ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5502 :  สพป.น่าน เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 250229 55020001 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
ยังไม่ยืนยัน
2 250225 55020002 บ้านพาน
ยังไม่ยืนยัน
3 250228 55020003 บ้านดอนมูล (แงง)
ยังไม่ยืนยัน
4 250227 55020004 บ้านนาก้อ
ยังไม่ยืนยัน
5 250226 55020005 บ้านปงสนุก
ยังไม่ยืนยัน
6 250230 55020006 บ้านนาวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
7 250207 55020007 บ้านเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
8 250203 55020008 บ้านแดนพนา
ยังไม่ยืนยัน
9 250206 55020009 บ้านหนาด
ยังไม่ยืนยัน
10 250204 55020010 ศรีสระวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
11 250205 55020011 บ้านห้วยท่าง
ยังไม่ยืนยัน
12 250199 55020012 บ้านป่าลาน
ยังไม่ยืนยัน
13 250196 55020013 บ้านปรางค์
ยังไม่ยืนยัน
14 250197 55020014 บ้านร้อง
ยังไม่ยืนยัน
15 250200 55020015 บ้านขอน
ยังไม่ยืนยัน
16 250198 55020016 บ้านป่าหัด
ยังไม่ยืนยัน
17 250242 55020017 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)
ยังไม่ยืนยัน
18 250243 55020018 สหราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
19 250238 55020019 บ้านปางยาง
ยังไม่ยืนยัน
20 250240 55020021 บ้านผาเวียง
ยังไม่ยืนยัน
21 250245 55020022 พนาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
22 250244 55020023 ภูคาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 250213 55020024 วรนคร
ยังไม่ยืนยัน
24 250208 55020026 จอมแจ้งวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
25 250220 55020027 ชุมชนศิลาเพชร
ยังไม่ยืนยัน
26 250222 55020028 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
ยังไม่ยืนยัน
27 250241 55020032 ชุมชนศิลาแลง
ยังไม่ยืนยัน
28 250235 55020033 ไตรประชาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
29 250217 55020035 บ้านสกาดใต้
ยังไม่ยืนยัน
30 250218 55020036 สกาดพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
31 250219 55020037 บ้านนาฝาง
ยังไม่ยืนยัน
32 250215 55020038 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
33 250216 55020039 จตุราษฎร์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
34 250233 55020040 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
35 250232 55020041 บ้านทุ่งเฮ้า
ยังไม่ยืนยัน
36 250231 55020042 บ้านน้ำยาว
ยังไม่ยืนยัน
37 250157 55020044 บ้านยู้
ยังไม่ยืนยัน
38 250158 55020045 บ้านน้ำฮาว
ยังไม่ยืนยัน
39 250159 55020046 บ้านนาฝ่า
ยังไม่ยืนยัน
40 250160 55020047 บ้านถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
41 250173 55020048 บ้านสบหนอง
ยังไม่ยืนยัน
42 250174 55020049 บ้านสบสาย
ยังไม่ยืนยัน
43 250175 55020050 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
ยังไม่ยืนยัน
44 250176 55020051 บ้านปง
ยังไม่ยืนยัน
45 250151 55020054 บ้านวังว้า
ยังไม่ยืนยัน
46 250152 55020055 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
47 250147 55020056 บ้านท่าวังผา
ยังไม่ยืนยัน
48 250153 55020057 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
49 250155 55020059 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
50 250156 55020060 บ้านสบขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
51 250179 55020061 บ้านนาหนุนสอง
ยังไม่ยืนยัน
52 250193 55020062 บ้านสบเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
53 250194 55020063 บ้านน้ำโมงปางสา
ยังไม่ยืนยัน
54 250190 55020064 บ้านน้ำพุร้อน
ยังไม่ยืนยัน
55 250191 55020065 บ้านสันเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
56 250192 55020066 บ้านน้ำลักใต้
ยังไม่ยืนยัน
57 250187 55020067 บ้านแหน
ยังไม่ยืนยัน
58 250189 55020069 บ้านน้ำแป่ง
ยังไม่ยืนยัน
59 250161 55020070 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
60 250164 55020071 บ้านเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
61 250162 55020072 บ้านพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
62 250163 55020073 ไตรราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
63 250149 55020074 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยังไม่ยืนยัน
64 250148 55020076 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
65 250166 55020077 ชุมชนบ้านดอนตัน
ยังไม่ยืนยัน
66 250167 55020078 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
67 250168 55020079 บ้านคัวะ
ยังไม่ยืนยัน
68 250169 55020080 พัฒนานิคมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69 250171 55020082 บ้านดอยติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
70 250181 55020083 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
71 250183 55020084 แสนทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72 250286 55020086 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
