ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5801 :  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 420090 58010001 ชุมชนบ้านปางหมู
ยืนยันแล้ว
2 420091 58010002 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
ยืนยันแล้ว
3 420092 58010003 บ้านทุ่งกองมู
ยืนยันแล้ว
4 420093 58010004 บ้านสบสอย
ยืนยันแล้ว
5 420094 58010005 บ้านในสอย
ยืนยันแล้ว
6 420095 58010006 บ้านไม้สะเป่
ยืนยันแล้ว
7 420096 58010007 บ้านสบป่อง
ยืนยันแล้ว
8 420097 58010008 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
9 420109 58010009 บ้านท่าโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
10 420112 58010012 บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
11 420113 58010013 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
ยืนยันแล้ว
12 420114 58010014 บ้านห้วยโป่งกาน
ยืนยันแล้ว
13 420116 58010015 บ้านน้ำเพียงดิน
ยืนยันแล้ว
14 420117 58010016 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
15 420118 58010017 บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
ยืนยันแล้ว
16 420098 58010018 ชุมชนบ้านผาบ่อง
ยืนยันแล้ว
17 420099 58010019 อนุบาลแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
18 420108 58010020 บ้านน้ำส่อม
ยืนยันแล้ว
19 420129 58010021 บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
ยืนยันแล้ว
20 420087 58010023 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
ยืนยันแล้ว
21 420088 58010024 บ้านห้วยมะเขือส้ม
ยืนยันแล้ว
22 420083 58010025 บ้านห้วยขาน
ยืนยันแล้ว
23 420084 58010026 บ้านนาป่าแปก
ยืนยันแล้ว
24 420085 58010027 บ้านรักไทย
ยืนยันแล้ว
25 420086 58010028 บ้านห้วยโป่งอ่อน
ยืนยันแล้ว
26 420081 58010029 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
ยืนยันแล้ว
27 420082 58010030 บ้านแม่สะงา
ยืนยันแล้ว
28 420102 58010033 บ้านหนองขาวกลาง
ยืนยันแล้ว
29 420103 58010034 บ้านห้วยปมฝาด
ยืนยันแล้ว
30 420104 58010035 บ้านห้วยปูลิง
ยืนยันแล้ว
31 420106 58010037 บ้านห้วยปูเลย
ยืนยันแล้ว
32 420107 58010038 บ้านห้วยตอง
ยืนยันแล้ว
33 420115 58010039 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
34 420119 58010040 บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
35 420120 58010041 บ้านยอดดอยวิทยา
ยืนยันแล้ว
36 420121 58010042 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
37 420122 58010043 บ้านแก่นฟ้า
ยืนยันแล้ว
38 420123 58010044 บ้านป่าลาน
ยืนยันแล้ว
39 420124 58010045 บ้านห้วยช่างคำ
ยืนยันแล้ว
40 420125 58010046 เสรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 420126 58010047 บ้านไม้ซางหนาม
ยืนยันแล้ว
42 420127 58010048 บ้านแม่จ๋า
ยืนยันแล้ว
43 420128 58010049 บ้านหนองเขียว
ยืนยันแล้ว
44 420130 58010050 บ้านห้วยผา
ยืนยันแล้ว
45 420131 58010051 ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
ยืนยันแล้ว
46 420132 58010052 บ้านนาปลาจาด
ยืนยันแล้ว
47 420133 58010053 บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
48 420134 58010054 บ้านคาหาน
ยืนยันแล้ว
49 420001 58010057 ขุนยวม
ยืนยันแล้ว
50 420002 58010058 อนุบาลขุนยวม
ยืนยันแล้ว
51 420006 58010059 บ้านแม่สุริน
ยืนยันแล้ว
52 420009 58010061 บ้านแม่สะเป่ใต้
ยืนยันแล้ว
53 420023 58010063 ชุมชนบ้านเมืองปอน
ยืนยันแล้ว
54 420030 58010065 บ้านท่าหินส้ม
ยืนยันแล้ว
55 420031 58010066 บ้านหนองแห้ง
ยืนยันแล้ว
56 420032 58010067 บ้านแม่ลาก๊ะ
ยืนยันแล้ว
57 420035 58010068 บ้านแม่โข่จู
ยืนยันแล้ว
58 420033 58010069 บ้านมะหินหลวง
ยืนยันแล้ว
59 420026 58010070 บ้านแม่กิ๊
ยืนยันแล้ว
60 420028 58010071 บ้านห้วยส้าน
ยืนยันแล้ว
61 420007 58010072 ห้วยต้นนุ่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
62 420005 58010073 บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
63 420012 58010074 ตชด.บำรุงที่ 60
ยืนยันแล้ว
64 420003 58010076 ชุมชนต่อแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
65 420013 58010078 บ้านหัวปอน
ยืนยันแล้ว
66 420021 58010079 บ้านแม่หาด
ยืนยันแล้ว
67 420019 58010080 บ้านแม่ออ
ยืนยันแล้ว
68 420025 58010081 บ้านหว่าโน
ยืนยันแล้ว
69 420024 58010082 บ้านแม่แจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
70 420027 58010083 บ้านแม่โกปี่
ยืนยันแล้ว
71 420020 58010084 บ้านปางตอง
ยืนยันแล้ว
72 420017 58010085 บ้านแม่อูคอ
ยืนยันแล้ว
73 420022 58010086 บ้านแม่อูคอหลวง
ยืนยันแล้ว
74 420018 58010087 บ้านหัวแม่สุริน
ยืนยันแล้ว
75 420014 58010088 บ้านพัฒนา
ยืนยันแล้ว
76 420016 58010089 บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
77 420015 58010090 บ้านคำสุข
ยืนยันแล้ว
78 420044 58010091 บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
79 420045 58010092 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
ยืนยันแล้ว
80 420047 58010094 บ้านแพมบก
ยืนยันแล้ว
81 420049 58010096 บ้านสบแพม
ยืนยันแล้ว
82 420050 58010097 บ้านแม่อีแลบ
ยืนยันแล้ว
83 420052 58010099 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
84 420080 58010101 บ้านแม่เหมืองหลวง
ยืนยันแล้ว
85 420075 58010102 บ้านโป่งสา
ยืนยันแล้ว
86 420077 58010104 ปางตองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
87 420078 58010105 บ้านขุนสาใน
ยืนยันแล้ว
88 420060 58010106 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
ยืนยันแล้ว
89 420063 58010109 บ้านสบสา
ยืนยันแล้ว
90 420056 58010110 บ้านเมืองแปง
ยืนยันแล้ว
91 420057 58010111 บ้านผาสำราญ
ยืนยันแล้ว
92 420058 58010112 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
93 420059 58010113 บ้านแกงหอม
ยืนยันแล้ว
94 420064 58010114 บ้านแม่นาเติง
ยืนยันแล้ว
95 420067 58010117 บ้านปางแปก
ยืนยันแล้ว
96 420068 58010118 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
97 420069 58010119 บ้านดอยผีลู
ยืนยันแล้ว
98 420070 58010120 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
ยืนยันแล้ว
99 420072 58010122 บ้านหมอแปง
ยืนยันแล้ว
100 420073 58010123 บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
101 420042 58010125 บ้านน้ำปลามุง
ยืนยันแล้ว
102 420043 58010127 ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ยืนยันแล้ว
103 420053 58010128 บ้านแม่ปิง
ยืนยันแล้ว
104 420036 58010129 อนุบาลปาย (เวียงใต้)
ยืนยันแล้ว
105 420037 58010130 บ้านน้ำฮู
ยืนยันแล้ว
106 420038 58010131 บ้านใหม่สหสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
107 420039 58010132 บ้านเวียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
108 420040 58010133 สังวาลย์วิทย์ 3
ยืนยันแล้ว
109 420337 58010135 บ้านเมืองแพม
ยืนยันแล้ว
110 420339 58010136 บ้านถ้ำลอด
ยืนยันแล้ว
111 420342 58010137 บ้านผามอน
ยืนยันแล้ว
112 420343 58010138 บ้านห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
113 420344 58010139 บ้านวนาหลวง
ยืนยันแล้ว
114 420327 58010140 บ้านนาปู่ป้อม
ยืนยันแล้ว
115 420328 58010141 บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
ยืนยันแล้ว
116 420331 58010142 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ยืนยันแล้ว
117 420333 58010143 บ้านซอแบะ
ยืนยันแล้ว
118 420334 58010144 บ้านปางบอนวัฒนาคาร
ยืนยันแล้ว
119 420335 58010145 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ยืนยันแล้ว
120 420324 58010146 บ้านแม่ละนา
ยืนยันแล้ว
121 420325 58010147 บ้านจ่าโบ่
ยืนยันแล้ว
122 420326 58010148 บ้านปางคาม
ยืนยันแล้ว
123 420329 58010149 บ้านยาป่าแหน
ยืนยันแล้ว
124 420332 58010151 บ้านห้วยเฮี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
125 420336 58010152 อนุบาลปางมะผ้า
ยืนยันแล้ว
126 420338 58010153 บ้านน้ำริน
ยืนยันแล้ว
127 420340 58010154 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
ยืนยันแล้ว
128 420055 58010155 บ้านลุกป่าก๊อ
ยืนยันแล้ว
129 420341 58010156 บ้านกึ้ดสามสิบ
ยืนยันแล้ว
130 420362 58010158 บ้านใหม่ห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
131 420363 58010159 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
132 420364 58010160 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
ยืนยันแล้ว
133 420365 58010161 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
ยืนยันแล้ว
134 420366 58010162 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
ยืนยันแล้ว