ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7602 :  สพป.เพชรบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 370077 76020001 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑)
ยังไม่ยืนยัน
2 370078 76020002 บ้านหุบกะพง
ยังไม่ยืนยัน
3 370079 76020003 บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
4 370074 76020004 ชาวไร่
ยังไม่ยืนยัน
5 370076 76020005 บ้านร่องระกำ
ยังไม่ยืนยัน
6 370080 76020006 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
7 370075 76020007 บ้านดอนขุนห้วย
ยังไม่ยืนยัน
8 370068 76020008 บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
9 370066 76020009 บ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
10 370067 76020010 บ้านเนินทราย
ยังไม่ยืนยัน
11 370069 76020011 บ้านบางเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
12 370070 76020012 บ้านบางเก่า
ยังไม่ยืนยัน
13 370071 76020013 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
14 370087 76020014 บ้านทุ่งขาม
ยังไม่ยืนยัน
15 370089 76020015 บ้านโป่งแย้
ยังไม่ยืนยัน
16 370090 76020016 บ้านไร่ใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
17 370091 76020017 บ้านรางจิก
ยังไม่ยืนยัน
18 370092 76020018 บ้านหนองเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
19 370081 76020019 วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)
ยังไม่ยืนยัน
20 370082 76020020 บ้านดอนมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
21 370086 76020021 บ้านอ่างหิน
ยังไม่ยืนยัน
22 370072 76020022 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
23 370073 76020023 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
ยังไม่ยืนยัน
24 370088 76020024 บ้านบ่อหลวง
ยังไม่ยืนยัน
25 370084 76020025 บ้านพุหวาย
ยังไม่ยืนยัน
26 370085 76020026 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
27 370138 76020027 บ้านท่ามะริด
ยังไม่ยืนยัน
28 370139 76020028 บ้านทุ่งโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
29 370136 76020030 บ้านโพรงเข้
ยังไม่ยืนยัน
30 370140 76020031 บ้านยางชุม
ยังไม่ยืนยัน
31 370135 76020032 บ้านสารเห็ด
ยังไม่ยืนยัน
32 370137 76020033 บ้านหนองเขาอ่อน
ยังไม่ยืนยัน
33 370125 76020034 บ้านเขากระปุก
ยังไม่ยืนยัน
34 370129 76020035 บ้านโป่งเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
35 370127 76020036 หนองคอไก่
ยังไม่ยืนยัน
36 370126 76020037 บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
37 370128 76020038 บ้านเขาอ่างแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
38 370124 76020039 บ้านหนองโรง
ยังไม่ยืนยัน
39 370097 76020040 บ้านสระพระ
ยังไม่ยืนยัน
40 370118 76020041 บ้านหนองขานาง
ยังไม่ยืนยัน
41 370117 76020042 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
42 370116 76020043 วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
43 370101 76020044 วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
44 370100 76020045 วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
45 370133 76020046 บ้านท่าไม้รวก
ยังไม่ยืนยัน
46 370131 76020047 บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
47 370122 76020048 บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
48 370134 76020049 บ้านหนองเตียน
ยังไม่ยืนยัน
49 370132 76020050 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
50 370106 76020051 บ้านท่ากระเทียม
ยังไม่ยืนยัน
51 370093 76020052 บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
52 370095 76020053 บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
53 370098 76020054 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103
ยังไม่ยืนยัน
54 370094 76020055 บ้านหนองบ้วย
ยังไม่ยืนยัน
55 370096 76020057 สหกรณ์บำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
56 370103 76020058 บ้านหนองน้ำถ่าย
ยังไม่ยืนยัน
57 370104 76020060 วัดเขาปากช่อง
ยังไม่ยืนยัน
58 370121 76020061 วัดท่าเหว
ยังไม่ยืนยัน
59 370113 76020062 บ้านในดง
ยังไม่ยืนยัน
60 370112 76020063 บ้านดอนเตาอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
61 370115 76020065 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
ยังไม่ยืนยัน
62 370114 76020066 วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)
ยังไม่ยืนยัน
63 370102 76020067 บ้านท่าโล้
ยังไม่ยืนยัน
64 370120 76020068 วัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
65 370123 76020069 บ้านท่าหัวลบ
ยังไม่ยืนยัน
66 370119 76020070 บ้านแม่ประจันต์
ยังไม่ยืนยัน
67 370109 76020071 บ้านหนองเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
68 370110 76020072 บ้านหันตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
69 370111 76020073 วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
70 370108 76020074 วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
ยังไม่ยืนยัน
71 370170 76020075 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
ยังไม่ยืนยัน
72 370171 76020076 วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
73 370173 76020078 วัดม่วงงาม
ยังไม่ยืนยัน
74 370174 76020079 วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)
ยังไม่ยืนยัน
75 370144 76020080 วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)
ยังไม่ยืนยัน
76 370145 76020081 วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)
ยังไม่ยืนยัน
77 370147 76020083 วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)
ยังไม่ยืนยัน
78 370166 76020084 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
79 370157 76020085 บ้านดงห้วยหลวง
ยังไม่ยืนยัน
80 370142 76020087 วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)
ยังไม่ยืนยัน
81 370143 76020088 วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
82 370162 76020089 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต)
ยังไม่ยืนยัน
83 370163 76020090 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
84 370164 76020091 บ้านแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
85 370165 76020092 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
86 370169 76020093 บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
87 370158 76020094 บ้านหนองไก่เถื่อน
ยังไม่ยืนยัน
88 370156 76020095 วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
89 370160 76020097 บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
90 370149 76020098 วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
91 370161 76020100 วัดหว้า
ยังไม่ยืนยัน
92 370167 76020101 วัดช่อม่วง
ยังไม่ยืนยัน
93 370168 76020102 บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
94 370155 76020103 บ้านโป่งสลอด
ยังไม่ยืนยัน
95 370154 76020104 วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)
ยังไม่ยืนยัน
96 370153 76020105 บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
97 370150 76020106 บ้านพุตุม
ยังไม่ยืนยัน
98 370151 76020107 บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
99 370152 76020108 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
100 370222 76020109 ชลประทานแก่งกระจาน
ยังไม่ยืนยัน
101 370223 76020110 บ้านวังนางนวล
ยังไม่ยืนยัน
102 370224 76020111 บ้านตะเคียนงาม
ยังไม่ยืนยัน
103 370225 76020112 บ้านน้ำทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
104 370226 76020113 บ้านต้นเกด
ยังไม่ยืนยัน
105 370227 76020114 บ้านแม่คะเมย
ยังไม่ยืนยัน
106 370228 76020115 บ้านพุเข็ม
ยังไม่ยืนยัน
107 370235 76020116 บ้านเขากลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
108 370236 76020117 บ้านหนองหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
109 370229 76020118 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
110 370238 76020119 บ้านป่าเด็ง
ยังไม่ยืนยัน
111 370241 76020120 บ้านมะขามโพรง
ยังไม่ยืนยัน
112 370242 76020121 บ้านห้วยกวางจริง
ยังไม่ยืนยัน
113 370240 76020123 บ้านหนองมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
114 370244 76020124 บ้านหนองสะแก
ยังไม่ยืนยัน
115 370245 76020125 บ้านซ่อง
ยังไม่ยืนยัน
116 370246 76020126 บ้านทุ่งเคล็ด
ยังไม่ยืนยัน
117 370234 76020128 บ้านห้วยปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
118 370230 76020129 อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
ยังไม่ยืนยัน
119 370232 76020130 บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
120 370233 76020131 บ้านหนองปืนแตก
ยังไม่ยืนยัน
121 370237 76020132 บ้านด่านโง
ยังไม่ยืนยัน
122 370239 76020133 บ้านห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
123 370243 76020134 บ้านพุสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน