ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6703 :  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 380203 67030001 ชุมชนบ้านโคกปรง
ยืนยันแล้ว
2 380204 67030002 บ้านเขายางโปร่ง
ยืนยันแล้ว
3 380205 67030003 บ้านซับอีลุม
ยืนยันแล้ว
4 380207 67030004 บ้านซับสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
5 380210 67030005 บ้านน้ำเดือด
ยืนยันแล้ว
6 380196 67030008 บ้านซับน้อย
ยังไม่ยืนยัน
7 380186 67030013 รัฐประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
8 380193 67030014 บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
9 380194 67030015 บ้านฟุบสะแก
ยืนยันแล้ว
10 380185 67030016 บ้านซับสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
11 380187 67030017 บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
12 380189 67030019 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
13 380191 67030020 บ้านแสงมณีวิทยา
ยืนยันแล้ว
14 380152 67030021 บ้านท่าโรง
ยืนยันแล้ว
15 380153 67030022 บ้านนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
16 380154 67030023 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ยืนยันแล้ว
17 380155 67030024 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
18 380156 67030025 บ้านบุมะกรูด
ยืนยันแล้ว
19 380227 67030026 บ้านมาบสมอสามัคคี
ยืนยันแล้ว
20 380221 67030027 บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
21 380222 67030028 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
22 380224 67030029 บ้านคลองบง
ยังไม่ยืนยัน
23 380225 67030030 บ้านถ้ำมงคลชัย
ยืนยันแล้ว
24 380220 67030031 บ้านน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
25 380172 67030032 บ้านวังไผ่
ยืนยันแล้ว
26 380218 67030033 บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
27 380214 67030035 บ้านหนองบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
28 380215 67030036 บ้านใหม่วิไลวัลย์
ยังไม่ยืนยัน
29 380216 67030037 บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
30 380217 67030038 บ้านหนองไม้สอ
ยืนยันแล้ว
31 380212 67030039 บ้านบ่อรัง
ยืนยันแล้ว
32 380213 67030040 บ้านหนองโป่ง
ยืนยันแล้ว
33 380158 67030041 บ้านบึงกระจับ
ยืนยันแล้ว
34 380157 67030042 บ้านโคกปรือ
ยืนยันแล้ว
35 380169 67030043 บ้านพุขาม
ยืนยันแล้ว
36 380170 67030044 บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
37 380171 67030045 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
38 380182 67030046 บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
39 380165 67030047 ชุมชนบ้านพุเตย
ยืนยันแล้ว
40 380166 67030048 บ้านตะกุดไผ่
ยืนยันแล้ว
41 380173 67030049 บ้านสามัคคีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
42 380174 67030050 บ้านภูน้ำหยด
ยังไม่ยืนยัน
43 380177 67030053 บ้านรวมทรัพย์
ยืนยันแล้ว
44 380178 67030054 บ้านพรหมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
45 380180 67030055 บ้านพระที่นั่ง
ยืนยันแล้ว
46 380195 67030056 บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
47 380208 67030057 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
48 380206 67030059 บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
49 380223 67030060 บ้านโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
50 380226 67030061 บ้านซับตะแบก
ยืนยันแล้ว
51 380228 67030062 บ้านซับกระโซ่
ยังไม่ยืนยัน
52 380229 67030063 บ้านน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
53 380179 67030064 บ้านวังน้อย
ยืนยันแล้ว
54 380181 67030065 บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
55 380192 67030066 บ้านดาดอุดม
ยืนยันแล้ว
56 380183 67030067 วัลลภานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
57 380184 67030068 บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
58 380160 67030069 บ้านสระประดู่
ยังไม่ยืนยัน
59 380167 67030071 บ้านลำนารวย
ยืนยันแล้ว
60 380163 67030073 บ้านพรหมยาม
