ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7601 :  สพป.เพชรบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 370010 76010001 อนุบาลเพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
2 370033 76010003 บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
3 370035 76010004 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
4 370018 76010005 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)
ยังไม่ยืนยัน
5 370020 76010006 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
6 370019 76010007 บ้านดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
7 370021 76010008 บ้านหนองมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
8 370012 76010011 วัดอินทาราม
ยังไม่ยืนยัน
9 370026 76010012 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
10 370027 76010013 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
11 370007 76010015 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
12 370009 76010017 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
13 370013 76010018 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
14 370037 76010020 วัดดอนไก่เตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
15 370030 76010021 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
ยังไม่ยืนยัน
16 370039 76010023 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
17 370040 76010024 บ้านบ่อหวาย
ยังไม่ยืนยัน
18 370002 76010025 บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
19 370003 76010026 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
20 370005 76010027 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)
ยังไม่ยืนยัน
21 370004 76010028 วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
22 370032 76010030 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
23 370016 76010031 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)
ยังไม่ยืนยัน
24 370017 76010032 บ้านบ่อโพง
ยังไม่ยืนยัน
25 370029 76010033 บ้านดอนนาลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
26 370028 76010034 บ้านโตนดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
27 370022 76010035 บ้านบ่อขม
ยังไม่ยืนยัน
28 370041 76010036 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
29 370042 76010037 บ้านดอนยี่กรอก
ยังไม่ยืนยัน
30 370015 76010038 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
31 370001 76010039 วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
32 370025 76010040 บ้านบางกุฬา
ยังไม่ยืนยัน
33 370023 76010041 หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
34 370024 76010042 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
35 370055 76010043 บ้านเขาย้อย
ยังไม่ยืนยัน
36 370056 76010044 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
37 370057 76010045 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
38 370062 76010047 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
39 370063 76010048 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
40 370044 76010049 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)
ยังไม่ยืนยัน
41 370043 76010050 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
42 370053 76010051 วัดหนองส้ม
ยังไม่ยืนยัน
43 370054 76010052 บ้านสระพัง
ยังไม่ยืนยัน
44 370047 76010053 บ้านหนองชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
45 370049 76010054 บ้านหนองประดู่
ยังไม่ยืนยัน
46 370050 76010055 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)
ยังไม่ยืนยัน
47 370046 76010056 วัดทรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
48 370052 76010057 บ้านเนินรัก
ยังไม่ยืนยัน
49 370048 76010058 วัดมณีเลื่อน
ยังไม่ยืนยัน
50 370064 76010060 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
51 370059 76010061 วัดเขาสมอระบัง
ยังไม่ยืนยัน
52 370065 76010064 วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
53 370045 76010065 วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
54 370207 76010066 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์
ยังไม่ยืนยัน
55 370209 76010067 บ้านหนองรี
ยังไม่ยืนยัน
56 370210 76010068 บ้านสามเรือน
ยังไม่ยืนยัน
57 370211 76010069 บ้านพุพลู
ยังไม่ยืนยัน
58 370212 76010070 บ้านยางน้ำกลัดใต้
ยังไม่ยืนยัน
59 370213 76010071 บ้านปากรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
60 370220 76010073 บ้านท่าเสลา
ยังไม่ยืนยัน
61 370219 76010074 บ้านลิ้นช้าง
ยังไม่ยืนยัน
62 370218 76010075 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
63 370215 76010076 บ้านจะโปรง
ยังไม่ยืนยัน
64 370208 76010077 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
65 370217 76010078 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
66 370216 76010079 บ้านอ่างศิลา
ยังไม่ยืนยัน
67 370214 76010080 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
ยังไม่ยืนยัน
68 370178 76010081 บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
69 370179 76010082 บ้านคลองมอญ
ยังไม่ยืนยัน
70 370181 76010083 วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
71 370180 76010084 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
72 370182 76010085 บ้านเหมืองไทร
ยังไม่ยืนยัน
73 370198 76010086 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
ยังไม่ยืนยัน
74 370199 76010087 วัดราษฎร์ศรัทธา
ยังไม่ยืนยัน
75 370201 76010089 วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
76 370202 76010090 วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
77 370192 76010091 วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
78 370193 76010092 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
79 370194 76010093 บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย)
ยังไม่ยืนยัน
80 370195 76010094 วัดบางลำภู
ยังไม่ยืนยัน
81 370196 76010095 บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
82 370190 76010098 บ้านสามแพรก
ยังไม่ยืนยัน
83 370188 76010099 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
84 370186 76010100 วัดเกาะแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
85 370185 76010101 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
86 370175 76010102 อนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
87 370176 76010103 บ้านแหลม
ยังไม่ยืนยัน
88 370191 76010104 วัดในกลาง
ยังไม่ยืนยัน
89 370177 76010107 มิตรภาพที่ 34
ยังไม่ยืนยัน
90 370203 76010108 วัดนอกปากทะเล
ยังไม่ยืนยัน
91 370204 76010109 บ้านดอนมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
92 370205 76010110 วัดสมุทรโคดม
ยังไม่ยืนยัน
93 370206 76010111 วัดสมุทรธาราม
ยังไม่ยืนยัน