ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5401 :  สพป.แพร่ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 390020 54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2 390023 54010002 บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
3 390024 54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
4 390001 54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
5 390004 54010005 วัดต้นไคร้
ยืนยันแล้ว
6 390005 54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
7 390008 54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
8 390061 54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
9 390037 54010010 รัฐราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
10 390038 54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
11 390033 54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
ยืนยันแล้ว
12 390025 54010015 อนุบาลแพร่
ยืนยันแล้ว
13 390019 54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
14 390052 54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
15 390051 54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
16 390046 54010021 บ้านในเวียง
ยืนยันแล้ว
17 390011 54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
18 390009 54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
19 390003 54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
20 390002 54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
ยืนยันแล้ว
21 390042 54010029 บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
22 390043 54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
23 390044 54010031 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
24 390040 54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
25 390029 54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
26 390030 54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
27 390032 54010038 บ้านสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
28 390060 54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
29 390027 54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
30 390026 54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
31 390035 54010043 บ้านร่องฟอง
ยืนยันแล้ว
32 390058 54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
33 390059 54010045 บ้านปากห้วย
ยืนยันแล้ว
34 390057 54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
35 390013 54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
ยืนยันแล้ว
36 390014 54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
37 390015 54010049 บ้านแม่แคม
ยืนยันแล้ว
38 390016 54010050 บ้านนาคูหา
ยืนยันแล้ว
39 390018 54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
40 390056 54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
41 390054 54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
42 390055 54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
43 390053 54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
ยืนยันแล้ว
44 390050 54010057 บ้านกาซ้อง
ยืนยันแล้ว
45 390047 54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
46 390048 54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
47 390049 54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
48 390106 54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
ยืนยันแล้ว
49 390107 54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
50 390136 54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
51 390137 54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
52 390138 54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
53 390123 54010068 บ้านห้วยฮ่อม
ยืนยันแล้ว
54 390116 54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
55 390117 54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
56 390118 54010071 บ้านป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
57 390119 54010072 บ้านห้วยอ้อย
ยืนยันแล้ว
58 390120 54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
59 390124 54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
60 390125 54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
61 390130 54010078 บ้านแม่กะทิง
ยืนยันแล้ว
62 390131 54010079 บ้านวังปึ้ง
ยืนยันแล้ว
63 390132 54010080 บ้านทุ่งคัวะ
ยืนยันแล้ว
64 390102 54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
ยืนยันแล้ว
65 390143 54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)
ยืนยันแล้ว
66 390114 54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
67 390115 54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
68 390113 54010086 บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
69 390112 54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
70 390110 54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
71 390109 54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
72 390108 54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
73 390103 54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
74 390104 54010093 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
75 390101 54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
ยืนยันแล้ว
76 390139 54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
77 390140 54010098 บ้านใหม่จัดสรร
ยืนยันแล้ว
78 390141 54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
ยืนยันแล้ว
79 390134 54010100 บ้านห้วยโรงนอก
ยืนยันแล้ว
80 390169 54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
81 390170 54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
82 390154 54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
83 390160 54010109 บ้านแม่แรม
ยืนยันแล้ว
84 390153 54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
85 390167 54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
86 390166 54010112 ไทยรัฐวิทยา 31
ยืนยันแล้ว
87 390183 54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
88 390158 54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
ยืนยันแล้ว
89 390159 54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์
ยืนยันแล้ว
90 390157 54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
91 390162 54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
92 390164 54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
93 390165 54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
94 390152 54010123 บ้านแม่พร้าว
ยืนยันแล้ว
95 390150 54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
96 390151 54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
97 390146 54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
98 390148 54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
99 390149 54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
100 390144 54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
101 390177 54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
102 390178 54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
ยืนยันแล้ว
103 390179 54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
104 390180 54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)
ยืนยันแล้ว
105 390181 54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
106 390182 54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
107 390171 54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)
ยืนยันแล้ว
108 390172 54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
109 390173 54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
110 390174 54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
111 390175 54010142 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
112 390176 54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
113 390294 54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
114 390295 54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
115 390297 54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
116 390299 54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
117 390300 54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
118 390293 54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
ยืนยันแล้ว
119 390298 54010151 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
120 390292 54010152 บ้านหนองม่วงไข่
ยืนยันแล้ว