ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7002 :  สพป.ราชบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 480190 70020001 บ้านดอนฟักทอง
ยืนยันแล้ว
2 480175 70020004 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
ยืนยันแล้ว
3 480176 70020005 วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
4 480177 70020006 บ้านหนองสลิด
ยืนยันแล้ว
5 480178 70020007 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
ยืนยันแล้ว
6 480188 70020008 บ้านดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
7 480184 70020009 วัดเวฬุวนาราม
ยืนยันแล้ว
8 480166 70020010 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
9 480167 70020011 วัดโชติทายการาม
ยืนยันแล้ว
10 480189 70020012 วัดปรกเจริญ
ยืนยันแล้ว
11 480171 70020013 บ้านรางสีหมอก
ยืนยันแล้ว
12 480170 70020014 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
13 480179 70020015 วัดบัวงาม
ยืนยันแล้ว
14 480180 70020016 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
15 480181 70020017 วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
16 480182 70020018 วัดชาวเหนือ
ยืนยันแล้ว
17 480187 70020019 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
ยืนยันแล้ว
18 480183 70020020 วัดท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
19 480174 70020021 บ้านหนองไก่แก้ว
ยืนยันแล้ว
20 480172 70020022 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
21 480173 70020023 วัดเนกขัมมาราม
ยืนยันแล้ว
22 480185 70020024 วัดอุบลวรรณา
ยืนยันแล้ว
23 480186 70020025 วัดหลักหกรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
24 480169 70020026 วัดใหม่สี่หมื่น
ยืนยันแล้ว
25 480168 70020027 วัดคูหาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
26 480081 70020028 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑)
ยืนยันแล้ว
27 480082 70020029 วัดหนองประทุน
ยืนยันแล้ว
28 480083 70020030 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
29 480084 70020031 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
30 480085 70020032 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
31 480086 70020033 วัดหนองกลางด่าน
ยืนยันแล้ว
32 480057 70020034 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
33 480058 70020035 วัดสัมมาราม
ยืนยันแล้ว
34 480059 70020036 วัดเขาขลุง
ยืนยันแล้ว
35 480060 70020037 บ้านดอนไม้ลาย
ยืนยันแล้ว
36 480061 70020038 บ้านหนองไก่ขัน
ยืนยันแล้ว
37 480062 70020039 วัดสระสี่มุม
ยืนยันแล้ว
38 480064 70020041 บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)
ยืนยันแล้ว
39 480065 70020042 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
40 480066 70020043 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
41 480078 70020044 วัดตาล
ยืนยันแล้ว
42 480074 70020046 วัดโพธิ์บัลลังก์
ยืนยันแล้ว
43 480079 70020047 วัดลำพยอม
ยืนยันแล้ว
44 480109 70020048 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
ยืนยันแล้ว
45 480088 70020049 ชุมชนวัดท่าผา
ยืนยันแล้ว
46 480089 70020050 วัดโกสินารายน์
ยืนยันแล้ว
47 480090 70020051 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
48 480091 70020052 วัดยางหัก
ยืนยันแล้ว
49 480087 70020053 วัดบ้านฆ้องน้อย
ยืนยันแล้ว
50 480099 70020055 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
51 480097 70020056 วัดตาผา
ยืนยันแล้ว
52 480101 70020057 วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)
ยืนยันแล้ว
53 480073 70020058 บ้านหนองคา
ยืนยันแล้ว
54 480071 70020059 วัดม่วง
ยืนยันแล้ว
55 480075 70020061 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)
ยืนยันแล้ว
56 480076 70020062 วัดหุบกระทิง
ยืนยันแล้ว
57 480093 70020064 วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
58 480092 70020065 วัดโพธิ์รัตนาราม
ยืนยันแล้ว
59 480094 70020067 วัดลาดบัวขาว
ยืนยันแล้ว
60 480098 70020068 วัดหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
61 480096 70020069 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
62 480106 70020070 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
63 480107 70020071 วัดหนองปลาดุก
ยืนยันแล้ว
64 480108 70020072 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
ยืนยันแล้ว
65 480069 70020073 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
66 480070 70020074 โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
67 480067 70020075 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
68 480068 70020076 วัดมาบแค
ยืนยันแล้ว
69 480102 70020077 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
ยืนยันแล้ว
70 480103 70020078 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
71 480104 70020079 วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224
ยืนยันแล้ว
72 480105 70020080 บ้านลาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
73 480212 70020081 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
74 480213 70020082 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
75 480216 70020083 วัดดอนพรม
ยืนยันแล้ว
76 480195 70020084 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
77 480196 70020085 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
78 480199 70020086 วัดตาลเตี้ย
ยืนยันแล้ว
79 480215 70020087 วัดดอนสาลี
ยืนยันแล้ว
80 480193 70020088 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
ยังไม่ยืนยัน
81 480194 70020089 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
82 480197 70020090 วัดเหนือ
ยืนยันแล้ว
83 480198 70020091 วัดดอนเซ่ง
ยืนยันแล้ว
84 480200 70020092 บ้านกุ่ม
ยืนยันแล้ว
85 480211 70020093 วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
86 480210 70020094 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก
ยืนยันแล้ว
87 480201 70020095 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
88 480202 70020096 วัดหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
89 480205 70020097 วัดหลวง
ยืนยันแล้ว
90 480208 70020098 วัดหนองเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
91 480209 70020099 วัดทำนบ
ยืนยันแล้ว
92 480204 70020100 วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
93 480207 70020101 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
94 480206 70020102 วัดแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
95 480203 70020103 วัดหัวโพ
ยังไม่ยืนยัน
96 480214 70020104 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
97 480152 70020105 วัดเขาชะงุ้ม
ยืนยันแล้ว
98 480153 70020106 วัดเขาส้ม
ยืนยันแล้ว
99 480154 70020107 วัดหนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
100 480163 70020108 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
101 480164 70020109 วัดระฆังทอง
ยืนยันแล้ว
102 480165 70020110 บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
103 480127 70020111 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
104 480128 70020112 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
105 480129 70020113 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์)
ยืนยันแล้ว
106 480130 70020114 ธรรมาธิปไตย
ยืนยันแล้ว
107 480131 70020115 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
ยืนยันแล้ว
108 480132 70020116 บ้านเกาะโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
109 480133 70020117 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207
ยืนยันแล้ว
110 480134 70020118 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
ยืนยันแล้ว
111 480135 70020119 วัดสนามชัย
ยืนยันแล้ว
112 480141 70020121 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
113 480148 70020122 วัดหนองกลางดง
ยังไม่ยืนยัน
114 480116 70020123 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
115 480125 70020124 วัดดอนทราย
ยืนยันแล้ว
116 480126 70020125 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
117 480124 70020126 วัดบางลาน
ยืนยันแล้ว
118 480147 70020127 วัดช่องพราน
ยืนยันแล้ว
119 480149 70020128 วัดโคกทอง
ยืนยันแล้ว
120 480151 70020130 วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
121 480142 70020131 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
122 480143 70020132 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
123 480137 70020133 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
ยืนยันแล้ว
124 480158 70020134 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
125 480159 70020135 บ้านหนองตาพุด
ยืนยันแล้ว
126 480160 70020136 วัดแก้วฟ้า
ยืนยันแล้ว
127 480157 70020138 วัดนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
128 480145 70020139 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
129 480146 70020140 วัดศรีประชุมชน
ยืนยันแล้ว
130 480123 70020142 วัดบ่อมะกรูด
ยืนยันแล้ว
131 480121 70020143 วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)
ยืนยันแล้ว
132 480122 70020144 วัดดีบอน
ยืนยันแล้ว
133 480113 70020145 วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
134 480114 70020146 วัดหุบมะกล่ำ
ยืนยันแล้ว
135 480111 70020147 วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
136 480112 70020148 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)
ยืนยันแล้ว
137 480117 70020149 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
138 480118 70020150 วัดหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
139 480119 70020151 อนุบาลโพธาราม ฯ
ยืนยันแล้ว
140 480120 70020152 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
141 480110 70020153 ชุมชนวัดหนองโพ
ยืนยันแล้ว
142 480139 70020155 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
143 480140 70020156 วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
144 480162 70020157 บ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
145 480155 70020158 บ้านหนองใยบัว
ยืนยันแล้ว
146 480156 70020159 บ้านหนองครึม
ยืนยันแล้ว
147 480115 70020160 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว