ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5802 :  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 420217 58020001 ดอนชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2 420218 58020002 บ้านสบหาร
ยืนยันแล้ว
3 420219 58020003 บ้านแพะพิทยา
ยืนยันแล้ว
4 420221 58020005 บ้านแม่หาร
ยืนยันแล้ว
5 420222 58020006 บ้านแม่ต้อบใต้
ยืนยันแล้ว
6 420223 58020007 บ้านแม่ต้อบเหนือ
ยืนยันแล้ว
7 420224 58020008 บ้านป่าหมาก
ยืนยันแล้ว
8 420225 58020009 บ้านแม่เกาะ
ยืนยันแล้ว
9 420226 58020010 บ้านขุนแม่ต้อบ
ยืนยันแล้ว
10 420200 58020011 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
ยืนยันแล้ว
11 420202 58020012 อนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม)
ยืนยันแล้ว
12 420205 58020013 บ้านพะมอลอ
ยืนยันแล้ว
13 420238 58020014 รัตนประทีปวิทยา
ยืนยันแล้ว
14 420239 58020015 บ้านแม่อุมลอง
ยืนยันแล้ว
15 420240 58020016 บ้านแม่อุมป๊อก
ยืนยันแล้ว
16 420241 58020017 บ้านแม่อุมลองหลวง
ยืนยันแล้ว
17 420242 58020018 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
ยืนยันแล้ว
18 420243 58020019 บ้านห้วยฮากไม้ใต้
ยืนยันแล้ว
19 420244 58020020 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
ยืนยันแล้ว
20 420245 58020021 บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
21 420246 58020022 บ้านแม่ปุ๋น
ยืนยันแล้ว
22 420254 58020024 บ้านแม่ละ
ยืนยันแล้ว
23 420255 58020025 บ้านอมพาย
ยืนยันแล้ว
24 420256 58020026 บ้านช่างหม้อ
ยืนยันแล้ว
25 420257 58020027 บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
26 420215 58020028 บ้านแม่สะลาบ
ยืนยันแล้ว
27 420216 58020029 บ้านจอซิเดอเหนือ
ยืนยันแล้ว
28 420235 58020030 บ้านห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
29 420236 58020031 บ้านห้วยหมูพิทยา
ยืนยันแล้ว
30 420237 58020032 บ้านแม่ก๋อน
ยืนยันแล้ว
31 420209 58020033 บ้านศรีมูลเมือง
ยืนยันแล้ว
32 420233 58020034 บ้านห้วยห้อม
ยืนยันแล้ว
33 420234 58020035 บ้านท่าตาฝั่ง
ยืนยันแล้ว
34 420231 58020036 บ้านห้วยโผ
ยืนยันแล้ว
35 420232 58020037 บ้านแม่กองคา
ยืนยันแล้ว
36 420212 58020038 บ้านทุ่งแพม
ยืนยันแล้ว
37 420213 58020039 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
38 420214 58020040 บ้านห้วยสิงห์
ยืนยันแล้ว
39 420230 58020041 บ้านแม่กองแป
ยืนยันแล้ว
40 420210 58020042 ชุมชนบ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
41 420211 58020043 บ้านคะปวง
ยืนยันแล้ว
42 420204 58020044 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
ยืนยันแล้ว
43 420206 58020045 บ้านแม่สะเรียง
ยืนยันแล้ว
44 420199 58020046 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
45 420201 58020047 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ยืนยันแล้ว
46 420203 58020048 บ้านไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
47 420247 58020049 สังวาลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
48 420253 58020051 บ้านแม่ลิด
ยืนยันแล้ว
49 420259 58020052 บ้านดอยเลี่ยม
ยืนยันแล้ว
50 420260 58020053 บ้านแม่สวรรค์น้อย
ยืนยันแล้ว
51 420261 58020054 บ้านสุดห้วยนา
ยืนยันแล้ว
52 420264 58020055 บ้านแม่สวรรค์หลวง
ยืนยันแล้ว
53 420207 58020056 บ้านห้วยปางผาง
ยืนยันแล้ว
54 420249 58020057 บ้านแม่กะไน
ยืนยันแล้ว
55 420250 58020058 บ้านแม่จ๊าง
ยืนยันแล้ว
