ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5602 :  สพป.พะเยา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 320069 56020001 บ้านสร้อยศรี
ยังไม่ยืนยัน
2 320070 56020002 บ้านดอนมูล
ยังไม่ยืนยัน
3 320064 56020003 บ้านจุน
ยังไม่ยืนยัน
4 320065 56020004 บ้านห้วยกั้ง
ยังไม่ยืนยัน
5 320076 56020005 บ้านร่องแมด
ยังไม่ยืนยัน
6 320077 56020006 บ้านสันหลวง
ยังไม่ยืนยัน
7 320078 56020007 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
8 320079 56020008 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
9 320068 56020009 บ้านแม่ทะลาย
ยังไม่ยืนยัน
10 320066 56020010 บ้านธาตุขิงแกง
ยังไม่ยืนยัน
11 320067 56020011 บ้านแม่วังช้าง
ยังไม่ยืนยัน
12 320071 56020012 บ้านร่องย้าง
ยังไม่ยืนยัน
13 320072 56020013 บ้านเวียงลอ
ยังไม่ยืนยัน
14 320073 56020014 บ้านศรีเมืองชุม
ยังไม่ยืนยัน
15 320074 56020015 บ้านน้ำจุน
ยังไม่ยืนยัน
16 320080 56020017 บ้านพวงพยอม
ยังไม่ยืนยัน
17 320082 56020019 บ้านสักลอ
ยังไม่ยืนยัน
18 320083 56020020 บ้านสักทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
19 320056 56020021 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
ยังไม่ยืนยัน
20 320058 56020022 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
21 320059 56020023 บ้านกิ่วแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
22 320057 56020024 บ้านปงสนุก
ยังไม่ยืนยัน
23 320060 56020025 บ้านยางขาม
ยังไม่ยืนยัน
24 320061 56020026 บ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
25 320090 56020029 บ้านวังเค็มใหม่
ยังไม่ยืนยัน
26 320092 56020030 บ้านดอนลาว
ยังไม่ยืนยัน
27 320094 56020031 ปัวพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 320095 56020032 บ้านร่องค้อม
ยังไม่ยืนยัน
29 320105 56020033 บ้านปัวศรีพรม
ยังไม่ยืนยัน
30 320106 56020034 บ้านฝายกวาง
ยังไม่ยืนยัน
31 320111 56020035 บ้านแม่ต๋ำ
ยังไม่ยืนยัน
32 320112 56020036 บ้านแวน
ยังไม่ยืนยัน
33 320118 56020037 บ้านสันปูเลย
ยังไม่ยืนยัน
34 320119 56020038 บ้านปางมดแดง
ยังไม่ยืนยัน
35 320113 56020039 ชุมชนบ้านเชียงบาน
ยังไม่ยืนยัน
36 320114 56020040 บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
37 320116 56020042 บ้านผาฮาว
ยังไม่ยืนยัน
38 320117 56020043 บ้านหัวทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
39 320100 56020044 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
ยังไม่ยืนยัน
40 320091 56020045 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
41 320093 56020046 บ้านโจ้โก้
ยังไม่ยืนยัน
42 320098 56020047 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา
ยังไม่ยืนยัน
43 320096 56020048 บ้านใหม่ร่มเย็น
ยังไม่ยืนยัน
44 320097 56020049 บ้านปางถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
45 320109 56020050 บ้านทุ่งเย็น
ยังไม่ยืนยัน
46 320110 56020051 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
47 320104 56020052 บ้านถ้ำผาลาด
ยังไม่ยืนยัน
48 320099 56020053 บ้านต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
49 320101 56020054 บ้านคะแนง
ยังไม่ยืนยัน
50 320102 56020055 บ้านน้ำมิน
ยังไม่ยืนยัน
51 320103 56020056 บ้านแฮะ
ยังไม่ยืนยัน
52 320088 56020057 บ้านไชยพรม
ยังไม่ยืนยัน
53 320089 56020058 บ้านปี้
ยังไม่ยืนยัน
54 320087 56020059 บ้านพระนั่งดิน
ยังไม่ยืนยัน
55 320086 56020060 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ยังไม่ยืนยัน
56 320084 56020061 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ยังไม่ยืนยัน
57 320085 56020062 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
58 320108 56020063 บ้านแวนโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
59 320107 56020064 บ้านทุ่งหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
60 320120 56020065 บ้านหนองบัวเงิน
ยังไม่ยืนยัน
61 320122 56020066 บ้านจำบอน
ยังไม่ยืนยัน
62 320121 56020067 บ้านผาลาด
ยังไม่ยืนยัน
63 320123 56020068 ชัยชุมภู
ยังไม่ยืนยัน
64 320124 56020069 บ้านไชยสถาน
ยังไม่ยืนยัน
65 320125 56020070 บ้านท่าม่าน
ยังไม่ยืนยัน
66 320126 56020071 ชุมชนบ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
67 320127 56020072 บ้านหล่ายทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
