ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5703 :  สพป.เชียงราย เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 120354 57030001 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
ยืนยันแล้ว
2 120356 57030002 บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง
ยืนยันแล้ว
3 120365 57030003 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
4 120358 57030006 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)
ยืนยันแล้ว
5 120360 57030008 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
ยืนยันแล้ว
6 120364 57030009 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
7 120357 57030010 บ้านกิ่วพร้าว
ยืนยันแล้ว
8 120368 57030011 บ้านท่าข้าวเปลือก
ยืนยันแล้ว
9 120373 57030012 บ้านทับกุมารทอง
ยืนยันแล้ว
10 120374 57030013 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒
ยืนยันแล้ว
11 120369 57030014 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม
ยืนยันแล้ว
12 120370 57030015 บ้านแม่แพง
ยืนยันแล้ว
13 120372 57030017 บ้านแม่ลากเนินทอง
ยืนยันแล้ว
14 120341 57030018 บ้านแม่คี-หนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
15 120333 57030019 บ้านแม่สลองใน
ยืนยันแล้ว
16 120338 57030020 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
ยืนยันแล้ว
17 120339 57030021 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
18 120340 57030022 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
ยืนยันแล้ว
19 120332 57030023 บ้านรวมใจ
ยืนยันแล้ว
20 120324 57030024 บ้านป่าบงแม่จัน
ยืนยันแล้ว
21 120325 57030025 บ้านสันโค้ง
ยืนยันแล้ว
22 120326 57030026 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
23 120328 57030028 ประชารัฐพัฒนา
ยืนยันแล้ว
24 120329 57030029 บ้านห้วยมะหินฝน
ยืนยันแล้ว
25 120330 57030030 บ้านปางสา
ยืนยันแล้ว
26 120331 57030031 บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
27 120323 57030032 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท)
ยืนยันแล้ว
28 120342 57030033 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
29 120343 57030034 บ้านหนองแหย่ง
ยืนยันแล้ว
30 120346 57030037 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
31 120347 57030038 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
ยืนยันแล้ว
32 120322 57030039 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
ยืนยันแล้ว
33 120319 57030040 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ยืนยันแล้ว
34 120321 57030041 บ้านหนองแว่น
ยืนยันแล้ว
35 120348 57030042 บ้านสันกอง
ยืนยันแล้ว
36 120350 57030044 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
ยืนยันแล้ว
37 120335 57030046 สันสลีหลวง-สันนายาว
ยืนยันแล้ว
38 120336 57030047 อนุบาลศรีค้ำ
ยืนยันแล้ว
39 120351 57030048 สันทราย(พรหมณีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
40 120353 57030050 บ้านแหลว-นาล้อม
ยืนยันแล้ว
41 120145 57030051 ป่าตึงพิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
42 120147 57030053 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
43 120150 57030056 แม่แอบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
44 120151 57030057 บ้านศรีกองงาม
ยืนยันแล้ว
45 120152 57030058 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)
ยืนยันแล้ว
46 120153 57030059 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
47 120155 57030061 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
ยืนยันแล้ว
48 120156 57030062 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
49 120158 57030064 บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
50 120159 57030065 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน
ยืนยันแล้ว
51 120160 57030066 บ้านแม่คำ
ยืนยันแล้ว
52 120161 57030067 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
53 120130 57030070 บ้านดอยจัน
ยืนยันแล้ว
54 120131 57030071 โยนกวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 120132 57030072 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
ยืนยันแล้ว
56 120133 57030073 บ้านสันธาตุ
ยืนยันแล้ว
57 120129 57030074 บ้านสบคำ
ยืนยันแล้ว
58 120125 57030075 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ยืนยันแล้ว
59 120126 57030076 บ้านสบรวก
ยืนยันแล้ว
60 120128 57030078 บ้านห้วยเกี๋ยง
ยืนยันแล้ว
61 120135 57030080 บ้านเวียงแก้ว
ยืนยันแล้ว
62 120141 57030086 บ้านศรีดอนมูล
ยืนยันแล้ว
63 120143 57030088 บ้านดอยสะโง๊ะ
ยืนยันแล้ว
64 120436 57030090 บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
65 120437 57030091 บ้านศรีป่าแดง
ยืนยันแล้ว
66 120438 57030092 บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
67 120439 57030093 บ้านปางห้า
ยืนยันแล้ว
68 120440 57030094 บ้านสันนา
ยืนยันแล้ว
69 120441 57030095 บ้านสันบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
70 120442 57030096 บ้านสันหลวง
ยืนยันแล้ว
71 120443 57030097 บ้านเหมืองแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
72 120463 57030100 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
73 120449 57030101 บ้านถ้ำ
ยืนยันแล้ว
74 120450 57030102 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
75 120451 57030103 บ้านถ้ำ ตชด.
