ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6503 :  สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 360135 65030001 บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว
2 360136 65030002 บ้านนาฟองแดง
ยืนยันแล้ว
3 360138 65030003 บ้านนาขุมคัน
ยืนยันแล้ว
4 360139 65030004 บ้านนาทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
5 360103 65030005 นครไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 360104 65030006 บ้านหนองน้ำสร้าง
ยืนยันแล้ว
7 360111 65030007 บ้านหนองลาน
ยืนยันแล้ว
8 360127 65030008 ประชาสงเคราะห์พิทยา
ยืนยันแล้ว
9 360134 65030009 ภูขัดรวมไทยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
10 360128 65030010 กัลยาณิวัฒนา 1
ยืนยันแล้ว
11 360129 65030011 บ้านนาไก่เขี่ย
ยืนยันแล้ว
12 360130 65030012 บ้านน้ำลอม
ยืนยันแล้ว
13 360131 65030013 บ้านนาคล้าย
ยืนยันแล้ว
14 360137 65030014 บ้านบุ่งผลำ
ยืนยันแล้ว
15 360140 65030015 บ้านน้ำกุ่ม
ยืนยันแล้ว
16 360141 65030016 บ้านนาแฝก
ยืนยันแล้ว
17 360120 65030017 บ้านท่าหินลาด
ยืนยันแล้ว
18 360110 65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ยืนยันแล้ว
19 360112 65030019 บ้านหนองแห้ว
ยืนยันแล้ว
20 360115 65030020 บ้านโป่งกะเฌอ
ยืนยันแล้ว
21 360116 65030021 บ้านห้วยตีนตั่ง
ยืนยันแล้ว
22 360117 65030022 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ยืนยันแล้ว
23 360118 65030023 บ้านห้วยน้ำไซ
ยืนยันแล้ว
24 360119 65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ยืนยันแล้ว
25 360123 65030025 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ยืนยันแล้ว
26 360124 65030026 บ้านป่ารวก
ยืนยันแล้ว
27 360125 65030027 บ้านน้ำเลา
ยืนยันแล้ว
28 360126 65030028 บ้านบ่อโพธิ์
ยืนยันแล้ว
29 360109 65030029 บ้านน้ำคลาด
ยืนยันแล้ว
30 360105 65030030 บ้านหนองกระดาษ
ยืนยันแล้ว
31 360106 65030031 บ้านป่าซ่าน
ยืนยันแล้ว
32 360107 65030032 บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
33 360108 65030033 บ้านห้วยทรายทอง
ยืนยันแล้ว
34 360156 65030034 บ้านแยง
ยืนยันแล้ว
35 360157 65030035 บ้านเข็กใหญ่
ยืนยันแล้ว
36 360158 65030036 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
37 360159 65030037 บ้านถ้ำพริก
ยืนยันแล้ว
38 360160 65030038 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
39 360122 65030039 บ้านแก่งทุ่ง
ยืนยันแล้ว
40 360133 65030040 บ้านยางโกลน
ยืนยันแล้ว
41 360113 65030041 บ้านบุ่งตารอด
ยืนยันแล้ว
42 360114 65030042 บ้านบุ่งปลาฝา
ยืนยันแล้ว
43 360121 65030043 บ้านกกม่วง
ยืนยันแล้ว
44 360132 65030044 บ้านน้ำพริก
ยืนยันแล้ว
45 360147 65030045 บางยางพัฒนา
ยืนยันแล้ว
46 360148 65030046 บ้านน้ำตาก
ยืนยันแล้ว
47 360161 65030047 บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
48 360142 65030048 บ้านหนองกะท้าว
ยืนยันแล้ว
49 360143 65030049 บ้านนาโพธิ์นาจาน
ยืนยันแล้ว
50 360144 65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ยืนยันแล้ว
51 360146 65030051 บ้านนาหนอง
ยืนยันแล้ว
52 360149 65030052 วิทยสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
53 360150 65030053 บ้านป่าคาย
ยืนยันแล้ว
54 360151 65030054 บ้านห้วยเฮี้ย
ยืนยันแล้ว
55 360152 65030055 บ้านห้วยกอกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
56 360153 65030056 ศิริราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
57 360154 65030058 บ้านลาดคื้อ
ยืนยันแล้ว
58 360155 65030059 บ้านห้วยทรายเหนือ
ยืนยันแล้ว
59 360073 65030060 บ้านชาติตระการ
ยืนยันแล้ว
60 360074 65030061 บ้านนาเปอะ
ยืนยันแล้ว
61 360075 65030062 บ้านปากรอง
ยืนยันแล้ว
62 360076 65030063 บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
63 360084 65030064 บ้านท่าสะแก
ยืนยันแล้ว
64 360085 65030065 บ้านห้วยท้องฟาน
ยืนยันแล้ว
65 360086 65030066 บ้านขอนสองสลึง
ยืนยันแล้ว
66 360081 65030068 บ้านน้ำจวง
ยืนยันแล้ว
67 360082 65030069 บ้านร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
68 360077 65030070 บ้านนาตอน
ยืนยันแล้ว
69 360078 65030071 บ้านขุนน้ำคับ
ยืนยันแล้ว
70 360079 65030072 บ้านขวดน้ำมัน
ยืนยันแล้ว
71 360080 65030073 วัดบ่อภาค
ยืนยันแล้ว
72 360091 65030075 ชุมชนวัดบ้านดง
ยืนยันแล้ว
73 360092 65030076 บ้านน้ำทองน้อย
ยืนยันแล้ว
74 360093 65030077 บ้านห้วยน้ำปลา
ยืนยันแล้ว
75 360094 65030078 บ้านนาหล่ม
ยืนยันแล้ว
76 360095 65030079 บ้านเนินทอง
ยืนยันแล้ว
77 360096 65030080 บ้านเนินสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
78 360089 65030081 บ้านห้วยเหิน
ยืนยันแล้ว
79 360090 65030082 บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
80 360088 65030083 บ้านน้ำภาคน้อย
ยืนยันแล้ว
81 360083 65030084 บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
82 360097 65030085 บ้านสวนเมี่ยง
ยืนยันแล้ว
83 360098 65030086 บ้านห้วยช้างแทง
ยืนยันแล้ว
84 360099 65030087 บ้านหนองขาหย่าง
ยืนยันแล้ว
85 360100 65030088 บ้านห้วยหมากหล่ำ
ยืนยันแล้ว
86 360101 65030089 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
87 360102 65030090 บ้านแก่งบัวคำ
ยืนยันแล้ว
88 360293 65030091 วัดท้องโพลง