68 320128 56020073 บ้านปงสนุก
ยังไม่ยืนยัน
69 320131 56020075 บ้านบ่อเบี้ย
ยังไม่ยืนยัน
70 320129 56020076 อนุบาลเชียงม่วน
ยังไม่ยืนยัน
71 320135 56020078 บ้านท่าฟ้าใต้
ยังไม่ยืนยัน
72 320137 56020079 บ้านนาบัว
ยังไม่ยืนยัน
73 320136 56020080 บ้านทุ่งมอก
ยังไม่ยืนยัน
74 320132 56020081 บ้านสระ
ยังไม่ยืนยัน
75 320133 56020082 บ้านทุ่งหนอง
ยังไม่ยืนยัน
76 320134 56020083 บ้านท่าฟ้าเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
77 320187 56020084 บ้านวังบง
ยังไม่ยืนยัน
78 320220 56020085 บ้านใหม่น้ำเงิน
ยังไม่ยืนยัน
79 320221 56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย
ยังไม่ยืนยัน
80 320223 56020087 บ้านควรเก๊าเงา
ยังไม่ยืนยัน
81 320218 56020088 บ้านเลี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
82 320219 56020089 บ้านแบ่ง
ยังไม่ยืนยัน
83 320217 56020092 บ้านปัว
ยังไม่ยืนยัน
84 320222 56020093 บ้านปางผักหม
ยังไม่ยืนยัน
85 320188 56020094 บ้านสีพรม
ยังไม่ยืนยัน
86 320190 56020095 บ้านป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
87 320191 56020096 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
88 320192 56020097 บ้านควรดง
ยังไม่ยืนยัน
89 320200 56020098 บ้านดอนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
90 320201 56020099 บ้านดอนเงิน
ยังไม่ยืนยัน
91 320202 56020100 บ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
92 320203 56020101 บ้านดอนไชยป่าแขม
ยังไม่ยืนยัน
93 320204 56020102 บ้านหล่ายฝายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
94 320206 56020103 บ้านสันกลางนาดอ
ยังไม่ยืนยัน
95 320208 56020105 บ้านแฮะ
ยังไม่ยืนยัน
96 320210 56020106 บ้านทุ่งแต
ยังไม่ยืนยัน
97 320184 56020108 บ้านหนองท่าควาย
ยังไม่ยืนยัน
98 320180 56020109 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
ยังไม่ยืนยัน
99 320182 56020111 บ้านห้วยแม่แดง
ยังไม่ยืนยัน
100 320183 56020112 บ้านหมุ้น
ยังไม่ยืนยัน
101 320173 56020113 บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
102 320174 56020114 ชุมชนบ้านบอน
ยังไม่ยืนยัน
103 320175 56020115 บ้านหนุน
ยังไม่ยืนยัน
104 320176 56020116 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
105 320178 56020117 บ้านบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
106 320179 56020118 บ้านห้วยสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
107 320211 56020120 ราชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
108 320212 56020121 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
109 320205 56020122 บ้านแม่ทาย
ยังไม่ยืนยัน
110 320215 56020125 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
ยังไม่ยืนยัน
111 320197 56020128 บ้านขุนกำลัง
ยังไม่ยืนยัน
112 320198 56020129 บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
113 320194 56020131 บ้านนาอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
114 320193 56020132 บ้านสบขาม
ยังไม่ยืนยัน
115 320195 56020133 บ้านผาตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
116 320196 56020134 บ้านน้ำปุก
ยังไม่ยืนยัน
117 320252 56020136 บ้านสะแล่ง
ยังไม่ยืนยัน
118 320253 56020137 บ้านร้องเชียงแรง
ยังไม่ยืนยัน
119 320254 56020138 บ้านน้ำเปื๋อย
ยังไม่ยืนยัน
120 320255 56020139 บ้านดอนไชย
ยังไม่ยืนยัน
121 320274 56020140 บ้านก๊อน้อย
ยังไม่ยืนยัน
122 320272 56020141 บ้านทุ่งกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
123 320273 56020142 บ้านก๊อหลวง
ยังไม่ยืนยัน
124 320267 56020143 บ้านแกใหม่นิคม
ยังไม่ยืนยัน
125 320271 56020144 บ้านสา
ยังไม่ยืนยัน
126 320264 56020147 ชุมชนบ้านหนองเลา
ยังไม่ยืนยัน
127 320265 56020148 บ้านป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
128 320262 56020149 บ้านสถาน
ยังไม่ยืนยัน
129 320261 56020152 บ้านทุ่งติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
130 320266 56020153 บ้านแก
ยังไม่ยืนยัน
131 320256 56020154 บ้านสบบง
ยังไม่ยืนยัน
132 320270 56020155 บ้านปง
ยังไม่ยืนยัน
133 320259 56020156 บ้านฮวก
ยังไม่ยืนยัน
134 320257 56020157 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
ยังไม่ยืนยัน
135 320269 56020158 บ้านปงใหม่
ยังไม่ยืนยัน