ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5704 :  สพป.เชียงราย เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 120116 57040001 บ้านศรีลานนา
ยืนยันแล้ว
2 120117 57040002 บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
3 120118 57040003 บ้านครึ่ง
ยืนยันแล้ว
4 120119 57040004 บ้านครึ่งใต้
ยืนยันแล้ว
5 120114 57040005 บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
6 120115 57040006 บ้านตองม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
7 120112 57040008 บ้านบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
8 120113 57040009 บ้านต้นปล้องแดนเมือง
ยืนยันแล้ว
9 120097 57040010 บ้านเมืองกาญจน์
ยังไม่ยืนยัน
10 120098 57040011 บ้านสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
11 120096 57040012 ริมโขงวิทยา
ยืนยันแล้ว
12 120090 57040013 บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)
ยืนยันแล้ว
13 120091 57040014 อนุบาลเชียงของ
ยืนยันแล้ว
14 120092 57040015 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
ยืนยันแล้ว
15 120093 57040016 บ้านทุ่งนาน้อย
ยืนยันแล้ว
16 120094 57040017 บ้านดอนมหาวัน
ยืนยันแล้ว
17 120095 57040018 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
ยืนยันแล้ว
18 120110 57040019 บ้านปากอิง
ยืนยันแล้ว
19 120108 57040020 บ้านหวาย
ยืนยันแล้ว
20 120104 57040022 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
21 120105 57040023 บ้านลุงท่าเจริญ
ยืนยันแล้ว
22 120106 57040024 บ้านทุ่งซางดงหลวง
ยืนยันแล้ว
23 120107 57040025 บ้านเขียะ
ยืนยันแล้ว
24 120100 57040026 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
ยืนยันแล้ว
25 120101 57040027 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
ยืนยันแล้ว
26 120102 57040028 บ้านทุ่งอ่าง
ยืนยันแล้ว
27 120103 57040029 บ้านน้ำม้า
ยืนยันแล้ว
28 120099 57040030 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
ยืนยันแล้ว
29 120120 57040031 บ้านแก่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 120121 57040032 บ้านเกี๋ยง
ยืนยันแล้ว
31 120122 57040034 บ้านห้วยซ้อ
ยืนยันแล้ว
32 120123 57040035 บ้านเวียงหมอก
ยืนยันแล้ว
33 120174 57040037 ศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
34 120175 57040038 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 120176 57040039 บ้านงิ้วใหม่
ยืนยันแล้ว
36 120177 57040040 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
37 120178 57040041 บ้านตุ้มเหนือ
ยืนยันแล้ว
38 120179 57040042 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
ยืนยันแล้ว
39 120180 57040043 บ้านขอนซุง
ยืนยันแล้ว
40 120217 57040044 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
41 120218 57040045 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
42 120219 57040046 บ้านก๊อ
ยืนยันแล้ว
43 120198 57040048 บ้านขุนห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
44 120204 57040049 เพียงหลวง 16
ยืนยันแล้ว
45 120205 57040050 เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า
ยืนยันแล้ว
46 120206 57040051 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
ยืนยันแล้ว
47 120207 57040052 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
ยืนยันแล้ว
48 120208 57040053 บ้านรักแผ่นดิน
ยืนยันแล้ว
49 120209 57040054 บ้านแผ่นดินทอง
ยืนยันแล้ว
50 120210 57040055 บ้านราษฏร์ภักดี
ยืนยันแล้ว
51 120197 57040056 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
52 120199 57040057 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
53 120200 57040058 บ้านตีนเป็ด
ยืนยันแล้ว
54 120181 57040061 บ้านดอนดินแดง
ยืนยันแล้ว
55 120183 57040063 บ้านปล้องตลาด
ยืนยันแล้ว
56 120184 57040064 จำไฮบ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
57 120185 57040065 บ้านปล้องใต้
ยืนยันแล้ว
58 120186 57040066 บ้านปล้องส้าน
ยืนยันแล้ว
59 120213 57040067 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
60 120215 57040068 บ้านแม่ลอยไร่
ยืนยันแล้ว
61 120216 57040069 บ้านเกี๋ยงใต้
ยืนยันแล้ว
62 120169 57040070 วัดพระเกิดคงคาราม
ยืนยันแล้ว
63 120164 57040071 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ยืนยันแล้ว
64 120165 57040072 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
65 120166 57040073 บ้านร่องแช่
ยืนยันแล้ว
66 120167 57040074 บ้านทุ่งโห้ง
ยืนยันแล้ว
67 120168 57040075 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
68 120214 57040076 บ้านป่าตึงงาม
ยืนยันแล้ว
69 120211 57040077 บ้านป่ารวก
ยืนยันแล้ว
70 120212 57040078 ศรีดอนไชยวิทยา
ยืนยันแล้ว
71 120170 57040079 บ้านสันทรายมูล
ยืนยันแล้ว
72 120171 57040080 สันทรายงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
73 120172 57040081 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
74 120192 57040085 บ้านบุญนาค
ยืนยันแล้ว
75 120201 57040086 บ้านดอนแยง
ยืนยันแล้ว
76 120195 57040089 บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
77 120187 57040091 หนองแรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
78 120188 57040092 บ้านม่อนป่ายาง
ยืนยันแล้ว
79 120559 57040093 อนุบาลตาดควัน
ยืนยันแล้ว
80 120560 57040094 บ้านใหม่สุขสันต์
ยืนยันแล้ว
81 120558 57040096 บ้านใหม่โชคชัย
ยืนยันแล้ว
82 120549 57040098 บ้านเวียงหวาย
ยืนยันแล้ว
83 120550 57040099 บ้านหนองบัวคำ
ยืนยันแล้ว
84 120541 57040100 บ้านหนองเสา
ยืนยันแล้ว
85 120543 57040102 สันสะลีกวิทยา
ยืนยันแล้ว
86 120547 57040103 บ้านป่าซาง
ยืนยันแล้ว
87 120557 57040105 บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
88 120555 57040106 บ้านแม่ต๋ำกลาง
ยืนยันแล้ว
89 120556 57040107 บ้านบ่อแสง
ยืนยันแล้ว
90 120544 57040108 บ้านทุ่งเจ้า
ยืนยันแล้ว
91 120545 57040109 บ้านแม่เปา
ยืนยันแล้ว
92 120546 57040110 ชุมชนบ้านสบเปา
ยืนยันแล้ว
93 120551 57040111 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
ยืนยันแล้ว
94 120552 57040112 บ้านกระแล
ยืนยันแล้ว
95 120553 57040113 บ้านสันหลวงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
96 120567 57040114 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
97 120563 57040116 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168
ยืนยันแล้ว
98 120566 57040119 บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
ยืนยันแล้ว
99 120578 57040120 ขุนขวากพิทยา
ยืนยันแล้ว
100 120579 57040121 บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
101 120580 57040122 ปางหัดสหศาสตร์
ยืนยันแล้ว
102 120577 57040123 บ้านโล๊ะวังผา
ยืนยันแล้ว
103 120581 57040124 บ้านผาแล
ยืนยันแล้ว
104 120582 57040125 บ้านห้วยหาน
ยืนยันแล้ว
105 120584 57040127 บ้านห้วยคุ
ยืนยันแล้ว
106 120576 57040128 ปอวิทยา
ยืนยันแล้ว
107 120589 57040129 บ้านหนองเตา
ยืนยันแล้ว
108 120586 57040132 ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
109 120587 57040133 บรรพตวิทยา
ยืนยันแล้ว
110 120588 57040134 บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
111 120573 57040135 บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
112 120571 57040136 บ้านหลู้
ยืนยันแล้ว
113 120572 57040137 บ้านไทยสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
114 120568 57040138 บ้านม่วงยาย
ยืนยันแล้ว
115 120569 57040139 บ้านแจมป๋อง
ยืนยันแล้ว
116 120570 57040140 อนุบาลเวียงแก่น
ยืนยันแล้ว
117 120574 57040141 บ้านทุ่งคำ
ยืนยันแล้ว
118 120575 57040142 บ้านห้วยเอียน
ยืนยันแล้ว
119 120622 57040143 บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
120 120623 57040144 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
121 120625 57040146 ชุมชนบ้านต้าตลาด
ยืนยันแล้ว
122 120626 57040147 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
123 120627 57040148 บ้านต้านาล้อม
ยืนยันแล้ว
124 120620 57040149 บ้านร่องขุ่นป่าข่า
ยืนยันแล้ว
125 120621 57040150 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
126 120618 57040151 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
ยืนยันแล้ว
127 120628 57040153 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
128 120629 57040154 อนุบาลยางฮอม
ยืนยันแล้ว
129 120630 57040155 บ้านพญาพิภักดิ์
ยืนยันแล้ว
130 120631 57040156 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
ยืนยันแล้ว
131 120632 57040157 บ้านชมภู
ยืนยันแล้ว
132 120633 57040158 บ้านป่าแดงห้วยหลวง
ยืนยันแล้ว
133 120691 57040159 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
134 120741 57040160 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
ยืนยันแล้ว
135 120742 57040161 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว