ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7601 :  สพป.เพชรบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 370010 76010001 อนุบาลเพชรบุรี
ยืนยันแล้ว
2 370033 76010003 บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
3 370035 76010004 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
4 370018 76010005 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)
ยืนยันแล้ว
5 370020 76010006 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)
ยืนยันแล้ว
6 370019 76010007 บ้านดอนยาง
ยืนยันแล้ว
7 370021 76010008 บ้านหนองมะขาม
ยืนยันแล้ว
8 370012 76010011 วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
9 370026 76010012 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
ยืนยันแล้ว
10 370027 76010013 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
11 370007 76010015 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
12 370009 76010017 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
ยืนยันแล้ว
13 370013 76010018 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
ยืนยันแล้ว
14 370037 76010020 วัดดอนไก่เตี้ย
ยืนยันแล้ว
15 370030 76010021 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
16 370039 76010023 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
ยืนยันแล้ว
17 370040 76010024 บ้านบ่อหวาย
ยืนยันแล้ว
18 370002 76010025 บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
19 370003 76010026 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
20 370005 76010027 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)
ยืนยันแล้ว
21 370004 76010028 วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
22 370032 76010030 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
23 370016 76010031 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)
ยืนยันแล้ว
24 370017 76010032 บ้านบ่อโพง
ยืนยันแล้ว
25 370029 76010033 บ้านดอนนาลุ่ม
ยืนยันแล้ว
26 370028 76010034 บ้านโตนดน้อย
ยืนยันแล้ว
27 370022 76010035 บ้านบ่อขม
ยืนยันแล้ว
28 370041 76010036 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)
ยืนยันแล้ว
29 370042 76010037 บ้านดอนยี่กรอก
ยืนยันแล้ว
30 370015 76010038 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
31 370001 76010039 วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
32 370025 76010040 บ้านบางกุฬา
ยืนยันแล้ว
33 370023 76010041 หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)
ยืนยันแล้ว
34 370024 76010042 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
35 370055 76010043 บ้านเขาย้อย
ยืนยันแล้ว
36 370056 76010044 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
37 370057 76010045 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
38 370062 76010047 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
39 370063 76010048 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
40 370044 76010049 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)
ยืนยันแล้ว
41 370043 76010050 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
42 370053 76010051 วัดหนองส้ม
ยืนยันแล้ว
43 370054 76010052 บ้านสระพัง
ยืนยันแล้ว
44 370047 76010053 บ้านหนองชุมพล
ยืนยันแล้ว
45 370049 76010054 บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
46 370050 76010055 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)
ยืนยันแล้ว
47 370046 76010056 วัดทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
48 370052 76010057 บ้านเนินรัก
ยืนยันแล้ว
49 370048 76010058 วัดมณีเลื่อน
ยืนยันแล้ว
50 370064 76010060 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
51 370059 76010061 วัดเขาสมอระบัง
ยืนยันแล้ว
52 370065 76010064 วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
53 370045 76010065 วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
54 370207 76010066 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์
ยืนยันแล้ว
55 370209 76010067 บ้านหนองรี
ยืนยันแล้ว
56 370210 76010068 บ้านสามเรือน
ยืนยันแล้ว
57 370211 76010069 บ้านพุพลู
ยืนยันแล้ว
58 370212 76010070 บ้านยางน้ำกลัดใต้
ยืนยันแล้ว
59 370213 76010071 บ้านปากรัตน์
ยืนยันแล้ว
60 370220 76010073 บ้านท่าเสลา
ยืนยันแล้ว
61 370219 76010074 บ้านลิ้นช้าง
ยืนยันแล้ว
62 370218 76010075 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ
ยืนยันแล้ว
63 370215 76010076 บ้านจะโปรง
ยืนยันแล้ว
64 370208 76010077 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
65 370217 76010078 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
66 370216 76010079 บ้านอ่างศิลา
ยืนยันแล้ว
67 370214 76010080 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
ยืนยันแล้ว
68 370178 76010081 บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
69 370179 76010082 บ้านคลองมอญ
ยืนยันแล้ว
70 370181 76010083 วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
71 370180 76010084 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
72 370182 76010085 บ้านเหมืองไทร
ยืนยันแล้ว
73 370198 76010086 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
ยืนยันแล้ว
74 370199 76010087 วัดราษฎร์ศรัทธา
ยืนยันแล้ว
75 370201 76010089 วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
76 370202 76010090 วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
77 370192 76010091 วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
78 370193 76010092 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
79 370194 76010093 บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย)
ยืนยันแล้ว
80 370195 76010094 วัดบางลำภู
ยืนยันแล้ว
81 370196 76010095 บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
82 370190 76010098 บ้านสามแพรก
ยืนยันแล้ว
83 370188 76010099 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
84 370186 76010100 วัดเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
85 370185 76010101 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
86 370175 76010102 อนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
ยืนยันแล้ว
87 370176 76010103 บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
88 370191 76010104 วัดในกลาง
ยืนยันแล้ว
89 370177 76010107 มิตรภาพที่ 34
ยืนยันแล้ว
90 370203 76010108 วัดนอกปากทะเล
ยืนยันแล้ว
91 370204 76010109 บ้านดอนมะขาม
ยืนยันแล้ว
92 370205 76010110 วัดสมุทรโคดม
ยืนยันแล้ว
93 370206 76010111 วัดสมุทรธาราม
ยืนยันแล้ว