ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5502 :  สพป.น่าน เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 250229 55020001 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
ยืนยันแล้ว
2 250225 55020002 บ้านพาน
ยืนยันแล้ว
3 250228 55020003 บ้านดอนมูล (แงง)
ยืนยันแล้ว
4 250227 55020004 บ้านนาก้อ
ยืนยันแล้ว
5 250226 55020005 บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
6 250230 55020006 บ้านนาวงศ์
ยืนยันแล้ว
7 250207 55020007 บ้านเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
8 250203 55020008 บ้านแดนพนา
ยืนยันแล้ว
9 250206 55020009 บ้านหนาด
ยืนยันแล้ว
10 250204 55020010 ศรีสระวงศ์
ยืนยันแล้ว
11 250205 55020011 บ้านห้วยท่าง
ยืนยันแล้ว
12 250199 55020012 บ้านป่าลาน
ยืนยันแล้ว
13 250196 55020013 บ้านปรางค์
ยืนยันแล้ว
14 250197 55020014 บ้านร้อง
ยืนยันแล้ว
15 250200 55020015 บ้านขอน
ยืนยันแล้ว
16 250198 55020016 บ้านป่าหัด
ยืนยันแล้ว
17 250242 55020017 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)
ยืนยันแล้ว
18 250243 55020018 สหราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
19 250238 55020019 บ้านปางยาง
ยืนยันแล้ว
20 250240 55020021 บ้านผาเวียง
ยืนยันแล้ว
21 250245 55020022 พนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
22 250244 55020023 ภูคาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 250213 55020024 วรนคร
ยืนยันแล้ว
24 250208 55020026 จอมแจ้งวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
25 250220 55020027 ชุมชนศิลาเพชร
ยืนยันแล้ว
26 250222 55020028 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
ยืนยันแล้ว
27 250241 55020032 ชุมชนศิลาแลง
ยืนยันแล้ว
28 250235 55020033 ไตรประชาวิทยา
ยืนยันแล้ว
29 250217 55020035 บ้านสกาดใต้
ยืนยันแล้ว
30 250218 55020036 สกาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
31 250219 55020037 บ้านนาฝาง
ยืนยันแล้ว
32 250215 55020038 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
33 250216 55020039 จตุราษฎร์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
34 250233 55020040 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
35 250232 55020041 บ้านทุ่งเฮ้า
ยืนยันแล้ว
36 250231 55020042 บ้านน้ำยาว
ยืนยันแล้ว
37 250157 55020044 บ้านยู้
ยืนยันแล้ว
38 250158 55020045 บ้านน้ำฮาว
ยืนยันแล้ว
39 250159 55020046 บ้านนาฝ่า
ยืนยันแล้ว
40 250160 55020047 บ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
41 250173 55020048 บ้านสบหนอง
ยืนยันแล้ว
42 250174 55020049 บ้านสบสาย
ยืนยันแล้ว
43 250175 55020050 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
ยืนยันแล้ว
44 250176 55020051 บ้านปง
ยืนยันแล้ว
45 250151 55020054 บ้านวังว้า
ยืนยันแล้ว
46 250152 55020055 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
47 250147 55020056 บ้านท่าวังผา
ยืนยันแล้ว
48 250153 55020057 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
49 250155 55020059 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
50 250156 55020060 บ้านสบขุ่น
ยืนยันแล้ว
51 250179 55020061 บ้านนาหนุนสอง
ยืนยันแล้ว
52 250193 55020062 บ้านสบเป็ด
ยืนยันแล้ว
53 250194 55020063 บ้านน้ำโมงปางสา
ยืนยันแล้ว
54 250190 55020064 บ้านน้ำพุร้อน
ยืนยันแล้ว
55 250191 55020065 บ้านสันเจริญ
ยืนยันแล้ว
56 250192 55020066 บ้านน้ำลักใต้
ยืนยันแล้ว
57 250187 55020067 บ้านแหน
ยืนยันแล้ว
58 250189 55020069 บ้านน้ำแป่ง
ยืนยันแล้ว
59 250161 55020070 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
60 250164 55020071 บ้านเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
61 250162 55020072 บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
62 250163 55020073 ไตรราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
63 250149 55020074 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
64 250148 55020076 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
65 250166 55020077 ชุมชนบ้านดอนตัน
ยืนยันแล้ว
66 250167 55020078 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
67 250168 55020079 บ้านคัวะ
ยืนยันแล้ว
68 250169 55020080 พัฒนานิคมวิทยา
ยืนยันแล้ว
69 250171 55020082 บ้านดอยติ้ว
ยืนยันแล้ว
70 250181 55020083 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
ยืนยันแล้ว
71 250183 55020084 แสนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
72 250286 55020086 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
73 250287 55020087 บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
74 250283 55020088 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)
ยืนยันแล้ว
75 250273 55020090 มณีพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
76 250272 55020091 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง
ยืนยันแล้ว
77 250282 55020093 บ้านปางแก
ยืนยันแล้ว
78 250275 55020094 บ้านแพะกลาง
ยืนยันแล้ว
79 250276 55020095 บ้านน้ำพิ
ยืนยันแล้ว
80 250288 55020096 บ้านปอน
ยืนยันแล้ว
81 250289 55020097 บ้านน้ำเลียง
ยืนยันแล้ว
82 250277 55020098 บ้านเวียงสอง
ยืนยันแล้ว
83 250279 55020099 บ้านน้ำสอด
ยืนยันแล้ว
84 250274 55020100 ชุมชนบ้านเฟือยลุง
ยืนยันแล้ว
85 250256 55020101 บ้านสบกอน
ยืนยันแล้ว
86 250257 55020102 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม
ยืนยันแล้ว
87 250259 55020103 ไตรราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
88 250262 55020104 บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
89 250263 55020105 ไลออนส์บ้านหนองปลา
ยืนยันแล้ว
90 250264 55020106 บ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
91 250265 55020107 บ้านชี
ยืนยันแล้ว
92 250270 55020108 บ้านดอนแท่น
ยืนยันแล้ว
93 250271 55020109 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
94 250251 55020110 บ้านหนองผุก
ยืนยันแล้ว
95 250246 55020111 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
ยืนยันแล้ว
96 250247 55020112 บ้านส้อเด่นพัฒนา
ยืนยันแล้ว
97 250248 55020113 บ้านดอนสบเปือ
ยืนยันแล้ว
98 250249 55020114 ไตรคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
99 250266 55020116 บ้านเกวต
ยืนยันแล้ว
100 250258 55020117 บ้านน้ำคา
ยืนยันแล้ว
101 250260 55020118 ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
102 250261 55020119 บ้านผาน้ำย้อย
ยืนยันแล้ว
103 250255 55020120 ธาราบรรพต
ยืนยันแล้ว
104 250252 55020121 บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
105 250253 55020122 บ้านพร้าวกลาง
ยืนยันแล้ว
106 250269 55020124 บ้านตึ๊ด
ยืนยันแล้ว
107 250267 55020125 พระพุทธบาทวิทยา
ยืนยันแล้ว
108 250268 55020126 บ้านเหล่าอ้อ
ยืนยันแล้ว
109 250358 55020127 บ้านสะปัน
ยืนยันแล้ว
110 250359 55020128 บ้านสว้า
ยืนยันแล้ว
111 250362 55020129 บ้านนาขวาง
ยืนยันแล้ว
112 250363 55020130 บ้านบ่อหลวง
ยืนยันแล้ว
113 250366 55020132 บ้านผักเฮือก
ยืนยันแล้ว
114 250367 55020133 บ้านยอดดอยวัฒนา
ยืนยันแล้ว
115 250370 55020134 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว
ยืนยันแล้ว
116 250371 55020135 บ้านนาบง
ยืนยันแล้ว
117 250372 55020136 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
118 250360 55020137 บ้านบ่อหยวก
ยืนยันแล้ว
119 250361 55020138 บ้านขุนน้ำน่าน
ยืนยันแล้ว
120 250368 55020139 บ้านห่างทางหลวง
ยืนยันแล้ว
121 250369 55020140 บ้านสบมาง
ยืนยันแล้ว
122 250378 55020142 บ้านปางกอม
ยืนยันแล้ว
123 250379 55020143 บรรณโศภิษฐ์
ยืนยันแล้ว
124 250373 55020145 บ้านสองแคว
ยืนยันแล้ว
125 250374 55020146 บ้านปางปุก
ยืนยันแล้ว
126 250375 55020147 สมาคมพยาบาลไทย
ยืนยันแล้ว
127 250376 55020148 บ้านสองแคว สาขาบ้านน้ำโมง
ยืนยันแล้ว
128 250381 55020150 บ้านผาสิงห์
ยืนยันแล้ว
129 250383 55020152 บ้านสะเกิน
ยืนยันแล้ว
130 250384 55020153 บ้านผาหลัก
ยืนยันแล้ว
131 250385 55020154 บ้านปางส้าน
ยืนยันแล้ว
132 250395 55020160 บ้านเปียงซ้อ
ยืนยันแล้ว
133 250396 55020163 บ้านห้วยฟอง
ยืนยันแล้ว
134 250393 55020164 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
135 250394 55020165 บ้านบวกหญ้า
ยืนยันแล้ว
136 250390 55020166 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
137 250387 55020167 บ้านปางหก
ยืนยันแล้ว
138 250388 55020168 บ้านห้วยโก๋น
ยืนยันแล้ว
139 250391 55020169 บ้านน้ำช้างพัฒนา
ยืนยันแล้ว
140 250392 55020170 บ้านน้ำรีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
141 250386 55020171 บ้านสบปืน
ยืนยันแล้ว
142 250389 55020173 บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
143 250397 55020174 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์
ยืนยันแล้ว
144 250459 55020175 บ้านกอกจูน
ยืนยันแล้ว
145 250460 55020176 บ้านน้ำปัวพัฒนา
ยืนยันแล้ว
146 250458 55020177 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
ยืนยันแล้ว
147 250461 55020178 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
ยืนยันแล้ว