ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7202 :  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 630065 72020001 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2 630066 72020002 บ้านนเรศ
ยืนยันแล้ว
3 630067 72020003 วัดสระศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
4 630078 72020004 วัดราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
5 630085 72020005 วัดหนองหลอด
ยืนยันแล้ว
6 630079 72020006 บ้านทะเลบก
ยืนยันแล้ว
7 630080 72020007 บ้านสระหลวง
ยืนยันแล้ว
8 630081 72020008 บ้านบ่อสำราญ
ยืนยันแล้ว
9 630082 72020009 บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
10 630092 72020010 บ้านหนองสานแตร
ยืนยันแล้ว
11 630068 72020011 วัดธัญญวารี
ยืนยันแล้ว
12 630076 72020012 วัดชีธาราม
ยืนยันแล้ว
13 630069 72020013 บ้านหนองจิกรากข่า
ยืนยันแล้ว
14 630077 72020014 บ้านดงกะเชา
ยืนยันแล้ว
15 630093 72020015 วัดหนองแจง
ยืนยันแล้ว
16 630071 72020016 บ้านหนองฝ้าย
ยืนยันแล้ว
17 630086 72020017 บ้านสระกระโจม
ยืนยันแล้ว
18 630087 72020018 บ้านยมเบือ
ยืนยันแล้ว
19 630088 72020019 บ้านหนองสลัดได
ยืนยันแล้ว
20 630089 72020020 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
21 630090 72020021 บ้านหัวเขา
ยืนยันแล้ว
22 630091 72020022 บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
23 630084 72020023 บ้านห้วยม้าลอย
ยืนยันแล้ว
24 630083 72020025 บ้านโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
25 630070 72020026 วัดสระด่าน
ยืนยันแล้ว
26 630073 72020028 วัดบ้านกรวด
ยืนยันแล้ว
27 630074 72020029 วัดท่ากุ่ม
ยืนยันแล้ว
28 630291 72020030 วัดศรีเฉลิมเขต
ยืนยันแล้ว
29 630292 72020031 วัดดอนมะนาว
ยืนยันแล้ว
30 630280 72020032 วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
31 630281 72020033 บ้านโคกงูเห่า
ยืนยันแล้ว
32 630295 72020034 บ้านบัวขาว
ยืนยันแล้ว
33 630296 72020035 บ้านหนองวัลย์เปรียง
ยืนยันแล้ว
34 630289 72020036 วัดทุ่งคอก
ยืนยันแล้ว
35 630290 72020037 วัดทุ่งเข็น
ยืนยันแล้ว
36 630293 72020038 วัดเทพพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
37 630294 72020039 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
38 630288 72020040 วัดเนินพระปรางค์
ยืนยันแล้ว
39 630323 72020041 วัดใหม่นพรัตน์
ยืนยันแล้ว
40 630301 72020042 บ้านหัววัง
ยืนยันแล้ว
41 630302 72020043 บ้านหนองเฝ้า
ยืนยันแล้ว
42 630303 72020044 บ้านหนองกระดี่
ยืนยันแล้ว
43 630304 72020045 บ้านดอนตำลึง
ยืนยันแล้ว
44 630297 72020046 วัดหัวกลับ
ยืนยันแล้ว
45 630298 72020047 วัดทับกระดาน
ยืนยันแล้ว
46 630299 72020048 วัดเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
47 630300 72020049 วัดหนองพันเทา
ยืนยันแล้ว
48 630320 72020050 วัดบางสาม
ยืนยันแล้ว
49 630318 72020051 วัดสำเภาทอง
ยืนยันแล้ว
50 630317 72020052 บ้านโคก 7 ลูก
ยืนยันแล้ว
51 630325 72020053 วัดใหม่บำรุงธรรม
ยืนยันแล้ว
52 630313 72020056 สองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
53 630315 72020057 วัดไชยนาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
54 630314 72020058 วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
55 630316 72020059 บ้านไผ่ตาโม้
ยืนยันแล้ว
56 630324 72020060 วัดไผ่โรงวัว
ยืนยันแล้ว
57 630276 72020061 อนุบาลวัดดงตาล
ยืนยันแล้ว
58 630277 72020062 วัดท่าจัด
ยืนยันแล้ว
59 630322 72020063 วัดใหม่พิบูลย์ผล
ยืนยันแล้ว
60 630321 72020064 วัดทองประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
61 630327 72020065 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ยืนยันแล้ว
62 630329 72020066 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
63 630330 72020067 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
64 630331 72020069 วัดลาดประทุมทอง
ยืนยันแล้ว
65 630332 72020070 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ยืนยันแล้ว
66 630319 72020071 วัดย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
67 630285 72020072 วัดไผ่ขาด
ยืนยันแล้ว
68 630286 72020073 วัดรางกร่าง
ยืนยันแล้ว
69 630287 72020074 วัดใหม่เพชรรัตน์
ยืนยันแล้ว
70 630306 72020075 บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
71 630307 72020076 บ้านสะพังกร่าง
ยืนยันแล้ว
72 630305 72020077 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ยืนยันแล้ว
73 630310 72020078 บ้านหนองกระทู้
ยืนยันแล้ว
74 630312 72020079 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
75 630309 72020081 วัดพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
76 630308 72020082 วัดเขาพนมนาง
ยืนยันแล้ว
77 630279 72020083 วัดดอนสงวน
ยืนยันแล้ว
78 630282 72020084 วัดหัวโพธิ์
ยืนยันแล้ว
79 630284 72020085 บ้านประทุนทอง
ยืนยันแล้ว
80 630283 72020086 วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
81 630278 72020087 วัดบางบอน
ยืนยันแล้ว
82 630370 72020088 วัดยางยี่แส
ยืนยันแล้ว
83 630372 72020089 วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
84 630373 72020090 วัดจันทราวาส
ยืนยันแล้ว
85 630391 72020091 บ้านจรเข้สามพัน
ยืนยันแล้ว
86 630392 72020092 บ้านเขาชานหมาก
ยืนยันแล้ว
87 630393 72020093 วัดปทุมวนาราม
ยืนยันแล้ว
88 630394 72020094 บ้านรางโพธิ์
ยืนยันแล้ว
89 630375 72020095 วัดโคกยายเกตุ
ยืนยันแล้ว
90 630376 72020096 พานิชชีวะอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
91 630380 72020097 วัดโภคาราม
ยืนยันแล้ว
92 630381 72020098 วัดคีรีรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
93 630382 72020099 วัดสระกร่างเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
94 630417 72020100 บ้านเขากำแพง
ยืนยันแล้ว
95 630418 72020101 วัดห้วยคู้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
96 630419 72020102 บ้านโป่งพรานอินทร์
ยืนยันแล้ว
97 630405 72020103 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
98 630386 72020105 วัดจำปา
ยืนยันแล้ว
99 630387 72020106 วัดโพธิ์เขียว
ยืนยันแล้ว
100 630388 72020107 วัดกกม่วง
ยืนยันแล้ว
101 630389 72020108 บ้านสระบัวทอง
ยืนยันแล้ว
102 630390 72020109 บ้านทุ่งดินดำ
ยืนยันแล้ว
103 630409 72020110 วัดศรีสร้อยเพชร
ยืนยันแล้ว
104 630410 72020111 บ้านหัวทำนบ
ยืนยันแล้ว
105 630408 72020112 วัดกลางบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
106 630407 72020113 วัดยางสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
107 630416 72020114 วัดเขาดีสลัก
ยืนยันแล้ว
108 630414 72020115 วัดคีรีเจริญผล
ยืนยันแล้ว
109 630383 72020117 วัดโพธิ์ทองเจริญ
ยืนยันแล้ว
110 630384 72020118 พลับพลาไชย
ยืนยันแล้ว
111 630385 72020119 บ้านหนองกุฏิ
ยืนยันแล้ว
112 630397 72020122 วัดใหม่สิทธาวาส
ยืนยันแล้ว
113 630413 72020123 บ้านดอนพุทรา
ยืนยันแล้ว
114 630401 72020124 วัดสระพังลาน
ยืนยันแล้ว
115 630402 72020125 วัดดอนสุโข
ยืนยันแล้ว
116 630403 72020126 วัดนันทวัน
ยืนยันแล้ว
117 630404 72020127 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ยืนยันแล้ว
118 630400 72020128 วัดบ่อคู่
ยืนยันแล้ว
119 630398 72020129 วัดสระยายโสม
ยืนยันแล้ว
120 630396 72020130 วัดใหม่ปทุมสูตร
ยืนยันแล้ว
121 630395 72020131 วัดคลองตัน
ยืนยันแล้ว
122 630399 72020132 วัดหนองยายทรัพย์
ยืนยันแล้ว
123 630420 72020133 บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
124 630378 72020134 วัดหนองหลุม
ยืนยันแล้ว
125 630379 72020135 บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
126 630366 72020136 วัดโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
127 630368 72020137 วัดคอกวัว
ยืนยันแล้ว
128 630369 72020138 วัดคณฑี
ยืนยันแล้ว
129 630377 72020139 วัดบ้านหนองโอ่ง
ยืนยันแล้ว
130 630364 72020140 วัดปทุมสราวาส
ยืนยันแล้ว
131 630365 72020141 วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
132 630371 72020142 วัดหนองตาสาม
ยืนยันแล้ว
133 630374 72020143 วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
134 630363 72020144 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ยืนยันแล้ว