยัน
54 510245 51020085 บ้านไม้ตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
55 510247 51020087 บ้านทุ่งข้าวหาง
ยังไม่ยืนยัน
56 510248 51020088 บ้านห้วยงูสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
57 510249 51020089 บ้านหนองหลัก
ยังไม่ยืนยัน
58 510250 51020090 บ้านไม้สลี
ยังไม่ยืนยัน
59 510251 51020091 บ้านห้วยห้าง
ยังไม่ยืนยัน
60 510252 51020092 บ้านแม่แสม
ยังไม่ยืนยัน
61 510253 51020093 บ้านห้วยไร่
ยังไม่ยืนยัน
62 510254 51020094 บ้านทุ่งหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
63 510255 51020095 บ้านแม่ปันเดง
ยังไม่ยืนยัน
64 510256 51020096 บ้านโป่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
65 510259 51020099 สามัคคีศรีวิชัย
ยังไม่ยืนยัน
66 510260 51020100 บ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
67 510265 51020101 บ้านห้วยปิง
ยังไม่ยืนยัน
68 510261 51020103 บ้านดอนมูล
ยังไม่ยืนยัน
69 510262 51020104 บ้านปวง
ยังไม่ยืนยัน
70 510263 51020105 บ้านแม่บอน
ยังไม่ยืนยัน
71 510264 51020106 บ้านห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
72 510289 51020109 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
ยังไม่ยืนยัน
73 510291 51020111 วัดร้องธาร
ยังไม่ยืนยัน
74 510292 51020112 วัดบ้านเวียงหนองล่อง
ยังไม่ยืนยัน
75 510278 51020113 บ้านห้วยปันจ๊อย
ยังไม่ยืนยัน
76 510280 51020115 บ้านล้องเครือกวาว
ยังไม่ยืนยัน
77 510281 51020116 วัดหนองยวง
ยังไม่ยืนยัน
78 510282 51020117 บ้านต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
79 510283 51020118 วัดวังสะแกง
ยังไม่ยืนยัน
80 510285 51020120 บ้านท่าหลุก
ยังไม่ยืนยัน
81 510286 51020121 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
82 510122 51020122 บ้านแม่กองวะ
ยังไม่ยืนยัน