ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5704 :  สพป.เชียงราย เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 120116 57040001 บ้านศรีลานนา
ยังไม่ยืนยัน
2 120117 57040002 บ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
3 120118 57040003 บ้านครึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
4 120119 57040004 บ้านครึ่งใต้
ยังไม่ยืนยัน
5 120114 57040005 บ้านส้าน
ยังไม่ยืนยัน
6 120115 57040006 บ้านตองม่วงชุม
ยังไม่ยืนยัน
7 120112 57040008 บ้านบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
8 120113 57040009 บ้านต้นปล้องแดนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
9 120097 57040010 บ้านเมืองกาญจน์
ยังไม่ยืนยัน
10 120098 57040011 บ้านสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
11 120096 57040012 ริมโขงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 120090 57040013 บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
13 120091 57040014 อนุบาลเชียงของ
ยังไม่ยืนยัน
14 120092 57040015 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
15 120093 57040016 บ้านทุ่งนาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
16 120094 57040017 บ้านดอนมหาวัน
ยังไม่ยืนยัน
17 120095 57040018 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
18 120110 57040019 บ้านปากอิง
ยังไม่ยืนยัน
19 120108 57040020 บ้านหวาย
ยังไม่ยืนยัน
20 120104 57040022 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
21 120105 57040023 บ้านลุงท่าเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
22 120106 57040024 บ้านทุ่งซางดงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
23 120107 57040025 บ้านเขียะ
ยังไม่ยืนยัน
24 120100 57040026 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
ยังไม่ยืนยัน
25 120101 57040027 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
ยังไม่ยืนยัน
26 120102 57040028 บ้านทุ่งอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
27 120103 57040029 บ้านน้ำม้า
ยังไม่ยืนยัน
28 120099 57040030 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
29 120120 57040031 บ้านแก่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 120121 57040032 บ้านเกี๋ยง
ยังไม่ยืนยัน
31 120122 57040034 บ้านห้วยซ้อ
ยังไม่ยืนยัน
32 120123 57040035 บ้านเวียงหมอก
ยังไม่ยืนยัน
33 120174 57040037 ศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
34 120175 57040038 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 120176 57040039 บ้านงิ้วใหม่
ยังไม่ยืนยัน
36 120177 57040040 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
37 120178 57040041 บ้านตุ้มเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
38 120179 57040042 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
39 120180 57040043 บ้านขอนซุง
ยังไม่ยืนยัน
40 120217 57040044 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
41 120218 57040045 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
42 120219 57040046 บ้านก๊อ
ยังไม่ยืนยัน
43 120198 57040048 บ้านขุนห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
44 120204 57040049 เพียงหลวง 16
ยังไม่ยืนยัน
45 120205 57040050 เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า
ยังไม่ยืนยัน
46 120206 57040051 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
ยังไม่ยืนยัน
47 120207 57040052 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
ยังไม่ยืนยัน
48 120208 57040053 บ้านรักแผ่นดิน
ยังไม่ยืนยัน
49 120209 57040054 บ้านแผ่นดินทอง
ยังไม่ยืนยัน
50 120210 57040055 บ้านราษฏร์ภักดี
ยังไม่ยืนยัน
51 120197 57040056 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
52 120199 57040057 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
53 120200 57040058 บ้านตีนเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
54 120181 57040061 บ้านดอนดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
55 120183 57040063 บ้านปล้องตลาด
ยังไม่ยืนยัน
56 120184 57040064 จำไฮบ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
57 120185 57040065 บ้านปล้องใต้
ยังไม่ยืนยัน
58 120186 57040066 บ้านปล้องส้าน
ยังไม่ยืนยัน
59 120213 57040067 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
60 120215 57040068 บ้านแม่ลอยไร่
ยังไม่ยืนยัน
61 120216 57040069 บ้านเกี๋ยงใต้
ยังไม่ยืนยัน
62 120169 57040070 วัดพระเกิดคงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
63 120164 57040071 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ยังไม่ยืนยัน
64 120165 57040072 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
65 120166 57040073 บ้านร่องแช่
ยังไม่ยืนยัน
66 120167 57040074 บ้านทุ่งโห้ง
ยังไม่ยืนยัน
67 120168 57040075 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
68 120214 57040076 บ้านป่าตึงงาม
ยังไม่ยืนยัน
69 120211 57040077 บ้านป่ารวก
ยังไม่ยืนยัน
70 120212 57040078 ศรีดอนไชยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71 120170 57040079 บ้านสันทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
72 120171 57040080 สันทรายงามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73 120172 57040081 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
74 120192 57040085 บ้านบุญนาค
ยังไม่ยืนยัน
75 120201 57040086 บ้านดอนแยง
ยังไม่ยืนยัน
76 120195 57040089 บ้านดอนไชย
ยังไม่ยืนยัน
77 120187 57040091 หนองแรดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
78 120188 57040092 บ้านม่อนป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
79 120559 57040093 อนุบาลตาดควัน
ยังไม่ยืนยัน
80 120560 57040094 บ้านใหม่สุขสันต์
ยังไม่ยืนยัน
81 120558 57040096 บ้านใหม่โชคชัย
ยังไม่ยืนยัน
82 120549 57040098 บ้านเวียงหวาย
ยังไม่ยืนยัน
83 120550 57040099 บ้านหนองบัวคำ
ยังไม่ยืนยัน
84 120541 57040100 บ้านหนองเสา
ยังไม่ยืนยัน
85 120543 57040102 สันสะลีกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
86 120547 57040103 บ้านป่าซาง
ยังไม่ยืนยัน
87 120557 57040105 บ้านป่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
88 120555 57040106 บ้านแม่ต๋ำกลาง
ยังไม่ยืนยัน
89 120556 57040107 บ้านบ่อแสง
ยังไม่ยืนยัน
90 120544 57040108 บ้านทุ่งเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
91 120545 57040109 บ้านแม่เปา
ยังไม่ยืนยัน
92 120546 57040110 ชุมชนบ้านสบเปา
ยังไม่ยืนยัน
93 120551 57040111 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
ยังไม่ยืนยัน
94 120552 57040112 บ้านกระแล
ยังไม่ยืนยัน
95 120553 57040113 บ้านสันหลวงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
96 120567 57040114 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
97 120563 57040116 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168
ยังไม่ยืนยัน
98 120566 57040119 บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
ยังไม่ยืนยัน
99 120578 57040120 ขุนขวากพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
100 120579 57040121 บ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
101 120580 57040122 ปางหัดสหศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
102 120577 57040123 บ้านโล๊ะวังผา
ยังไม่ยืนยัน
103 120581 57040124 บ้านผาแล
ยังไม่ยืนยัน
104 120582 57040125 บ้านห้วยหาน
ยังไม่ยืนยัน
105 120584 57040127 บ้านห้วยคุ
ยังไม่ยืนยัน
106 120576 57040128 ปอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
107 120589 57040129 บ้านหนองเตา
ยังไม่ยืนยัน
108 120586 57040132 ไตรมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
109 120587 57040133 บรรพตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
110 120588 57040134 บ้านทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
111 120573 57040135 บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
112 120571 57040136 บ้านหลู้
ยังไม่ยืนยัน
113 120572 57040137 บ้านไทยสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
114 120568 57040138 บ้านม่วงยาย
ยังไม่ยืนยัน
115 120569 57040139 บ้านแจมป๋อง
ยังไม่ยืนยัน
116 120570 57040140 อนุบาลเวียงแก่น
ยังไม่ยืนยัน
117 120574 57040141 บ้านทุ่งคำ
ยังไม่ยืนยัน
118 120575 57040142 บ้านห้วยเอียน
ยังไม่ยืนยัน
119 120622 57040143 บ้านห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
120 120623 57040144 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
121 120625 57040146 ชุมชนบ้านต้าตลาด
ยังไม่ยืนยัน
122 120626 57040147 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
123 120627 57040148 บ้านต้านาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
124 120620 57040149 บ้านร่องขุ่นป่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
125 120621 57040150 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
126 120618 57040151 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
ยังไม่ยืนยัน
127 120628 57040153 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
128 120629 57040154 อนุบาลยางฮอม
ยังไม่ยืนยัน
129 120630 57040155 บ้านพญาพิภักดิ์
ยังไม่ยืนยัน
130 120631 57040156 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
ยังไม่ยืนยัน
131 120632 57040157 บ้านชมภู
ยังไม่ยืนยัน
132 120633 57040158 บ้านป่าแดงห้วยหลวง
ยังไม่ยืนยัน
133 120691 57040159 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
134 120741 57040160 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
ยังไม่ยืนยัน
135 120742 57040161 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน