ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7602 :  สพป.เพชรบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 370077 76020001 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑)
ยืนยันแล้ว
2 370078 76020002 บ้านหุบกะพง
ยืนยันแล้ว
3 370079 76020003 บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
4 370074 76020004 ชาวไร่
ยืนยันแล้ว
5 370076 76020005 บ้านร่องระกำ
ยืนยันแล้ว
6 370080 76020006 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
7 370075 76020007 บ้านดอนขุนห้วย
ยืนยันแล้ว
8 370068 76020008 บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
9 370066 76020009 บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
10 370067 76020010 บ้านเนินทราย
ยืนยันแล้ว
11 370069 76020011 บ้านบางเกตุ
ยืนยันแล้ว
12 370070 76020012 บ้านบางเก่า
ยืนยันแล้ว
13 370071 76020013 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
14 370087 76020014 บ้านทุ่งขาม
ยืนยันแล้ว
15 370089 76020015 บ้านโป่งแย้
ยืนยันแล้ว
16 370090 76020016 บ้านไร่ใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
17 370091 76020017 บ้านรางจิก
ยืนยันแล้ว
18 370092 76020018 บ้านหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
19 370081 76020019 วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)
ยืนยันแล้ว
20 370082 76020020 บ้านดอนมะกอก
ยืนยันแล้ว
21 370086 76020021 บ้านอ่างหิน
ยืนยันแล้ว
22 370072 76020022 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
23 370073 76020023 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
ยืนยันแล้ว
24 370088 76020024 บ้านบ่อหลวง
ยืนยันแล้ว
25 370084 76020025 บ้านพุหวาย
ยืนยันแล้ว
26 370085 76020026 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
27 370138 76020027 บ้านท่ามะริด
ยืนยันแล้ว
28 370139 76020028 บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
29 370136 76020030 บ้านโพรงเข้
ยืนยันแล้ว
30 370140 76020031 บ้านยางชุม
ยืนยันแล้ว
31 370135 76020032 บ้านสารเห็ด
ยืนยันแล้ว
32 370137 76020033 บ้านหนองเขาอ่อน
ยืนยันแล้ว
33 370125 76020034 บ้านเขากระปุก
ยืนยันแล้ว
34 370129 76020035 บ้านโป่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
35 370127 76020036 หนองคอไก่
ยืนยันแล้ว
36 370126 76020037 บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
37 370128 76020038 บ้านเขาอ่างแก้ว
ยืนยันแล้ว
38 370124 76020039 บ้านหนองโรง
ยืนยันแล้ว
39 370097 76020040 บ้านสระพระ
ยืนยันแล้ว
40 370118 76020041 บ้านหนองขานาง
ยืนยันแล้ว
41 370117 76020042 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
42 370116 76020043 วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
43 370101 76020044 วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
44 370100 76020045 วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
45 370133 76020046 บ้านท่าไม้รวก
ยืนยันแล้ว
46 370131 76020047 บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
47 370122 76020048 บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
48 370134 76020049 บ้านหนองเตียน
ยืนยันแล้ว
49 370132 76020050 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
50 370106 76020051 บ้านท่ากระเทียม
ยืนยันแล้ว
51 370093 76020052 บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
52 370095 76020053 บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
53 370098 76020054 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103
ยืนยันแล้ว
54 370094 76020055 บ้านหนองบ้วย
ยืนยันแล้ว
55 370096 76020057 สหกรณ์บำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
56 370103 76020058 บ้านหนองน้ำถ่าย
ยืนยันแล้ว
57 370104 76020060 วัดเขาปากช่อง
ยืนยันแล้ว
58 370121 76020061 วัดท่าเหว
ยืนยันแล้ว
59 370113 76020062 บ้านในดง
ยืนยันแล้ว
60 370112 76020063 บ้านดอนเตาอิฐ
ยืนยันแล้ว
61 370115 76020065 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
ยืนยันแล้ว
62 370114 76020066 วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)
ยืนยันแล้ว
63 370102 76020067 บ้านท่าโล้
ยืนยันแล้ว
64 370120 76020068 วัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
65 370123 76020069 บ้านท่าหัวลบ
ยืนยันแล้ว
66 370119 76020070 บ้านแม่ประจันต์
ยืนยันแล้ว
67 370109 76020071 บ้านหนองเกตุ
ยืนยันแล้ว
68 370110 76020072 บ้านหันตะเภา
ยืนยันแล้ว
69 370111 76020073 วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
70 370108 76020074 วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
ยืนยันแล้ว
71 370170 76020075 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
ยืนยันแล้ว
72 370171 76020076 วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
73 370173 76020078 วัดม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
74 370174 76020079 วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)
ยืนยันแล้ว
75 370144 76020080 วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)
ยืนยันแล้ว
76 370145 76020081 วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)
ยืนยันแล้ว
77 370147 76020083 วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)
ยืนยันแล้ว
78 370166 76020084 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
79 370157 76020085 บ้านดงห้วยหลวง
ยืนยันแล้ว
80 370142 76020087 วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)
ยืนยันแล้ว
81 370143 76020088 วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)
ยืนยันแล้ว
82 370162 76020089 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต)
ยืนยันแล้ว
83 370163 76020090 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
84 370164 76020091 บ้านแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
85 370165 76020092 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
86 370169 76020093 บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)
ยืนยันแล้ว
87 370158 76020094 บ้านหนองไก่เถื่อน
ยืนยันแล้ว
88 370156 76020095 วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
89 370160 76020097 บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
90 370149 76020098 วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
91 370161 76020100 วัดหว้า
ยืนยันแล้ว
92 370167 76020101 วัดช่อม่วง
ยืนยันแล้ว
93 370168 76020102 บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)
ยืนยันแล้ว
94 370155 76020103 บ้านโป่งสลอด
ยืนยันแล้ว
95 370154 76020104 วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)
ยืนยันแล้ว
96 370153 76020105 บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
97 370150 76020106 บ้านพุตุม
ยืนยันแล้ว
98 370151 76020107 บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
99 370152 76020108 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
100 370222 76020109 ชลประทานแก่งกระจาน
ยืนยันแล้ว
101 370223 76020110 บ้านวังนางนวล
ยืนยันแล้ว
102 370224 76020111 บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
103 370225 76020112 บ้านน้ำทรัพย์
ยืนยันแล้ว
104 370226 76020113 บ้านต้นเกด
ยืนยันแล้ว
105 370227 76020114 บ้านแม่คะเมย
ยืนยันแล้ว
106 370228 76020115 บ้านพุเข็ม
ยืนยันแล้ว
107 370235 76020116 บ้านเขากลิ้ง
ยืนยันแล้ว
108 370236 76020117 บ้านหนองหงษ์
ยืนยันแล้ว
109 370229 76020118 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
110 370238 76020119 บ้านป่าเด็ง
ยืนยันแล้ว
111 370241 76020120 บ้านมะขามโพรง
ยืนยันแล้ว
112 370242 76020121 บ้านห้วยกวางจริง
ยืนยันแล้ว
113 370240 76020123 บ้านหนองมะกอก
ยืนยันแล้ว
114 370244 76020124 บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
115 370245 76020125 บ้านซ่อง
ยืนยันแล้ว
116 370246 76020126 บ้านทุ่งเคล็ด
ยืนยันแล้ว
117 370234 76020128 บ้านห้วยปลาดุก
ยืนยันแล้ว
118 370230 76020129 อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
ยืนยันแล้ว
119 370232 76020130 บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
120 370233 76020131 บ้านหนองปืนแตก
ยืนยันแล้ว
121 370237 76020132 บ้านด่านโง
ยืนยันแล้ว
122 370239 76020133 บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
123 370243 76020134 บ้านพุสวรรค์
ยืนยันแล้ว