ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6702 :  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 380417 67020001 บ้านห้วยสวิง
ยังไม่ยืนยัน
2 380418 67020002 บ้านห้วยสวิงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
3 380421 67020003 บ้านดงน้ำเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
4 380422 67020004 บ้านช้างตะลูด
ยังไม่ยืนยัน
5 380423 67020005 บ้านซำภู
ยังไม่ยืนยัน
6 380441 67020006 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
ยังไม่ยืนยัน
7 380442 67020007 บ้านท่ากกแก
ยังไม่ยืนยัน
8 380443 67020008 บ้านท่าโก
ยังไม่ยืนยัน
9 380444 67020009 บ้านใหม่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 380445 67020010 บ้านปากห้วยขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
11 380465 67020011 บ้านวังมล
ยังไม่ยืนยัน
12 380466 67020012 บ้านท่าอิบุญ
ยังไม่ยืนยัน
13 380467 67020013 บ้านดงทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
14 380468 67020014 บ้านบุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
15 380469 67020015 บ้านท่าดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
16 380390 67020016 บ้านน้ำก้อ
ยังไม่ยืนยัน
17 380391 67020017 บ้านฝาย
ยังไม่ยืนยัน
18 380448 67020019 บ้านดงขวาง
ยังไม่ยืนยัน
19 380449 67020020 บ้านห้วยลาน
ยังไม่ยืนยัน
20 380450 67020021 บ้านน้ำชุน
ยังไม่ยืนยัน
21 380451 67020022 บ้านโสกเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
22 380452 67020023 พ่อขุนผาเมืองรำลึก
ยังไม่ยืนยัน
23 380453 67020024 บ้านน้ำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
24 380454 67020025 บ้านกกโอ
ยังไม่ยืนยัน
25 380457 67020026 บ้านฝายวังบอน
ยังไม่ยืนยัน
26 380440 67020027 บ้านหนองปลา
ยังไม่ยืนยัน
27 380438 67020028 บ้านน้ำเฮี้ย
ยังไม่ยืนยัน
28 380415 67020030 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
29 380416 67020031 บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
30 380419 67020032 บ้านร่องกะถิน
ยังไม่ยืนยัน
31 380420 67020033 บ้านป่าบง
ยังไม่ยืนยัน
32 380398 67020034 ชุมชนบ้านติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
33 380399 67020035 บ้านหัวนาเลา
ยังไม่ยืนยัน
34 380400 67020036 บ้านป่าแกเครือ
ยังไม่ยืนยัน
35 380401 67020037 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
36 380463 67020039 บ้านไร่นางาม
ยังไม่ยืนยัน
37 380408 67020041 บ้านโสก
ยังไม่ยืนยัน
38 380410 67020042 บ้านส้มเลา
ยังไม่ยืนยัน
39 380411 67020043 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
40 380409 67020044 บ้านหวาย
ยังไม่ยืนยัน
41 380413 67020045 บ้านร่องบง
ยังไม่ยืนยัน
42 380414 67020046 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
43 380475 67020047 บ้านบุ่งคล้า
ยังไม่ยืนยัน
44 380476 67020048 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
45 380477 67020049 บ้านปากห้วยด่าน
ยังไม่ยืนยัน
46 380478 67020050 บ้านหนองคัน
ยังไม่ยืนยัน
47 380479 67020051 ไทยรัฐวิทยา 25
ยังไม่ยืนยัน
48 380455 67020052 บ้านห้วยคนทา
ยังไม่ยืนยัน
49 380480 67020053 บ้านธารทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
50 380428 67020055 บ้านห้วยระหงส์
ยังไม่ยืนยัน
51 380429 67020056 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
52 380431 67020058 บ้านน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
53 380432 67020059 บ้านหนองอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
54 380433 67020060 วัดศรีทอง
ยังไม่ยืนยัน
55 380424 67020061 หน้าศูนย์เครื่องมือกล
ยังไม่ยืนยัน
56 380425 67020062 บ้านน้ำดุกเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
57 380426 67020063 วัดศรีจันดาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
58 380427 67020064 บ้านปากออก
ยังไม่ยืนยัน
59 380446 67020065 บ้านปากดุก
ยังไม่ยืนยัน
60 380434 67020066 บ้านฝายนาแซง
ยังไม่ยืนยัน
61 380435 67020067 บ้านบึง
ยังไม่ยืนยัน
62 380437 67020068 บ้านห้วยกอก
ยังไม่ยืนยัน
63 380458 67020069 บ้านท่าขาม
ยังไม่ยืนยัน
64 380459 67020070 บ้านลานบ่า
ยังไม่ยืนยัน
65 380460 67020071 บ้านจางวาง
ยังไม่ยืนยัน
66 380461 67020072 บ้านคลองสีฟัน
ยังไม่ยืนยัน
67 380462 67020073 บ้านวังโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
68 380464 67020074 บ้านนครเดิด
ยังไม่ยืนยัน
69 380456 67020075 บ้านร่องดู่
ยังไม่ยืนยัน
70 380470 67020077 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )
ยังไม่ยืนยัน
71 380471 67020078 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
72 380472 67020079 บ้านสักหลง
ยังไม่ยืนยัน
73 380473 67020080 บ้านดอนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
74 380397 67020081 วัดหนองปลาซิว
ยังไม่ยืนยัน
75 380395 67020084 บ้านหนองไขว่
ยังไม่ยืนยัน
76 380396 67020085 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
