ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5703 :  สพป.เชียงราย เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 120354 57030001 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
ยังไม่ยืนยัน
2 120356 57030002 บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
3 120365 57030003 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
4 120358 57030006 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)
ยังไม่ยืนยัน
5 120360 57030008 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
ยังไม่ยืนยัน
6 120364 57030009 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
7 120357 57030010 บ้านกิ่วพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
8 120368 57030011 บ้านท่าข้าวเปลือก
ยังไม่ยืนยัน
9 120373 57030012 บ้านทับกุมารทอง
ยังไม่ยืนยัน
10 120374 57030013 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒
ยังไม่ยืนยัน
11 120369 57030014 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม
ยังไม่ยืนยัน
12 120370 57030015 บ้านแม่แพง
ยังไม่ยืนยัน
13 120372 57030017 บ้านแม่ลากเนินทอง
ยังไม่ยืนยัน
14 120341 57030018 บ้านแม่คี-หนองอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
15 120333 57030019 บ้านแม่สลองใน
ยังไม่ยืนยัน
16 120338 57030020 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
ยังไม่ยืนยัน
17 120339 57030021 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
18 120340 57030022 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
ยังไม่ยืนยัน
19 120332 57030023 บ้านรวมใจ
ยังไม่ยืนยัน
20 120324 57030024 บ้านป่าบงแม่จัน
ยังไม่ยืนยัน
21 120325 57030025 บ้านสันโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
22 120326 57030026 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
23 120328 57030028 ประชารัฐพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
24 120329 57030029 บ้านห้วยมะหินฝน
ยังไม่ยืนยัน
25 120330 57030030 บ้านปางสา
ยังไม่ยืนยัน
26 120331 57030031 บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
27 120323 57030032 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท)
ยังไม่ยืนยัน
28 120342 57030033 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
29 120343 57030034 บ้านหนองแหย่ง
ยังไม่ยืนยัน
30 120346 57030037 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
31 120347 57030038 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
ยังไม่ยืนยัน
32 120322 57030039 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
ยังไม่ยืนยัน
33 120319 57030040 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ยังไม่ยืนยัน
34 120321 57030041 บ้านหนองแว่น
ยังไม่ยืนยัน
35 120348 57030042 บ้านสันกอง
ยังไม่ยืนยัน
36 120350 57030044 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
37 120335 57030046 สันสลีหลวง-สันนายาว
ยังไม่ยืนยัน
38 120336 57030047 อนุบาลศรีค้ำ
ยังไม่ยืนยัน
39 120351 57030048 สันทราย(พรหมณีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
40 120353 57030050 บ้านแหลว-นาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
41 120145 57030051 ป่าตึงพิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
42 120147 57030053 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
43 120150 57030056 แม่แอบวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
44 120151 57030057 บ้านศรีกองงาม
ยังไม่ยืนยัน
45 120152 57030058 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)
ยังไม่ยืนยัน
46 120153 57030059 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
47 120155 57030061 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
ยังไม่ยืนยัน
48 120156 57030062 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
49 120158 57030064 บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
50 120159 57030065 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน
ยังไม่ยืนยัน
51 120160 57030066 บ้านแม่คำ
ยังไม่ยืนยัน
52 120161 57030067 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
53 120130 57030070 บ้านดอยจัน
ยังไม่ยืนยัน
54 120131 57030071 โยนกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 120132 57030072 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
ยังไม่ยืนยัน
56 120133 57030073 บ้านสันธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
57 120129 57030074 บ้านสบคำ
ยังไม่ยืนยัน
58 120125 57030075 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ยังไม่ยืนยัน
59 120126 57030076 บ้านสบรวก
ยังไม่ยืนยัน
60 120128 57030078 บ้านห้วยเกี๋ยง
ยังไม่ยืนยัน
61 120135 57030080 บ้านเวียงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
62 120141 57030086 บ้านศรีดอนมูล
ยังไม่ยืนยัน
63 120143 57030088 บ้านดอยสะโง๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
64 120436 57030090 บ้านป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
65 120437 57030091 บ้านศรีป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
66 120438 57030092 บ้านม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
67 120439 57030093 บ้านปางห้า
ยังไม่ยืนยัน
68 120440 57030094 บ้านสันนา
ยังไม่ยืนยัน
69 120441 57030095 บ้านสันบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
70 120442 57030096 บ้านสันหลวง
ยังไม่ยืนยัน
71 120443 57030097 บ้านเหมืองแดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
72 120463 57030100 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
73 120449 57030101 บ้านถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
74 120450 57030102 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
75 120451 57030103 บ้านถ้ำ ตชด.
ยังไม่ยืนยัน
76 120452 57030104 บ้านถ้ำปลา
ยังไม่ยืนยัน
77 120469 57030105 บ้านผาฮี้
ยังไม่ยืนยัน
78 120444 57030106 บ้านน้ำจำ
ยังไม่ยืนยัน
79 120453 57030107 บ้านจ้อง
ยังไม่ยืนยัน
80 120446 57030109 บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
81 120447 57030110 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
82 120433 57030112 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169
ยังไม่ยืนยัน
83 120434 57030113 บ้านสันทราย
ยังไม่ยืนยัน
84 120435 57030114 บ้านสันมะนะ
ยังไม่ยืนยัน
85 120466 57030115 บ้านป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
86 120432 57030116 บ้านเหมืองแดง
ยังไม่ยืนยัน
87 120468 57030117 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕
ยังไม่ยืนยัน
88 120465 57030118 บ้านเวียงพาน
ยังไม่ยืนยัน
89 120467 57030119 บ้านป่าเหมือด
ยังไม่ยืนยัน
90 120464 57030120 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
ยังไม่ยืนยัน
91 120454 57030121 บ้านสันถนน
ยังไม่ยืนยัน
92 120457 57030124 บ้านสันโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
93 120458 57030125 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
94 120459 57030126 บ้านสันยาว สันลิดไม้
ยังไม่ยืนยัน
95 120460 57030127 บ้านฮ่องแฮ่
ยังไม่ยืนยัน
96 120595 57030128 บ้านเทอดไทย
ยังไม่ยืนยัน
97 120596 57030129 บ้านพญาไพร
ยังไม่ยืนยัน
98 120597 57030130 บ้านแม่หม้อ
ยังไม่ยืนยัน
99 120598 57030131 พญาไพรไตรมิตร
ยังไม่ยืนยัน
100 120599 57030132 บ้านจะตี
ยังไม่ยืนยัน
101 120600 57030133 รัฐราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
102 120601 57030134 สามัคคีพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
103 120602 57030135 บ้านปางมะหัน
ยังไม่ยืนยัน
104 120603 57030136 บ้านห้วยอื้น
ยังไม่ยืนยัน
105 120606 57030139 บ้านผาจี
ยังไม่ยืนยัน
106 120593 57030141 บ้านขาแหย่งพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
107 120594 57030142 บ้านป่าซางนาเงิน
ยังไม่ยืนยัน
108 120591 57030143 บ้านห้วยไร่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
109 120592 57030144 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
ยังไม่ยืนยัน
110 120612 57030145 บ้านสันติคีรี
ยังไม่ยืนยัน
111 120613 57030146 บ้านใหม่สันติ
ยังไม่ยืนยัน
112 120614 57030147 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
113 120615 57030148 บ้านพนาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
114 120616 57030149 ราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
115 120617 57030150 บ้านแม่เต๋อ
ยังไม่ยืนยัน
116 120608 57030151 บ้านมนตรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
117 120609 57030152 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป
ยังไม่ยืนยัน
118 120610 57030153 บ้านผาเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
119 120611 57030154 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
120 120607 57030155 บ้านห้วยผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
121 120681 57030156 อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)
ยังไม่ยืนยัน
122 120683 57030158 บ้านทุ่งกวาง
ยังไม่ยืนยัน
123 120684 57030159 บ้านดอย
ยังไม่ยืนยัน
124 120685 57030160 บ้านดอนงาม
ยังไม่ยืนยัน
125 120686 57030161 บ้านขุนแม่บง ตชด.
ยังไม่ยืนยัน
126 120669 57030164 อนุบาลดอยหลวง
ยังไม่ยืนยัน
127 120670 57030165 บ้านป่าลัน
ยังไม่ยืนยัน
128 120671 57030166 บ้านห้วยไร่
ยังไม่ยืนยัน
129 120672 57030167 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑
ยังไม่ยืนยัน
130 120674 57030168 บ้านไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
131 120676 57030170 บ้านหนองป่าก่อ
ยังไม่ยืนยัน
132 120678 57030172 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
133 120679 57030173 บ้านป่าซางงาม
ยังไม่ยืนยัน
134 120604 57030174 บ้านห้วยหก
ยังไม่ยืนยัน
135 120605 57030175 บ้านห้วยหยวกป่าโซ
ยังไม่ยืนยัน
136 120162 57030176 บ้านธารทอง
ยังไม่ยืนยัน
137 120737 57030178 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
138 120738 57030179 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔
ยังไม่ยืนยัน
139 120739 57030180 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
140 120740 57030181 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87
ยังไม่ยืนยัน