ยืนยันแล้ว
89 360294 65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว
ยืนยันแล้ว
90 360296 65030093 วัดสมอสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
91 360297 65030094 วัดวังงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
92 360298 65030095 บ้านคลองตกวิทยา
ยืนยันแล้ว
93 360299 65030096 วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
94 360292 65030097 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
95 360289 65030098 ผดุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
96 360290 65030099 หนองสะแกประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
97 360322 65030100 วัดเซิงหวาย
ยืนยันแล้ว
98 360274 65030101 วัดหนองมะคัง
ยืนยันแล้ว
99 360275 65030102 วัดทับยายเชียง
ยืนยันแล้ว
100 360276 65030103 ทับยายเชียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
101 360281 65030104 วัดนาขุม
ยืนยันแล้ว
102 360282 65030105 วัดเมมสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
103 360283 65030106 วัดท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
104 360285 65030107 วัดหนองหม้อแกง
ยืนยันแล้ว
105 360286 65030108 ราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
106 360277 65030109 ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
107 360305 65030110 ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
108 360301 65030112 วัดห้วยดั้ง
ยืนยันแล้ว
109 360302 65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
110 360304 65030114 ศึกษากุลบุตร
ยืนยันแล้ว
111 360307 65030115 วัดหางไหล
ยืนยันแล้ว
112 360308 65030116 วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
113 360317 65030117 มะต้องประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
114 360318 65030118 บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
115 360319 65030119 บ้านมะต้อง
ยืนยันแล้ว
116 360280 65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง
ยืนยันแล้ว
117 360287 65030122 วัดวังมะด่าน
ยืนยันแล้ว
118 360312 65030123 วัดธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
119 360315 65030124 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา
ยืนยันแล้ว
120 360291 65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
121 360295 65030126 วัดท่าสี่ร้อย
ยืนยันแล้ว
122 360320 65030127 วัดวงฆ้อง
ยืนยันแล้ว
123 360327 65030128 วัดหัวเขาสมอคร้า
ยืนยันแล้ว
124 360313 65030129 วัดวังไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
125 360309 65030130 วัดวังวน
ยืนยันแล้ว
126 360310 65030131 บ้านคลองทำเนียบ
ยืนยันแล้ว
127 360311 65030132 บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
128 360314 65030133 บ้านบึงธรรมโรง
ยืนยันแล้ว
129 360288 65030134 ศรีภิรมย์พิทยา
ยืนยันแล้ว
130 360323 65030135 วัดคลองมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
131 360324 65030136 บ้านบุ่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
132 360326 65030138 บ้านบึงวิทยา
ยืนยันแล้ว
133 360303 65030140 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
134 360300 65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
135 360316 65030142 บ้านหาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
136 360279 65030144 ประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
137 360278 65030145 วัดหอกลอง
ยืนยันแล้ว
138 360273 65030146 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
139 360423 65030147 ห้วยปลาไหล
ยืนยันแล้ว
140 360424 65030148 วัดคันโช้ง
ยืนยันแล้ว
141 360425 65030149 บ้านน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
142 360426 65030150 บ้านแก่งคันนา
ยืนยันแล้ว
143 360421 65030151 บ้านห้วยเจียง
ยืนยันแล้ว
144 360422 65030152 บ้านหนองกระบาก
ยืนยันแล้ว
145 360400 65030153 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)
ยืนยันแล้ว
146 360401 65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
147 360402 65030155 บ้านท่ากระดุน
ยืนยันแล้ว
148 360403 65030156 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
149 360415 65030157 วัดเสนาสน์
ยืนยันแล้ว
150 360416 65030158 บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
151 360405 65030159 เขาไร่ศรีราชา
ยืนยันแล้ว
152 360407 65030160 ชุมชนบ้านท่างาม
ยืนยันแล้ว
153 360411 65030161 วัดนาขาม
ยืนยันแล้ว
154 360412 65030162 บ้านแก่งเจ็ดแคว
ยืนยันแล้ว
155 360408 65030163 วัดน้ำคบ
ยืนยันแล้ว
156 360409 65030164 แก่งบ้านยางป่าคาย
ยืนยันแล้ว
157 360410 65030165 บ้านน้ำหักศึกษา
ยืนยันแล้ว
158 360414 65030166 บ้านคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
159 360404 65030167 บ้านเนินมะคึด
ยืนยันแล้ว
160 360406 65030168 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
ยืนยันแล้ว
161 360413 65030169 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
162 360418 65030171 วัดบ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
163 360419 65030172 วัดหินลาด
ยืนยันแล้ว
164 360420 65030173 บ้านท่าหนองปากพาน
ยืนยันแล้ว