ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7104 :  สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 020242 71020001 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
2 020244 71020002 บ้านช่องด่าน
ยังไม่ยืนยัน
3 020245 71020003 บ้านวังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
4 020247 71020004 บ้านหนองเข้
ยังไม่ยืนยัน
5 020248 71020005 บ้านเขาแดง
ยังไม่ยืนยัน
6 020249 71020006 บ้านสามยอด
ยังไม่ยืนยัน
7 020240 71020007 บ้านหนองเตียน
ยังไม่ยืนยัน
8 020238 71020008 บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
9 020239 71020009 บ้านบึงหัวแหวน
ยังไม่ยืนยัน
10 020235 71020010 อนุบาลบ่อพลอย
ยังไม่ยืนยัน
11 020236 71020011 บ้านหนองย่างช้าง
ยังไม่ยืนยัน
12 020237 71020012 บ้านท่าว้า
ยังไม่ยืนยัน
13 020256 71020013 บ้านหนองกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
14 020257 71020014 บ้านหลังเขา
ยังไม่ยืนยัน
15 020259 71020016 บ้านหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
16 020241 71020017 บ้านเสาหงส์
ยังไม่ยืนยัน
17 020232 71020019 บ้านวังด้ง
ยังไม่ยืนยัน
18 020233 71020020 บ้านพุพรหม
ยังไม่ยืนยัน
19 020234 71020021 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
20 020227 71020022 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
21 020228 71020023 บ้านหนองกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
22 020229 71020024 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
ยังไม่ยืนยัน
23 020230 71020025 บ้านรางขาม
ยังไม่ยืนยัน
24 020251 71020026 บ้านหนองรี
ยังไม่ยืนยัน
25 020253 71020027 บ้านหนองแกใน
ยังไม่ยืนยัน
26 020254 71020028 บ้านลําอีซู
ยังไม่ยืนยัน
27 020260 71020029 บ้านหนองสําโรง
ยังไม่ยืนยัน
28 020243 71020030 ชุมชนบ้านหลุมรัง
ยังไม่ยืนยัน
29 020246 71020031 บ้านหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
30 020250 71020032 ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)
ยังไม่ยืนยัน
31 020252 71020033 บ้านยางสูง
ยังไม่ยืนยัน
32 020255 71020034 บ้านไร่เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
33 020297 71020119 บ้านน้ำลาด
ยังไม่ยืนยัน
34 020298 71020120 บ้านทุ่งกระบ่ำ
ยังไม่ยืนยัน
35 020301 71020121 หมู่บ้านป่าไม้
ยังไม่ยืนยัน
36 020303 71020122 ราษฎร์บํารุงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
37 020309 71020123 บ้านหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
38 020294 71020125 อนุบาลวัดเลาขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
39 020295 71020126 บ้านหนองแสลบ
ยังไม่ยืนยัน
40 020296 71020127 บ้านพุบอน
ยังไม่ยืนยัน
41 020299 71020128 บ้านเขานางสางหัว
ยังไม่ยืนยัน
42 020300 71020129 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
43 020302 71020130 บ้านรางพยอม
ยังไม่ยืนยัน
44 020326 71020132 บ้านหนองนกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
45 020327 71020133 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
ยังไม่ยืนยัน
46 020328 71020134 บ้านหนองเค็ด
ยังไม่ยืนยัน
47 020330 71020136 บ้านหนองจั่น
ยังไม่ยืนยัน
48 020325 71020137 บ้านหนองไก่เหลือง
ยังไม่ยืนยัน
49 020319 71020138 บ้านหนองประดู่
ยังไม่ยืนยัน
50 020320 71020139 บ้านน้ำโจน
ยังไม่ยืนยัน
51 020321 71020140 บ้านตลุงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
52 020322 71020141 บ้านโป่งไหม
ยังไม่ยืนยัน
53 020323 71020142 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
54 020324 71020143 บ้านหนองตาก้าย
ยังไม่ยืนยัน
55 020333 71020144 บ้านหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
56 020334 71020145 บ้านพรหมณี
ยังไม่ยืนยัน
57 020317 71020146 ประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
58 020339 71020147 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
59 020315 71020148 บ้านบะลังกา
ยังไม่ยืนยัน
60 020335 71020149 บ้านหนองกะหนาก
ยังไม่ยืนยัน
61 020336 71020150 บ้านตรอกสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
62 020337 71020151 บ้านหนองมะสัง
ยังไม่ยืนยัน
63 020316 71020153 บ้านกรับใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
64 020318 71020154 บ้านชุมนุมพระ
ยังไม่ยืนยัน
65 020311 71020155 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
66 020312 71020156 เขาวงพระจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
67 020313 71020157 บ้านหนองงูเห่า
ยังไม่ยืนยัน
68 020314 71020158 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
69 020306 71020159 วัดใหม่ภูมิเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
70 020307 71020160 บ้านสระเตยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
71 020308 71020161 บ้านหนองไก่ต่อ
ยังไม่ยืนยัน
72 020310 71020162 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
73 020304 71020163 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
74 020305 71020164 บ้านน้ำคลุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
75 020405 71020165 บ้านหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
76 020407 71020166 บ้านเขาหินตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
77 020408 71020167 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
ยังไม่ยืนยัน
78 020409 71020168 บ้านเขาแหลม
ยังไม่ยืนยัน
79 020401 71020169 อนุบาลหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
80 020402 71020170 บ้านหนองขอน
ยังไม่ยืนยัน
81 020403 71020171 บ้านทุ่งโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
82 020404 71020172 เสรี-สมใจ
ยังไม่ยืนยัน
83 020406 71020173 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
84 020415 71020174 วัดหนองไม้เอื้อย
ยังไม่ยืนยัน
85 020416 71020175 บ้านเขามุสิ
ยังไม่ยืนยัน
86 020417 71020176 บ้านหนองสาหร่าย
ยังไม่ยืนยัน
87 020418 71020177 บ้านหนองตาเดช
ยังไม่ยืนยัน
88 020414 71020178 บ้านพยอมงาม
ยังไม่ยืนยัน
89 020412 71020179 บ้านหนองขอนเทพพนม
ยังไม่ยืนยัน
90 020413 71020180 บ้านห้วยหวาย
ยังไม่ยืนยัน
91 020410 71020181 บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
92 020411 71020182 บ้านหนองแกประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน