ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7202 :  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 630065 72020001 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
2 630066 72020002 บ้านนเรศ
ยังไม่ยืนยัน
3 630067 72020003 วัดสระศรีเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
4 630078 72020004 วัดราษฎรบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
5 630085 72020005 วัดหนองหลอด
ยังไม่ยืนยัน
6 630079 72020006 บ้านทะเลบก
ยังไม่ยืนยัน
7 630080 72020007 บ้านสระหลวง
ยังไม่ยืนยัน
8 630081 72020008 บ้านบ่อสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
9 630082 72020009 บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
10 630092 72020010 บ้านหนองสานแตร
ยังไม่ยืนยัน
11 630068 72020011 วัดธัญญวารี
ยังไม่ยืนยัน
12 630076 72020012 วัดชีธาราม
ยังไม่ยืนยัน
13 630069 72020013 บ้านหนองจิกรากข่า
ยังไม่ยืนยัน
14 630077 72020014 บ้านดงกะเชา
ยังไม่ยืนยัน
15 630093 72020015 วัดหนองแจง
ยังไม่ยืนยัน
16 630071 72020016 บ้านหนองฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
17 630086 72020017 บ้านสระกระโจม
ยังไม่ยืนยัน
18 630087 72020018 บ้านยมเบือ
ยังไม่ยืนยัน
19 630088 72020019 บ้านหนองสลัดได
ยังไม่ยืนยัน
20 630089 72020020 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
21 630090 72020021 บ้านหัวเขา
ยังไม่ยืนยัน
22 630091 72020022 บ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
23 630084 72020023 บ้านห้วยม้าลอย
ยังไม่ยืนยัน
24 630083 72020025 บ้านโคกหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
25 630070 72020026 วัดสระด่าน
ยังไม่ยืนยัน
26 630073 72020028 วัดบ้านกรวด
ยังไม่ยืนยัน
27 630074 72020029 วัดท่ากุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
28 630291 72020030 วัดศรีเฉลิมเขต
ยังไม่ยืนยัน
29 630292 72020031 วัดดอนมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
30 630280 72020032 วัดสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
31 630281 72020033 บ้านโคกงูเห่า
ยังไม่ยืนยัน
32 630295 72020034 บ้านบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
33 630296 72020035 บ้านหนองวัลย์เปรียง
ยังไม่ยืนยัน
34 630289 72020036 วัดทุ่งคอก
ยังไม่ยืนยัน
35 630290 72020037 วัดทุ่งเข็น
ยังไม่ยืนยัน
36 630293 72020038 วัดเทพพิทักษ์
ยังไม่ยืนยัน
37 630294 72020039 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
38 630288 72020040 วัดเนินพระปรางค์
ยังไม่ยืนยัน
39 630323 72020041 วัดใหม่นพรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
40 630301 72020042 บ้านหัววัง
ยังไม่ยืนยัน
41 630302 72020043 บ้านหนองเฝ้า
ยังไม่ยืนยัน
42 630303 72020044 บ้านหนองกระดี่
ยังไม่ยืนยัน
43 630304 72020045 บ้านดอนตำลึง
ยังไม่ยืนยัน
44 630297 72020046 วัดหัวกลับ
ยังไม่ยืนยัน
45 630298 72020047 วัดทับกระดาน
ยังไม่ยืนยัน
46 630299 72020048 วัดเวฬุวัน
ยังไม่ยืนยัน
47 630300 72020049 วัดหนองพันเทา
ยังไม่ยืนยัน
48 630320 72020050 วัดบางสาม
ยังไม่ยืนยัน
49 630318 72020051 วัดสำเภาทอง
ยังไม่ยืนยัน
50 630317 72020052 บ้านโคก 7 ลูก
ยังไม่ยืนยัน
51 630325 72020053 วัดใหม่บำรุงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
52 630313 72020056 สองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
53 630315 72020057 วัดไชยนาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
54 630314 72020058 วัดท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
55 630316 72020059 บ้านไผ่ตาโม้
ยังไม่ยืนยัน
56 630324 72020060 วัดไผ่โรงวัว
ยังไม่ยืนยัน
57 630276 72020061 อนุบาลวัดดงตาล
ยังไม่ยืนยัน
58 630277 72020062 วัดท่าจัด
ยังไม่ยืนยัน
59 630322 72020063 วัดใหม่พิบูลย์ผล
ยังไม่ยืนยัน
60 630321 72020064 วัดทองประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
61 630327 72020065 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
62 630329 72020066 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
63 630330 72020067 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
64 630331 72020069 วัดลาดประทุมทอง
ยังไม่ยืนยัน
65 630332 72020070 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ยังไม่ยืนยัน
66 630319 72020071 วัดย่านซื่อ
ยังไม่ยืนยัน
67 630285 72020072 วัดไผ่ขาด
ยังไม่ยืนยัน
68 630286 72020073 วัดรางกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
69 630287 72020074 วัดใหม่เพชรรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
70 630306 72020075 บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
71 630307 72020076 บ้านสะพังกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
72 630305 72020077 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ยังไม่ยืนยัน
73 630310 72020078 บ้านหนองกระทู้
ยังไม่ยืนยัน
74 630312 72020079 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
75 630309 72020081 วัดพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
76 630308 72020082 วัดเขาพนมนาง
ยังไม่ยืนยัน
77 630279 72020083 วัดดอนสงวน
ยังไม่ยืนยัน
78 630282 72020084 วัดหัวโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
79 630284 72020085 บ้านประทุนทอง
ยังไม่ยืนยัน
80 630283 72020086 วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
81 630278 72020087 วัดบางบอน
ยังไม่ยืนยัน
82 630370 72020088 วัดยางยี่แส
ยังไม่ยืนยัน
83 630372 72020089 วัดสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
84 630373 72020090 วัดจันทราวาส
ยังไม่ยืนยัน
85 630391 72020091 บ้านจรเข้สามพัน
ยังไม่ยืนยัน
86 630392 72020092 บ้านเขาชานหมาก
ยังไม่ยืนยัน
87 630393 72020093 วัดปทุมวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
88 630394 72020094 บ้านรางโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
89 630375 72020095 วัดโคกยายเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
90 630376 72020096 พานิชชีวะอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
91 630380 72020097 วัดโภคาราม
ยังไม่ยืนยัน
92 630381 72020098 วัดคีรีรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
93 630382 72020099 วัดสระกร่างเจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
94 630417 72020100 บ้านเขากำแพง
ยังไม่ยืนยัน
95 630418 72020101 วัดห้วยคู้สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
96 630419 72020102 บ้านโป่งพรานอินทร์
ยังไม่ยืนยัน
97 630405 72020103 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
98 630386 72020105 วัดจำปา
ยังไม่ยืนยัน
99 630387 72020106 วัดโพธิ์เขียว
ยังไม่ยืนยัน
100 630388 72020107 วัดกกม่วง
ยังไม่ยืนยัน
101 630389 72020108 บ้านสระบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
102 630390 72020109 บ้านทุ่งดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
103 630409 72020110 วัดศรีสร้อยเพชร
ยังไม่ยืนยัน
104 630410 72020111 บ้านหัวทำนบ
ยังไม่ยืนยัน
105 630408 72020112 วัดกลางบ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
106 630407 72020113 วัดยางสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
107 630416 72020114 วัดเขาดีสลัก
ยังไม่ยืนยัน
108 630414 72020115 วัดคีรีเจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
109 630383 72020117 วัดโพธิ์ทองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
110 630384 72020118 พลับพลาไชย
ยังไม่ยืนยัน
111 630385 72020119 บ้านหนองกุฏิ
ยังไม่ยืนยัน
112 630397 72020122 วัดใหม่สิทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
113 630413 72020123 บ้านดอนพุทรา
ยังไม่ยืนยัน
114 630401 72020124 วัดสระพังลาน
ยังไม่ยืนยัน
115 630402 72020125 วัดดอนสุโข
ยังไม่ยืนยัน
116 630403 72020126 วัดนันทวัน
ยังไม่ยืนยัน
117 630404 72020127 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ยังไม่ยืนยัน
118 630400 72020128 วัดบ่อคู่
ยังไม่ยืนยัน
119 630398 72020129 วัดสระยายโสม
ยังไม่ยืนยัน
120 630396 72020130 วัดใหม่ปทุมสูตร
ยังไม่ยืนยัน
121 630395 72020131 วัดคลองตัน
ยังไม่ยืนยัน
122 630399 72020132 วัดหนองยายทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
123 630420 72020133 บ้านห้วยหิน
ยังไม่ยืนยัน
124 630378 72020134 วัดหนองหลุม
ยังไม่ยืนยัน
125 630379 72020135 บ้านหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
126 630366 72020136 วัดโคกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
127 630368 72020137 วัดคอกวัว
ยังไม่ยืนยัน
128 630369 72020138 วัดคณฑี
ยังไม่ยืนยัน
129 630377 72020139 วัดบ้านหนองโอ่ง
ยังไม่ยืนยัน
130 630364 72020140 วัดปทุมสราวาส
ยังไม่ยืนยัน
131 630365 72020141 วัดเขาพระ
ยังไม่ยืนยัน
132 630371 72020142 วัดหนองตาสาม
ยังไม่ยืนยัน
133 630374 72020143 วัดช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
134 630363 72020144 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ยังไม่ยืนยัน