ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7104 :  สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 020242 71020001 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2 020244 71020002 บ้านช่องด่าน
ยืนยันแล้ว
3 020245 71020003 บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
4 020247 71020004 บ้านหนองเข้
ยืนยันแล้ว
5 020248 71020005 บ้านเขาแดง
ยืนยันแล้ว
6 020249 71020006 บ้านสามยอด
ยืนยันแล้ว
7 020240 71020007 บ้านหนองเตียน
ยืนยันแล้ว
8 020238 71020008 บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
9 020239 71020009 บ้านบึงหัวแหวน
ยืนยันแล้ว
10 020235 71020010 อนุบาลบ่อพลอย
ยืนยันแล้ว
11 020236 71020011 บ้านหนองย่างช้าง
ยืนยันแล้ว
12 020237 71020012 บ้านท่าว้า
ยืนยันแล้ว
13 020256 71020013 บ้านหนองกร่าง
ยืนยันแล้ว
14 020257 71020014 บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
15 020259 71020016 บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
16 020241 71020017 บ้านเสาหงส์
ยืนยันแล้ว
17 020232 71020019 บ้านวังด้ง
ยืนยันแล้ว
18 020233 71020020 บ้านพุพรหม
ยืนยันแล้ว
19 020234 71020021 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
20 020227 71020022 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
21 020228 71020023 บ้านหนองกุ่ม
ยืนยันแล้ว
22 020229 71020024 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
ยืนยันแล้ว
23 020230 71020025 บ้านรางขาม
ยืนยันแล้ว
24 020251 71020026 บ้านหนองรี
ยืนยันแล้ว
25 020253 71020027 บ้านหนองแกใน
ยืนยันแล้ว
26 020254 71020028 บ้านลําอีซู
ยืนยันแล้ว
27 020260 71020029 บ้านหนองสําโรง
ยืนยันแล้ว
28 020243 71020030 ชุมชนบ้านหลุมรัง
ยืนยันแล้ว
29 020246 71020031 บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
30 020250 71020032 ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)
ยืนยันแล้ว
31 020252 71020033 บ้านยางสูง
ยืนยันแล้ว
32 020255 71020034 บ้านไร่เจริญ
ยืนยันแล้ว
33 020297 71020119 บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
34 020298 71020120 บ้านทุ่งกระบ่ำ
ยืนยันแล้ว
35 020301 71020121 หมู่บ้านป่าไม้
ยืนยันแล้ว
36 020303 71020122 ราษฎร์บํารุงธรรม
ยืนยันแล้ว
37 020309 71020123 บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
38 020294 71020125 อนุบาลวัดเลาขวัญ
ยืนยันแล้ว
39 020295 71020126 บ้านหนองแสลบ
ยืนยันแล้ว
40 020296 71020127 บ้านพุบอน
ยืนยันแล้ว
41 020299 71020128 บ้านเขานางสางหัว
ยืนยันแล้ว
42 020300 71020129 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
43 020302 71020130 บ้านรางพยอม
ยืนยันแล้ว
44 020326 71020132 บ้านหนองนกแก้ว
ยืนยันแล้ว
45 020327 71020133 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
ยืนยันแล้ว
46 020328 71020134 บ้านหนองเค็ด
ยืนยันแล้ว
47 020330 71020136 บ้านหนองจั่น
ยืนยันแล้ว
48 020325 71020137 บ้านหนองไก่เหลือง
ยืนยันแล้ว
49 020319 71020138 บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
50 020320 71020139 บ้านน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
51 020321 71020140 บ้านตลุงเหนือ
ยืนยันแล้ว
52 020322 71020141 บ้านโป่งไหม
ยืนยันแล้ว
53 020323 71020142 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
54 020324 71020143 บ้านหนองตาก้าย
ยืนยันแล้ว
55 020333 71020144 บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
56 020334 71020145 บ้านพรหมณี
ยืนยันแล้ว
57 020317 71020146 ประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
58 020339 71020147 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
59 020315 71020148 บ้านบะลังกา
ยืนยันแล้ว
60 020335 71020149 บ้านหนองกะหนาก
ยืนยันแล้ว
61 020336 71020150 บ้านตรอกสะเดา
ยืนยันแล้ว
62 020337 71020151 บ้านหนองมะสัง
ยืนยันแล้ว
63 020316 71020153 บ้านกรับใหญ่
ยืนยันแล้ว
64 020318 71020154 บ้านชุมนุมพระ
ยืนยันแล้ว
65 020311 71020155 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
ยืนยันแล้ว
66 020312 71020156 เขาวงพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
67 020313 71020157 บ้านหนองงูเห่า
ยืนยันแล้ว
68 020314 71020158 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
69 020306 71020159 วัดใหม่ภูมิเจริญ
ยืนยันแล้ว
70 020307 71020160 บ้านสระเตยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
71 020308 71020161 บ้านหนองไก่ต่อ
ยืนยันแล้ว
72 020310 71020162 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
73 020304 71020163 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
74 020305 71020164 บ้านน้ำคลุ้ง
ยืนยันแล้ว
75 020405 71020165 บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
76 020407 71020166 บ้านเขาหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
77 020408 71020167 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
ยืนยันแล้ว
78 020409 71020168 บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
79 020401 71020169 อนุบาลหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
80 020402 71020170 บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
81 020403 71020171 บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
82 020404 71020172 เสรี-สมใจ
ยืนยันแล้ว
83 020406 71020173 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
84 020415 71020174 วัดหนองไม้เอื้อย
ยืนยันแล้ว
85 020416 71020175 บ้านเขามุสิ
ยืนยันแล้ว
86 020417 71020176 บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
87 020418 71020177 บ้านหนองตาเดช
ยืนยันแล้ว
88 020414 71020178 บ้านพยอมงาม
ยืนยันแล้ว
89 020412 71020179 บ้านหนองขอนเทพพนม
ยืนยันแล้ว
90 020413 71020180 บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
91 020410 71020181 บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
92 020411 71020182 บ้านหนองแกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว