ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5801 :  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 420090 58010001 ชุมชนบ้านปางหมู
ยังไม่ยืนยัน
2 420091 58010002 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
ยังไม่ยืนยัน
3 420092 58010003 บ้านทุ่งกองมู
ยังไม่ยืนยัน
4 420093 58010004 บ้านสบสอย
ยังไม่ยืนยัน
5 420094 58010005 บ้านในสอย
ยังไม่ยืนยัน
6 420095 58010006 บ้านไม้สะเป่
ยังไม่ยืนยัน
7 420096 58010007 บ้านสบป่อง
ยังไม่ยืนยัน
8 420097 58010008 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
9 420109 58010009 บ้านท่าโป่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
10 420112 58010012 บ้านห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
11 420113 58010013 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
ยังไม่ยืนยัน
12 420114 58010014 บ้านห้วยโป่งกาน
ยังไม่ยืนยัน
13 420116 58010015 บ้านน้ำเพียงดิน
ยังไม่ยืนยัน
14 420117 58010016 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
15 420118 58010017 บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
ยังไม่ยืนยัน
16 420098 58010018 ชุมชนบ้านผาบ่อง
ยังไม่ยืนยัน
17 420099 58010019 อนุบาลแม่ฮ่องสอน
ยังไม่ยืนยัน
18 420108 58010020 บ้านน้ำส่อม
ยังไม่ยืนยัน
19 420129 58010021 บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
20 420087 58010023 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
ยังไม่ยืนยัน
21 420088 58010024 บ้านห้วยมะเขือส้ม
ยังไม่ยืนยัน
22 420083 58010025 บ้านห้วยขาน
ยังไม่ยืนยัน
23 420084 58010026 บ้านนาป่าแปก
ยังไม่ยืนยัน
24 420085 58010027 บ้านรักไทย
ยังไม่ยืนยัน
25 420086 58010028 บ้านห้วยโป่งอ่อน
ยังไม่ยืนยัน
26 420081 58010029 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
ยังไม่ยืนยัน
27 420082 58010030 บ้านแม่สะงา
ยังไม่ยืนยัน
28 420102 58010033 บ้านหนองขาวกลาง
ยังไม่ยืนยัน
29 420103 58010034 บ้านห้วยปมฝาด
ยังไม่ยืนยัน
30 420104 58010035 บ้านห้วยปูลิง
ยังไม่ยืนยัน
31 420106 58010037 บ้านห้วยปูเลย
ยังไม่ยืนยัน
32 420107 58010038 บ้านห้วยตอง
ยังไม่ยืนยัน
33 420115 58010039 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
ยังไม่ยืนยัน
34 420119 58010040 บ้านห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
35 420120 58010041 บ้านยอดดอยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 420121 58010042 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
37 420122 58010043 บ้านแก่นฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
38 420123 58010044 บ้านป่าลาน
ยังไม่ยืนยัน
39 420124 58010045 บ้านห้วยช่างคำ
ยังไม่ยืนยัน
40 420125 58010046 เสรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 420126 58010047 บ้านไม้ซางหนาม
ยังไม่ยืนยัน
42 420127 58010048 บ้านแม่จ๋า
ยังไม่ยืนยัน
43 420128 58010049 บ้านหนองเขียว
ยังไม่ยืนยัน
44 420130 58010050 บ้านห้วยผา
ยังไม่ยืนยัน
45 420131 58010051 ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
ยังไม่ยืนยัน
46 420132 58010052 บ้านนาปลาจาด
ยังไม่ยืนยัน
47 420133 58010053 บ้านห้วยผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
48 420134 58010054 บ้านคาหาน
ยังไม่ยืนยัน
49 420001 58010057 ขุนยวม
ยังไม่ยืนยัน
50 420002 58010058 อนุบาลขุนยวม
ยังไม่ยืนยัน
51 420006 58010059 บ้านแม่สุริน
ยังไม่ยืนยัน
52 420009 58010061 บ้านแม่สะเป่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
53 420023 58010063 ชุมชนบ้านเมืองปอน
ยังไม่ยืนยัน
54 420030 58010065 บ้านท่าหินส้ม
ยังไม่ยืนยัน
55 420031 58010066 บ้านหนองแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
56 420032 58010067 บ้านแม่ลาก๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
57 420035 58010068 บ้านแม่โข่จู
ยังไม่ยืนยัน
58 420033 58010069 บ้านมะหินหลวง
ยังไม่ยืนยัน
59 420026 58010070 บ้านแม่กิ๊
ยังไม่ยืนยัน
60 420028 58010071 บ้านห้วยส้าน
ยังไม่ยืนยัน
61 420007 58010072 ห้วยต้นนุ่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
62 420005 58010073 บ้านห้วยนา
ยังไม่ยืนยัน
63 420012 58010074 ตชด.บำรุงที่ 60
ยังไม่ยืนยัน
64 420003 58010076 ชุมชนต่อแพวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65 420013 58010078 บ้านหัวปอน
ยังไม่ยืนยัน
66 420021 58010079 บ้านแม่หาด
ยังไม่ยืนยัน
67 420019 58010080 บ้านแม่ออ
ยังไม่ยืนยัน
68 420025 58010081 บ้านหว่าโน
