ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5102 :  สพป.ลำพูน เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 510164 51020001 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2 510165 51020002 บ้านห้วยกาน
ยืนยันแล้ว
3 510166 51020003 บ้านห้วยห้า
ยืนยันแล้ว
4 510167 51020004 บ้านห้วยน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
5 510176 51020013 บ้านห้วยแพ่ง
ยืนยันแล้ว
6 510200 51020017 บ้านห้วยแทง
ยืนยันแล้ว
7 510193 51020018 บ้านป่าพลู
ยืนยันแล้ว
8 510195 51020020 วัดวังหลวง
ยืนยันแล้ว
9 510196 51020021 บ้านห้วยหละ
ยืนยันแล้ว
10 510184 51020023 บ้านศรีเตี้ย
ยืนยันแล้ว
11 510185 51020024 บ้านสันปูเลย
ยืนยันแล้ว
12 510186 51020028 บ้านหนองปลาสะวาย
ยืนยันแล้ว
13 510191 51020031 บ้านหนองสูน
ยืนยันแล้ว
14 510177 51020034 บ้านเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
15 510178 51020035 บ้านม่วงโตน
ยืนยันแล้ว
16 510179 51020036 ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
ยืนยันแล้ว
17 510180 51020037 บ้านดอยแดน
ยืนยันแล้ว
18 510118 51020039 บ้านก้อจัดสรร
ยืนยันแล้ว
19 510140 51020041 บ้านห้วยหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
20 510141 51020042 บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
21 510142 51020043 บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
ยืนยันแล้ว
22 510143 51020044 บ้านปางส้าน
ยืนยันแล้ว
23 510125 51020045 บ้านนาทราย
ยืนยันแล้ว
24 510126 51020046 บ้านฮั่ว
ยืนยันแล้ว
25 510127 51020047 บ้านผาลาด
ยืนยันแล้ว
26 510128 51020048 บ้านนาเลี่ยง
ยืนยันแล้ว
27 510129 51020049 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
28 510130 51020050 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
29 510163 51020051 ชุมชนบ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
30 510161 51020052 บ้านห้วยแหน
ยืนยันแล้ว
31 510162 51020053 บ้านหล่ายท่า
ยืนยันแล้ว
32 510158 51020054 บ้านดงสักงาม
ยืนยันแล้ว
33 510159 51020055 บ้านป่าจี้
ยืนยันแล้ว
34 510138 51020056 บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
35 510139 51020057 บ้านสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
36 510150 51020058 บ้านแม่เทย
ยืนยันแล้ว
37 510152 51020060 บ้านวงศ์ษาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
38 510153 51020061 บ้านแม่แนต
ยืนยันแล้ว
39 510154 51020062 บ้านสันวิไล
ยืนยันแล้ว
40 510137 51020064 ชุมชนบ้านแม่ตืน
ยืนยันแล้ว
41 510121 51020066 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
42 510119 51020068 บ้านผาต้าย
ยืนยันแล้ว
43 510120 51020069 บ้านแม่ลาน
ยืนยันแล้ว
44 510145 51020071 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
45 510147 51020073 บ้านโฮ่ง
ยืนยันแล้ว
46 510148 51020074 บ้านม่วงสามปี
ยืนยันแล้ว
47 510149 51020075 บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
48 510156 51020076 อนุบาลวังดิน
ยืนยันแล้ว
49 510157 51020077 บ้านฮ่อมต้อ
ยืนยันแล้ว
50 510133 51020079 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
51 510134 51020080 บ้านแม่ป้อกใน
ยืนยันแล้ว
52 510135 51020081 บ้านแม่ป้อก
ยืนยันแล้ว
53 510132 51020084 บ้านปาง
ยืนยันแล้ว
54 510245 51020085 บ้านไม้ตะเคียน
ยืนยันแล้ว
55 510247 51020087 บ้านทุ่งข้าวหาง
ยืนยันแล้ว
56 510248 51020088 บ้านห้วยงูสิงห์
ยืนยันแล้ว
57 510249 51020089 บ้านหนองหลัก
ยืนยันแล้ว
58 510250 51020090 บ้านไม้สลี
ยืนยันแล้ว
59 510251 51020091 บ้านห้วยห้าง
ยืนยันแล้ว
60 510252 51020092 บ้านแม่แสม
ยืนยันแล้ว
61 510253 51020093 บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
62 510254 51020094 บ้านทุ่งหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
63 510255 51020095 บ้านแม่ปันเดง
ยืนยันแล้ว
64 510256 51020096 บ้านโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
65 510259 51020099 สามัคคีศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
66 510260 51020100 บ้านดง
ยืนยันแล้ว
67 510265 51020101 บ้านห้วยปิง
ยืนยันแล้ว
68 510261 51020103 บ้านดอนมูล
ยืนยันแล้ว
69 510262 51020104 บ้านปวง
ยืนยันแล้ว
70 510263 51020105 บ้านแม่บอน
ยืนยันแล้ว
71 510264 51020106 บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
72 510289 51020109 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
ยืนยันแล้ว
73 510291 51020111 วัดร้องธาร
ยืนยันแล้ว
74 510292 51020112 วัดบ้านเวียงหนองล่อง
ยืนยันแล้ว
75 510278 51020113 บ้านห้วยปันจ๊อย
ยืนยันแล้ว
76 510280 51020115 บ้านล้องเครือกวาว
ยืนยันแล้ว
77 510281 51020116 วัดหนองยวง
ยืนยันแล้ว
78 510282 51020117 บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
79 510283 51020118 วัดวังสะแกง
ยืนยันแล้ว
80 510285 51020120 บ้านท่าหลุก
ยืนยันแล้ว
81 510286 51020121 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
82 510122 51020122 บ้านแม่กองวะ
ยืนยันแล้ว