ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5302 :  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 690134 53020001 ท่าปลาอนุสรณ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
2 690135 53020002 บ้านสีเสียดบํารุง
ยังไม่ยืนยัน
3 690136 53020003 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
ยังไม่ยืนยัน
4 690137 53020004 คุรุประชาสรรค์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
5 690138 53020005 จริมอนุสรณ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
6 690139 53020006 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4
ยังไม่ยืนยัน
7 690142 53020007 บ้านกิ่วเคียน
ยังไม่ยืนยัน
8 690127 53020008 ท่าปลาอนุสรณ์ 1
ยังไม่ยืนยัน
9 690128 53020009 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4
ยังไม่ยืนยัน
10 690129 53020010 น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)
ยังไม่ยืนยัน
11 690130 53020011 สิงห์คอมพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 690115 53020014 ป่ากั้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 690116 53020015 บ้านห้วยผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
14 690119 53020016 ไผ่งามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 690112 53020017 บ้านงอมมด
ยังไม่ยืนยัน
16 690114 53020019 ราชประชานุเคราะห์ ๑๓
ยังไม่ยืนยัน
17 690117 53020020 น้ำพร้าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
18 690118 53020021 บ้านห้วยต้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 690120 53020022 บ้านน้ำหมัน
ยังไม่ยืนยัน
20 690121 53020023 บ้านวังหัวดอย
ยังไม่ยืนยัน
21 690122 53020024 บ้านนาต้นโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
22 690123 53020025 บ้านน้ำลี
ยังไม่ยืนยัน
23 690124 53020026 บ้านน้ำต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
24 690126 53020028 จริมอนุสรณ์1
ยังไม่ยืนยัน
25 690101 53020032 บ้านย่านดู่
ยังไม่ยืนยัน
26 690102 53020033 บ้านซําบ้อ
ยังไม่ยืนยัน
27 690097 53020036 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
28 690105 53020039 อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
ยังไม่ยืนยัน
29 690107 53020041 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3
ยังไม่ยืนยัน
30 690108 53020042 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1
ยังไม่ยืนยัน
31 690132 53020043 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2
ยังไม่ยืนยัน
32 690133 53020044 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1
ยังไม่ยืนยัน
33 690140 53020045 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
34 690161 53020048 บ้านเด่นเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
35 690175 53020050 บ้านปางเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
36 690172 53020052 ชุมชนบ้านนากล่ำ
ยังไม่ยืนยัน
37 690173 53020053 บ้านห้วยแมง
ยังไม่ยืนยัน
38 690174 53020054 บ้านน้ำไคร้
ยังไม่ยืนยัน
39 690169 53020055 บ้านนาผักฮาด
ยังไม่ยืนยัน
40 690151 53020057 บ้านห้วยคอม
ยังไม่ยืนยัน
41 690155 53020061 บ้านห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
42 690157 53020063 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
43 690158 53020064 บ้านทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
44 690159 53020065 บ้านหนองแห้ว
ยังไม่ยืนยัน
45 690146 53020070 บ้านปากปาด
ยังไม่ยืนยัน
46 690143 53020072 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47 690144 53020073 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
48 690165 53020075 บ้านห้วยมุ่น
ยังไม่ยืนยัน
49 690166 53020076 บ้านห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
50 690168 53020078 บ้านโป่งพาน
ยังไม่ยืนยัน
51 690235 53020080 ชุมชนวัดมหาธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
52 690238 53020083 บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
53 690247 53020084 บ้านนาไพร
ยังไม่ยืนยัน
54 690244 53020086 วัดโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
55 690245 53020087 บ้านนาหน่ำ
ยังไม่ยืนยัน
56 690246 53020088 วัดปากไพร
ยังไม่ยืนยัน
57 690243 53020089 บ้านไร่ตีนตก
ยังไม่ยืนยัน
58 690239 53020090 วัดวังกอง
ยังไม่ยืนยัน
59 690241 53020092 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)
ยังไม่ยืนยัน
60 690242 53020093 บ้านห้วยสูน
ยังไม่ยืนยัน
61 690232 53020096 บ้านนาแซง
ยังไม่ยืนยัน
62 690233 53020097 บ้านเดิ่น
ยังไม่ยืนยัน
63 690234 53020098 บ้านนาไร่เดียว
ยังไม่ยืนยัน
64 690278 53020100 บ้านม่วงชุม
ยังไม่ยืนยัน
65 690279 53020101 วัดนาขุม
ยังไม่ยืนยัน
66 690280 53020102 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
ยังไม่ยืนยัน
67 690289 53020103 บ้านปางคอม
ยังไม่ยืนยัน
68 690290 53020104 บ้านบ่อเบี้ย
ยังไม่ยืนยัน
69 690291 53020105 บ้านเด่นชาติ
ยังไม่ยืนยัน
70 690292 53020106 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
71 690283 53020107 บ้านน้ำแพ
ยังไม่ยืนยัน
72 690281 53020108 อนุบาลบ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
73 690282 53020109 บ้านห้วยครั่ง
ยังไม่ยืนยัน
74 690284 53020110 วัดจอมแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
75 690286 53020112 วัดวังสัมพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
76 690287 53020113 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1
ยังไม่ยืนยัน
77 690288 53020114 บ้านน้ำลัดสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน