ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5402 :  สพป.แพร่ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 390223 54020001 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
2 390224 54020002 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
3 390225 54020003 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
4 390226 54020004 อิมอรัญ
ยังไม่ยืนยัน
5 390208 54020005 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
6 390209 54020006 ปากจอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7 390210 54020007 บ้านวังเลียง
ยังไม่ยืนยัน
8 390211 54020008 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
9 390213 54020010 ประชารัฐวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
10 390203 54020011 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
11 390204 54020012 บ้านค้างตะนะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 390200 54020013 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
13 390198 54020014 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
14 390194 54020015 บ้านบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
15 390196 54020017 อนุสรณ์รัฐประชา
ยังไม่ยืนยัน
16 390197 54020018 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
17 390192 54020019 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
18 390193 54020020 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
19 390214 54020021 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยังไม่ยืนยัน
20 390217 54020024 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
21 390199 54020025 บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
ยังไม่ยืนยัน
22 390218 54020026 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
23 390219 54020027 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
24 390220 54020028 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
25 390222 54020029 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
26 390190 54020030 รักเมืองไทย 2
ยังไม่ยืนยัน
27 390191 54020031 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
28 390186 54020032 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
29 390187 54020033 บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
30 390188 54020034 บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
31 390184 54020036 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ยังไม่ยืนยัน
32 390201 54020038 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
33 390202 54020039 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
34 390205 54020040 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
35 390207 54020042 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
ยังไม่ยืนยัน
36 390081 54020043 ดอนมูลวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
37 390084 54020046 บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
38 390086 54020047 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
39 390098 54020050 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
40 390099 54020051 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
41 390100 54020052 ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
42 390065 54020053 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
43 390066 54020054 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
44 390079 54020055 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
45 390078 54020056 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
46 390070 54020057 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
47 390071 54020058 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
48 390064 54020059 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
49 390062 54020060 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
50 390063 54020061 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
ยังไม่ยืนยัน
51 390085 54020062 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
52 390090 54020063 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
53 390091 54020064 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
54 390092 54020065 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
55 390093 54020066 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
ยังไม่ยืนยัน
56 390080 54020067 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
57 390075 54020069 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
58 390076 54020070 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
59 390074 54020071 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
60 390089 54020072 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
61 390088 54020073 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
62 390067 54020075 สูงเม่นวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
63 390068 54020076 วัดสร่างโศก
ยังไม่ยืนยัน
64 390069 54020077 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
65 390072 54020078 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
66 390095 54020079 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
67 390073 54020080 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
ยังไม่ยืนยัน
68 390094 54020081 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
69 390283 54020083 บ้านห้วยกูด
ยังไม่ยืนยัน
70 390284 54020084 เด่นทัพชัย
ยังไม่ยืนยัน
71 390285 54020085 เด่นไชยประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
72 390288 54020086 บ้านน้ำโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
73 390278 54020087 บ้านบ่อแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
74 390279 54020088 บ้านป่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
75 390280 54020089 บ้านปางเคาะ
ยังไม่ยืนยัน
76 390281 54020090 บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
77 390282 54020091 บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
78 390286 54020092 บ้านเด่นชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
79 390287 54020093 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
80 390290 54020094 บ้านแม่ยุ้น
ยังไม่ยืนยัน
81 390291 54020095 บ้านสวนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
82 390272 54020096 บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
83 390273 54020097 บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
84 390274 54020098 บ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
85 390275 54020100 บ้านห้วยลากปืน
ยังไม่ยืนยัน
86 390276 54020101 บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
87 390254 54020102 บ้านแม่แปง
ยังไม่ยืนยัน
88 390268 54020103 บ้านนาปลากั้ง
ยังไม่ยืนยัน
89 390269 54020104 บ้านวังลึก
ยังไม่ยืนยัน
90 390270 54020105 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
ยังไม่ยืนยัน
91 390271 54020106 บ้านไร่หลวง
ยังไม่ยืนยัน
92 390267 54020107 บ้านนาพูน
ยังไม่ยืนยัน
93 390232 54020108 บ้านป่าสักปางไม้
ยังไม่ยืนยัน
94 390233 54020109 บ้านแม่กระต๋อม
ยังไม่ยืนยัน
95 390238 54020110 บ้านสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
96 390244 54020112 บ้านค้างใจ
ยังไม่ยืนยัน
97 390245 54020113 บ้านแม่สิน
ยังไม่ยืนยัน
98 390246 54020114 บ้านสบป้าก
ยังไม่ยืนยัน
99 390229 54020115 บ้านสลก
ยังไม่ยืนยัน
100 390247 54020116 บ้านแช่ฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
101 390243 54020118 บ้านแม่บงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
102 390240 54020119 ชุมชนบ้านแม่ป้าก
ยังไม่ยืนยัน
103 390241 54020120 บ้านแม่จอก
ยังไม่ยืนยัน
104 390242 54020121 บ้านแม่บงใต้
ยังไม่ยืนยัน
105 390256 54020122 บ้านวังขอนป่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
106 390257 54020123 บ้านวังกวาง
ยังไม่ยืนยัน
107 390258 54020124 บ้านค้างปินใจ
ยังไม่ยืนยัน
108 390259 54020125 บ้านค้างคำปัน
ยังไม่ยืนยัน
109 390260 54020126 บ้านขุนห้วย
ยังไม่ยืนยัน
110 390265 54020128 บ้านปางมะโอ
ยังไม่ยืนยัน
111 390266 54020129 สวนป่าแม่สรอย
ยังไม่ยืนยัน
112 390261 54020130 บ้านแม่แฮด
ยังไม่ยืนยัน
113 390262 54020131 บ้านแม่ตื้ด
ยังไม่ยืนยัน
114 390263 54020132 บ้านป่าคาป่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
115 390264 54020133 บ้านปางไฮ
ยังไม่ยืนยัน
116 390249 54020134 บ้านวังชิ้น
ยังไม่ยืนยัน
117 390250 54020135 บ้านวังเบอะ
ยังไม่ยืนยัน
118 390251 54020136 บ้านวังแฟน
ยังไม่ยืนยัน
119 390252 54020137 บ้านป่ายุบ
ยังไม่ยืนยัน
120 390253 54020138 บ้านหาดรั่ว
ยังไม่ยืนยัน
121 390227 54020140 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
122 390228 54020141 บ้านนาใหม่
ยังไม่ยืนยัน
123 390237 54020142 บ้านแพะทุ่งเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
124 390235 54020143 บ้านแม่ขมิง
ยังไม่ยืนยัน
125 390234 54020145 บ้านม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
126 390231 54020146 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
ยังไม่ยืนยัน