ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6003 :  สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 220528 60030001 บ้านทุ่งทอง
ยังไม่ยืนยัน
2 220529 60030002 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
3 220530 60030003 ประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
4 220531 60030004 บ้านหนองกะเปา
ยังไม่ยืนยัน
5 220532 60030005 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 220527 60030006 บ้านปากดง
ยังไม่ยืนยัน
7 220569 60030007 บ้านหนองดู่
ยังไม่ยืนยัน
8 220570 60030008 บ้านรังงาม
ยังไม่ยืนยัน
9 220545 60030010 วัดหนองปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
10 220546 60030011 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
11 220547 60030012 น้ำสาดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
12 220548 60030013 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
13 220549 60030014 วัดป่าเรไร
ยังไม่ยืนยัน
14 220550 60030015 น้ำสาดเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
15 220551 60030016 ห้วยวารีใต้
ยังไม่ยืนยัน
16 220543 60030017 บ้านเขานางต่วม
ยังไม่ยืนยัน
17 220535 60030018 อุดมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
18 220536 60030019 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
19 220537 60030020 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 220538 60030021 วัดเวฬุวัน
ยังไม่ยืนยัน
21 220539 60030022 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
ยังไม่ยืนยัน
22 220540 60030023 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
23 220541 60030024 วัดห้วยธารทหาร
ยังไม่ยืนยัน
24 220542 60030025 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
25 220524 60030026 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
26 220525 60030027 วัดเทพสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
27 220564 60030028 บ้านท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
28 220565 60030029 บ้านหนองโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
29 220566 60030030 บ้านวังมะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
30 220567 60030031 วัดวังแรต
ยังไม่ยืนยัน
31 220568 60030032 บ้านเขามะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
32 220521 60030033 บ้านคลองลาน
ยังไม่ยืนยัน
33 220522 60030034 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
34 220533 60030036 บ้านคลองกำลัง
ยังไม่ยืนยัน
35 220558 60030038 วันครู(2504)
ยังไม่ยืนยัน
36 220557 60030039 บ้านห้วยถั่วใต้
ยังไม่ยืนยัน
37 220563 60030040 บ้านเทพสถาพร
ยังไม่ยืนยัน
38 220552 60030041 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
ยังไม่ยืนยัน
39 220559 60030042 ชุมชนวัดห้วยร่วม
ยังไม่ยืนยัน
40 220561 60030045 เกาะแก้วสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
41 220553 60030047 สระงาม
ยังไม่ยืนยัน
42 220554 60030048 บ้านวังโพรง
ยังไม่ยืนยัน
43 220236 60030049 วัดจันเสน
ยังไม่ยืนยัน
44 220237 60030050 บ้านดงมัน
ยังไม่ยืนยัน
45 220238 60030051 วัดหนองตะโก
ยังไม่ยืนยัน
46 220264 60030052 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
47 220248 60030053 วัดเขาวง
ยังไม่ยืนยัน
48 220250 60030054 วัดเขาฝา
ยังไม่ยืนยัน
49 220252 60030055 วัดบ่อนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
50 220263 60030056 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
51 220230 60030057 วัดถ้ำผาสุขใจ
ยังไม่ยืนยัน
52 220246 60030058 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
53 220222 60030060 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
54 220229 60030061 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
55 220243 60030062 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
56 220244 60030063 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
57 220245 60030064 บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)
ยังไม่ยืนยัน
58 220220 60030065 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
59 220223 60030067 ชุมชนบ้านเขาใบไม้
ยังไม่ยืนยัน
60 220224 60030068 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน
ยังไม่ยืนยัน
61 220225 60030069 บ้านสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
62 220226 60030070 บ้านโคกกระดี่
ยังไม่ยืนยัน
63 220227 60030071 วัดเขาเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
64 220228 60030072 บ้านหัวเขาตาคลี
ยังไม่ยืนยัน
65 220216 60030073 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
66 220217 60030074 วัดหนองสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
67 220218 60030075 บ้านวังคาง
ยังไม่ยืนยัน
68 220247 60030077 วัดช่องแค
ยังไม่ยืนยัน
69 220249 60030078 วัดหนองหญ้ารังกา
ยังไม่ยืนยัน
70 220256 60030079 คลองแปดประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
71 220251 60030080 บ้านกกกว้าว
ยังไม่ยืนยัน
72 220239 60030081 บ้านเขาขวาง
ยังไม่ยืนยัน
73 220231 60030083 วัดลาดทิพยรส
ยังไม่ยืนยัน
74 220232 60030084 วัดหนองคูน้อย
ยังไม่ยืนยัน
75 220234 60030086 บ้านราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
76 220253 60030087 วัดทุ่งทะเลทราย
ยังไม่ยืนยัน
77 220254 60030088 บ้านโคกกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
78 220203 60030089 บ้านเขาปูน
ยังไม่ยืนยัน
79 220204 60030090 บ้านหนองตาราม
ยังไม่ยืนยัน
80 220205 60030091 บ้านหนองไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
81 220211 60030093 ม่วงน้อยประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
82 220199 60030094 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
83 220200 60030095 วัดวาปีรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
84 220201 60030096 บ้านหนองเต็งรัง
ยังไม่ยืนยัน
85 220202 60030097 วัดห้วยดุก
ยังไม่ยืนยัน
86 220240 60030098 วัดหนองหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
87 220241 60030099 บ้านหนองแอก
ยังไม่ยืนยัน
88 220242 60030100 บ้านหนองสีซอ
ยังไม่ยืนยัน
89 220257 60030101 บ้านห้วยหอม
ยังไม่ยืนยัน
90 220258 60030102 บ้านโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
91 220259 60030103 บ้านหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
92 220260 60030104 บ้านหนองบัวตากลาน
ยังไม่ยืนยัน
93 220261 60030105 บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
94 220262 60030106 วัดเขาดุม
ยังไม่ยืนยัน
95 220207 60030107 ชุมชนบ้านหัวหวาย
ยังไม่ยืนยัน
96 220208 60030108 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)
ยังไม่ยืนยัน
97 220210 60030110 บ้านสายน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
98 220213 60030112 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
99 220214 60030113 บ้านหนองพังพวย
ยังไม่ยืนยัน
100 220265 60030114 วัดดอนคา
ยังไม่ยืนยัน
101 220266 60030115 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
102 220267 60030116 บ้านวังแรง
ยังไม่ยืนยัน
103 220268 60030117 บ้านตุ๊กแก
ยังไม่ยืนยัน
104 220272 60030120 อนุบาลท่าตะโก
ยังไม่ยืนยัน
105 220273 60030121 วัดท่าตะโก
ยังไม่ยืนยัน
106 220275 60030123 บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
107 220285 60030124 บ้านหนองกระโดน
ยังไม่ยืนยัน
108 220286 60030125 บ้านทำนบ
ยังไม่ยืนยัน
109 220276 60030128 บ้านพนมรอก
ยังไม่ยืนยัน
110 220299 60030130 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
111 220315 60030131 วังวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
112 220296 60030132 วัดคร่อเรียงราย
ยังไม่ยืนยัน
113 220297 60030133 บ้านคลองบอน
ยังไม่ยืนยัน
114 220298 60030134 วัดพนมเศษ
ยังไม่ยืนยัน
115 220300 60030135 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
116 220301 60030136 วัดวังมหากร
ยังไม่ยืนยัน
117 220302 60030137 บ้านปากง่าม
ยังไม่ยืนยัน
118 220303 60030138 วัดช่องแกระ
ยังไม่ยืนยัน
119 220305 60030140 วัดท่าสุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
120 220293 60030142 บ้านตะเฆ่ค่าย
ยังไม่ยืนยัน
121 220294 60030143 บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
122 220295 60030144 บ้านดงจันทำ
ยังไม่ยืนยัน
123 220308 60030145 วัดสายลำโพงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
124 220309 60030146 วัดสายลำโพงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
125 220310 60030147 วัดสายลำโพงใต้
ยังไม่ยืนยัน
126 220311 60030148 บ้านหนองปล้องโพช
ยังไม่ยืนยัน
127 220278 60030150 วัดหนองเบน
ยังไม่ยืนยัน
128 220271 60030151 บ้านหนองสะเอ้ง
ยังไม่ยืนยัน
129 220313 60030152 บ้านชะลอมแหน
ยังไม่ยืนยัน
130 220314 60030153 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
131 220280 60030155 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
132 220281 60030156 บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
133 220279 60030159 บ้านหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
134 220291 60030160 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
135 220287 60030161 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
