ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8002 :  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 210121 80020001 บ้านคลองขัน
ยังไม่ยืนยัน
2 210099 80020003 วัดเพ็ญญาติ
ยังไม่ยืนยัน
3 210095 80020004 วัดกะเปียด
ยังไม่ยืนยัน
4 210115 80020005 บ้านปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
5 210116 80020006 วัดควนสูง
ยังไม่ยืนยัน
6 210108 80020009 ฉวาง
ยังไม่ยืนยัน
7 210124 80020010 วัดมะเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
8 210123 80020011 วัดโคกเมรุ
ยังไม่ยืนยัน
9 210128 80020012 บ้านนาเส
ยังไม่ยืนยัน
10 210098 80020013 วัดนาเขลียง
ยังไม่ยืนยัน
11 210100 80020014 บ้านโคกมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
12 210119 80020015 บ้านไสโคกเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
13 210104 80020016 บ้านควนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
14 210103 80020017 วัดควนยูง
ยังไม่ยืนยัน
15 210106 80020018 บ้านห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
16 210125 80020020 บ้านกันละ
ยังไม่ยืนยัน
17 210126 80020021 วัดไม้เรียง
ยังไม่ยืนยัน
18 210117 80020023 วัดหาดสูง
ยังไม่ยืนยัน
19 210118 80020024 บ้านหาดทรายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
20 210134 80020025 บ้านโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
21 210130 80020027 บ้านเศลาใต้
ยังไม่ยืนยัน
22 210129 80020028 วัดมะปรางงาม
ยังไม่ยืนยัน
23 210133 80020029 บ้านป่าพาด
ยังไม่ยืนยัน
24 210131 80020030 บ้านทอนวังปราง
ยังไม่ยืนยัน
25 210132 80020031 บ้านสวนอาย
ยังไม่ยืนยัน
26 210107 80020032 บ้านปลายคลองเพรง
ยังไม่ยืนยัน
27 210111 80020033 วัดโคกหาด
ยังไม่ยืนยัน
28 210113 80020034 บ้านควน
ยังไม่ยืนยัน
29 210110 80020035 วัดเพ็ญมิตร
ยังไม่ยืนยัน
30 210114 80020036 วัดสามัคคีนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
31 210105 80020037 วัดควนสะตอ
ยังไม่ยืนยัน
32 210102 80020038 บ้านคลองสาย
ยังไม่ยืนยัน
33 210096 80020039 บ้านห้วยปริก
ยังไม่ยืนยัน
34 210097 80020040 ชุมชนวัดสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
35 210602 80020041 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
ยังไม่ยืนยัน
36 210604 80020043 วัดนางเอื้อย
ยังไม่ยืนยัน
37 210605 80020044 บ้านห้วยกลาง
ยังไม่ยืนยัน
38 210600 80020045 วัดหน้าเขา
ยังไม่ยืนยัน
39 210601 80020046 จุฬาภรณ์พิชญาคาร
ยังไม่ยืนยัน
40 210598 80020047 บ้านปากระแนะ
ยังไม่ยืนยัน
41 210599 80020048 วัดในไร่
ยังไม่ยืนยัน
42 210597 80020049 ชุมชนบ้านปากเสียว
ยังไม่ยืนยัน
43 210606 80020050 บ้านวังวัว
ยังไม่ยืนยัน
44 210607 80020051 บ้านคุ้งวังวัว
ยังไม่ยืนยัน
45 210608 80020052 วัดมังคลาราม
ยังไม่ยืนยัน
46 210610 80020053 วัดโบราณาราม
ยังไม่ยืนยัน
47 210611 80020054 บ้านนาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
48 210612 80020055 บ้านเหนือคลอง
ยังไม่ยืนยัน
49 210613 80020056 วัดทุ่งนาใหม่
ยังไม่ยืนยัน
50 210609 80020057 วัดยางค้อม
ยังไม่ยืนยัน
51 210311 80020058 ราชประชานุเคราะห์ 6
ยังไม่ยืนยัน
52 210317 80020059 บ้านพูน
ยังไม่ยืนยัน
53 210316 80020060 วัดกะโสม
ยังไม่ยืนยัน
54 210314 80020061 บ้านคลองตูก
ยังไม่ยืนยัน
55 210326 80020062 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
ยังไม่ยืนยัน
56 210329 80020063 บ้านเขาตาว
ยังไม่ยืนยัน
57 210331 80020064 บ้านสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
58 210308 80020065 บ้านไสส้าน
ยังไม่ยืนยัน
59 210332 80020066 วัดนิคมคีรี
ยังไม่ยืนยัน
60 210323 80020067 บ้านวังเต่า
ยังไม่ยืนยัน
61 210285 80020068 บ้านหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
62 210312 80020069 วัดเขาโร
ยังไม่ยืนยัน
63 210324 80020070 บ้านนาพรุ
ยังไม่ยืนยัน
64 210325 80020071 บ้านหนองท่อม
ยังไม่ยืนยัน
65 210306 80020072 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151
ยังไม่ยืนยัน
66 210305 80020073 ชุมชนบ้านไทรห้อง
ยังไม่ยืนยัน
67 210307 80020074 บ้านหน้าเขา
ยังไม่ยืนยัน
68 210300 80020075 วัดวังหีบ
ยังไม่ยืนยัน
69 210298 80020076 บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
70 210301 80020077 วัดเขากลาย
ยังไม่ยืนยัน
71 210288 80020078 บ้านนาตาแย้ม
ยังไม่ยืนยัน
72 210289 80020079 มหาราช ๓
ยังไม่ยืนยัน
73 210292 80020080 บ้านจำปา
ยังไม่ยืนยัน
74 210291 80020081 บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
75 210290 80020082 วัดถ้ำใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
76 210286 80020083 บ้านวังยวน
ยังไม่ยืนยัน
77 210284 80020084 วัดควนชม
ยังไม่ยืนยัน
78 210283 80020085 วัดก้างปลา
ยังไม่ยืนยัน
79 210282 80020086 บ้านชายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
80 210281 80020087 วัดธรรมเผด็จ
ยังไม่ยืนยัน
81 210327 80020088 บ้านเกาะปราง
ยังไม่ยืนยัน
82 210330 80020089 บ้านบนควน
ยังไม่ยืนยัน
83 210328 80020090 บ้านเกาะยวน
ยังไม่ยืนยัน
84 210322 80020091 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
ยังไม่ยืนยัน
85 210309 80020092 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
86 210319 80020093 บ้านบ่อมอง
ยังไม่ยืนยัน
87 210320 80020094 วัดวังขรี
ยังไม่ยืนยัน
88 210321 80020095 วัดทุ่งส้าน
ยังไม่ยืนยัน
89 210296 80020096 บ้านคอกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
90 210295 80020097 ชุมชนวัดสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
91 210294 80020098 วัดศิลาราย
ยังไม่ยืนยัน
92 210293 80020099 วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
93 210315 80020100 บ้านถ้ำตลอด
ยังไม่ยืนยัน
94 210313 80020101 บ้านน้ำตก
ยังไม่ยืนยัน
95 210318 80020102 บ้านวังธน
ยังไม่ยืนยัน
96 210303 80020105 วัดคงคาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
97 210302 80020106 บ้านนาเกิดผล
ยังไม่ยืนยัน
98 210299 80020107 บ้านคลองขุด
ยังไม่ยืนยัน
99 210639 80020109 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
ยังไม่ยืนยัน
100 210640 80020110 บ้านไสโป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
101 210641 80020111 วัดเกาะสระ
ยังไม่ยืนยัน
102 210647 80020112 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
103 210646 80020113 วัดหนองดี
ยังไม่ยืนยัน
104 210649 80020115 บ้านไสยูงปัก
ยังไม่ยืนยัน
105 210650 80020116 ชุมชนบ้านสี่แยก
ยังไม่ยืนยัน
106 210651 80020117 บ้านคลองโอม
ยังไม่ยืนยัน
107 210642 80020118 วัดสุวรรณคีรี
ยังไม่ยืนยัน
108 210643 80020119 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
109 210633 80020121 ชุมชนวัดอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
110 210634 80020122 บ้านนาบอน
ยังไม่ยืนยัน
111 210635 80020123 วัดเทวสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
112 210638 80020126 บ้านคลองจัง
ยังไม่ยืนยัน
113 210370 80020127 องค์การสวนยาง 2
ยังไม่ยืนยัน
114 210371 80020128 องค์การสวนยาง 3
ยังไม่ยืนยัน
115 210372 80020129 หมู่บ้านป่าไม้
ยังไม่ยืนยัน
116 210374 80020130 บ้านทะเลสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
117 210364 80020131 บ้านบางปรน
ยังไม่ยืนยัน
118 210367 80020132 บ้านบ่อปลา
ยังไม่ยืนยัน
119 210365 80020133 บ้านควนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
120 210366 80020134 วัดเสม็ดจวน
ยังไม่ยืนยัน
121 210368 80020135 วัดคงคาเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
122 210369 80020136 ราชเวชพิศาล
ยังไม่ยืนยัน
123 210334 80020137 วัดควนสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
124 210335 80020138 บ้านนาท่อม
ยังไม่ยืนยัน
125 210336 80020139 บ้านพอโกบ
ยังไม่ยืนยัน
126 210337 80020140 บ้านบางตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
127 210338 80020141 บ้านกรุงหยันใต้
ยังไม่ยืนยัน
128 210333 80020142 วัดท่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
129 210355 80020143 ชุมชนบ้านหน้าเขา
ยังไม่ยืนยัน
130 210356 80020144 บ้านโคกวัด
ยังไม่ยืนยัน
131 210357 80020145 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
132 210358 80020146 วัดควนยูง
ยังไม่ยืนยัน
133 210360 80020147 วัดภูเขาหลัก
ยังไม่ยืนยัน
134 210351 80020148 บ้านนาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
135 210353 80020150 วัดใหม่
ยังไม่ยืนยัน
136 210339 80020151 บ้านห้วยรื่น
ยังไม่ยืนยัน
137 210348 80020152 วัดขนาน
ยังไม่ยืนยัน
138 210349 80020153 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
139 210350 80020154 บ้านก่องาม
ยังไม่ยืนยัน
140 210359 80020155 บ้านบางรูป
ยังไม่ยืนยัน
141 210361 80020156 วัดวิสุทธิวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
142 210362 80020157 วัดประดิษฐาราม
ยังไม่ยืนยัน
143 210363 80020158 บ้านทุ่งกรวด
ยังไม่ยืนยัน
144 210373 80020159 บ้านไร่มุสลิม
ยังไม่ยืนยัน
145 210340 80020160 วัดควน
ยังไม่ยืนยัน
146 210341 80020161 บ้านไสใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
147 210342 80020162 บ้านสระนางมโนราห์
ยังไม่ยืนยัน
148 210343 80020163 บ้านควนลำภู
ยังไม่ยืนยัน
149 210344 80020164 บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
150 210346 80020166 ราษฎร์ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
151 210347 80020167 บ้านควนอวดพัน
ยังไม่ยืนยัน
152 210354 80020168 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
153 210652 80020169 วัดลำนาว
ยังไม่ยืนยัน
154 210654 80020170 บ้านปากแพรก
ยังไม่ยืนยัน
155 210656 80020171 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
156 210657 80020172 บ้านควนประ
ยังไม่ยืนยัน
157 210668 80020173 บ้านคลองเสาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
158 210669 80020174 บ้านไสเตาอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
159 210665 80020175 บ้านนาตำเสา
ยังไม่ยืนยัน
160 210662 80020176 บ้านนิคมวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
161 210663 80020177 สมสรร
ยังไม่ยืนยัน
162 210664 80020178 บ้านเขาวง
ยังไม่ยืนยัน
163 210653 80020179 เจริญรัชต์ภาคย์
ยังไม่ยืนยัน
164 210655 80020180 สังวาลย์วิท 7
ยังไม่ยืนยัน
165 210658 80020181 ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
ยังไม่ยืนยัน
166 210667 80020182 บ้านไสยาสน์
ยังไม่ยืนยัน
167 210659 80020183 บ้านสวน
ยังไม่ยืนยัน
168 210660 80020184 วัดวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
169 210661 80020185 บ้านหนองเจ
ยังไม่ยืนยัน
170 210666 80020186 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
ยังไม่ยืนยัน
171 210681 80020187 บ้านแพรกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
172 210670 80020188 บ้านเกาะขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
173 210676 80020189 วัดสวนพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
174 210672 80020190 บ้านพรุวง
ยังไม่ยืนยัน
175 210674 80020191 พรรณราชลเขต
ยังไม่ยืนยัน
176 210671 80020193 วัดวังรีบุญเลิศ
ยังไม่ยืนยัน
177 210675 80020194 บ้านวังตลับ
ยังไม่ยืนยัน
178 210682 80020195 บ้านนาพา
ยังไม่ยืนยัน
179 210679 80020196 วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
ยังไม่ยืนยัน
180 210680 80020197 บ้านปลายเส
ยังไม่ยืนยัน
181 210677 80020198 วัดควนกอ
ยังไม่ยืนยัน
182 210678 80020199 บ้านปลายรา
ยังไม่ยืนยัน
183 210750 80020200 วัดควนส้าน
ยังไม่ยืนยัน
184 210744 80020201 บ้านคลองงา
ยังไม่ยืนยัน
185 210743 80020202 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
186 210742 80020203 วัดมะนาวหวาน
ยังไม่ยืนยัน
187 210747 80020204 บ้านหน้าเหมน
ยังไม่ยืนยัน
188 210746 80020205 บ้านกุยเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
189 210737 80020206 บ้านคลองกุย
ยังไม่ยืนยัน
190 210748 80020207 บ้านจันดี
ยังไม่ยืนยัน
191 210738 80020208 ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
ยังไม่ยืนยัน
192 210745 80020209 องค์การสวนยาง 1
ยังไม่ยืนยัน
193 210752 80020210 บ้านคลองปีก
ยังไม่ยืนยัน
194 210751 80020211 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
195 210749 80020213 วัดสวนขัน
ยังไม่ยืนยัน
196 210741 80020214 บ้านหนองเตย
ยังไม่ยืนยัน
197 210736 80020215 วัดจันดี
ยังไม่ยืนยัน
198 210735 80020216 วัดหลักช้าง
ยังไม่ยืนยัน
199 210740 80020217 บ้านควนตม
ยังไม่ยืนยัน
200 210739 80020218 บ้านนาปราน
ยังไม่ยืนยัน
201 210852 80020219 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
ยังไม่ยืนยัน
202 210851 80020220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
ยังไม่ยืนยัน