ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5302 :  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 690134 53020001 ท่าปลาอนุสรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
2 690135 53020002 บ้านสีเสียดบํารุง
ยืนยันแล้ว
3 690136 53020003 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
ยืนยันแล้ว
4 690137 53020004 คุรุประชาสรรค์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
5 690138 53020005 จริมอนุสรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
6 690139 53020006 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4
ยืนยันแล้ว
7 690142 53020007 บ้านกิ่วเคียน
ยืนยันแล้ว
8 690127 53020008 ท่าปลาอนุสรณ์ 1
ยืนยันแล้ว
9 690128 53020009 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
10 690129 53020010 น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)
ยืนยันแล้ว
11 690130 53020011 สิงห์คอมพิทยา
ยืนยันแล้ว
12 690115 53020014 ป่ากั้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 690116 53020015 บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
14 690119 53020016 ไผ่งามวิทยา
ยืนยันแล้ว
15 690112 53020017 บ้านงอมมด
ยืนยันแล้ว
16 690114 53020019 ราชประชานุเคราะห์ ๑๓
ยืนยันแล้ว
17 690117 53020020 น้ำพร้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
18 690118 53020021 บ้านห้วยต้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
19 690120 53020022 บ้านน้ำหมัน
ยืนยันแล้ว
20 690121 53020023 บ้านวังหัวดอย
ยืนยันแล้ว
21 690122 53020024 บ้านนาต้นโพธิ์
ยืนยันแล้ว
22 690123 53020025 บ้านน้ำลี
ยืนยันแล้ว
23 690124 53020026 บ้านน้ำต๊ะ
ยืนยันแล้ว
24 690126 53020028 จริมอนุสรณ์1
ยืนยันแล้ว
25 690101 53020032 บ้านย่านดู่
ยืนยันแล้ว
26 690102 53020033 บ้านซําบ้อ
ยืนยันแล้ว
27 690097 53020036 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
28 690105 53020039 อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
ยืนยันแล้ว
29 690107 53020041 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3
ยืนยันแล้ว
30 690108 53020042 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1
ยืนยันแล้ว
31 690132 53020043 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
32 690133 53020044 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1
ยืนยันแล้ว
33 690140 53020045 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
34 690161 53020048 บ้านเด่นเหล็ก
ยืนยันแล้ว
35 690175 53020050 บ้านปางเกลือ
ยืนยันแล้ว
36 690172 53020052 ชุมชนบ้านนากล่ำ
ยืนยันแล้ว
37 690173 53020053 บ้านห้วยแมง
ยืนยันแล้ว
38 690174 53020054 บ้านน้ำไคร้
ยืนยันแล้ว
39 690169 53020055 บ้านนาผักฮาด
ยืนยันแล้ว
40 690151 53020057 บ้านห้วยคอม
ยืนยันแล้ว
41 690155 53020061 บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
42 690157 53020063 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
43 690158 53020064 บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
44 690159 53020065 บ้านหนองแห้ว
ยืนยันแล้ว
45 690146 53020070 บ้านปากปาด
ยืนยันแล้ว
46 690143 53020072 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
47 690144 53020073 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
48 690165 53020075 บ้านห้วยมุ่น
ยืนยันแล้ว
49 690166 53020076 บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
50 690168 53020078 บ้านโป่งพาน
ยืนยันแล้ว
51 690235 53020080 ชุมชนวัดมหาธาตุ
ยืนยันแล้ว
52 690238 53020083 บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
53 690247 53020084 บ้านนาไพร
ยืนยันแล้ว
54 690244 53020086 วัดโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
55 690245 53020087 บ้านนาหน่ำ
ยืนยันแล้ว
56 690246 53020088 วัดปากไพร
ยืนยันแล้ว
57 690243 53020089 บ้านไร่ตีนตก
ยืนยันแล้ว
58 690239 53020090 วัดวังกอง
ยืนยันแล้ว
59 690241 53020092 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
60 690242 53020093 บ้านห้วยสูน
ยืนยันแล้ว
61 690232 53020096 บ้านนาแซง
ยืนยันแล้ว
62 690233 53020097 บ้านเดิ่น
ยืนยันแล้ว
63 690234 53020098 บ้านนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
64 690278 53020100 บ้านม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
65 690279 53020101 วัดนาขุม
ยืนยันแล้ว
66 690280 53020102 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
ยืนยันแล้ว
67 690289 53020103 บ้านปางคอม
ยืนยันแล้ว
68 690290 53020104 บ้านบ่อเบี้ย
ยืนยันแล้ว
69 690291 53020105 บ้านเด่นชาติ
ยืนยันแล้ว
70 690292 53020106 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
71 690283 53020107 บ้านน้ำแพ
ยืนยันแล้ว
72 690281 53020108 อนุบาลบ้านโคก
ยืนยันแล้ว
73 690282 53020109 บ้านห้วยครั่ง
ยืนยันแล้ว
74 690284 53020110 วัดจอมแจ้ง
ยืนยันแล้ว
75 690286 53020112 วัดวังสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
76 690287 53020113 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1
ยืนยันแล้ว
77 690288 53020114 บ้านน้ำลัดสามัคคี
ยืนยันแล้ว