ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6702 :  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 380417 67020001 บ้านห้วยสวิง
ยืนยันแล้ว
2 380418 67020002 บ้านห้วยสวิงน้อย
ยืนยันแล้ว
3 380421 67020003 บ้านดงน้ำเดื่อ
ยืนยันแล้ว
4 380422 67020004 บ้านช้างตะลูด
ยืนยันแล้ว
5 380423 67020005 บ้านซำภู
ยืนยันแล้ว
6 380441 67020006 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
ยืนยันแล้ว
7 380442 67020007 บ้านท่ากกแก
ยืนยันแล้ว
8 380443 67020008 บ้านท่าโก
ยืนยันแล้ว
9 380444 67020009 บ้านใหม่วิทยา
ยืนยันแล้ว
10 380445 67020010 บ้านปากห้วยขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
11 380465 67020011 บ้านวังมล
ยืนยันแล้ว
12 380466 67020012 บ้านท่าอิบุญ
ยืนยันแล้ว
13 380467 67020013 บ้านดงทิพย์
ยืนยันแล้ว
14 380468 67020014 บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
15 380469 67020015 บ้านท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
16 380390 67020016 บ้านน้ำก้อ
ยืนยันแล้ว
17 380391 67020017 บ้านฝาย
ยืนยันแล้ว
18 380448 67020019 บ้านดงขวาง
ยืนยันแล้ว
19 380449 67020020 บ้านห้วยลาน
ยืนยันแล้ว
20 380450 67020021 บ้านน้ำชุน
ยืนยันแล้ว
21 380451 67020022 บ้านโสกเดื่อ
ยืนยันแล้ว
22 380452 67020023 พ่อขุนผาเมืองรำลึก
ยืนยันแล้ว
23 380453 67020024 บ้านน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
24 380454 67020025 บ้านกกโอ
ยืนยันแล้ว
25 380457 67020026 บ้านฝายวังบอน
ยืนยันแล้ว
26 380440 67020027 บ้านหนองปลา
ยืนยันแล้ว
27 380438 67020028 บ้านน้ำเฮี้ย
ยืนยันแล้ว
28 380415 67020030 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
29 380416 67020031 บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
30 380419 67020032 บ้านร่องกะถิน
ยืนยันแล้ว
31 380420 67020033 บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
32 380398 67020034 ชุมชนบ้านติ้ว
ยืนยันแล้ว
33 380399 67020035 บ้านหัวนาเลา
ยืนยันแล้ว
34 380400 67020036 บ้านป่าแกเครือ
ยืนยันแล้ว
35 380401 67020037 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
36 380463 67020039 บ้านไร่นางาม
ยืนยันแล้ว
37 380408 67020041 บ้านโสก
ยืนยันแล้ว
38 380410 67020042 บ้านส้มเลา
ยืนยันแล้ว
39 380411 67020043 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
40 380409 67020044 บ้านหวาย
ยืนยันแล้ว
41 380413 67020045 บ้านร่องบง
ยืนยันแล้ว
42 380414 67020046 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
43 380475 67020047 บ้านบุ่งคล้า
ยืนยันแล้ว
44 380476 67020048 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
45 380477 67020049 บ้านปากห้วยด่าน
ยืนยันแล้ว
46 380478 67020050 บ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
47 380479 67020051 ไทยรัฐวิทยา 25
ยืนยันแล้ว
48 380455 67020052 บ้านห้วยคนทา
ยืนยันแล้ว
49 380480 67020053 บ้านธารทิพย์
ยืนยันแล้ว
50 380428 67020055 บ้านห้วยระหงส์
ยืนยันแล้ว
51 380429 67020056 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
52 380431 67020058 บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
53 380432 67020059 บ้านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
54 380433 67020060 วัดศรีทอง
ยืนยันแล้ว
55 380424 67020061 หน้าศูนย์เครื่องมือกล
ยืนยันแล้ว
56 380425 67020062 บ้านน้ำดุกเหนือ
ยืนยันแล้ว
57 380426 67020063 วัดศรีจันดาธรรม
ยืนยันแล้ว
58 380427 67020064 บ้านปากออก
ยืนยันแล้ว
59 380446 67020065 บ้านปากดุก
ยืนยันแล้ว
60 380434 67020066 บ้านฝายนาแซง
ยืนยันแล้ว
61 380435 67020067 บ้านบึง
ยืนยันแล้ว
62 380437 67020068 บ้านห้วยกอก
ยืนยันแล้ว
63 380458 67020069 บ้านท่าขาม
ยืนยันแล้ว
64 380459 67020070 บ้านลานบ่า
ยืนยันแล้ว
65 380460 67020071 บ้านจางวาง
ยืนยันแล้ว
66 380461 67020072 บ้านคลองสีฟัน
ยืนยันแล้ว
67 380462 67020073 บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
68 380464 67020074 บ้านนครเดิด
ยืนยันแล้ว
69 380456 67020075 บ้านร่องดู่
ยืนยันแล้ว
70 380470 67020077 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )
ยืนยันแล้ว
71 380471 67020078 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
72 380472 67020079 บ้านสักหลง
ยืนยันแล้ว
73 380473 67020080 บ้านดอนสว่าง
ยืนยันแล้ว
74 380397 67020081 วัดหนองปลาซิว
ยืนยันแล้ว
75 380395 67020084 บ้านหนองไขว่
ยืนยันแล้ว
76 380396 67020085 บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
77 380436 67020086 บ้านหนองสว่าง
ยืนยันแล้ว
78 380474 67020087 บ้านโป่งช้าง
ยืนยันแล้ว
79 380405 67020088 บ้านแก่งยาว
ยืนยันแล้ว
80 380406 67020089 บ้านวังขอนดู่
ยืนยันแล้ว
81 380402 67020090 บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
82 380403 67020091 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
83 380404 67020092 บ้านวังร่อง
ยืนยันแล้ว
84 380381 67020093 บ้านวังเวินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
85 380348 67020094 บ้านห้วยอีจีน
ยืนยันแล้ว
86 380349 67020095 บ้านวังขอน
ยืนยันแล้ว
87 380350 67020096 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ
ยืนยันแล้ว
88 380379 67020097 บ้านตาดกลอย
ยืนยันแล้ว
89 380388 67020098 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน
ยืนยันแล้ว
90 380389 67020099 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
91 380370 67020100 บ้านน้ำอ้อย
ยืนยันแล้ว
92 380371 67020101 บ้านนาเกาะ
ยืนยันแล้ว
93 380351 67020102 บ้านนาซำ
ยืนยันแล้ว
94 380352 67020103 บ้านอีเลิศ
ยืนยันแล้ว
95 380353 67020104 บ้านแก่งโตน
ยืนยันแล้ว
96 380355 67020106 บ้านน้ำสร้าง
ยืนยันแล้ว
97 380373 67020109 บ้านนาแซง
ยืนยันแล้ว
98 380367 67020110 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ยืนยันแล้ว
99 380368 67020111 บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
100 380369 67020112 บ้านโจะโหวะ
ยืนยันแล้ว
101 380360 67020113 บ้านภูปูน
ยืนยันแล้ว
102 380366 67020114 บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ยืนยันแล้ว
103 380358 67020116 บ้านวังบาล
ยืนยันแล้ว
104 380359 67020117 บ้านขี้นาค
ยืนยันแล้ว
105 380363 67020120 บ้านเหมืองแบ่ง
ยืนยันแล้ว
106 380364 67020121 บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
107 380365 67020122 บ้านทับเบิกร่วมใจ
ยืนยันแล้ว
108 380374 67020123 บ้านศิลา
ยืนยันแล้ว
109 380375 67020124 บ้านสงเปลือย
ยืนยันแล้ว
110 380376 67020125 บ้านห้วยข่อย
ยืนยันแล้ว
111 380377 67020126 บ้านโป่งสามขา
ยืนยันแล้ว
112 380378 67020127 บ้านหนองเขียว
ยืนยันแล้ว
113 380386 67020129 บ้านหินโง่น
ยืนยันแล้ว
114 380387 67020130 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า
ยืนยันแล้ว
115 380383 67020132 บ้านอุ่มกะทาด
ยืนยันแล้ว
116 380384 67020133 บ้านห้วยผักกูด
ยืนยันแล้ว
117 380385 67020134 บ้านวังก้นหวด
ยืนยันแล้ว
118 380337 67020135 อนุบาลหล่มเก่า
ยืนยันแล้ว
119 380338 67020136 บ้านวังเวิน
ยืนยันแล้ว
120 380340 67020138 บ้านหนองบัวแก้ว
ยืนยันแล้ว
121 380341 67020139 บ้านหินกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
122 380342 67020140 วัดทุ่งธงไชย
ยืนยันแล้ว
123 380343 67020141 บ้านหินฮาว
ยืนยันแล้ว
124 380344 67020142 บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
125 380345 67020143 บ้านท่าผู
ยืนยันแล้ว
126 380357 67020144 บ้านภูผักไซ่
ยืนยันแล้ว
127 380346 67020145 บ้านหนองเล
ยืนยันแล้ว
128 380528 67020147 บ้านห้วยสนามทราย
ยืนยันแล้ว
129 380529 67020148 บ้านโคกมน
ยืนยันแล้ว
130 380530 67020149 บ้านกกกะบก
ยืนยันแล้ว
131 380531 67020150 บ้านทรัพย์สว่าง
ยืนยันแล้ว
132 380532 67020151 บ้านห้วยหญ้าเครือ
ยืนยันแล้ว
133 380527 67020153 อนุบาลน้ำหนาว
ยืนยันแล้ว
134 380538 67020154 บ้านซำม่วง
ยืนยันแล้ว
135 380539 67020155 บ้านดงคล้อ
ยืนยันแล้ว
136 380540 67020156 บ้านวังกวาง
ยืนยันแล้ว
137 380541 67020157 บ้านฟองใต้
ยืนยันแล้ว
138 380533 67020160 บ้านห้วยหินลับ
ยืนยันแล้ว
139 380535 67020161 บ้านหลักด่าน
ยืนยันแล้ว
140 380536 67020162 บ้านห้วยลาด
ยืนยันแล้ว
141 380537 67020163 บ้านห้วยกะโปะ
ยืนยันแล้ว
142 380570 67020164 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ยืนยันแล้ว
143 380571 67020165 บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
144 380573 67020166 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
ยืนยันแล้ว
145 380577 67020167 บ้านป่าแดง(เขาค้อ)
ยืนยันแล้ว
146 380566 67020169 บ้านเหล่าหญ้า
ยืนยันแล้ว
147 380567 67020170 บ้านห้วยขอนหาด
ยืนยันแล้ว
148 380568 67020171 บ้านนายาว
ยืนยันแล้ว
149 380569 67020172 บ้านทุ่งสมอ
ยืนยันแล้ว
150 380574 67020173 ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
151 380575 67020174 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229
ยืนยันแล้ว
152 380576 67020175 บ้านหนองแม่นา
ยืนยันแล้ว