ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5501 :  สพป.น่าน เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 250005 55010001 บ้านนาผา
ยืนยันแล้ว
2 250006 55010002 บ้านน้ำครกใหม่
ยืนยันแล้ว
3 250009 55010004 บ้านธงหลวง
ยืนยันแล้ว
4 250020 55010006 บ้านไชยสถาน
ยืนยันแล้ว
5 250024 55010007 บ้านศรีเกิด
ยืนยันแล้ว
6 250003 55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้
ยืนยันแล้ว
7 250026 55010011 บ้านถืมตอง
ยืนยันแล้ว
8 250012 55010013 บ้านซาวหลวง
ยืนยันแล้ว
9 250014 55010014 บ้านนวราษฎร์
ยืนยันแล้ว
10 250015 55010015 บ้านนาซาว
ยืนยันแล้ว
11 250019 55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
12 250002 55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ยืนยันแล้ว
13 250007 55010018 ราชานุบาล
ยืนยันแล้ว
14 250038 55010019 บ้านวังหมอ
ยืนยันแล้ว
15 250039 55010020 บ้านสะละภูเวียง
ยืนยันแล้ว
16 250041 55010022 บ้านสันติภาพ
ยืนยันแล้ว
17 250042 55010023 บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
18 250034 55010024 บ้านน้ำงาว
ยืนยันแล้ว
19 250035 55010025 บ้านผาขวาง
ยืนยันแล้ว
20 250036 55010026 บ้านผาตูบ
ยังไม่ยืนยัน
21 250037 55010027 บ้านผาสิงห์
ยืนยันแล้ว
22 250025 55010028 บ้านศรีนาป่าน
ยืนยันแล้ว
23 250031 55010029 บ้านห้วยมอญ
ยืนยันแล้ว
24 250023 55010030 บ้านเรือง
ยืนยันแล้ว
25 250021 55010031 บ้านดอนเฟือง
ยืนยันแล้ว
26 250018 55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
27 250016 55010033 บ้านบ่อสวก
ยืนยันแล้ว
28 250017 55010034 บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
29 250013 55010035 บ้านต้าม
ยืนยันแล้ว
30 250011 55010036 บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
31 250027 55010037 บ้านน้ำโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
32 250033 55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
ยืนยันแล้ว
33 250029 55010039 บ้านสะเนียน
ยืนยันแล้ว
34 250030 55010040 บ้านสองแคว
ยืนยันแล้ว
35 250032 55010041 บ้านปางเป๋ย
ยืนยันแล้ว
36 250043 55010042 บ้านกาใส
ยืนยันแล้ว
37 250044 55010043 บ้านวังตาว
ยืนยันแล้ว
38 250045 55010044 บ้านห้วยปุก
ยืนยันแล้ว
39 250046 55010045 บ้านห้วยเฮือ
ยืนยันแล้ว
40 250047 55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
ยืนยันแล้ว
41 250048 55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา
ยืนยันแล้ว
42 250302 55010048 บ้านน้ำปาย
ยืนยันแล้ว
43 250303 55010049 บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
44 250305 55010051 บ้านน้ำปูน
ยืนยันแล้ว
45 250306 55010052 บ้านน้ำพาง
ยืนยันแล้ว
46 250310 55010056 มิตรมวลชน 3
ยืนยันแล้ว
47 250311 55010057 บ้านร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
48 250301 55010058 บ้านน้ำตวง
ยืนยันแล้ว
49 250290 55010059 บ้านตอง
ยืนยันแล้ว
50 250291 55010060 บ้านก้อ
ยืนยันแล้ว
51 250293 55010061 บ้านแคว้ง
ยืนยันแล้ว
52 250294 55010063 บ้านพรหม
ยืนยันแล้ว
53 250295 55010064 ชุมชนบ้านนาคา
ยืนยันแล้ว
54 250300 55010065 บ้านกิ่วน้ำ
ยืนยันแล้ว
55 250297 55010068 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
56 250316 55010071 บ้านพี้ใต้
ยืนยันแล้ว
57 250317 55010072 บ้านพี้เหนือ
ยืนยันแล้ว
58 250320 55010073 บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
59 250319 55010076 บ้านฟ้า
ยืนยันแล้ว
60 250314 55010077 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
61 250315 55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
62 250322 55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ยืนยันแล้ว
63 250312 55010080 ชุมชนบ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
64 250119 55010082 บ้านน้ำหิน
ยืนยันแล้ว
65 250120 55010083 บ้านเชียงของ
ยืนยันแล้ว
66 250126 55010084 บ้านห้วยเลา
ยืนยันแล้ว
67 250116 55010085 บ้านนาหล่าย
ยืนยันแล้ว
68 250117 55010086 บ้านบุ้ง
ยืนยันแล้ว
69 250114 55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
70 250115 55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง
ยืนยันแล้ว
71 250134 55010089 บ้านพืชเจริญ
ยืนยันแล้ว
72 250135 55010090 บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
73 250137 55010092 บ้านเปา
ยืนยันแล้ว
74 250138 55010093 ชุมชนบ้านอ้อย
ยืนยันแล้ว
75 250139 55010094 บ้านนาไค้
ยืนยันแล้ว
76 250143 55010095 บ้านทัพม่าน
ยืนยันแล้ว
77 250121 55010096 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
78 250122 55010097 บ้านหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
79 250124 55010099 บ้านน้ำหก
ยืนยันแล้ว
80 250125 55010100 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
81 250127 55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
ยืนยันแล้ว
82 250129 55010103 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
83 250130 55010104 บ้านสถาน
ยืนยันแล้ว
84 250131 55010105 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
85 250132 55010106 บ้านน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
86 250140 55010108 บ้านสันทะ
ยืนยันแล้ว
87 250144 55010109 บ้านเชตวัน
ยืนยันแล้ว
88 250141 55010110 บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
89 250142 55010111 บ้านห้วยจอย
ยืนยันแล้ว
90 250145 55010112 บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
91 250146 55010113 ประกิตเวชศักดิ์
ยืนยันแล้ว
92 250049 55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
93 250050 55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
ยืนยันแล้ว
94 250051 55010116 บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
95 250062 55010119 บ้านขึ่งงามมงคล
ยืนยันแล้ว
96 250063 55010120 บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
97 250103 55010121 บ้านหลับมืนพรวน
ยืนยันแล้ว
98 250056 55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
99 250057 55010123 บ้านปางสา
ยืนยันแล้ว
100 250059 55010124 บ้านนาเคียน
ยืนยันแล้ว
101 250060 55010125 บ้านครกคำ
ยืนยันแล้ว
102 250058 55010126 บ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
103 250055 55010127 บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
104 250054 55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
105 250069 55010129 ทุ่งศรีทอง
ยืนยันแล้ว
106 250070 55010130 ศรีนาชื่น
ยืนยันแล้ว
107 250100 55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม
ยืนยันแล้ว
108 250101 55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
109 250104 55010133 บ้านนาเหลืองใน
ยืนยันแล้ว
110 250067 55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ยืนยันแล้ว
111 250068 55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
ยืนยันแล้ว
112 250071 55010136 บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
113 250099 55010137 บ้านสาลี่
ยืนยันแล้ว
114 250097 55010138 บ้านน้ำมวบ
ยืนยันแล้ว
115 250073 55010140 บ้านแม่ขะนิง
ยืนยันแล้ว
116 250074 55010141 ภูเค็งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
117 250077 55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ
ยืนยันแล้ว
118 250075 55010143 ไตรธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
119 250083 55010144 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
120 250079 55010146 บ้านวัวแดง
ยืนยันแล้ว
121 250087 55010147 บ้านสาคร
ยืนยันแล้ว
122 250088 55010148 บ้านท่ามงคล
ยืนยันแล้ว
123 250089 55010149 บ้านจะเข้ภูหอม
ยืนยันแล้ว
124 250090 55010150 บ้านไพรอุดม
ยืนยันแล้ว
125 250112 55010151 บ้านฮากฮาน
ยืนยันแล้ว
126 250113 55010152 บ้านบ่อหอย
ยืนยันแล้ว
127 250108 55010153 บ้านสะเลียม
ยืนยันแล้ว
128 250109 55010154 บ้านห้วยหลอด
ยืนยันแล้ว
129 250110 55010155 บ้านป่าหุ่ง
ยืนยันแล้ว
130 250111 55010156 บ้านนาก้า
ยืนยันแล้ว
131 250065 55010158 บ้านสาลีก
ยืนยันแล้ว
132 250061 55010159 ชุมชนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
133 250093 55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
134 250098 55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่
ยืนยันแล้ว
135 250095 55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
136 250096 55010163 บ้านนาสา
ยืนยันแล้ว
137 250091 55010164 บ้านไหล่น่าน
ยืนยันแล้ว
138 250094 55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
139 250107 55010167 บ้านชมพู
ยืนยันแล้ว
140 250066 55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
ยืนยันแล้ว
141 250105 55010169 บ้านฝั่งหมิ่น
ยืนยันแล้ว
142 250106 55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น
ยืนยันแล้ว
143 250086 55010171 บ้านพะเยา
ยืนยันแล้ว
144 250084 55010172 บ้านอ่ายนาผา
ยืนยันแล้ว
145 250085 55010173 บ้านนาไลย
ยืนยันแล้ว
146 250078 55010174 บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
147 250329 55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง
ยืนยันแล้ว
148 250330 55010176 บ้านค้างอ้อย
ยืนยันแล้ว
149 250331 55010177 บ้านน้ำเลา
ยืนยันแล้ว
150 250332 55010178 บ้านห้วยนาย
ยืนยันแล้ว
151 250327 55010180 บ้านคำเรือง
ยืนยันแล้ว
152 250328 55010181 บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
153 250325 55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
154 250326 55010183 บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
155 250335 55010184 บ้านปิงใน
ยืนยันแล้ว
156 250336 55010185 บ้านปิงหลวง
ยืนยันแล้ว
157 250337 55010186 บ้านน้ำแพะ
ยืนยันแล้ว
158 250338 55010187 บ้านน้ำลี
ยืนยันแล้ว
159 250339 55010188 บ้านน้ำเคิม
ยืนยันแล้ว
160 250340 55010189 บ้านนาคา
ยืนยันแล้ว
161 250341 55010190 อนุบาลเมืองลี
ยืนยันแล้ว
162 250342 55010191 บ้านน้ำอูน
ยืนยันแล้ว
163 250347 55010192 บ้านโป่งคำ
ยืนยันแล้ว
164 250350 55010194 บ้านดู่พงษ์
ยืนยันแล้ว
165 250345 55010195 บ้านสบยาง
ยืนยันแล้ว
166 250346 55010196 บ้านป่าอ้อย
ยืนยันแล้ว
167 250343 55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
168 250351 55010198 บ้านป่าแดด
ยืนยันแล้ว
169 250352 55010199 บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
170 250353 55010200 บ้านห้วยแฮ้ว
ยืนยันแล้ว
171 250354 55010201 บ้านศรีนาม่าน
ยืนยันแล้ว
172 250355 55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา
ยืนยันแล้ว
173 250356 55010203 บ้านดอนไพรวัลย์
ยืนยันแล้ว
174 250357 55010204 บ้านปางช้าง
ยืนยันแล้ว
175 250424 55010206 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
176 250425 55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
ยืนยันแล้ว
177 250423 55010208 บ้านม่วงใหม่
ยืนยันแล้ว
178 250422 55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
ยืนยันแล้ว
179 250399 55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน
ยืนยันแล้ว
180 250400 55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
ยืนยันแล้ว
181 250401 55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ
ยืนยันแล้ว
182 250405 55010216 บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
183 250408 55010217 บ้านฝายแก้ว
ยืนยันแล้ว
184 250410 55010218 บ้านห้วยคำ
ยืนยันแล้ว
185 250411 55010219 บ้านห้วยไฮ
ยืนยันแล้ว
186 250402 55010220 บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
187 250412 55010221 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
188 250419 55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
189 250403 55010224 บ้านม่วงตึ๊ด
ยืนยันแล้ว
190 250415 55010226 บ้านเมืองจัง
ยืนยันแล้ว
191 250417 55010228 บ้านหาดเค็ด
ยืนยันแล้ว