ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5402 :  สพป.แพร่ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 390223 54020001 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2 390224 54020002 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
3 390225 54020003 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
4 390226 54020004 อิมอรัญ
ยืนยันแล้ว
5 390208 54020005 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
6 390209 54020006 ปากจอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
7 390210 54020007 บ้านวังเลียง
ยืนยันแล้ว
8 390211 54020008 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
9 390213 54020010 ประชารัฐวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
10 390203 54020011 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
11 390204 54020012 บ้านค้างตะนะวิทยา
ยืนยันแล้ว
12 390200 54020013 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
13 390198 54020014 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
14 390194 54020015 บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
15 390196 54020017 อนุสรณ์รัฐประชา
ยืนยันแล้ว
16 390197 54020018 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
17 390192 54020019 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
18 390193 54020020 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
19 390214 54020021 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
20 390217 54020024 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
21 390199 54020025 บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
ยืนยันแล้ว
22 390218 54020026 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
23 390219 54020027 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
24 390220 54020028 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
25 390222 54020029 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
26 390190 54020030 รักเมืองไทย 2
ยืนยันแล้ว
27 390191 54020031 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
28 390186 54020032 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
29 390187 54020033 บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
30 390188 54020034 บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
31 390184 54020036 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ยืนยันแล้ว
32 390201 54020038 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
33 390202 54020039 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
34 390205 54020040 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
35 390207 54020042 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
ยืนยันแล้ว
36 390081 54020043 ดอนมูลวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
37 390084 54020046 บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
38 390086 54020047 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
39 390098 54020050 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
40 390099 54020051 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
41 390100 54020052 ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
42 390065 54020053 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
ยืนยันแล้ว
43 390066 54020054 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
44 390079 54020055 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
45 390078 54020056 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
46 390070 54020057 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
47 390071 54020058 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
48 390064 54020059 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
49 390062 54020060 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
50 390063 54020061 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
ยืนยันแล้ว
51 390085 54020062 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
52 390090 54020063 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)
ยืนยันแล้ว
53 390091 54020064 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
54 390092 54020065 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
55 390093 54020066 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
56 390080 54020067 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
57 390075 54020069 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
58 390076 54020070 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
59 390074 54020071 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
60 390089 54020072 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
ยืนยันแล้ว
61 390088 54020073 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
62 390067 54020075 สูงเม่นวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
63 390068 54020076 วัดสร่างโศก
ยืนยันแล้ว
64 390069 54020077 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
65 390072 54020078 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
66 390095 54020079 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
67 390073 54020080 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
68 390094 54020081 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
69 390283 54020083 บ้านห้วยกูด
ยืนยันแล้ว
70 390284 54020084 เด่นทัพชัย
ยืนยันแล้ว
71 390285 54020085 เด่นไชยประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
72 390288 54020086 บ้านน้ำโค้ง
ยืนยันแล้ว
73 390278 54020087 บ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
74 390279 54020088 บ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
75 390280 54020089 บ้านปางเคาะ
ยืนยันแล้ว
76 390281 54020090 บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
77 390282 54020091 บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
78 390286 54020092 บ้านเด่นชุมพล
ยืนยันแล้ว
79 390287 54020093 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
80 390290 54020094 บ้านแม่ยุ้น
ยืนยันแล้ว
81 390291 54020095 บ้านสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
82 390272 54020096 บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
83 390273 54020097 บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
84 390274 54020098 บ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล)
ยืนยันแล้ว
85 390275 54020100 บ้านห้วยลากปืน
ยืนยันแล้ว
86 390276 54020101 บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
87 390254 54020102 บ้านแม่แปง
ยืนยันแล้ว
88 390268 54020103 บ้านนาปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
89 390269 54020104 บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
90 390270 54020105 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
ยืนยันแล้ว
91 390271 54020106 บ้านไร่หลวง
ยืนยันแล้ว
92 390267 54020107 บ้านนาพูน
ยืนยันแล้ว
93 390232 54020108 บ้านป่าสักปางไม้
ยืนยันแล้ว
94 390233 54020109 บ้านแม่กระต๋อม
ยืนยันแล้ว
95 390238 54020110 บ้านสองแคว
ยืนยันแล้ว
96 390244 54020112 บ้านค้างใจ
ยืนยันแล้ว
97 390245 54020113 บ้านแม่สิน
ยืนยันแล้ว
98 390246 54020114 บ้านสบป้าก
ยืนยันแล้ว
99 390229 54020115 บ้านสลก
ยืนยันแล้ว
100 390247 54020116 บ้านแช่ฟ้า
ยืนยันแล้ว
101 390243 54020118 บ้านแม่บงเหนือ
ยืนยันแล้ว
102 390240 54020119 ชุมชนบ้านแม่ป้าก
ยืนยันแล้ว
103 390241 54020120 บ้านแม่จอก
ยืนยันแล้ว
104 390242 54020121 บ้านแม่บงใต้
ยืนยันแล้ว
105 390256 54020122 บ้านวังขอนป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
106 390257 54020123 บ้านวังกวาง
ยืนยันแล้ว
107 390258 54020124 บ้านค้างปินใจ
ยืนยันแล้ว
108 390259 54020125 บ้านค้างคำปัน
ยืนยันแล้ว
109 390260 54020126 บ้านขุนห้วย
ยืนยันแล้ว
110 390265 54020128 บ้านปางมะโอ
ยืนยันแล้ว
111 390266 54020129 สวนป่าแม่สรอย
ยืนยันแล้ว
112 390261 54020130 บ้านแม่แฮด
ยืนยันแล้ว
113 390262 54020131 บ้านแม่ตื้ด
ยืนยันแล้ว
114 390263 54020132 บ้านป่าคาป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
115 390264 54020133 บ้านปางไฮ
ยืนยันแล้ว
116 390249 54020134 บ้านวังชิ้น
ยืนยันแล้ว
117 390250 54020135 บ้านวังเบอะ
ยืนยันแล้ว
118 390251 54020136 บ้านวังแฟน
ยืนยันแล้ว
119 390252 54020137 บ้านป่ายุบ
ยืนยันแล้ว
120 390253 54020138 บ้านหาดรั่ว
ยืนยันแล้ว
121 390227 54020140 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
122 390228 54020141 บ้านนาใหม่
ยืนยันแล้ว
123 390237 54020142 บ้านแพะทุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
124 390235 54020143 บ้านแม่ขมิง
ยืนยันแล้ว
125 390234 54020145 บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
126 390231 54020146 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
ยืนยันแล้ว