ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5602 :  สพป.พะเยา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 320069 56020001 บ้านสร้อยศรี
ยืนยันแล้ว
2 320070 56020002 บ้านดอนมูล
ยืนยันแล้ว
3 320064 56020003 บ้านจุน
ยืนยันแล้ว
4 320065 56020004 บ้านห้วยกั้ง
ยืนยันแล้ว
5 320076 56020005 บ้านร่องแมด
ยืนยันแล้ว
6 320077 56020006 บ้านสันหลวง
ยืนยันแล้ว
7 320078 56020007 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
8 320079 56020008 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
ยืนยันแล้ว
9 320068 56020009 บ้านแม่ทะลาย
ยืนยันแล้ว
10 320066 56020010 บ้านธาตุขิงแกง
ยืนยันแล้ว
11 320067 56020011 บ้านแม่วังช้าง
ยืนยันแล้ว
12 320071 56020012 บ้านร่องย้าง
ยืนยันแล้ว
13 320072 56020013 บ้านเวียงลอ
ยืนยันแล้ว
14 320073 56020014 บ้านศรีเมืองชุม
ยืนยันแล้ว
15 320074 56020015 บ้านน้ำจุน
ยืนยันแล้ว
16 320080 56020017 บ้านพวงพยอม
ยืนยันแล้ว
17 320082 56020019 บ้านสักลอ
ยืนยันแล้ว
18 320083 56020020 บ้านสักทุ่ง
ยืนยันแล้ว
19 320056 56020021 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
ยืนยันแล้ว
20 320058 56020022 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
21 320059 56020023 บ้านกิ่วแก้ว
ยืนยันแล้ว
22 320057 56020024 บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
23 320060 56020025 บ้านยางขาม
ยืนยันแล้ว
24 320061 56020026 บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
25 320090 56020029 บ้านวังเค็มใหม่
ยืนยันแล้ว
26 320092 56020030 บ้านดอนลาว
ยืนยันแล้ว
27 320094 56020031 ปัวพิทยา
ยืนยันแล้ว
28 320095 56020032 บ้านร่องค้อม
ยืนยันแล้ว
29 320105 56020033 บ้านปัวศรีพรม
ยืนยันแล้ว
30 320106 56020034 บ้านฝายกวาง
ยืนยันแล้ว
31 320111 56020035 บ้านแม่ต๋ำ
ยืนยันแล้ว
32 320112 56020036 บ้านแวน
ยืนยันแล้ว
33 320118 56020037 บ้านสันปูเลย
ยืนยันแล้ว
34 320119 56020038 บ้านปางมดแดง
ยืนยันแล้ว
35 320113 56020039 ชุมชนบ้านเชียงบาน
ยืนยันแล้ว
36 320114 56020040 บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
ยืนยันแล้ว
37 320116 56020042 บ้านผาฮาว
ยืนยันแล้ว
38 320117 56020043 บ้านหัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
39 320100 56020044 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
ยืนยันแล้ว
40 320091 56020045 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
41 320093 56020046 บ้านโจ้โก้
ยืนยันแล้ว
42 320098 56020047 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา
ยืนยันแล้ว
43 320096 56020048 บ้านใหม่ร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
44 320097 56020049 บ้านปางถ้ำ
ยืนยันแล้ว
45 320109 56020050 บ้านทุ่งเย็น
ยืนยันแล้ว
46 320110 56020051 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
47 320104 56020052 บ้านถ้ำผาลาด
ยืนยันแล้ว
48 320099 56020053 บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
49 320101 56020054 บ้านคะแนง
ยืนยันแล้ว
50 320102 56020055 บ้านน้ำมิน
ยืนยันแล้ว
51 320103 56020056 บ้านแฮะ
ยืนยันแล้ว
52 320088 56020057 บ้านไชยพรม
ยืนยันแล้ว
53 320089 56020058 บ้านปี้
ยืนยันแล้ว
54 320087 56020059 บ้านพระนั่งดิน
ยืนยันแล้ว
55 320086 56020060 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ยืนยันแล้ว
56 320084 56020061 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ยืนยันแล้ว
57 320085 56020062 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง
ยืนยันแล้ว
58 320108 56020063 บ้านแวนโค้ง
ยืนยันแล้ว
59 320107 56020064 บ้านทุ่งหล่ม
ยืนยันแล้ว
60 320120 56020065 บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
61 320122 56020066 บ้านจำบอน
ยืนยันแล้ว
62 320121 56020067 บ้านผาลาด
ยืนยันแล้ว
63 320123 56020068 ชัยชุมภู
ยืนยันแล้ว
64 320124 56020069 บ้านไชยสถาน
ยืนยันแล้ว
65 320125 56020070 บ้านท่าม่าน
ยืนยันแล้ว
66 320126 56020071 ชุมชนบ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
67 320127 56020072 บ้านหล่ายทุ่ง
ยืนยันแล้ว
68 320128 56020073 บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
69 320131 56020075 บ้านบ่อเบี้ย
ยืนยันแล้ว
70 320129 56020076 อนุบาลเชียงม่วน
ยืนยันแล้ว
71 320135 56020078 บ้านท่าฟ้าใต้
ยืนยันแล้ว
72 320137 56020079 บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
73 320136 56020080 บ้านทุ่งมอก
ยืนยันแล้ว
74 320132 56020081 บ้านสระ
ยืนยันแล้ว
75 320133 56020082 บ้านทุ่งหนอง
ยืนยันแล้ว
76 320134 56020083 บ้านท่าฟ้าเหนือ
ยืนยันแล้ว
77 320187 56020084 บ้านวังบง
ยืนยันแล้ว
78 320220 56020085 บ้านใหม่น้ำเงิน
ยืนยันแล้ว
79 320221 56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
80 320223 56020087 บ้านควรเก๊าเงา
ยืนยันแล้ว
81 320218 56020088 บ้านเลี้ยว
ยืนยันแล้ว
82 320219 56020089 บ้านแบ่ง
ยืนยันแล้ว
83 320217 56020092 บ้านปัว
ยืนยันแล้ว
84 320222 56020093 บ้านปางผักหม
ยืนยันแล้ว
85 320188 56020094 บ้านสีพรม
ยืนยันแล้ว
86 320190 56020095 บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
87 320191 56020096 บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
88 320192 56020097 บ้านควรดง
ยืนยันแล้ว
89 320200 56020098 บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
90 320201 56020099 บ้านดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
91 320202 56020100 บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
92 320203 56020101 บ้านดอนไชยป่าแขม
ยืนยันแล้ว
93 320204 56020102 บ้านหล่ายฝายแก้ว
ยืนยันแล้ว
94 320206 56020103 บ้านสันกลางนาดอ
ยืนยันแล้ว
95 320208 56020105 บ้านแฮะ
ยืนยันแล้ว
96 320210 56020106 บ้านทุ่งแต
ยืนยันแล้ว
97 320184 56020108 บ้านหนองท่าควาย
ยืนยันแล้ว
98 320180 56020109 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
ยืนยันแล้ว
99 320182 56020111 บ้านห้วยแม่แดง
ยืนยันแล้ว
100 320183 56020112 บ้านหมุ้น
ยืนยันแล้ว
101 320173 56020113 บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
102 320174 56020114 ชุมชนบ้านบอน
ยืนยันแล้ว
103 320175 56020115 บ้านหนุน
ยืนยันแล้ว
104 320176 56020116 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
105 320178 56020117 บ้านบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
106 320179 56020118 บ้านห้วยสิงห์
ยืนยันแล้ว
107 320211 56020120 ราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
108 320212 56020121 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
109 320205 56020122 บ้านแม่ทาย
ยืนยันแล้ว
110 320215 56020125 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
ยืนยันแล้ว
111 320197 56020128 บ้านขุนกำลัง
ยืนยันแล้ว
112 320198 56020129 บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
113 320194 56020131 บ้านนาอ้อม
ยืนยันแล้ว
114 320193 56020132 บ้านสบขาม
ยืนยันแล้ว
115 320195 56020133 บ้านผาตั้ง
ยืนยันแล้ว
116 320196 56020134 บ้านน้ำปุก
ยืนยันแล้ว
117 320252 56020136 บ้านสะแล่ง
ยืนยันแล้ว
118 320253 56020137 บ้านร้องเชียงแรง
ยืนยันแล้ว
119 320254 56020138 บ้านน้ำเปื๋อย
ยืนยันแล้ว
120 320255 56020139 บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
121 320274 56020140 บ้านก๊อน้อย
ยืนยันแล้ว
122 320272 56020141 บ้านทุ่งกล้วย
ยืนยันแล้ว
123 320273 56020142 บ้านก๊อหลวง
ยืนยันแล้ว
124 320267 56020143 บ้านแกใหม่นิคม
ยืนยันแล้ว
125 320271 56020144 บ้านสา
ยืนยันแล้ว
126 320264 56020147 ชุมชนบ้านหนองเลา
ยืนยันแล้ว
127 320265 56020148 บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
128 320262 56020149 บ้านสถาน
ยืนยันแล้ว
129 320261 56020152 บ้านทุ่งติ้ว
ยืนยันแล้ว
130 320266 56020153 บ้านแก
ยืนยันแล้ว
131 320256 56020154 บ้านสบบง
ยืนยันแล้ว
132 320270 56020155 บ้านปง
ยืนยันแล้ว
133 320259 56020156 บ้านฮวก
ยืนยันแล้ว
134 320257 56020157 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
ยืนยันแล้ว
135 320269 56020158 บ้านปงใหม่
ยืนยันแล้ว