136 220288 60030162 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
137 220289 60030163 บ้านเขาค้างคาว
ยังไม่ยืนยัน
138 220290 60030164 บ้านหนองเนิน
ยังไม่ยืนยัน
139 220423 60030166 บ้านคลองตักน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
140 220424 60030167 วัดหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
141 220426 60030168 อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
142 220431 60030169 บ้านห้วยตะโก
ยังไม่ยืนยัน
143 220435 60030170 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
144 220436 60030171 บ้านวังกระโดนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
145 220437 60030172 บ้านวังกระโดนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
146 220438 60030173 บ้านช่องคีรี
ยังไม่ยืนยัน
147 220448 60030174 บ้านนาขอม
ยังไม่ยืนยัน
148 220449 60030175 บ้านเนินบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
149 220452 60030178 บ้านเขาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
150 220445 60030179 บ้านไร่ประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
151 220443 60030180 บ้านบ่อไทยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
152 220439 60030182 บ้านวังทองประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
153 220440 60030183 บ้านโพธิ์ประสาท
ยังไม่ยืนยัน
154 220441 60030184 บ้านโค้งสวอง
ยังไม่ยืนยัน
155 220442 60030185 บ้านตะเคียนทอง
ยังไม่ยืนยัน
156 220458 60030186 บ้านเขาธรรมบท
ยังไม่ยืนยัน
157 220459 60030187 บ้านห้วยน้ำลาด
ยังไม่ยืนยัน
158 220425 60030188 บ้านใหม่วารีเย็น
ยังไม่ยืนยัน
159 220422 60030189 บ้านโคกสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
160 220457 60030190 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
161 220453 60030191 บ้านวังข่อย
ยังไม่ยืนยัน
162 220454 60030192 บ้านกระทุ่มทอง
ยังไม่ยืนยัน
163 220455 60030193 บ้านหนองสะแกยาว
ยังไม่ยืนยัน
164 220456 60030194 บ้านซับสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
165 220446 60030195 วัดโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
166 220447 60030196 บ้านเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
167 220427 60030197 บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยังไม่ยืนยัน
168 220428 60030198 บ้านร่องหอย
ยังไม่ยืนยัน
169 220429 60030199 บ้านตะกุดภิบาล
ยังไม่ยืนยัน
170 220430 60030200 บ้านเขาหินกลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
171 220432 60030201 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
172 220433 60030202 บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์
ยังไม่ยืนยัน
173 220434 60030203 วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
174 220419 60030204 วัดสำโรงชัย
ยังไม่ยืนยัน
175 220420 60030205 บ้านโคกมะขวิด
ยังไม่ยืนยัน
176 220421 60030206 บ้านตะคร้อลาด
ยังไม่ยืนยัน
177 220166 60030208 วิฑูรย์ประชารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
178 220163 60030210 ชุมชนบ้านชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
179 220162 60030211 อนุบาลตากฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
180 220170 60030213 บ้านพุนกยูง
ยังไม่ยืนยัน
181 220171 60030214 บ้านไตรคีรี
ยังไม่ยืนยัน
182 220180 60030217 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
183 220181 60030218 บ้านลำพยนต์
ยังไม่ยืนยัน
184 220183 60030220 วัดประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
185 220185 60030222 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
186 220179 60030224 บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์)
ยังไม่ยืนยัน
187 220174 60030225 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
188 220175 60030226 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
189 220176 60030227 วัดห้วยลำไย
ยังไม่ยืนยัน
190 220188 60030229 บ้านอุดมธัญญา
ยังไม่ยืนยัน
191 220189 60030230 บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
192 220190 60030231 บ้านพุมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
193 220191 60030232 บ้านล้ำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
194 220192 60030233 บ้านพุม่วง
ยังไม่ยืนยัน
195 220193 60030234 บ้านหนองสุขสันต์
ยังไม่ยืนยัน
196 220194 60030235 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
197 220195 60030236 บ้านสระเกตุโมรี
ยังไม่ยืนยัน
198 220197 60030238 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
199 220198 60030239 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน