ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7002 :  สพป.ราชบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 480190 70020001 บ้านดอนฟักทอง
ยังไม่ยืนยัน
2 480175 70020004 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
ยังไม่ยืนยัน
3 480176 70020005 วัดสนามไชย
ยังไม่ยืนยัน
4 480177 70020006 บ้านหนองสลิด
ยังไม่ยืนยัน
5 480178 70020007 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
ยังไม่ยืนยัน
6 480188 70020008 บ้านดอนไผ่
ยังไม่ยืนยัน
7 480184 70020009 วัดเวฬุวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
8 480166 70020010 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
9 480167 70020011 วัดโชติทายการาม
ยังไม่ยืนยัน
10 480189 70020012 วัดปรกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
11 480171 70020013 บ้านรางสีหมอก
ยังไม่ยืนยัน
12 480170 70020014 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
13 480179 70020015 วัดบัวงาม
ยังไม่ยืนยัน
14 480180 70020016 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
15 480181 70020017 วัดบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
16 480182 70020018 วัดชาวเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
17 480187 70020019 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
ยังไม่ยืนยัน
18 480183 70020020 วัดท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
19 480174 70020021 บ้านหนองไก่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
20 480172 70020022 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
21 480173 70020023 วัดเนกขัมมาราม
ยังไม่ยืนยัน
22 480185 70020024 วัดอุบลวรรณา
ยังไม่ยืนยัน
23 480186 70020025 วัดหลักหกรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
24 480169 70020026 วัดใหม่สี่หมื่น
ยังไม่ยืนยัน
25 480168 70020027 วัดคูหาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
26 480081 70020028 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑)
ยังไม่ยืนยัน
27 480082 70020029 วัดหนองประทุน
ยังไม่ยืนยัน
28 480083 70020030 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
29 480084 70020031 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
30 480085 70020032 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
31 480086 70020033 วัดหนองกลางด่าน
ยังไม่ยืนยัน
32 480057 70020034 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
33 480058 70020035 วัดสัมมาราม
ยังไม่ยืนยัน
34 480059 70020036 วัดเขาขลุง
ยังไม่ยืนยัน
35 480060 70020037 บ้านดอนไม้ลาย
ยังไม่ยืนยัน
36 480061 70020038 บ้านหนองไก่ขัน
ยังไม่ยืนยัน
37 480062 70020039 วัดสระสี่มุม
ยังไม่ยืนยัน
38 480064 70020041 บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)
ยังไม่ยืนยัน
39 480065 70020042 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
40 480066 70020043 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
41 480078 70020044 วัดตาล
ยังไม่ยืนยัน
42 480074 70020046 วัดโพธิ์บัลลังก์
ยังไม่ยืนยัน
43 480079 70020047 วัดลำพยอม
ยังไม่ยืนยัน
44 480109 70020048 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
ยังไม่ยืนยัน
45 480088 70020049 ชุมชนวัดท่าผา
ยังไม่ยืนยัน
46 480089 70020050 วัดโกสินารายน์
ยังไม่ยืนยัน
47 480090 70020051 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
48 480091 70020052 วัดยางหัก
ยังไม่ยืนยัน
49 480087 70020053 วัดบ้านฆ้องน้อย
ยังไม่ยืนยัน
50 480099 70020055 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
51 480097 70020056 วัดตาผา
ยังไม่ยืนยัน
52 480101 70020057 วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)
ยังไม่ยืนยัน
53 480073 70020058 บ้านหนองคา
ยังไม่ยืนยัน
54 480071 70020059 วัดม่วง
ยังไม่ยืนยัน
55 480075 70020061 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)
ยังไม่ยืนยัน
56 480076 70020062 วัดหุบกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
57 480093 70020064 วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
58 480092 70020065 วัดโพธิ์รัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
59 480094 70020067 วัดลาดบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
60 480098 70020068 วัดหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
61 480096 70020069 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
62 480106 70020070 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
63 480107 70020071 วัดหนองปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
64 480108 70020072 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
ยังไม่ยืนยัน
65 480069 70020073 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
66 480070 70020074 โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
67 480067 70020075 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ
ยังไม่ยืนยัน
68 480068 70020076 วัดมาบแค
ยังไม่ยืนยัน
69 480102 70020077 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
ยังไม่ยืนยัน
70 480103 70020078 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
71 480104 70020079 วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224
ยังไม่ยืนยัน
72 480105 70020080 บ้านลาดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
73 480212 70020081 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
74 480213 70020082 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
75 480216 70020083 วัดดอนพรม
ยังไม่ยืนยัน
76 480195 70020084 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
77 480196 70020085 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
78 480199 70020086 วัดตาลเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
79 480215 70020087 วัดดอนสาลี
ยังไม่ยืนยัน
80 480193 70020088 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
ยังไม่ยืนยัน
81 480194 70020089 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
82 480197 70020090 วัดเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
83 480198 70020091 วัดดอนเซ่ง
ยังไม่ยืนยัน
84 480200 70020092 บ้านกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
85 480211 70020093 วัดสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
86 480210 70020094 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก
ยังไม่ยืนยัน
87 480201 70020095 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
88 480202 70020096 วัดหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
89 480205 70020097 วัดหลวง
ยังไม่ยืนยัน
90 480208 70020098 วัดหนองเอี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
91 480209 70020099 วัดทำนบ
ยังไม่ยืนยัน
92 480204 70020100 วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
93 480207 70020101 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
94 480206 70020102 วัดแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
95 480203 70020103 วัดหัวโพ
ยังไม่ยืนยัน
96 480214 70020104 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
97 480152 70020105 วัดเขาชะงุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
98 480153 70020106 วัดเขาส้ม
ยังไม่ยืนยัน
99 480154 70020107 วัดหนองมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
100 480163 70020108 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
101 480164 70020109 วัดระฆังทอง
ยังไม่ยืนยัน
102 480165 70020110 บ้านเขาแหลม
ยังไม่ยืนยัน
103 480127 70020111 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
104 480128 70020112 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
105 480129 70020113 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์)
ยังไม่ยืนยัน
106 480130 70020114 ธรรมาธิปไตย
ยังไม่ยืนยัน
107 480131 70020115 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
ยังไม่ยืนยัน
108 480132 70020116 บ้านเกาะโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
109 480133 70020117 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207
ยังไม่ยืนยัน
110 480134 70020118 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
ยังไม่ยืนยัน
111 480135 70020119 วัดสนามชัย
ยังไม่ยืนยัน
112 480141 70020121 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
113 480148 70020122 วัดหนองกลางดง
ยังไม่ยืนยัน
114 480116 70020123 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
115 480125 70020124 วัดดอนทราย
ยืนยันแล้ว
116 480126 70020125 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
117 480124 70020126 วัดบางลาน
ยังไม่ยืนยัน
118 480147 70020127 วัดช่องพราน
ยังไม่ยืนยัน
119 480149 70020128 วัดโคกทอง
ยังไม่ยืนยัน
120 480151 70020130 วัดเขาพระ
ยังไม่ยืนยัน
121 480142 70020131 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
122 480143 70020132 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
123 480137 70020133 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
ยังไม่ยืนยัน
124 480158 70020134 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
125 480159 70020135 บ้านหนองตาพุด
ยังไม่ยืนยัน
126 480160 70020136 วัดแก้วฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
127 480157 70020138 วัดนางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
128 480145 70020139 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
129 480146 70020140 วัดศรีประชุมชน
ยังไม่ยืนยัน
130 480123 70020142 วัดบ่อมะกรูด
ยังไม่ยืนยัน
131 480121 70020143 วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)
ยังไม่ยืนยัน
132 480122 70020144 วัดดีบอน
ยังไม่ยืนยัน
133 480113 70020145 วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
134 480114 70020146 วัดหุบมะกล่ำ
ยังไม่ยืนยัน
135 480111 70020147 วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
136 480112 70020148 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)
ยังไม่ยืนยัน
137 480117 70020149 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
138 480118 70020150 วัดหนองอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
139 480119 70020151 อนุบาลโพธาราม ฯ
ยังไม่ยืนยัน
140 480120 70020152 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
141 480110 70020153 ชุมชนวัดหนองโพ
ยังไม่ยืนยัน
142 480139 70020155 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
143 480140 70020156 วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
144 480162 70020157 บ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
145 480155 70020158 บ้านหนองใยบัว
ยังไม่ยืนยัน
146 480156 70020159 บ้านหนองครึม
ยังไม่ยืนยัน
147 480115 70020160 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน