ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6302 :  สพป.ตาก เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 160141 63020001 บ้านป่าไร่
ยังไม่ยืนยัน
2 160142 63020002 บ้านแม่ระมาดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
3 160143 63020003 บ้านจกปก
ยังไม่ยืนยัน
4 160145 63020005 บ้านพะละ
ยังไม่ยืนยัน
5 160155 63020007 บ้านขะเนจื้อ
ยังไม่ยืนยัน
6 160156 63020008 กลาโหมราชเสนา
ยังไม่ยืนยัน
7 160157 63020009 บ้านป่าไร่เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
8 160154 63020010 บ้านขุนห้วยนกแล
ยังไม่ยืนยัน
9 160150 63020011 บ้านทุ่งมะขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
10 160151 63020012 บ้านสันป่าไร่
ยังไม่ยืนยัน
11 160152 63020014 บ้านวังผา
ยังไม่ยืนยัน
12 160147 63020016 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
13 160148 63020017 บ้านแม่จะเราสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
14 160149 63020018 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
15 160159 63020019 บ้านห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
16 160160 63020020 บ้านน้ำหอม
ยังไม่ยืนยัน
17 160140 63020021 บ้านต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
18 160138 63020022 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
19 160139 63020023 บ้านห้วยนกแล
ยังไม่ยืนยัน
20 160161 63020024 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
ยังไม่ยืนยัน
21 160158 63020025 บ้านสามหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
22 160163 63020026 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
ยังไม่ยืนยัน
23 160177 63020027 ชุมชนบ้านท่าสองยาง
ยังไม่ยืนยัน
24 160181 63020028 บ้านแม่ตื่น
ยังไม่ยืนยัน
25 160179 63020029 บ้านทุ่งถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
26 160166 63020030 บ้านแม่โพ
ยังไม่ยืนยัน
27 160171 63020031 โรงเรียนบ้านอู่หู่
ยังไม่ยืนยัน
28 160164 63020032 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
29 160165 63020033 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
ยังไม่ยืนยัน
30 160180 63020034 บ้านแม่วะหลวง
ยังไม่ยืนยัน
31 160182 63020035 บ้านแม่อมกิ
ยังไม่ยืนยัน
32 160175 63020036 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 160176 63020037 บ้านแม่ระเมิง
ยังไม่ยืนยัน
34 160183 63020038 บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
ยังไม่ยืนยัน
35 160168 63020039 บ้านแม่สละเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
36 160169 63020040 บ้านแม่ออกผารู
ยังไม่ยืนยัน
37 160170 63020041 บ้านแม่สละ
ยังไม่ยืนยัน
38 160172 63020042 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
ยังไม่ยืนยัน
39 160167 63020043 บ้านห้วยนกกก
ยังไม่ยืนยัน
40 160173 63020044 บ้านแม่อุสุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 160174 63020045 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
42 160178 63020046 บ้านแม่พลู
ยังไม่ยืนยัน
43 160133 63020047 บ้านปางส้าน
ยังไม่ยืนยัน
44 160134 63020048 ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
ยังไม่ยืนยัน
45 160135 63020049 บ้านห้วยปลาหลด
ยังไม่ยืนยัน
46 160136 63020050 บ้านธงชัย
ยังไม่ยืนยัน
47 160103 63020051 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
48 160104 63020052 บ้านท่าอาจ
ยังไม่ยืนยัน
49 160105 63020053 บ้านวังตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
50 160102 63020054 บ้านแม่ตาว
ยังไม่ยืนยัน
51 160118 63020055 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
52 160119 63020056 บ้านค้างภิบาล
ยังไม่ยืนยัน
53 160120 63020057 บ้านแม่ตาวใหม่
ยังไม่ยืนยัน
54 160121 63020058 บ้านพะเด๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
55 160137 63020059 บ้านปูแป้
ยังไม่ยืนยัน
56 160236 63020060 ญาณวิศิษฎ์
ยังไม่ยืนยัน
57 160132 63020061 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
58 160131 63020062 บ้านแม่ละเมา
ยังไม่ยืนยัน
59 160130 63020063 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ยังไม่ยืนยัน
60 160129 63020064 บ้านเจดีย์โคะ
ยังไม่ยืนยัน
61 160126 63020065 บ้านห้วยไม้แป้น
ยังไม่ยืนยัน
62 160127 63020066 บ้านแม่โกนเกน
ยังไม่ยืนยัน
63 160111 63020067 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
ยังไม่ยืนยัน
64 160112 63020068 บ้านแม่กื้ดสามท่า
ยังไม่ยืนยัน
65 160113 63020069 บ้านแม่กาษา
ยังไม่ยืนยัน
66 160114 63020070 บ้านน้ำดิบ
ยังไม่ยืนยัน
67 160122 63020071 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ยังไม่ยืนยัน
68 160123 63020072 บ้านแม่กุเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
69 160124 63020073 บ้านแม่กุหลวง
ยังไม่ยืนยัน
70 160128 63020075 บ้านปูเต้อ
ยังไม่ยืนยัน
71 160116 63020076 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
ยังไม่ยืนยัน
72 160117 63020077 บ้านแม่ตาวใต้
ยังไม่ยืนยัน
73 160115 63020078 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
ยังไม่ยืนยัน
74 160106 63020079 บ้านแม่ปะ
ยังไม่ยืนยัน
75 160107 63020080 บ้านแม่ปะเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
76 160108 63020081 บ้านแม่ปะใต้
ยังไม่ยืนยัน
77 160109 63020082 บ้านห้วยกะโหลก
ยังไม่ยืนยัน
78 160110 63020083 บ้านห้วยหินฝน
ยังไม่ยืนยัน
79 160101 63020084 แม่สอด
ยังไม่ยืนยัน
80 160215 63020085 ป่าไม้อุทิศ 4
ยังไม่ยืนยัน
81 160212 63020086 บ้านร่มเกล้า 2
ยังไม่ยืนยัน
82 160213 63020087 บ้านร่มเกล้า 3
ยังไม่ยืนยัน
83 160214 63020088 บ้านร่มเกล้า 4
ยังไม่ยืนยัน
84 160216 63020089 บ้านป่าคาใหม่
ยังไม่ยืนยัน
85 160219 63020090 รวมไทยพัฒนา 3
ยังไม่ยืนยัน
86 160210 63020091 ไทยราษฎร์คีรี
ยังไม่ยืนยัน
87 160211 63020092 รวมไทยพัฒนา 6
ยังไม่ยืนยัน
88 160206 63020093 อรุณเมธา
ยังไม่ยืนยัน
89 160207 63020094 บ้านช่องแคบ
ยังไม่ยืนยัน
90 160208 63020095 บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ยังไม่ยืนยัน
91 160209 63020096 บ้านทีกะเป่อ
ยังไม่ยืนยัน
92 160199 63020097 ชุมชนบ้านพบพระ
ยังไม่ยืนยัน
93 160203 63020098 บ้านหมื่นฤาชัย
ยังไม่ยืนยัน
94 160204 63020099 ห้วยน้ำนักวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
95 160217 63020100 รวมไทยพัฒนา 1
ยังไม่ยืนยัน
96 160218 63020101 รวมไทยพัฒนา 2
ยังไม่ยืนยัน
97 160220 63020102 รวมไทยพัฒนา 4
ยังไม่ยืนยัน
98 160221 63020103 รวมไทยพัฒนา 5
ยังไม่ยืนยัน
99 160201 63020104 บ้านวาเล่ย์
ยังไม่ยืนยัน
100 160202 63020105 บ้านมอเกอ
ยังไม่ยืนยัน
101 160205 63020106 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
ยังไม่ยืนยัน
102 160200 63020107 บ้านยะพอ
ยังไม่ยืนยัน
103 160193 63020108 บ้านแม่กลองใหม่
ยังไม่ยืนยัน
104 160185 63020109 บ้านแม่กลองเก่า
ยังไม่ยืนยัน
105 160196 63020110 บ้านกล้อทอ
ยังไม่ยืนยัน
106 160197 63020111 บ้านนุเซะโปล้
ยังไม่ยืนยัน
107 160198 63020112 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
ยังไม่ยืนยัน
108 160189 63020113 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
109 160187 63020114 บ้านปรอผาโด้
ยังไม่ยืนยัน
110 160188 63020115 บ้านไม้กะพง
ยังไม่ยืนยัน
111 160190 63020116 บ้านแม่กลองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
112 160195 63020117 ขุนห้วยบ้านรุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
113 160192 63020118 บ้านหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
114 160194 63020119 บ้านเซอทะ
ยังไม่ยืนยัน
115 160184 63020121 ชุมชนบ้านอุ้มผาง
ยังไม่ยืนยัน
116 160186 63020122 สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
117 160259 63020124 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ยังไม่ยืนยัน
118 160265 63020126 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
ยังไม่ยืนยัน
119 160266 63020127 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
ยังไม่ยืนยัน
120 160267 63020128 บ้านถ้ำผาโด้
ยังไม่ยืนยัน
121 160268 63020129 บ้านแม่จวาง
ยังไม่ยืนยัน