ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5501 :  สพป.น่าน เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 250005 55010001 บ้านนาผา
ยังไม่ยืนยัน
2 250006 55010002 บ้านน้ำครกใหม่
ยังไม่ยืนยัน
3 250009 55010004 บ้านธงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
4 250020 55010006 บ้านไชยสถาน
ยังไม่ยืนยัน
5 250024 55010007 บ้านศรีเกิด
ยังไม่ยืนยัน
6 250003 55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
7 250026 55010011 บ้านถืมตอง
ยังไม่ยืนยัน
8 250012 55010013 บ้านซาวหลวง
ยังไม่ยืนยัน
9 250014 55010014 บ้านนวราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
10 250015 55010015 บ้านนาซาว
ยังไม่ยืนยัน
11 250019 55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 250002 55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ยังไม่ยืนยัน
13 250007 55010018 ราชานุบาล
ยังไม่ยืนยัน
14 250038 55010019 บ้านวังหมอ
ยังไม่ยืนยัน
15 250039 55010020 บ้านสะละภูเวียง
ยังไม่ยืนยัน
16 250041 55010022 บ้านสันติภาพ
ยังไม่ยืนยัน
17 250042 55010023 บ้านทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
18 250034 55010024 บ้านน้ำงาว
ยังไม่ยืนยัน
19 250035 55010025 บ้านผาขวาง
ยังไม่ยืนยัน
20 250036 55010026 บ้านผาตูบ
ยังไม่ยืนยัน
21 250037 55010027 บ้านผาสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
22 250025 55010028 บ้านศรีนาป่าน
ยังไม่ยืนยัน
23 250031 55010029 บ้านห้วยมอญ
ยังไม่ยืนยัน
24 250023 55010030 บ้านเรือง
ยังไม่ยืนยัน
25 250021 55010031 บ้านดอนเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
26 250018 55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
27 250016 55010033 บ้านบ่อสวก
ยังไม่ยืนยัน
28 250017 55010034 บ้านป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
29 250013 55010035 บ้านต้าม
ยังไม่ยืนยัน
30 250011 55010036 บ้านเชียงยืน
ยังไม่ยืนยัน
31 250027 55010037 บ้านน้ำโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
32 250033 55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
ยังไม่ยืนยัน
33 250029 55010039 บ้านสะเนียน
ยังไม่ยืนยัน
34 250030 55010040 บ้านสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
35 250032 55010041 บ้านปางเป๋ย
ยังไม่ยืนยัน
36 250043 55010042 บ้านกาใส
ยังไม่ยืนยัน
37 250044 55010043 บ้านวังตาว
ยังไม่ยืนยัน
38 250045 55010044 บ้านห้วยปุก
ยังไม่ยืนยัน
39 250046 55010045 บ้านห้วยเฮือ
ยังไม่ยืนยัน
40 250047 55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
ยังไม่ยืนยัน
41 250048 55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา
ยังไม่ยืนยัน
42 250302 55010048 บ้านน้ำปาย
ยังไม่ยืนยัน
43 250303 55010049 บ้านป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
44 250305 55010051 บ้านน้ำปูน
ยังไม่ยืนยัน
45 250306 55010052 บ้านน้ำพาง
ยังไม่ยืนยัน
46 250310 55010056 มิตรมวลชน 3
ยังไม่ยืนยัน
47 250311 55010057 บ้านร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
48 250301 55010058 บ้านน้ำตวง
ยังไม่ยืนยัน
49 250290 55010059 บ้านตอง
ยังไม่ยืนยัน
50 250291 55010060 บ้านก้อ
ยังไม่ยืนยัน
51 250293 55010061 บ้านแคว้ง
ยังไม่ยืนยัน
52 250294 55010063 บ้านพรหม
ยังไม่ยืนยัน
53 250295 55010064 ชุมชนบ้านนาคา
ยังไม่ยืนยัน
54 250300 55010065 บ้านกิ่วน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
55 250297 55010068 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
56 250316 55010071 บ้านพี้ใต้
ยังไม่ยืนยัน
57 250317 55010072 บ้านพี้เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
58 250320 55010073 บ้านเป้า
ยังไม่ยืนยัน
59 250319 55010076 บ้านฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
60 250314 55010077 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
61 250315 55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
62 250322 55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
63 250312 55010080 ชุมชนบ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
64 250119 55010082 บ้านน้ำหิน
ยังไม่ยืนยัน
65 250120 55010083 บ้านเชียงของ
ยังไม่ยืนยัน
66 250126 55010084 บ้านห้วยเลา
ยังไม่ยืนยัน
67 250116 55010085 บ้านนาหล่าย
ยังไม่ยืนยัน
68 250117 55010086 บ้านบุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
69 250114 55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
70 250115 55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง
ยังไม่ยืนยัน
71 250134 55010089 บ้านพืชเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
72 250135 55010090 บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
73 250137 55010092 บ้านเปา
ยังไม่ยืนยัน
74 250138 55010093 ชุมชนบ้านอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
75 250139 55010094 บ้านนาไค้
ยังไม่ยืนยัน
76 250143 55010095 บ้านทัพม่าน
ยังไม่ยืนยัน
77 250121 55010096 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
78 250122 55010097 บ้านหัวเมือง
ยังไม่ยืนยัน
79 250124 55010099 บ้านน้ำหก
ยังไม่ยืนยัน
80 250125 55010100 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
81 250127 55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
ยังไม่ยืนยัน
82 250129 55010103 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
83 250130 55010104 บ้านสถาน
ยังไม่ยืนยัน
84 250131 55010105 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
85 250132 55010106 บ้านน้ำลัด
ยังไม่ยืนยัน
86 250140 55010108 บ้านสันทะ
ยังไม่ยืนยัน
87 250144 55010109 บ้านเชตวัน
ยังไม่ยืนยัน
88 250141 55010110 บ้านห้วยส้ม
ยังไม่ยืนยัน
89 250142 55010111 บ้านห้วยจอย
ยังไม่ยืนยัน
90 250145 55010112 บ้านส้าน
ยังไม่ยืนยัน
91 250146 55010113 ประกิตเวชศักดิ์
ยังไม่ยืนยัน
92 250049 55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
93 250050 55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
ยังไม่ยืนยัน
94 250051 55010116 บ้านดอนไชย
ยังไม่ยืนยัน
95 250062 55010119 บ้านขึ่งงามมงคล
ยังไม่ยืนยัน
96 250063 55010120 บ้านท่าลี่
ยังไม่ยืนยัน
97 250103 55010121 บ้านหลับมืนพรวน
ยังไม่ยืนยัน
98 250056 55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
99 250057 55010123 บ้านปางสา
ยังไม่ยืนยัน
100 250059 55010124 บ้านนาเคียน
ยังไม่ยืนยัน
101 250060 55010125 บ้านครกคำ
ยังไม่ยืนยัน
102 250058 55010126 บ้านนากอก
ยังไม่ยืนยัน
103 250055 55010127 บ้านป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
104 250054 55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
ยังไม่ยืนยัน
105 250069 55010129 ทุ่งศรีทอง
ยังไม่ยืนยัน
106 250070 55010130 ศรีนาชื่น
ยังไม่ยืนยัน
107 250100 55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม
ยังไม่ยืนยัน
108 250101 55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
109 250104 55010133 บ้านนาเหลืองใน
ยังไม่ยืนยัน
110 250067 55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ยังไม่ยืนยัน
111 250068 55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
ยังไม่ยืนยัน
112 250071 55010136 บ้านวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
113 250099 55010137 บ้านสาลี่
ยังไม่ยืนยัน
114 250097 55010138 บ้านน้ำมวบ
ยังไม่ยืนยัน
115 250073 55010140 บ้านแม่ขะนิง
ยังไม่ยืนยัน
116 250074 55010141 ภูเค็งพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
117 250077 55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ
ยังไม่ยืนยัน
118 250075 55010143 ไตรธารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
119 250083 55010144 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
120 250079 55010146 บ้านวัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
121 250087 55010147 บ้านสาคร
ยังไม่ยืนยัน
122 250088 55010148 บ้านท่ามงคล
ยังไม่ยืนยัน
123 250089 55010149 บ้านจะเข้ภูหอม
ยังไม่ยืนยัน
124 250090 55010150 บ้านไพรอุดม
ยังไม่ยืนยัน
125 250112 55010151 บ้านฮากฮาน
ยังไม่ยืนยัน
126 250113 55010152 บ้านบ่อหอย
ยังไม่ยืนยัน
127 250108 55010153 บ้านสะเลียม
ยังไม่ยืนยัน
128 250109 55010154 บ้านห้วยหลอด
ยังไม่ยืนยัน
129 250110 55010155 บ้านป่าหุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
130 250111 55010156 บ้านนาก้า
ยังไม่ยืนยัน
131 250065 55010158 บ้านสาลีก
ยังไม่ยืนยัน
132 250061 55010159 ชุมชนบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
133 250093 55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
134 250098 55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่
ยังไม่ยืนยัน
135 250095 55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
136 250096 55010163 บ้านนาสา
ยังไม่ยืนยัน
137 250091 55010164 บ้านไหล่น่าน
ยังไม่ยืนยัน
138 250094 55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
139 250107 55010167 บ้านชมพู
ยังไม่ยืนยัน
140 250066 55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
141 250105 55010169 บ้านฝั่งหมิ่น
ยังไม่ยืนยัน
142 250106 55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น
ยังไม่ยืนยัน
143 250086 55010171 บ้านพะเยา
ยังไม่ยืนยัน
144 250084 55010172 บ้านอ่ายนาผา
ยังไม่ยืนยัน
145 250085 55010173 บ้านนาไลย
ยังไม่ยืนยัน
146 250078 55010174 บ้านปงสนุก
ยังไม่ยืนยัน
147 250329 55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง
ยังไม่ยืนยัน
148 250330 55010176 บ้านค้างอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
149 250331 55010177 บ้านน้ำเลา
ยังไม่ยืนยัน
150 250332 55010178 บ้านห้วยนาย
ยังไม่ยืนยัน
151 250327 55010180 บ้านคำเรือง
ยังไม่ยืนยัน
152 250328 55010181 บ้านนาบอน
ยังไม่ยืนยัน
153 250325 55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
154 250326 55010183 บ้านนายาง
ยังไม่ยืนยัน
155 250335 55010184 บ้านปิงใน
ยังไม่ยืนยัน
156 250336 55010185 บ้านปิงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
157 250337 55010186 บ้านน้ำแพะ
ยังไม่ยืนยัน
158 250338 55010187 บ้านน้ำลี
ยังไม่ยืนยัน
159 250339 55010188 บ้านน้ำเคิม
ยังไม่ยืนยัน
160 250340 55010189 บ้านนาคา
ยังไม่ยืนยัน
161 250341 55010190 อนุบาลเมืองลี
ยังไม่ยืนยัน
162 250342 55010191 บ้านน้ำอูน
ยังไม่ยืนยัน
163 250347 55010192 บ้านโป่งคำ
ยังไม่ยืนยัน
164 250350 55010194 บ้านดู่พงษ์
ยังไม่ยืนยัน
165 250345 55010195 บ้านสบยาง
ยังไม่ยืนยัน
166 250346 55010196 บ้านป่าอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
167 250343 55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
168 250351 55010198 บ้านป่าแดด
ยังไม่ยืนยัน
169 250352 55010199 บ้านศรีบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
170 250353 55010200 บ้านห้วยแฮ้ว
ยังไม่ยืนยัน
171 250354 55010201 บ้านศรีนาม่าน
ยังไม่ยืนยัน
172 250355 55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
173 250356 55010203 บ้านดอนไพรวัลย์
ยังไม่ยืนยัน
174 250357 55010204 บ้านปางช้าง
ยังไม่ยืนยัน
175 250424 55010206 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
176 250425 55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
ยังไม่ยืนยัน
177 250423 55010208 บ้านม่วงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
178 250422 55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
ยังไม่ยืนยัน
179 250399 55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน
ยังไม่ยืนยัน
180 250400 55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
ยังไม่ยืนยัน
181 250401 55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
182 250405 55010216 บ้านทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
183 250408 55010217 บ้านฝายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
184 250410 55010218 บ้านห้วยคำ
ยังไม่ยืนยัน
185 250411 55010219 บ้านห้วยไฮ
ยังไม่ยืนยัน
186 250402 55010220 บ้านป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
187 250412 55010221 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
ยังไม่ยืนยัน
188 250419 55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
189 250403 55010224 บ้านม่วงตึ๊ด
ยังไม่ยืนยัน
190 250415 55010226 บ้านเมืองจัง
ยังไม่ยืนยัน
191 250417 55010228 บ้านหาดเค็ด
ยังไม่ยืนยัน