77 380436 67020086 บ้านหนองสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
78 380474 67020087 บ้านโป่งช้าง
ยังไม่ยืนยัน
79 380405 67020088 บ้านแก่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
80 380406 67020089 บ้านวังขอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
81 380402 67020090 บ้านห้วยไร่
ยังไม่ยืนยัน
82 380403 67020091 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
83 380404 67020092 บ้านวังร่อง
ยังไม่ยืนยัน
84 380381 67020093 บ้านวังเวินพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
85 380348 67020094 บ้านห้วยอีจีน
ยังไม่ยืนยัน
86 380349 67020095 บ้านวังขอน
ยังไม่ยืนยัน
87 380350 67020096 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
88 380379 67020097 บ้านตาดกลอย
ยังไม่ยืนยัน
89 380388 67020098 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน
ยังไม่ยืนยัน
90 380389 67020099 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
91 380370 67020100 บ้านน้ำอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
92 380371 67020101 บ้านนาเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
93 380351 67020102 บ้านนาซำ
ยังไม่ยืนยัน
94 380352 67020103 บ้านอีเลิศ
ยังไม่ยืนยัน
95 380353 67020104 บ้านแก่งโตน
ยังไม่ยืนยัน
96 380355 67020106 บ้านน้ำสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
97 380373 67020109 บ้านนาแซง
ยังไม่ยืนยัน
98 380367 67020110 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ยังไม่ยืนยัน
99 380368 67020111 บ้านพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
100 380369 67020112 บ้านโจะโหวะ
ยังไม่ยืนยัน
101 380360 67020113 บ้านภูปูน
ยังไม่ยืนยัน
102 380366 67020114 บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ยังไม่ยืนยัน
103 380358 67020116 บ้านวังบาล
ยังไม่ยืนยัน
104 380359 67020117 บ้านขี้นาค
ยังไม่ยืนยัน
105 380363 67020120 บ้านเหมืองแบ่ง
ยังไม่ยืนยัน
106 380364 67020121 บ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
107 380365 67020122 บ้านทับเบิกร่วมใจ
ยังไม่ยืนยัน
108 380374 67020123 บ้านศิลา
ยังไม่ยืนยัน
109 380375 67020124 บ้านสงเปลือย
ยังไม่ยืนยัน
110 380376 67020125 บ้านห้วยข่อย
ยังไม่ยืนยัน
111 380377 67020126 บ้านโป่งสามขา
ยังไม่ยืนยัน
112 380378 67020127 บ้านหนองเขียว
ยังไม่ยืนยัน
113 380386 67020129 บ้านหินโง่น
ยังไม่ยืนยัน
114 380387 67020130 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า
ยังไม่ยืนยัน
115 380383 67020132 บ้านอุ่มกะทาด
ยังไม่ยืนยัน
116 380384 67020133 บ้านห้วยผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
117 380385 67020134 บ้านวังก้นหวด
ยังไม่ยืนยัน
118 380337 67020135 อนุบาลหล่มเก่า
ยังไม่ยืนยัน
119 380338 67020136 บ้านวังเวิน
ยังไม่ยืนยัน
120 380340 67020138 บ้านหนองบัวแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
121 380341 67020139 บ้านหินกลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
122 380342 67020140 วัดทุ่งธงไชย
ยังไม่ยืนยัน
123 380343 67020141 บ้านหินฮาว
ยังไม่ยืนยัน
124 380344 67020142 บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
125 380345 67020143 บ้านท่าผู
ยังไม่ยืนยัน
126 380357 67020144 บ้านภูผักไซ่
ยังไม่ยืนยัน
127 380346 67020145 บ้านหนองเล
ยังไม่ยืนยัน
128 380528 67020147 บ้านห้วยสนามทราย
ยังไม่ยืนยัน
129 380529 67020148 บ้านโคกมน
ยังไม่ยืนยัน
130 380530 67020149 บ้านกกกะบก
ยังไม่ยืนยัน
131 380531 67020150 บ้านทรัพย์สว่าง
ยังไม่ยืนยัน
132 380532 67020151 บ้านห้วยหญ้าเครือ
ยังไม่ยืนยัน
133 380527 67020153 อนุบาลน้ำหนาว
ยังไม่ยืนยัน
134 380538 67020154 บ้านซำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
135 380539 67020155 บ้านดงคล้อ
ยังไม่ยืนยัน
136 380540 67020156 บ้านวังกวาง
ยังไม่ยืนยัน
137 380541 67020157 บ้านฟองใต้
ยังไม่ยืนยัน
138 380533 67020160 บ้านห้วยหินลับ
ยังไม่ยืนยัน
139 380535 67020161 บ้านหลักด่าน
ยังไม่ยืนยัน
140 380536 67020162 บ้านห้วยลาด
ยังไม่ยืนยัน
141 380537 67020163 บ้านห้วยกะโปะ
ยังไม่ยืนยัน
142 380570 67020164 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ยังไม่ยืนยัน
143 380571 67020165 บ้านห้วยน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
144 380573 67020166 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
145 380577 67020167 บ้านป่าแดง(เขาค้อ)
ยังไม่ยืนยัน
146 380566 67020169 บ้านเหล่าหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
147 380567 67020170 บ้านห้วยขอนหาด
ยังไม่ยืนยัน
148 380568 67020171 บ้านนายาว
ยังไม่ยืนยัน
149 380569 67020172 บ้านทุ่งสมอ
ยังไม่ยืนยัน
150 380574 67020173 ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
151 380575 67020174 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229
ยังไม่ยืนยัน
152 380576 67020175 บ้านหนองแม่นา
ยังไม่ยืนยัน