ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7103 :  สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 020214 71030001 บ้านวังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
2 020215 71030002 บ้านพุม่วง-พุพง
ยังไม่ยืนยัน
3 020223 71030003 บ้านหาดงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
4 020224 71030004 บ้านพุเตย
ยังไม่ยืนยัน
5 020201 71030005 อนุบาลไทรโยค
ยังไม่ยืนยัน
6 020202 71030006 บ้านพุองกะ
ยังไม่ยืนยัน
7 020207 71030007 พุทธวิมุติวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 020213 71030008 บ้านช่องแคบ
ยังไม่ยืนยัน
9 020221 71030009 บ้านทุ่งก้างย่าง
ยังไม่ยืนยัน
10 020222 71030010 บ้านแก่งประลอม
ยังไม่ยืนยัน
11 020225 71030011 ไทรโยคใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
12 020226 71030012 วัดใหม่ดงสัก
ยังไม่ยืนยัน
13 020218 71030013 บ้านท่าทุ่งนา
ยังไม่ยืนยัน
14 020219 71030014 บ้านแก่งจอ
ยังไม่ยืนยัน
15 020220 71030015 บ้านถ้ำดาวดึงส์
ยังไม่ยืนยัน
16 020216 71030016 บ้านบ้องตี้
ยังไม่ยืนยัน
17 020446 71030017 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง
ยังไม่ยืนยัน
18 020217 71030018 บ้านเขาสามชั้น
ยังไม่ยืนยัน
19 020210 71030019 หลุงกัง
ยังไม่ยืนยัน
20 020211 71030020 สามัคคีธรรมานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
21 020193 71030021 บ้านหนองขอน
ยังไม่ยืนยัน
22 020208 71030022 บ้านวังโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
23 020209 71030023 บ้านลุ่มผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
24 020206 71030024 บ้านแก่งระเบิด
ยังไม่ยืนยัน
25 020212 71030025 บ้านเขาช้าง
ยังไม่ยืนยัน
26 020203 71030026 บ้านเขาพัง
ยังไม่ยืนยัน
27 020204 71030027 บ้านสารวัตร
ยังไม่ยืนยัน
28 020205 71030028 บ้านวังกระแจะ
ยังไม่ยืนยัน
29 020200 71030029 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน
ยังไม่ยืนยัน
30 020194 71030030 บ้านท่ามะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
31 020195 71030031 บ้านหินดาด
ยังไม่ยืนยัน
32 020196 71030032 บ้านยางโทน
ยังไม่ยืนยัน
33 020197 71030033 บ้านทุ่งเรือโกลน
ยังไม่ยืนยัน
34 020198 71030034 บ้านหนองปลาซิว
ยังไม่ยืนยัน
35 020199 71030035 บ้านห้วยกะทะทอง
ยังไม่ยืนยัน
36 020191 71030036 บ้านพุปลู
ยังไม่ยืนยัน
37 020192 71030037 บ้านท่าตาเสือ
ยังไม่ยืนยัน
38 020188 71030038 บ้านวังสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
39 020189 71030039 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
40 020190 71030040 วัดปากกิเลน
ยังไม่ยืนยัน
41 020090 71030063 บ้านห้วยเสือ
ยังไม่ยืนยัน
42 020091 71030064 วัดป่าถ้ำภูเตย
ยังไม่ยืนยัน
43 020087 71030065 บ้านเกริงกระเวีย
ยังไม่ยืนยัน
44 020088 71030066 บ้านทุ่งเสือโทน
ยังไม่ยืนยัน
45 020089 71030067 บ้านเหมืองสองท่อ
ยังไม่ยืนยัน
46 020062 71030068 อนุบาลทองผาภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
47 020063 71030069 วัดปรังกาสี
ยังไม่ยืนยัน
48 020064 71030070 บ้านจันเดย์
ยังไม่ยืนยัน
49 020065 71030071 บ้านเสาหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
50 020066 71030072 บ้านอูล่อง
ยังไม่ยืนยัน
51 020067 71030073 บ้านหินแหลม
ยังไม่ยืนยัน
52 020083 71030075 เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
53 020071 71030076 บ้านกุยแหย่
ยังไม่ยืนยัน
54 020073 71030077 บ้านลิ่นถิ่น
ยังไม่ยืนยัน
55 020074 71030078 บ้านนามกุย
ยังไม่ยืนยัน
56 020075 71030079 บ้านหนองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
57 020068 71030080 บ้านดินโส
ยังไม่ยืนยัน
58 020069 71030081 บ้านป่าไม้สะพานลาว
ยังไม่ยืนยัน
59 020082 71030082 บ้านท่ามะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
60 020084 71030083 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
61 020085 71030084 บ้านไร่ป้า
ยังไม่ยืนยัน
62 020078 71030085 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
63 020079 71030086 บ้านประจําไม้
ยังไม่ยืนยัน
64 020080 71030087 บ้านห้วยเขย่ง
ยังไม่ยืนยัน
65 020081 71030088 บ้านปากลําปิล็อก
ยังไม่ยืนยัน
66 020086 71030089 คุรุสภา
ยังไม่ยืนยัน
67 020076 71030090 บ้านวังผาตาด
ยังไม่ยืนยัน
68 020077 71030091 บ้านดงโคร่ง
ยังไม่ยืนยัน
69 020072 71030092 วัดหินดาด
ยังไม่ยืนยัน
70 020070 71030093 บ้านหินดาด
ยังไม่ยืนยัน
71 020371 71030094 บ้านท่าดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
72 020369 71030095 บ้านยางขาว
ยังไม่ยืนยัน
73 020370 71030096 บ้านหินตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
74 020368 71030097 บ้านกองม่องทะ
ยังไม่ยืนยัน
75 020367 71030098 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์
ยังไม่ยืนยัน
76 020361 71030099 บ้านซองกาเรีย
ยังไม่ยืนยัน
77 020362 71030100 อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
ยังไม่ยืนยัน
78 020363 71030101 วัดวังก์วิเวการาม
ยังไม่ยืนยัน
79 020364 71030102 บ้านห้วยมาลัย
ยังไม่ยืนยัน
80 020365 71030103 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
81 020366 71030104 บ้านห้วยกบ
ยังไม่ยืนยัน