ยังไม่ยืนยัน
69 420024 58010082 บ้านแม่แจ๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
70 420027 58010083 บ้านแม่โกปี่
ยังไม่ยืนยัน
71 420020 58010084 บ้านปางตอง
ยังไม่ยืนยัน
72 420017 58010085 บ้านแม่อูคอ
ยังไม่ยืนยัน
73 420022 58010086 บ้านแม่อูคอหลวง
ยังไม่ยืนยัน
74 420018 58010087 บ้านหัวแม่สุริน
ยังไม่ยืนยัน
75 420014 58010088 บ้านพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
76 420016 58010089 บ้านนางิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
77 420015 58010090 บ้านคำสุข
ยังไม่ยืนยัน
78 420044 58010091 บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
79 420045 58010092 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
ยังไม่ยืนยัน
80 420047 58010094 บ้านแพมบก
ยังไม่ยืนยัน
81 420049 58010096 บ้านสบแพม
ยังไม่ยืนยัน
82 420050 58010097 บ้านแม่อีแลบ
ยังไม่ยืนยัน
83 420052 58010099 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
84 420080 58010101 บ้านแม่เหมืองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
85 420075 58010102 บ้านโป่งสา
ยังไม่ยืนยัน
86 420077 58010104 ปางตองประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
87 420078 58010105 บ้านขุนสาใน
ยังไม่ยืนยัน
88 420060 58010106 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
ยังไม่ยืนยัน
89 420063 58010109 บ้านสบสา
ยังไม่ยืนยัน
90 420056 58010110 บ้านเมืองแปง
ยังไม่ยืนยัน
91 420057 58010111 บ้านผาสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
92 420058 58010112 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
93 420059 58010113 บ้านแกงหอม
ยังไม่ยืนยัน
94 420064 58010114 บ้านแม่นาเติง
ยังไม่ยืนยัน
95 420067 58010117 บ้านปางแปก
ยังไม่ยืนยัน
96 420068 58010118 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
97 420069 58010119 บ้านดอยผีลู
ยังไม่ยืนยัน
98 420070 58010120 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
ยังไม่ยืนยัน
99 420072 58010122 บ้านหมอแปง
ยังไม่ยืนยัน
100 420073 58010123 บ้านป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
101 420042 58010125 บ้านน้ำปลามุง
ยังไม่ยืนยัน
102 420043 58010127 ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ยังไม่ยืนยัน
103 420053 58010128 บ้านแม่ปิง
ยังไม่ยืนยัน
104 420036 58010129 อนุบาลปาย (เวียงใต้)
ยังไม่ยืนยัน
105 420037 58010130 บ้านน้ำฮู
ยังไม่ยืนยัน
106 420038 58010131 บ้านใหม่สหสัมพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
107 420039 58010132 บ้านเวียงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
108 420040 58010133 สังวาลย์วิทย์ 3
ยังไม่ยืนยัน
109 420337 58010135 บ้านเมืองแพม
ยังไม่ยืนยัน
110 420339 58010136 บ้านถ้ำลอด
ยังไม่ยืนยัน
111 420342 58010137 บ้านผามอน
ยังไม่ยืนยัน
112 420343 58010138 บ้านห้วยแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
113 420344 58010139 บ้านวนาหลวง
ยังไม่ยืนยัน
114 420327 58010140 บ้านนาปู่ป้อม
ยังไม่ยืนยัน
115 420328 58010141 บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
ยังไม่ยืนยัน
116 420331 58010142 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ยังไม่ยืนยัน
117 420333 58010143 บ้านซอแบะ
ยังไม่ยืนยัน
118 420334 58010144 บ้านปางบอนวัฒนาคาร
ยังไม่ยืนยัน
119 420335 58010145 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ยังไม่ยืนยัน
120 420324 58010146 บ้านแม่ละนา
ยังไม่ยืนยัน
121 420325 58010147 บ้านจ่าโบ่
ยังไม่ยืนยัน
122 420326 58010148 บ้านปางคาม
ยังไม่ยืนยัน
123 420329 58010149 บ้านยาป่าแหน
ยังไม่ยืนยัน
124 420332 58010151 บ้านห้วยเฮี๊ยะ
ยังไม่ยืนยัน
125 420336 58010152 อนุบาลปางมะผ้า
ยังไม่ยืนยัน
126 420338 58010153 บ้านน้ำริน
ยังไม่ยืนยัน
127 420340 58010154 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
ยังไม่ยืนยัน
128 420055 58010155 บ้านลุกป่าก๊อ
ยังไม่ยืนยัน
129 420341 58010156 บ้านกึ้ดสามสิบ
ยังไม่ยืนยัน
130 420362 58010158 บ้านใหม่ห้วยหวาย
ยังไม่ยืนยัน
131 420363 58010159 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ยังไม่ยืนยัน
132 420364 58010160 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
ยังไม่ยืนยัน
133 420365 58010161 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
ยังไม่ยืนยัน
134 420366 58010162 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
ยังไม่ยืนยัน