56 420251 58020059 บ้านห้วยปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
57 420252 58020060 บ้านขุนวง
ยืนยันแล้ว
58 420258 58020061 บ้านดงกู่
ยืนยันแล้ว
59 420262 58020062 บ้านขุนวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
60 420263 58020063 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
ยืนยันแล้ว
61 420227 58020064 บ้านโพซอ
ยืนยันแล้ว
62 420228 58020065 บ้านเสาหิน
ยืนยันแล้ว
63 420229 58020066 เพียงหลวง ๑๑ ฯ
ยืนยันแล้ว
64 420165 58020067 บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
65 420166 58020068 บ้านแม่อมลาน
ยืนยันแล้ว
66 420167 58020069 บ้านฟักทอง
ยืนยันแล้ว
67 420168 58020070 บ้านป่าแก่
ยืนยันแล้ว
68 420169 58020071 บ้านแม่ลาผาไหว
ยืนยันแล้ว
69 420164 58020072 บ้านขุนแม่ลา
ยืนยันแล้ว
70 420154 58020073 บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
71 420155 58020074 บ้านแม่กวางใต้
ยืนยันแล้ว
72 420137 58020075 บ้านท่าผาปุ้ม
ยืนยันแล้ว
73 420141 58020076 บ้านแม่เตี๋ย
ยืนยันแล้ว
74 420147 58020077 บ้านห้วยหมากหนุน
ยืนยันแล้ว
75 420148 58020078 บ้านแม่สะกั๊วะ
ยืนยันแล้ว
76 420151 58020080 บ้านแม่กวางเหนือ
ยืนยันแล้ว
77 420152 58020081 บ้านแม่สะกึ๊ด
ยืนยันแล้ว
78 420153 58020082 บ้านแม่ปอถ่า
ยืนยันแล้ว
79 420157 58020083 บ้านแม่โถ
ยืนยันแล้ว
80 420158 58020084 บ้านแม่โถใต้
ยืนยันแล้ว
81 420159 58020085 บ้านห้วยไม้ซาง
ยืนยันแล้ว
82 420160 58020086 บ้านหัวแม่โถ
ยืนยันแล้ว
83 420161 58020087 บ้านแม่อุมพาย
ยืนยันแล้ว
84 420162 58020088 บ้านแม่จอ
ยืนยันแล้ว
85 420163 58020089 บ้านห้วยผึ้งใหม่
ยืนยันแล้ว
86 420188 58020090 บ้านผาแดงหลวง
ยืนยันแล้ว
87 420197 58020091 บ้านแม่นาจางเหนือ
ยืนยันแล้ว
88 420194 58020092 บ้านแม่ขีด
ยืนยันแล้ว
89 420196 58020093 บ้านแม่นาจาง
ยืนยันแล้ว
90 420190 58020094 บ้านหนองม่วน
ยืนยันแล้ว
91 420191 58020095 บ้านแม่สะแมง
ยืนยันแล้ว
92 420192 58020096 บ้านกอกหลวง
ยืนยันแล้ว
93 420193 58020097 บ้านแม่ฮุ
ยืนยันแล้ว
94 420198 58020098 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
95 420139 58020099 บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
96 420140 58020100 บ้านแม่แลบ
ยืนยันแล้ว
97 420142 58020101 ลุ่มน้ำวิทยา
ยืนยันแล้ว
98 420144 58020103 บ้านป่าหมากวิทยา
ยืนยันแล้ว
99 420149 58020104 บ้านแม่งะ
ยืนยันแล้ว
100 420156 58020105 บ้านแม่สะปึ๋งใต้
ยืนยันแล้ว
101 420189 58020106 บ้านแม่สะปึ๋ง
ยืนยันแล้ว
102 420136 58020107 อนุบาลแม่ลาน้อย
ยืนยันแล้ว
103 420138 58020108 บ้านท่าสองแคว
ยืนยันแล้ว
104 420186 58020109 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
105 420180 58020110 ชุมชนแม่ลาศึกษา
ยืนยันแล้ว
106 420181 58020111 บ้านแม่สุ
ยืนยันแล้ว
107 420183 58020112 บ้านห้วยกองเป๊าะ
ยืนยันแล้ว
108 420184 58020113 บ้านห้วยกู่ป๊ะ
ยืนยันแล้ว
109 420182 58020114 บ้านหัวลา
ยืนยันแล้ว
110 420185 58020115 บ้านแม่ปาง
ยืนยันแล้ว
111 420187 58020116 บ้านห้วยมะกอก
ยืนยันแล้ว
112 420195 58020117 บ้านกะริคี
ยืนยันแล้ว
113 420176 58020118 บ้านดูลาเปอร์
ยืนยันแล้ว
114 420177 58020119 บ้านแม่และ
ยืนยันแล้ว
115 420178 58020120 บ้านดงใหม่
ยืนยันแล้ว
116 420179 58020121 บ้านละอูบ
ยืนยันแล้ว
117 420171 58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
ยืนยันแล้ว
118 420173 58020123 บ้านห้วยห้า
ยืนยันแล้ว
119 420175 58020125 บ้านสาม
ยืนยันแล้ว
120 420273 58020126 บ้านกองก๋อย
ยืนยันแล้ว
121 420274 58020127 บ้านแม่แพ
ยืนยันแล้ว
122 420275 58020128 บ้านแม่แพน้อย
ยืนยันแล้ว
123 420281 58020129 บ้านผาเยอ
ยืนยันแล้ว
124 420284 58020130 บ้านทะโลงเหนือ
ยืนยันแล้ว
125 420285 58020131 บ้านห้วยวอก
ยืนยันแล้ว
126 420286 58020132 บ้านห้วยไก่ป่า
ยืนยันแล้ว
127 420276 58020133 บ้านแม่ลาย
ยืนยันแล้ว
128 420277 58020134 บ้านห้วยกุ้ง
ยืนยันแล้ว
129 420278 58020135 บ้านกองแปใต้
ยืนยันแล้ว
130 420279 58020136 บ้านป่าโปง
ยืนยันแล้ว
131 420280 58020137 บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ
ยืนยันแล้ว
132 420282 58020138 บ้านต้นงิ้ว
ยืนยันแล้ว
133 420283 58020139 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
ยืนยันแล้ว
134 420272 58020140 บ้านอุมดาใต้
ยืนยันแล้ว
135 420270 58020141 บ้านแม่ออกเหนือ
ยืนยันแล้ว
136 420271 58020142 บ้านอุมดาเหนือ
ยืนยันแล้ว
137 420265 58020143 ชุมชนบ้านผาผ่า
ยืนยันแล้ว
138 420266 58020144 อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
ยืนยันแล้ว
139 420268 58020146 บ้านแม่เกาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
140 420269 58020147 บ้านแม่ออก
ยืนยันแล้ว
141 420287 58020148 บ้านแม่สวด
ยืนยันแล้ว
142 420288 58020149 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
143 420290 58020151 บ้านแม่หลุย
ยืนยันแล้ว
144 420291 58020152 บ้านนาดอย
ยืนยันแล้ว
145 420292 58020153 บ้านแม่หาด
ยืนยันแล้ว
146 420293 58020154 บ้านแม่แพหลวง
ยืนยันแล้ว
147 420294 58020155 ล่องแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
148 420296 58020157 บ้านอุมโละเหนือ
ยืนยันแล้ว
149 420297 58020158 บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
ยืนยันแล้ว
150 420298 58020159 บ้านแม่เงา
ยืนยันแล้ว
151 420316 58020160 บ้านแม่สามแลบ
ยืนยันแล้ว
152 420317 58020161 บ้านห้วยกองก้าด
ยืนยันแล้ว
153 420318 58020162 บ้านซิวาเดอ
ยืนยันแล้ว
154 420319 58020163 บ้านกอมูเดอ
ยืนยันแล้ว
155 420320 58020164 บ้านกลอเซโล
ยืนยันแล้ว
156 420307 58020165 บ้านแม่แคะ
ยืนยันแล้ว
157 420315 58020166 บ้านแม่ตอละ
ยืนยันแล้ว
158 420321 58020167 บ้านสบเมย
ยืนยันแล้ว
159 420322 58020168 บ้านห้วยกระต่าย
ยืนยันแล้ว
160 420323 58020169 บ้านบุญเลอ
ยืนยันแล้ว
161 420305 58020170 บ้านเครอะบอ
ยืนยันแล้ว
162 420311 58020171 บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
163 420312 58020172 บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
ยืนยันแล้ว
164 420313 58020173 บ้านทิยาเพอ
ยืนยันแล้ว
165 420314 58020174 บ้านทีฮือลือ
ยืนยันแล้ว
166 420299 58020175 บ้านแม่คะตวน
ยืนยันแล้ว
167 420300 58020176 บ้านห้วยกองมูล
ยืนยันแล้ว
168 420301 58020177 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน
ยืนยันแล้ว
169 420302 58020178 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ
ยืนยันแล้ว
170 420303 58020179 บ้านแม่ทะลุ
ยืนยันแล้ว
171 420304 58020180 บ้านปู่แก้ว
ยืนยันแล้ว
172 420306 58020181 บ้านดอยงาม
ยืนยันแล้ว
173 420308 58020182 บ้านเลโคะ
ยืนยันแล้ว
174 420309 58020183 บ้านแม่ลามา
ยืนยันแล้ว
175 420310 58020184 บ้านเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
176 420360 58020185 ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
ยืนยันแล้ว