ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7401 :  สพป.สมุทรสาคร

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 590044 74010001 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
ยังไม่ยืนยัน
2 590045 74010002 วัดนาขวาง
ยังไม่ยืนยัน
3 590046 74010003 บ้านชายทะเลกาหลง
ยังไม่ยืนยัน
4 590033 74010004 วัดราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
5 590037 74010005 วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
6 590038 74010006 วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
7 590030 74010007 บ้านสันดาบ
ยังไม่ยืนยัน
8 590032 74010009 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
ยังไม่ยืนยัน
9 590027 74010010 สหกรณ์นิคมเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
10 590053 74010011 วัดชัยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
11 590054 74010012 วัดน่วมกานนท์
ยังไม่ยืนยัน
12 590022 74010013 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง)
ยังไม่ยืนยัน
13 590011 74010014 วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
14 590012 74010015 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
15 590006 74010016 วัดใหญ่จอมปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
16 590004 74010017 บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
17 590005 74010018 วัดศรีเมือง
ยังไม่ยืนยัน
18 590023 74010019 บ้านยกกระบัตร
ยังไม่ยืนยัน
19 590003 74010020 วัดคลองครุ
ยังไม่ยืนยัน
20 590047 74010021 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
ยังไม่ยืนยัน
21 590048 74010022 วัดปัจจันตาราม
ยังไม่ยืนยัน
22 590049 74010023 วัดราษฎร์ธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
23 590001 74010024 วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
24 590002 74010025 บ้านบางปิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
25 590008 74010026 เทพนรรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
26 590013 74010028 วัดเจริญสุขาราม
ยังไม่ยืนยัน
27 590014 74010029 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
28 590055 74010030 วัดบางกระเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
29 590056 74010031 วัดวิสุทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
30 590059 74010032 บ้านคลองซื่อ
ยังไม่ยืนยัน
31 590041 74010033 เมืองสมุทรสาคร
ยังไม่ยืนยัน
32 590042 74010034 วัดบางพลี(หงษ์ร่วมราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
33 590058 74010035 วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
34 590043 74010036 วัดเกตุมดีศรีวราราม
ยังไม่ยืนยัน
35 590036 74010037 บ้านหนองหาดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
36 590034 74010038 บ้านบางนํ้าจืด
ยังไม่ยืนยัน
37 590035 74010039 วัดโพธิ์แจ้
ยังไม่ยืนยัน
38 590025 74010040 วัดสามัคคีศรัทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
39 590026 74010041 วัดศรีสุทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
40 590009 74010042 วัดบางหญ้าแพรก
ยังไม่ยืนยัน
41 590010 74010043 สมุทรมณีรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
42 590017 74010044 วัดบางปลา
ยังไม่ยืนยัน
43 590018 74010045 บ้านอ้อมโรงหีบ
ยังไม่ยืนยัน
44 590019 74010046 วัดพันธุวงษ์
ยังไม่ยืนยัน
45 590020 74010047 วัดศิริมงคล
ยังไม่ยืนยัน
46 590021 74010048 วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
47 590050 74010049 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
ยังไม่ยืนยัน
48 590051 74010050 วัดใต้บ้านบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
49 590052 74010051 วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
50 590015 74010052 วัดกระซ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
51 590028 74010053 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
ยังไม่ยืนยัน
52 590029 74010054 บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
53 590039 74010055 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
54 590016 74010056 เอกชัย
ยังไม่ยืนยัน
55 590024 74010057 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ยังไม่ยืนยัน
56 590007 74010058 อนุบาลสมุทรสาคร
ยังไม่ยืนยัน
57 590072 74010059 บ้านคลองกระทุ่มแบน
ยังไม่ยืนยัน
58 590063 74010060 วัดราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
59 590070 74010061 บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
60 590071 74010062 วัดสุวรรณรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
61 590073 74010063 บ้านดอนไก่ดี
ยังไม่ยืนยัน
62 590069 74010064 วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
63 590062 74010066 วัดนางสาว
ยังไม่ยืนยัน
64 590065 74010067 บ้านท้องคุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
65 590066 74010068 บ้านปลายคลองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
66 590064 74010069 วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
67 590074 74010070 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
68 590075 74010071 วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
69 590076 74010072 วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
70 590067 74010073 บ้านสวนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
71 590068 74010074 วัดใหม่หนองพะอง
ยังไม่ยืนยัน
72 590077 74010075 วัดหนองนกไข่
ยังไม่ยืนยัน
73 590078 74010076 วังนกไข่
ยังไม่ยืนยัน
74 590061 74010077 บ้านคลองแค
ยังไม่ยืนยัน
75 590060 74010078 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
76 590097 74010079 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
77 590099 74010080 บ้านคลองตัน
ยังไม่ยืนยัน
78 590098 74010081 บ้านรางสายบัว
ยังไม่ยืนยัน
79 590102 74010082 วัดเจ็ดริ้ว
ยังไม่ยืนยัน
80 590103 74010083 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
81 590096 74010084 ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
82 590095 74010085 วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
83 590094 74010087 ทํานบแพ้ว
ยังไม่ยืนยัน
84 590084 74010088 วัดโรงเข้
ยังไม่ยืนยัน
85 590085 74010089 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
ยังไม่ยืนยัน
86 590086 74010090 โรงเรียนวัดธรรมโชติ
ยังไม่ยืนยัน
87 590087 74010091 บ้านโรงเข้
ยังไม่ยืนยัน
88 590104 74010092 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
89 590105 74010093 บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
ยังไม่ยืนยัน
90 590106 74010094 บ้านคลองสําโรง
ยังไม่ยืนยัน
91 590093 74010095 วัดดอนโฆสิตาราม
ยังไม่ยืนยัน
92 590091 74010096 วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
93 590081 74010098 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
ยังไม่ยืนยัน
94 590082 74010099 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
95 590101 74010101 วัดกระโจมทอง
ยังไม่ยืนยัน
96 590100 74010102 วัดหลักสองราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
97 590088 74010103 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
ยังไม่ยืนยัน
98 590089 74010104 บ้านวังจรเข้
ยังไม่ยืนยัน
99 590090 74010105 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
ยังไม่ยืนยัน
100 590110 74010106 บ้านเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
101 590107 74010107 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
102 590108 74010108 วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
103 590109 74010109 บ้านคลองหลวง
ยังไม่ยืนยัน