ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7302 :  สพป.นครปฐม เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 180147 73020001 วัดประชานาถ
ยังไม่ยืนยัน
2 180152 73020002 วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
ยังไม่ยืนยัน
3 180153 73020003 วัดโคกพระเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
4 180138 73020004 วัดงิ้วราย
ยังไม่ยืนยัน
5 180134 73020005 บ้านคลองบางกระจัน
ยังไม่ยืนยัน
6 180150 73020006 วัดไทร
ยังไม่ยืนยัน
7 180151 73020007 คลองทางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
8 180149 73020008 วัดท่าตำหนัก
ยังไม่ยืนยัน
9 180155 73020009 วัดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
10 180148 73020010 วัดไทยาวาส
ยังไม่ยืนยัน
11 180145 73020011 วัดกลางบางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
12 180146 73020012 วัดตุ๊กตา
ยังไม่ยืนยัน
13 180133 73020013 วัดบางพระ
ยังไม่ยืนยัน
14 180137 73020014 วัดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
15 180154 73020015 วัดบ่อตะกั่ว
ยังไม่ยืนยัน
16 180156 73020016 วัดห้วยตะโก
ยังไม่ยืนยัน
17 180136 73020017 วัดลานตากฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
18 180139 73020018 วัดพุทธธรรมรังษี
ยังไม่ยืนยัน
19 180142 73020019 วัดสัมปทวน
ยังไม่ยืนยัน
20 180157 73020020 วัดละมุด
ยังไม่ยืนยัน
21 180158 73020021 บ้านลานแหลม
ยังไม่ยืนยัน
22 180159 73020022 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
23 180135 73020023 วัดสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
24 180164 73020024 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
25 180143 73020025 วัดศีรษะทอง
ยังไม่ยืนยัน
26 180144 73020026 วัดเสถียรรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
27 180141 73020027 วัดกลางครูเวียง
ยังไม่ยืนยัน
28 180140 73020028 วัดกกตาล
ยังไม่ยืนยัน
29 180132 73020030 บ้านห้วยพลู
ยังไม่ยืนยัน
30 180163 73020031 วัดท้องไทร
ยังไม่ยืนยัน
31 180160 73020032 บ้านห้วยกรด
ยังไม่ยืนยัน
32 180161 73020033 วัดโคกเขมา
ยังไม่ยืนยัน
33 180162 73020034 วัดทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
34 180184 73020035 วัดบางภาษี
ยังไม่ยืนยัน
35 180202 73020036 บ้านคลองนกกระทุง
ยังไม่ยืนยัน
36 180168 73020037 วัดลานคา
ยังไม่ยืนยัน
37 180192 73020038 วัดดอนยอ
ยังไม่ยืนยัน
38 180193 73020039 วัดลาดสะแก
ยังไม่ยืนยัน
39 180173 73020040 วัดไผ่สามตำลึง
ยังไม่ยืนยัน
40 180204 73020041 วัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
41 180205 73020042 วัดไผ่จรเข้
ยังไม่ยืนยัน
42 180206 73020043 วัดเกษตราราม
ยังไม่ยืนยัน
43 180203 73020044 วัดพระมอพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
44 180186 73020045 บ้านนราภิรมย์
ยังไม่ยืนยัน
45 180187 73020046 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
46 180185 73020047 วัดนราภิรมย์
ยังไม่ยืนยัน
47 180212 73020048 วัดนิลเพชร
ยังไม่ยืนยัน
48 180213 73020049 วัดบัวปากท่า
ยังไม่ยืนยัน
49 180211 73020050 บ้านหนองปรงกาญจนา
ยังไม่ยืนยัน
50 180209 73020051 วัดบอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
51 180210 73020052 ตลาดเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
52 180208 73020053 วัดบัวหวั่น
ยังไม่ยืนยัน
53 180171 73020054 วัดบางไผ่นารถ
ยังไม่ยืนยัน
54 180172 73020055 วัดผาสุการาม
ยังไม่ยืนยัน
55 180189 73020056 วัดบางปลา
ยังไม่ยืนยัน
56 180190 73020057 วัดเกาะแรต
ยังไม่ยืนยัน
57 180191 73020058 ตลาดเกาะแรต
ยังไม่ยืนยัน
58 180196 73020059 วัดรางกำหยาด
ยังไม่ยืนยัน
59 180197 73020060 ตลาดรางกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
60 180199 73020062 บ้านรางปลาหมอ
ยังไม่ยืนยัน
61 180200 73020063 บ้านคลองพระมอพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
62 180201 73020064 วัดบึงลาดสวาย
ยังไม่ยืนยัน
63 180182 73020065 วัดสุขวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
64 180188 73020066 ไทยรัฐวิทยา ๔
ยังไม่ยืนยัน
65 180195 73020067 บ้านหนองปรง
ยังไม่ยืนยัน
66 180194 73020068 วัดเกษมสุริยัมนาจ
ยังไม่ยืนยัน
67 180167 73020069 บ้านประตูน้ำพระพิมล
ยังไม่ยืนยัน
68 180165 73020070 บ้านบางเลน
ยังไม่ยืนยัน
69 180166 73020071 บ้านไผ่คอกวัว
ยังไม่ยืนยัน
70 180174 73020072 วัดบางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
71 180175 73020073 วัดบางน้อยใน
ยังไม่ยืนยัน
72 180176 73020074 วัดราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
73 180207 73020077 บ้านหนองมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
74 180169 73020078 บ้านไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
75 180170 73020079 วัดไผ่หูช้าง
ยังไม่ยืนยัน
76 180181 73020080 วัดลำพญา
ยังไม่ยืนยัน
77 180183 73020081 วัดเวฬุวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
78 180180 73020082 วัดศิลามูล
ยังไม่ยืนยัน
79 180179 73020083 บ้านไผ่หลวง
ยังไม่ยืนยัน
80 180226 73020084 บ้านกระทุ่มล้ม
ยังไม่ยืนยัน
81 180227 73020085 บ้านเพลินวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
82 180214 73020086 วัดปรีดาราม
ยังไม่ยืนยัน
83 180215 73020087 บ้านคลองจินดา
ยังไม่ยืนยัน
84 180216 73020088 บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
ยังไม่ยืนยัน
85 180217 73020089 วัดวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
86 180235 73020090 บ้านฉาง
ยังไม่ยืนยัน
87 180232 73020091 วัดบางช้างเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
88 180234 73020092 บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
89 180249 73020093 บ้านคลองใหม่
ยังไม่ยืนยัน
90 180221 73020094 วัดราษฏร์ศรัทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
91 180219 73020095 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
92 180220 73020096 บ้านตากแดด
ยังไม่ยืนยัน
93 180218 73020097 วัดจินดาราม
ยังไม่ยืนยัน
94 180247 73020098 วัดทรงคนอง
ยังไม่ยืนยัน
95 180241 73020099 วัดท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
96 180245 73020100 บ้านท่าตลาด
ยังไม่ยืนยัน
97 180223 73020101 วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
ยังไม่ยืนยัน
98 180224 73020102 คลองบางกระทึก
ยังไม่ยืนยัน
99 180230 73020103 บ้านหัวอ่าว
ยังไม่ยืนยัน
100 180240 73020104 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
101 180233 73020105 วัดบางช้างใต้
ยังไม่ยืนยัน
102 180231 73020106 บ้านบางม่วง
ยังไม่ยืนยัน
103 180228 73020107 บ้านบางเตย
ยังไม่ยืนยัน
104 180238 73020109 บ้านบางประแดง
ยังไม่ยืนยัน
105 180243 73020110 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
ยังไม่ยืนยัน
106 180244 73020111 วัดเดชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
107 180248 73020112 วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
108 180222 73020113 วัดท่าพูด
ยังไม่ยืนยัน
109 180242 73020115 บ้านดงเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
110 180246 73020116 วัดหอมเกร็ด
ยังไม่ยืนยัน
111 180225 73020117 บ้านหอมเกร็ด
ยังไม่ยืนยัน
112 180237 73020119 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
113 180254 73020120 บุณยศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
114 180255 73020121 บ้านคลองสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
115 180256 73020122 วัดมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
116 180253 73020123 บ้านคลองโยง
ยังไม่ยืนยัน
117 180251 73020124 บ้านคลองมหาสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
118 180252 73020125 วัดสาลวัน
ยังไม่ยืนยัน
119 180250 73020126 วัดสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
120 180257 73020127 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ยังไม่ยืนยัน