73 250287 55020087 บ้านน้ำลาด
ยังไม่ยืนยัน
74 250283 55020088 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)
ยังไม่ยืนยัน
75 250273 55020090 มณีพฤกษ์
ยังไม่ยืนยัน
76 250272 55020091 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง
ยังไม่ยืนยัน
77 250282 55020093 บ้านปางแก
ยังไม่ยืนยัน
78 250275 55020094 บ้านแพะกลาง
ยังไม่ยืนยัน
79 250276 55020095 บ้านน้ำพิ
ยังไม่ยืนยัน
80 250288 55020096 บ้านปอน
ยังไม่ยืนยัน
81 250289 55020097 บ้านน้ำเลียง
ยังไม่ยืนยัน
82 250277 55020098 บ้านเวียงสอง
ยังไม่ยืนยัน
83 250279 55020099 บ้านน้ำสอด
ยังไม่ยืนยัน
84 250274 55020100 ชุมชนบ้านเฟือยลุง
ยังไม่ยืนยัน
85 250256 55020101 บ้านสบกอน
ยังไม่ยืนยัน
86 250257 55020102 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม
ยังไม่ยืนยัน
87 250259 55020103 ไตรราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
88 250262 55020104 บ้านกอก
ยังไม่ยืนยัน
89 250263 55020105 ไลออนส์บ้านหนองปลา
ยังไม่ยืนยัน
90 250264 55020106 บ้านหนอง
ยังไม่ยืนยัน
91 250265 55020107 บ้านชี
ยังไม่ยืนยัน
92 250270 55020108 บ้านดอนแท่น
ยังไม่ยืนยัน
93 250271 55020109 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
94 250251 55020110 บ้านหนองผุก
ยังไม่ยืนยัน
95 250246 55020111 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
ยังไม่ยืนยัน
96 250247 55020112 บ้านส้อเด่นพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
97 250248 55020113 บ้านดอนสบเปือ
ยังไม่ยืนยัน
98 250249 55020114 ไตรคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
99 250266 55020116 บ้านเกวต
ยังไม่ยืนยัน
100 250258 55020117 บ้านน้ำคา
ยังไม่ยืนยัน
101 250260 55020118 ไตรมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
102 250261 55020119 บ้านผาน้ำย้อย
ยังไม่ยืนยัน
103 250255 55020120 ธาราบรรพต
ยังไม่ยืนยัน
104 250252 55020121 บ้านดอนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
105 250253 55020122 บ้านพร้าวกลาง
ยังไม่ยืนยัน
106 250269 55020124 บ้านตึ๊ด
ยังไม่ยืนยัน
107 250267 55020125 พระพุทธบาทวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
108 250268 55020126 บ้านเหล่าอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
109 250358 55020127 บ้านสะปัน
ยังไม่ยืนยัน
110 250359 55020128 บ้านสว้า
ยังไม่ยืนยัน
111 250362 55020129 บ้านนาขวาง
ยังไม่ยืนยัน
112 250363 55020130 บ้านบ่อหลวง
ยังไม่ยืนยัน
113 250366 55020132 บ้านผักเฮือก
ยังไม่ยืนยัน
114 250367 55020133 บ้านยอดดอยวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
115 250370 55020134 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว
ยังไม่ยืนยัน
116 250371 55020135 บ้านนาบง
ยังไม่ยืนยัน
117 250372 55020136 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
118 250360 55020137 บ้านบ่อหยวก
ยังไม่ยืนยัน
119 250361 55020138 บ้านขุนน้ำน่าน
ยังไม่ยืนยัน
120 250368 55020139 บ้านห่างทางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
121 250369 55020140 บ้านสบมาง
ยังไม่ยืนยัน
122 250378 55020142 บ้านปางกอม
ยังไม่ยืนยัน
123 250379 55020143 บรรณโศภิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
124 250373 55020145 บ้านสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
125 250374 55020146 บ้านปางปุก
ยังไม่ยืนยัน
126 250375 55020147 สมาคมพยาบาลไทย
ยังไม่ยืนยัน
127 250376 55020148 บ้านสองแคว สาขาบ้านน้ำโมง
ยังไม่ยืนยัน
128 250381 55020150 บ้านผาสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
129 250383 55020152 บ้านสะเกิน
ยังไม่ยืนยัน
130 250384 55020153 บ้านผาหลัก
ยังไม่ยืนยัน
131 250385 55020154 บ้านปางส้าน
ยังไม่ยืนยัน
132 250395 55020160 บ้านเปียงซ้อ
ยังไม่ยืนยัน
133 250396 55020163 บ้านห้วยฟอง
ยังไม่ยืนยัน
134 250393 55020164 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
135 250394 55020165 บ้านบวกหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
136 250390 55020166 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
137 250387 55020167 บ้านปางหก
ยังไม่ยืนยัน
138 250388 55020168 บ้านห้วยโก๋น
ยังไม่ยืนยัน
139 250391 55020169 บ้านน้ำช้างพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
140 250392 55020170 บ้านน้ำรีพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
141 250386 55020171 บ้านสบปืน
ยังไม่ยืนยัน
142 250389 55020173 บ้านห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
143 250397 55020174 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์
ยังไม่ยืนยัน
144 250459 55020175 บ้านกอกจูน
ยังไม่ยืนยัน
145 250460 55020176 บ้านน้ำปัวพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
146 250458 55020177 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
ยังไม่ยืนยัน
147 250461 55020178 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
ยังไม่ยืนยัน