ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7103 :  สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 020214 71030001 บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2 020215 71030002 บ้านพุม่วง-พุพง
ยืนยันแล้ว
3 020223 71030003 บ้านหาดงิ้ว
ยืนยันแล้ว
4 020224 71030004 บ้านพุเตย
ยืนยันแล้ว
5 020201 71030005 อนุบาลไทรโยค
ยืนยันแล้ว
6 020202 71030006 บ้านพุองกะ
ยืนยันแล้ว
7 020207 71030007 พุทธวิมุติวิทยา
ยืนยันแล้ว
8 020213 71030008 บ้านช่องแคบ
ยืนยันแล้ว
9 020221 71030009 บ้านทุ่งก้างย่าง
ยืนยันแล้ว
10 020222 71030010 บ้านแก่งประลอม
ยืนยันแล้ว
11 020225 71030011 ไทรโยคใหญ่
ยืนยันแล้ว
12 020226 71030012 วัดใหม่ดงสัก
ยืนยันแล้ว
13 020218 71030013 บ้านท่าทุ่งนา
ยืนยันแล้ว
14 020219 71030014 บ้านแก่งจอ
ยืนยันแล้ว
15 020220 71030015 บ้านถ้ำดาวดึงส์
ยืนยันแล้ว
16 020216 71030016 บ้านบ้องตี้
ยืนยันแล้ว
17 020446 71030017 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง
ยืนยันแล้ว
18 020217 71030018 บ้านเขาสามชั้น
ยืนยันแล้ว
19 020210 71030019 หลุงกัง
ยืนยันแล้ว
20 020211 71030020 สามัคคีธรรมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
21 020193 71030021 บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
22 020208 71030022 บ้านวังโพธิ์
ยืนยันแล้ว
23 020209 71030023 บ้านลุ่มผึ้ง
ยืนยันแล้ว
24 020206 71030024 บ้านแก่งระเบิด
ยืนยันแล้ว
25 020212 71030025 บ้านเขาช้าง
ยืนยันแล้ว
26 020203 71030026 บ้านเขาพัง
ยืนยันแล้ว
27 020204 71030027 บ้านสารวัตร
ยืนยันแล้ว
28 020205 71030028 บ้านวังกระแจะ
ยืนยันแล้ว
29 020200 71030029 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน
ยืนยันแล้ว
30 020194 71030030 บ้านท่ามะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
31 020195 71030031 บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
32 020196 71030032 บ้านยางโทน
ยืนยันแล้ว
33 020197 71030033 บ้านทุ่งเรือโกลน
ยืนยันแล้ว
34 020198 71030034 บ้านหนองปลาซิว
ยืนยันแล้ว
35 020199 71030035 บ้านห้วยกะทะทอง
ยืนยันแล้ว
36 020191 71030036 บ้านพุปลู
ยืนยันแล้ว
37 020192 71030037 บ้านท่าตาเสือ
ยืนยันแล้ว
38 020188 71030038 บ้านวังสิงห์
ยืนยันแล้ว
39 020189 71030039 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
40 020190 71030040 วัดปากกิเลน
ยืนยันแล้ว
41 020090 71030063 บ้านห้วยเสือ
ยืนยันแล้ว
42 020091 71030064 วัดป่าถ้ำภูเตย
ยืนยันแล้ว
43 020087 71030065 บ้านเกริงกระเวีย
ยืนยันแล้ว
44 020088 71030066 บ้านทุ่งเสือโทน
ยืนยันแล้ว
45 020089 71030067 บ้านเหมืองสองท่อ
ยืนยันแล้ว
46 020062 71030068 อนุบาลทองผาภูมิ
ยืนยันแล้ว
47 020063 71030069 วัดปรังกาสี
ยืนยันแล้ว
48 020064 71030070 บ้านจันเดย์
ยืนยันแล้ว
49 020065 71030071 บ้านเสาหงษ์
ยืนยันแล้ว
50 020066 71030072 บ้านอูล่อง
ยืนยันแล้ว
51 020067 71030073 บ้านหินแหลม
ยืนยันแล้ว
52 020083 71030075 เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
53 020071 71030076 บ้านกุยแหย่
ยืนยันแล้ว
54 020073 71030077 บ้านลิ่นถิ่น
ยืนยันแล้ว
55 020074 71030078 บ้านนามกุย
ยืนยันแล้ว
56 020075 71030079 บ้านหนองเจริญ
ยืนยันแล้ว
57 020068 71030080 บ้านดินโส
ยืนยันแล้ว
58 020069 71030081 บ้านป่าไม้สะพานลาว
ยืนยันแล้ว
59 020082 71030082 บ้านท่ามะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
60 020084 71030083 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ยืนยันแล้ว
61 020085 71030084 บ้านไร่ป้า
ยืนยันแล้ว
62 020078 71030085 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
63 020079 71030086 บ้านประจําไม้
ยืนยันแล้ว
64 020080 71030087 บ้านห้วยเขย่ง
ยืนยันแล้ว
65 020081 71030088 บ้านปากลําปิล็อก
ยืนยันแล้ว
66 020086 71030089 คุรุสภา
ยืนยันแล้ว
67 020076 71030090 บ้านวังผาตาด
ยืนยันแล้ว
68 020077 71030091 บ้านดงโคร่ง
ยืนยันแล้ว
69 020072 71030092 วัดหินดาด
ยืนยันแล้ว
70 020070 71030093 บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
71 020371 71030094 บ้านท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
72 020369 71030095 บ้านยางขาว
ยืนยันแล้ว
73 020370 71030096 บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
74 020368 71030097 บ้านกองม่องทะ
ยืนยันแล้ว
75 020367 71030098 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์
ยืนยันแล้ว
76 020361 71030099 บ้านซองกาเรีย
ยืนยันแล้ว
77 020362 71030100 อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
ยืนยันแล้ว
78 020363 71030101 วัดวังก์วิเวการาม
ยืนยันแล้ว
79 020364 71030102 บ้านห้วยมาลัย
ยืนยันแล้ว
80 020365 71030103 บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
81 020366 71030104 บ้านห้วยกบ
ยืนยันแล้ว