ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7401 :  สพป.สมุทรสาคร

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 590044 74010001 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
ยืนยันแล้ว
2 590045 74010002 วัดนาขวาง
ยืนยันแล้ว
3 590046 74010003 บ้านชายทะเลกาหลง
ยืนยันแล้ว
4 590033 74010004 วัดราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
5 590037 74010005 วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
6 590038 74010006 วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
7 590030 74010007 บ้านสันดาบ
ยืนยันแล้ว
8 590032 74010009 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
ยืนยันแล้ว
9 590027 74010010 สหกรณ์นิคมเกลือ
ยืนยันแล้ว
10 590053 74010011 วัดชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
11 590054 74010012 วัดน่วมกานนท์
ยืนยันแล้ว
12 590022 74010013 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง)
ยืนยันแล้ว
13 590011 74010014 วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
14 590012 74010015 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
15 590006 74010016 วัดใหญ่จอมปราสาท
ยืนยันแล้ว
16 590004 74010017 บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
17 590005 74010018 วัดศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
18 590023 74010019 บ้านยกกระบัตร
ยืนยันแล้ว
19 590003 74010020 วัดคลองครุ
ยืนยันแล้ว
20 590047 74010021 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
ยืนยันแล้ว
21 590048 74010022 วัดปัจจันตาราม
ยืนยันแล้ว
22 590049 74010023 วัดราษฎร์ธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
23 590001 74010024 วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
24 590002 74010025 บ้านบางปิ้ง
ยืนยันแล้ว
25 590008 74010026 เทพนรรัตน์
ยืนยันแล้ว
26 590013 74010028 วัดเจริญสุขาราม
ยืนยันแล้ว
27 590014 74010029 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ยืนยันแล้ว
28 590055 74010030 วัดบางกระเจ้า
ยืนยันแล้ว
29 590056 74010031 วัดวิสุทธาราม
ยืนยันแล้ว
30 590059 74010032 บ้านคลองซื่อ
ยืนยันแล้ว
31 590041 74010033 เมืองสมุทรสาคร
ยืนยันแล้ว
32 590042 74010034 วัดบางพลี(หงษ์ร่วมราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
33 590058 74010035 วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
34 590043 74010036 วัดเกตุมดีศรีวราราม
ยืนยันแล้ว
35 590036 74010037 บ้านหนองหาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
36 590034 74010038 บ้านบางนํ้าจืด
ยืนยันแล้ว
37 590035 74010039 วัดโพธิ์แจ้
ยืนยันแล้ว
38 590025 74010040 วัดสามัคคีศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
39 590026 74010041 วัดศรีสุทธาราม
ยืนยันแล้ว
40 590009 74010042 วัดบางหญ้าแพรก
ยืนยันแล้ว
41 590010 74010043 สมุทรมณีรัตน์
ยืนยันแล้ว
42 590017 74010044 วัดบางปลา
ยืนยันแล้ว
43 590018 74010045 บ้านอ้อมโรงหีบ
ยืนยันแล้ว
44 590019 74010046 วัดพันธุวงษ์
ยืนยันแล้ว
45 590020 74010047 วัดศิริมงคล
ยืนยันแล้ว
46 590021 74010048 วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
47 590050 74010049 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
ยืนยันแล้ว
48 590051 74010050 วัดใต้บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
49 590052 74010051 วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
50 590015 74010052 วัดกระซ้าขาว
ยืนยันแล้ว
51 590028 74010053 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
ยืนยันแล้ว
52 590029 74010054 บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
53 590039 74010055 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
54 590016 74010056 เอกชัย
ยืนยันแล้ว
55 590024 74010057 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ยืนยันแล้ว
56 590007 74010058 อนุบาลสมุทรสาคร
ยืนยันแล้ว
57 590072 74010059 บ้านคลองกระทุ่มแบน
ยืนยันแล้ว
58 590063 74010060 วัดราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
59 590070 74010061 บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
60 590071 74010062 วัดสุวรรณรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
61 590073 74010063 บ้านดอนไก่ดี
ยืนยันแล้ว
62 590069 74010064 วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
63 590062 74010066 วัดนางสาว
ยืนยันแล้ว
64 590065 74010067 บ้านท้องคุ้ง
ยืนยันแล้ว
65 590066 74010068 บ้านปลายคลองน้อย
ยืนยันแล้ว
66 590064 74010069 วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
67 590074 74010070 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
68 590075 74010071 วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
69 590076 74010072 วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
70 590067 74010073 บ้านสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
71 590068 74010074 วัดใหม่หนองพะอง
ยืนยันแล้ว
72 590077 74010075 วัดหนองนกไข่
ยืนยันแล้ว
73 590078 74010076 วังนกไข่
ยืนยันแล้ว
74 590061 74010077 บ้านคลองแค
ยืนยันแล้ว
75 590060 74010078 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
76 590097 74010079 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
77 590099 74010080 บ้านคลองตัน
ยืนยันแล้ว
78 590098 74010081 บ้านรางสายบัว
ยืนยันแล้ว
79 590102 74010082 วัดเจ็ดริ้ว
ยืนยันแล้ว
80 590103 74010083 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
ยืนยันแล้ว
81 590096 74010084 ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
82 590095 74010085 วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
83 590094 74010087 ทํานบแพ้ว
ยืนยันแล้ว
84 590084 74010088 วัดโรงเข้
ยืนยันแล้ว
85 590085 74010089 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
86 590086 74010090 โรงเรียนวัดธรรมโชติ
ยืนยันแล้ว
87 590087 74010091 บ้านโรงเข้
ยืนยันแล้ว
88 590104 74010092 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)
ยืนยันแล้ว
89 590105 74010093 บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
ยืนยันแล้ว
90 590106 74010094 บ้านคลองสําโรง
ยืนยันแล้ว
91 590093 74010095 วัดดอนโฆสิตาราม
ยืนยันแล้ว
92 590091 74010096 วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
93 590081 74010098 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
ยืนยันแล้ว
94 590082 74010099 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
95 590101 74010101 วัดกระโจมทอง
ยืนยันแล้ว
96 590100 74010102 วัดหลักสองราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
97 590088 74010103 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
ยืนยันแล้ว
98 590089 74010104 บ้านวังจรเข้
ยืนยันแล้ว
99 590090 74010105 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
ยืนยันแล้ว
100 590110 74010106 บ้านเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
101 590107 74010107 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
102 590108 74010108 วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
103 590109 74010109 บ้านคลองหลวง
ยืนยันแล้ว