ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6302 :  สพป.ตาก เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 160141 63020001 บ้านป่าไร่
ยืนยันแล้ว
2 160142 63020002 บ้านแม่ระมาดน้อย
ยืนยันแล้ว
3 160143 63020003 บ้านจกปก
ยืนยันแล้ว
4 160145 63020005 บ้านพะละ
ยืนยันแล้ว
5 160155 63020007 บ้านขะเนจื้อ
ยืนยันแล้ว
6 160156 63020008 กลาโหมราชเสนา
ยืนยันแล้ว
7 160157 63020009 บ้านป่าไร่เหนือ
ยืนยันแล้ว
8 160154 63020010 บ้านขุนห้วยนกแล
ยืนยันแล้ว
9 160150 63020011 บ้านทุ่งมะขามป้อม
ยืนยันแล้ว
10 160151 63020012 บ้านสันป่าไร่
ยืนยันแล้ว
11 160152 63020014 บ้านวังผา
ยืนยันแล้ว
12 160147 63020016 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
13 160148 63020017 บ้านแม่จะเราสองแคว
ยืนยันแล้ว
14 160149 63020018 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
15 160159 63020019 บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
16 160160 63020020 บ้านน้ำหอม
ยืนยันแล้ว
17 160140 63020021 บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
18 160138 63020022 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
19 160139 63020023 บ้านห้วยนกแล
ยืนยันแล้ว
20 160161 63020024 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
ยืนยันแล้ว
21 160158 63020025 บ้านสามหมื่น
ยืนยันแล้ว
22 160163 63020026 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
ยืนยันแล้ว
23 160177 63020027 ชุมชนบ้านท่าสองยาง
ยืนยันแล้ว
24 160181 63020028 บ้านแม่ตื่น
ยืนยันแล้ว
25 160179 63020029 บ้านทุ่งถ้ำ
ยืนยันแล้ว
26 160166 63020030 บ้านแม่โพ
ยืนยันแล้ว
27 160171 63020031 โรงเรียนบ้านอู่หู่
ยืนยันแล้ว
28 160164 63020032 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
29 160165 63020033 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
ยืนยันแล้ว
30 160180 63020034 บ้านแม่วะหลวง
ยืนยันแล้ว
31 160182 63020035 บ้านแม่อมกิ
ยืนยันแล้ว
32 160175 63020036 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 160176 63020037 บ้านแม่ระเมิง
ยืนยันแล้ว
34 160183 63020038 บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
ยืนยันแล้ว
35 160168 63020039 บ้านแม่สละเหนือ
ยืนยันแล้ว
36 160169 63020040 บ้านแม่ออกผารู
ยืนยันแล้ว
37 160170 63020041 บ้านแม่สละ
ยืนยันแล้ว
38 160172 63020042 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
ยืนยันแล้ว
39 160167 63020043 บ้านห้วยนกกก
ยืนยันแล้ว
40 160173 63020044 บ้านแม่อุสุวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 160174 63020045 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
42 160178 63020046 บ้านแม่พลู
ยืนยันแล้ว
43 160133 63020047 บ้านปางส้าน
ยืนยันแล้ว
44 160134 63020048 ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
ยืนยันแล้ว
45 160135 63020049 บ้านห้วยปลาหลด
ยืนยันแล้ว
46 160136 63020050 บ้านธงชัย
ยังไม่ยืนยัน
47 160103 63020051 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
48 160104 63020052 บ้านท่าอาจ
ยืนยันแล้ว
49 160105 63020053 บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
50 160102 63020054 บ้านแม่ตาว
ยืนยันแล้ว
51 160118 63020055 บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
52 160119 63020056 บ้านค้างภิบาล
ยืนยันแล้ว
53 160120 63020057 บ้านแม่ตาวใหม่
ยืนยันแล้ว
54 160121 63020058 บ้านพะเด๊ะ
ยืนยันแล้ว
55 160137 63020059 บ้านปูแป้
ยืนยันแล้ว
56 160236 63020060 ญาณวิศิษฎ์
ยืนยันแล้ว
57 160132 63020061 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
58 160131 63020062 บ้านแม่ละเมา
ยืนยันแล้ว
59 160130 63020063 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
60 160129 63020064 บ้านเจดีย์โคะ
ยืนยันแล้ว
61 160126 63020065 บ้านห้วยไม้แป้น
ยืนยันแล้ว
62 160127 63020066 บ้านแม่โกนเกน
ยืนยันแล้ว
63 160111 63020067 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
ยืนยันแล้ว
64 160112 63020068 บ้านแม่กื้ดสามท่า
ยืนยันแล้ว
65 160113 63020069 บ้านแม่กาษา
ยืนยันแล้ว
66 160114 63020070 บ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
67 160122 63020071 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ยืนยันแล้ว
68 160123 63020072 บ้านแม่กุเหนือ
ยืนยันแล้ว
69 160124 63020073 บ้านแม่กุหลวง
ยืนยันแล้ว
70 160128 63020075 บ้านปูเต้อ
ยืนยันแล้ว
71 160116 63020076 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
ยืนยันแล้ว
72 160117 63020077 บ้านแม่ตาวใต้
ยืนยันแล้ว
73 160115 63020078 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
ยืนยันแล้ว
74 160106 63020079 บ้านแม่ปะ
ยืนยันแล้ว
75 160107 63020080 บ้านแม่ปะเหนือ
ยืนยันแล้ว
76 160108 63020081 บ้านแม่ปะใต้
ยืนยันแล้ว
77 160109 63020082 บ้านห้วยกะโหลก
ยืนยันแล้ว
78 160110 63020083 บ้านห้วยหินฝน
ยืนยันแล้ว
79 160101 63020084 แม่สอด
ยืนยันแล้ว
80 160215 63020085 ป่าไม้อุทิศ 4
ยืนยันแล้ว
81 160212 63020086 บ้านร่มเกล้า 2
ยืนยันแล้ว
82 160213 63020087 บ้านร่มเกล้า 3
ยืนยันแล้ว
83 160214 63020088 บ้านร่มเกล้า 4
ยืนยันแล้ว
84 160216 63020089 บ้านป่าคาใหม่
ยืนยันแล้ว
85 160219 63020090 รวมไทยพัฒนา 3
ยืนยันแล้ว
86 160210 63020091 ไทยราษฎร์คีรี
ยืนยันแล้ว
87 160211 63020092 รวมไทยพัฒนา 6
ยืนยันแล้ว
88 160206 63020093 อรุณเมธา
ยืนยันแล้ว
89 160207 63020094 บ้านช่องแคบ
ยืนยันแล้ว
90 160208 63020095 บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ยืนยันแล้ว
91 160209 63020096 บ้านทีกะเป่อ
ยืนยันแล้ว
92 160199 63020097 ชุมชนบ้านพบพระ
ยืนยันแล้ว
93 160203 63020098 บ้านหมื่นฤาชัย
ยืนยันแล้ว
94 160204 63020099 ห้วยน้ำนักวิทยา
ยืนยันแล้ว
95 160217 63020100 รวมไทยพัฒนา 1
ยืนยันแล้ว
96 160218 63020101 รวมไทยพัฒนา 2
ยืนยันแล้ว
97 160220 63020102 รวมไทยพัฒนา 4
ยืนยันแล้ว
98 160221 63020103 รวมไทยพัฒนา 5
ยืนยันแล้ว
99 160201 63020104 บ้านวาเล่ย์
ยืนยันแล้ว
100 160202 63020105 บ้านมอเกอ
ยืนยันแล้ว
101 160205 63020106 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
ยืนยันแล้ว
102 160200 63020107 บ้านยะพอ
ยืนยันแล้ว
103 160193 63020108 บ้านแม่กลองใหม่
ยืนยันแล้ว
104 160185 63020109 บ้านแม่กลองเก่า
ยืนยันแล้ว
105 160196 63020110 บ้านกล้อทอ
ยืนยันแล้ว
106 160197 63020111 บ้านนุเซะโปล้
ยืนยันแล้ว
107 160198 63020112 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
ยืนยันแล้ว
108 160189 63020113 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
109 160187 63020114 บ้านปรอผาโด้
ยืนยันแล้ว
110 160188 63020115 บ้านไม้กะพง
ยืนยันแล้ว
111 160190 63020116 บ้านแม่กลองน้อย
ยืนยันแล้ว
112 160195 63020117 ขุนห้วยบ้านรุ่ง
ยืนยันแล้ว
113 160192 63020118 บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
114 160194 63020119 บ้านเซอทะ
ยืนยันแล้ว
115 160184 63020121 ชุมชนบ้านอุ้มผาง
ยืนยันแล้ว
116 160186 63020122 สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
117 160259 63020124 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ยืนยันแล้ว
118 160265 63020126 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
ยืนยันแล้ว
119 160266 63020127 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
ยังไม่ยืนยัน
120 160267 63020128 บ้านถ้ำผาโด้
ยืนยันแล้ว
121 160268 63020129 บ้านแม่จวาง
ยืนยันแล้ว