ยืนยันแล้ว
61 380164 67030074 บ้านแก่งหินปูน
ยืนยันแล้ว
62 380162 67030075 บ้านเข็มทอง
ยืนยันแล้ว
63 380159 67030076 บ้านไร่ตาพุฒ
ยืนยันแล้ว
64 380249 67030077 บ้านม่วงชุม
ยังไม่ยืนยัน
65 380250 67030078 บ้านคลองกระจังวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
66 380251 67030079 บ้านเขาคลัง
ยังไม่ยืนยัน
67 380253 67030081 บ้านหนองสรวง
ยืนยันแล้ว
68 380254 67030082 บ้านเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
69 380234 67030083 บ้านคลองดู่
ยืนยันแล้ว
70 380235 67030084 บ้านวังขอน
ยังไม่ยืนยัน
71 380236 67030085 บ้านนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
72 380237 67030086 ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
73 380238 67030087 บ้านซับหินเพลิง
ยืนยันแล้ว
74 380239 67030088 บ้านหนองสะแกสี่
ยืนยันแล้ว
75 380264 67030089 บ้านนาสนุ่น
ยังไม่ยืนยัน
76 380265 67030090 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
77 380266 67030091 บ้านโคกตะขบ
ยังไม่ยืนยัน
78 380267 67030092 บ้านเนินถาวร
ยืนยันแล้ว
79 380268 67030093 บ้านนาน้ำโครม
ยืนยันแล้ว
80 380269 67030094 บ้านจัดสรร
ยืนยันแล้ว
81 380240 67030096 บ้านแควป่าสัก
ยืนยันแล้ว
82 380244 67030097 บ้านสันติธรรม
ยืนยันแล้ว
83 380245 67030098 บ้านด่านไทรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
84 380246 67030099 บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
85 380233 67030100 บ้านท่าไม้ทอง
ยังไม่ยืนยัน
86 380260 67030101 บ้านนาตะกุด
ยืนยันแล้ว
87 380263 67030102 บ้านศรีเทพน้อย
ยืนยันแล้ว
88 380261 67030103 บ้านโคกสะแกลาด
ยังไม่ยืนยัน
89 380262 67030104 บ้านบึงนาจาน
ยืนยันแล้ว
90 380242 67030105 บ้านหนองจอกวังกำแพง
ยืนยันแล้ว
91 380243 67030106 บ้านร่องหอยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
92 380247 67030107 บ้านทุ่งเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
93 380248 67030108 บ้านวังขาม
ยืนยันแล้ว
94 380230 67030109 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ยืนยันแล้ว
95 380231 67030110 บ้านสระกรวด
ยืนยันแล้ว
96 380232 67030111 บ้านโคกหิน
ยืนยันแล้ว
97 380259 67030113 บ้านซับน้อยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
98 380255 67030114 บ้านหนองย่างทอย
ยืนยันแล้ว
99 380256 67030115 บ้านโคกรังน้อย
ยืนยันแล้ว
100 380257 67030116 บ้านรังย้อย
ยืนยันแล้ว
101 380258 67030117 บ้านด่านเจริญชัย
ยืนยันแล้ว
102 380302 67030118 บ้านน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
103 380295 67030119 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
104 380300 67030121 บ้านเนินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
105 380313 67030123 บ้านท่าด้วง
ยืนยันแล้ว
106 380314 67030124 บ้านห้วยตลาด
ยืนยันแล้ว
107 380315 67030125 บ้านปางยาง
ยังไม่ยืนยัน
108 380316 67030126 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ยืนยันแล้ว
109 380317 67030127 บ้านเฉลียงทอง
ยืนยันแล้ว
110 380334 67030129 บ้านเนินคนธา
ยืนยันแล้ว
111 380307 67030130 บ้านท่าสวาย
ยังไม่ยืนยัน
112 380310 67030131 บ้านไร่ขอนยางขวาง
ยืนยันแล้ว
113 380304 67030132 บ้านท่าแดง
ยืนยันแล้ว
114 380305 67030133 บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
115 380306 67030134 บ้านท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
116 380277 67030135 บ้านหัวโตก
ยืนยันแล้ว
117 380278 67030136 บ้านนาเฉลียงใต้
ยืนยันแล้ว
118 380280 67030137 บ้านคลองกรวด
ยืนยันแล้ว
119 380284 67030139 บ้านบ่อไทย
ยืนยันแล้ว
120 380286 67030140 บ้านตีบใต้
ยังไม่ยืนยัน
121 380289 67030141 บ้านนาวังแหน
ยืนยันแล้ว
122 380312 67030142 บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
123 380292 67030143 บ้านซับกระถินทอง
ยืนยันแล้ว
124 380311 67030144 บ้านป่าคาย
ยืนยันแล้ว
125 380319 67030145 บ้านบัววัฒนา
ยืนยันแล้ว
126 380320 67030146 บ้านไร่เหนือ
ยืนยันแล้ว
127 380321 67030147 บ้านเนินมะค่า
ยืนยันแล้ว
128 380322 67030148 บ้านวังอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
129 380323 67030149 บ้านซับวารินทร์
ยืนยันแล้ว
130 380324 67030150 บ้านลำตาเณร
ยืนยันแล้ว
131 380325 67030151 ชุมชนบ้านโภชน์
ยืนยันแล้ว
132 380326 67030152 บ้านโคกคงสมโภชน์
ยืนยันแล้ว
133 380327 67030153 บ้านซับชมภู
ยืนยันแล้ว
134 380328 67030154 บ้านคลองกะโบน
ยืนยันแล้ว
135 380329 67030155 บ้านเนินสวรรค์
ยืนยันแล้ว
136 380330 67030156 บ้านซับเดื่อ
ยืนยันแล้ว
137 380331 67030157 บ้านเพชรละคร
ยืนยันแล้ว
138 380332 67030158 ชุมชนบ้านท่าเสา
ยืนยันแล้ว
139 380333 67030159 บ้านสระเกษ
ยืนยันแล้ว
140 380336 67030161 บ้านซับตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
141 380279 67030162 บ้าน กม.30
ยืนยันแล้ว
142 380274 67030165 บ้านปากตก
ยืนยันแล้ว
143 380275 67030166 บ้านวังเหว
ยืนยันแล้ว
144 380276 67030167 บ้านนาเฉลียง
ยืนยันแล้ว
145 380309 67030168 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
146 380308 67030169 บ้านวังท่าดี
ยืนยันแล้ว
147 380285 67030170 บ้านวังโบสถ์
ยืนยันแล้ว
148 380287 67030171 บ้านตะกุดงาม
ยืนยันแล้ว
149 380288 67030172 บ้านสระหมื่นเชียง
ยืนยันแล้ว
150 380290 67030173 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
ยืนยันแล้ว
151 380291 67030174 บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
152 380293 67030175 บ้านคลองตะพานหิน
ยืนยันแล้ว
153 380303 67030176 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
154 380294 67030177 อนุบาลหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
155 380296 67030178 บ้าน กม.35
ยืนยันแล้ว
156 380297 67030179 บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
157 380298 67030180 บ้านลำพาด
ยืนยันแล้ว
158 380271 67030181 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ยืนยันแล้ว
159 380272 67030182 บ้านปู่จ้าว
ยืนยันแล้ว
160 380506 67030184 บ้านกันจุ
ยังไม่ยืนยัน
161 380507 67030185 บ้านลำตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
162 380508 67030186 บ้านโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
163 380509 67030187 บ้านซับบอน
ยืนยันแล้ว
164 380510 67030188 บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
165 380513 67030189 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
166 380515 67030190 บ้านราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
167 380521 67030191 บ้านซับไม้แดง
ยืนยันแล้ว
168 380483 67030196 อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ยืนยันแล้ว
169 380493 67030197 บ้านตะกรุดหิน
ยืนยันแล้ว
170 380486 67030200 บ้านบึงสามพัน
ยังไม่ยืนยัน
171 380484 67030201 บ้านทรัพย์เกษตร
ยืนยันแล้ว
172 380494 67030202 บ้านราหุล
ยังไม่ยืนยัน
173 380519 67030203 บ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
174 380520 67030204 บ้านซับสำราญเหนือ
ยืนยันแล้ว
175 380516 67030205 บ้านพญาวัง
ยืนยันแล้ว
176 380517 67030206 บ้านซับสามัคคี
ยืนยันแล้ว
177 380505 67030208 บ้านเนินสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
178 380501 67030210 ชุมชนบ้านวังพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
179 380502 67030211 บ้านโป่งบุญเจริญ
ยืนยันแล้ว
180 380503 67030212 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
181 380495 67030214 บ้านศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
182 380496 67030215 บ้านพนมเพชร
ยืนยันแล้ว
183 380500 67030218 บ้านยางสาว
ยืนยันแล้ว
184 380511 67030219 บ้านเขาพลวง
ยืนยันแล้ว
185 380512 67030220 บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
186 380514 67030221 บ้านวังไลย์
ยืนยันแล้ว
187 380492 67030222 บ้านคลองตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
188 380490 67030223 วัดเขาเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
189 380487 67030225 บ้านหนองแจง
ยังไม่ยืนยัน
190 380488 67030226 บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว