ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6503 :  สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 360135 65030001 บ้านนาเมือง
ยังไม่ยืนยัน
2 360136 65030002 บ้านนาฟองแดง
ยังไม่ยืนยัน
3 360138 65030003 บ้านนาขุมคัน
ยังไม่ยืนยัน
4 360139 65030004 บ้านนาทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
5 360103 65030005 นครไทยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6 360104 65030006 บ้านหนองน้ำสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
7 360111 65030007 บ้านหนองลาน
ยังไม่ยืนยัน
8 360127 65030008 ประชาสงเคราะห์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 360134 65030009 ภูขัดรวมไทยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
10 360128 65030010 กัลยาณิวัฒนา 1
ยังไม่ยืนยัน
11 360129 65030011 บ้านนาไก่เขี่ย
ยังไม่ยืนยัน
12 360130 65030012 บ้านน้ำลอม
ยังไม่ยืนยัน
13 360131 65030013 บ้านนาคล้าย
ยังไม่ยืนยัน
14 360137 65030014 บ้านบุ่งผลำ
ยังไม่ยืนยัน
15 360140 65030015 บ้านน้ำกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
16 360141 65030016 บ้านนาแฝก
ยังไม่ยืนยัน
17 360120 65030017 บ้านท่าหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
18 360110 65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 360112 65030019 บ้านหนองแห้ว
ยังไม่ยืนยัน
20 360115 65030020 บ้านโป่งกะเฌอ
ยังไม่ยืนยัน
21 360116 65030021 บ้านห้วยตีนตั่ง
ยังไม่ยืนยัน
22 360117 65030022 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
23 360118 65030023 บ้านห้วยน้ำไซ
ยังไม่ยืนยัน
24 360119 65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ยังไม่ยืนยัน
25 360123 65030025 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ยังไม่ยืนยัน
26 360124 65030026 บ้านป่ารวก
ยังไม่ยืนยัน
27 360125 65030027 บ้านน้ำเลา
ยังไม่ยืนยัน
28 360126 65030028 บ้านบ่อโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
29 360109 65030029 บ้านน้ำคลาด
ยังไม่ยืนยัน
30 360105 65030030 บ้านหนองกระดาษ
ยังไม่ยืนยัน
31 360106 65030031 บ้านป่าซ่าน
ยังไม่ยืนยัน
32 360107 65030032 บ้านพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
33 360108 65030033 บ้านห้วยทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
34 360156 65030034 บ้านแยง
ยังไม่ยืนยัน
35 360157 65030035 บ้านเข็กใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
36 360158 65030036 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
37 360159 65030037 บ้านถ้ำพริก
ยังไม่ยืนยัน
38 360160 65030038 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
39 360122 65030039 บ้านแก่งทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
40 360133 65030040 บ้านยางโกลน
ยังไม่ยืนยัน
41 360113 65030041 บ้านบุ่งตารอด
ยังไม่ยืนยัน
42 360114 65030042 บ้านบุ่งปลาฝา
ยังไม่ยืนยัน
43 360121 65030043 บ้านกกม่วง
ยังไม่ยืนยัน
44 360132 65030044 บ้านน้ำพริก
ยังไม่ยืนยัน
45 360147 65030045 บางยางพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
46 360148 65030046 บ้านน้ำตาก
ยังไม่ยืนยัน
47 360161 65030047 บ้านหลังเขา
ยังไม่ยืนยัน
48 360142 65030048 บ้านหนองกะท้าว
ยังไม่ยืนยัน
49 360143 65030049 บ้านนาโพธิ์นาจาน
ยังไม่ยืนยัน
50 360144 65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ยังไม่ยืนยัน
51 360146 65030051 บ้านนาหนอง
ยังไม่ยืนยัน
52 360149 65030052 วิทยสัมพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
53 360150 65030053 บ้านป่าคาย
ยังไม่ยืนยัน
54 360151 65030054 บ้านห้วยเฮี้ย
ยังไม่ยืนยัน
55 360152 65030055 บ้านห้วยกอกพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
56 360153 65030056 ศิริราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
57 360154 65030058 บ้านลาดคื้อ
ยังไม่ยืนยัน
58 360155 65030059 บ้านห้วยทรายเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
59 360073 65030060 บ้านชาติตระการ
ยังไม่ยืนยัน
60 360074 65030061 บ้านนาเปอะ
ยังไม่ยืนยัน
61 360075 65030062 บ้านปากรอง
ยังไม่ยืนยัน
62 360076 65030063 บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
63 360084 65030064 บ้านท่าสะแก
ยังไม่ยืนยัน
64 360085 65030065 บ้านห้วยท้องฟาน
ยังไม่ยืนยัน
65 360086 65030066 บ้านขอนสองสลึง
ยังไม่ยืนยัน
66 360081 65030068 บ้านน้ำจวง
ยังไม่ยืนยัน
67 360082 65030069 บ้านร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
68 360077 65030070 บ้านนาตอน
ยังไม่ยืนยัน
69 360078 65030071 บ้านขุนน้ำคับ
ยังไม่ยืนยัน
70 360079 65030072 บ้านขวดน้ำมัน
ยังไม่ยืนยัน
71 360080 65030073 วัดบ่อภาค
ยังไม่ยืนยัน
72 360091 65030075 ชุมชนวัดบ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
73 360092 65030076 บ้านน้ำทองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
74 360093 65030077 บ้านห้วยน้ำปลา
ยังไม่ยืนยัน
75 360094 65030078 บ้านนาหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
76 360095 65030079 บ้านเนินทอง
ยังไม่ยืนยัน
77 360096 65030080 บ้านเนินสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
78 360089 65030081 บ้านห้วยเหิน
ยังไม่ยืนยัน
79 360090 65030082 บ้านนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
80 360088 65030083 บ้านน้ำภาคน้อย
ยังไม่ยืนยัน
81 360083 65030084 บ้านป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
82 360097 65030085 บ้านสวนเมี่ยง
ยังไม่ยืนยัน
83 360098 65030086 บ้านห้วยช้างแทง
ยังไม่ยืนยัน
84 360099 65030087 บ้านหนองขาหย่าง
ยังไม่ยืนยัน
85 360100 65030088 บ้านห้วยหมากหล่ำ
ยังไม่ยืนยัน
86 360101 65030089 บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
87 360102 65030090 บ้านแก่งบัวคำ
ยังไม่ยืนยัน
88 360293 65030091 วัดท้องโพลง
ยังไม่ยืนยัน
89 360294 65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
90 360296 65030093 วัดสมอสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
91 360297 65030094 วัดวังงิ้วงาม
ยังไม่ยืนยัน
92 360298 65030095 บ้านคลองตกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
93 360299 65030096 วัดเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
94 360292 65030097 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
95 360289 65030098 ผดุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
96 360290 65030099 หนองสะแกประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
97 360322 65030100 วัดเซิงหวาย
ยังไม่ยืนยัน
98 360274 65030101 วัดหนองมะคัง
ยังไม่ยืนยัน
99 360275 65030102 วัดทับยายเชียง
ยังไม่ยืนยัน
100 360276 65030103 ทับยายเชียงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
101 360281 65030104 วัดนาขุม
ยังไม่ยืนยัน
102 360282 65030105 วัดเมมสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
103 360283 65030106 วัดท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
104 360285 65030107 วัดหนองหม้อแกง
ยังไม่ยืนยัน
105 360286 65030108 ราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
106 360277 65030109 ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
107 360305 65030110 ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
108 360301 65030112 วัดห้วยดั้ง
ยังไม่ยืนยัน
109 360302 65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
110 360304 65030114 ศึกษากุลบุตร
ยังไม่ยืนยัน
111 360307 65030115 วัดหางไหล
ยังไม่ยืนยัน
112 360308 65030116 วัดสนามไชย
ยังไม่ยืนยัน
113 360317 65030117 มะต้องประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
114 360318 65030118 บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
115 360319 65030119 บ้านมะต้อง
ยังไม่ยืนยัน
116 360280 65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง
ยังไม่ยืนยัน
117 360287 65030122 วัดวังมะด่าน
ยังไม่ยืนยัน
118 360312 65030123 วัดธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
119 360315 65030124 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
120 360291 65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
121 360295 65030126 วัดท่าสี่ร้อย
ยังไม่ยืนยัน
122 360320 65030127 วัดวงฆ้อง
ยังไม่ยืนยัน
123 360327 65030128 วัดหัวเขาสมอคร้า
ยังไม่ยืนยัน
124 360313 65030129 วัดวังไม้แก่น
ยังไม่ยืนยัน
125 360309 65030130 วัดวังวน
ยังไม่ยืนยัน
126 360310 65030131 บ้านคลองทำเนียบ
ยังไม่ยืนยัน
127 360311 65030132 บ้านหนองห้าง
ยังไม่ยืนยัน
128 360314 65030133 บ้านบึงธรรมโรง
ยังไม่ยืนยัน
129 360288 65030134 ศรีภิรมย์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
130 360323 65030135 วัดคลองมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
131 360324 65030136 บ้านบุ่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
132 360326 65030138 บ้านบึงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
133 360303 65030140 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
134 360300 65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
135 360316 65030142 บ้านหาดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
136 360279 65030144 ประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
137 360278 65030145 วัดหอกลอง
ยังไม่ยืนยัน
138 360273 65030146 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
139 360423 65030147 ห้วยปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
140 360424 65030148 วัดคันโช้ง
ยังไม่ยืนยัน
141 360425 65030149 บ้านน้ำโจน
ยังไม่ยืนยัน
142 360426 65030150 บ้านแก่งคันนา
ยังไม่ยืนยัน
143 360421 65030151 บ้านห้วยเจียง
ยังไม่ยืนยัน
144 360422 65030152 บ้านหนองกระบาก
ยังไม่ยืนยัน
145 360400 65030153 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
146 360401 65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
147 360402 65030155 บ้านท่ากระดุน
ยังไม่ยืนยัน
148 360403 65030156 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
149 360415 65030157 วัดเสนาสน์
ยังไม่ยืนยัน
150 360416 65030158 บ้านหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
151 360405 65030159 เขาไร่ศรีราชา
ยังไม่ยืนยัน
152 360407 65030160 ชุมชนบ้านท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
153 360411 65030161 วัดนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
154 360412 65030162 บ้านแก่งเจ็ดแคว
ยังไม่ยืนยัน
155 360408 65030163 วัดน้ำคบ
ยังไม่ยืนยัน
156 360409 65030164 แก่งบ้านยางป่าคาย
ยังไม่ยืนยัน
157 360410 65030165 บ้านน้ำหักศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
158 360414 65030166 บ้านคลองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
159 360404 65030167 บ้านเนินมะคึด
ยังไม่ยืนยัน
160 360406 65030168 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
161 360413 65030169 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
162 360418 65030171 วัดบ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
163 360419 65030172 วัดหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
164 360420 65030173 บ้านท่าหนองปากพาน
ยังไม่ยืนยัน