ยืนยันแล้ว
76 120452 57030104 บ้านถ้ำปลา
ยืนยันแล้ว
77 120469 57030105 บ้านผาฮี้
ยืนยันแล้ว
78 120444 57030106 บ้านน้ำจำ
ยืนยันแล้ว
79 120453 57030107 บ้านจ้อง
ยืนยันแล้ว
80 120446 57030109 บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล
ยืนยันแล้ว
81 120447 57030110 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
82 120433 57030112 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169
ยืนยันแล้ว
83 120434 57030113 บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
84 120435 57030114 บ้านสันมะนะ
ยืนยันแล้ว
85 120466 57030115 บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
86 120432 57030116 บ้านเหมืองแดง
ยืนยันแล้ว
87 120468 57030117 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕
ยืนยันแล้ว
88 120465 57030118 บ้านเวียงพาน
ยืนยันแล้ว
89 120467 57030119 บ้านป่าเหมือด
ยืนยันแล้ว
90 120464 57030120 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
ยืนยันแล้ว
91 120454 57030121 บ้านสันถนน
ยืนยันแล้ว
92 120457 57030124 บ้านสันโค้ง
ยืนยันแล้ว
93 120458 57030125 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
94 120459 57030126 บ้านสันยาว สันลิดไม้
ยืนยันแล้ว
95 120460 57030127 บ้านฮ่องแฮ่
ยืนยันแล้ว
96 120595 57030128 บ้านเทอดไทย
ยืนยันแล้ว
97 120596 57030129 บ้านพญาไพร
ยืนยันแล้ว
98 120597 57030130 บ้านแม่หม้อ
ยืนยันแล้ว
99 120598 57030131 พญาไพรไตรมิตร
ยืนยันแล้ว
100 120599 57030132 บ้านจะตี
ยืนยันแล้ว
101 120600 57030133 รัฐราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
102 120601 57030134 สามัคคีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
103 120602 57030135 บ้านปางมะหัน
ยืนยันแล้ว
104 120603 57030136 บ้านห้วยอื้น
ยืนยันแล้ว
105 120606 57030139 บ้านผาจี
ยืนยันแล้ว
106 120593 57030141 บ้านขาแหย่งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
107 120594 57030142 บ้านป่าซางนาเงิน
ยืนยันแล้ว
108 120591 57030143 บ้านห้วยไร่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
109 120592 57030144 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
ยืนยันแล้ว
110 120612 57030145 บ้านสันติคีรี
ยืนยันแล้ว
111 120613 57030146 บ้านใหม่สันติ
ยืนยันแล้ว
112 120614 57030147 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
113 120615 57030148 บ้านพนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
114 120616 57030149 ราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
115 120617 57030150 บ้านแม่เต๋อ
ยืนยันแล้ว
116 120608 57030151 บ้านมนตรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
117 120609 57030152 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป
ยืนยันแล้ว
118 120610 57030153 บ้านผาเดื่อ
ยืนยันแล้ว
119 120611 57030154 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
120 120607 57030155 บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
121 120681 57030156 อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)
ยืนยันแล้ว
122 120683 57030158 บ้านทุ่งกวาง
ยืนยันแล้ว
123 120684 57030159 บ้านดอย
ยืนยันแล้ว
124 120685 57030160 บ้านดอนงาม
ยืนยันแล้ว
125 120686 57030161 บ้านขุนแม่บง ตชด.
ยืนยันแล้ว
126 120669 57030164 อนุบาลดอยหลวง
ยืนยันแล้ว
127 120670 57030165 บ้านป่าลัน
ยืนยันแล้ว
128 120671 57030166 บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
129 120672 57030167 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑
ยืนยันแล้ว
130 120674 57030168 บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
131 120676 57030170 บ้านหนองป่าก่อ
ยืนยันแล้ว
132 120678 57030172 บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
133 120679 57030173 บ้านป่าซางงาม
ยืนยันแล้ว
134 120604 57030174 บ้านห้วยหก
ยืนยันแล้ว
135 120605 57030175 บ้านห้วยหยวกป่าโซ
ยืนยันแล้ว
136 120162 57030176 บ้านธารทอง
ยืนยันแล้ว
137 120737 57030178 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
138 120738 57030179 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔
ยืนยันแล้ว
139 120739 57030180 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์
ยืนยันแล้ว
140 120740 57030181 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87
ยืนยันแล้ว