ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8002 :  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 210121 80020001 บ้านคลองขัน
ยืนยันแล้ว
2 210099 80020003 วัดเพ็ญญาติ
ยืนยันแล้ว
3 210095 80020004 วัดกะเปียด
ยืนยันแล้ว
4 210115 80020005 บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
5 210116 80020006 วัดควนสูง
ยืนยันแล้ว
6 210108 80020009 ฉวาง
ยืนยันแล้ว
7 210124 80020010 วัดมะเฟือง
ยืนยันแล้ว
8 210123 80020011 วัดโคกเมรุ
ยืนยันแล้ว
9 210128 80020012 บ้านนาเส
ยืนยันแล้ว
10 210098 80020013 วัดนาเขลียง
ยืนยันแล้ว
11 210100 80020014 บ้านโคกมะขาม
ยืนยันแล้ว
12 210119 80020015 บ้านไสโคกเกาะ
ยืนยันแล้ว
13 210104 80020016 บ้านควนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
14 210103 80020017 วัดควนยูง
ยืนยันแล้ว
15 210106 80020018 บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
16 210125 80020020 บ้านกันละ
ยืนยันแล้ว
17 210126 80020021 วัดไม้เรียง
ยืนยันแล้ว
18 210117 80020023 วัดหาดสูง
ยืนยันแล้ว
19 210118 80020024 บ้านหาดทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
20 210134 80020025 บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
21 210130 80020027 บ้านเศลาใต้
ยืนยันแล้ว
22 210129 80020028 วัดมะปรางงาม
ยืนยันแล้ว
23 210133 80020029 บ้านป่าพาด
ยืนยันแล้ว
24 210131 80020030 บ้านทอนวังปราง
ยืนยันแล้ว
25 210132 80020031 บ้านสวนอาย
ยืนยันแล้ว
26 210107 80020032 บ้านปลายคลองเพรง
ยืนยันแล้ว
27 210111 80020033 วัดโคกหาด
ยืนยันแล้ว
28 210113 80020034 บ้านควน
ยืนยันแล้ว
29 210110 80020035 วัดเพ็ญมิตร
ยืนยันแล้ว
30 210114 80020036 วัดสามัคคีนุกูล
ยืนยันแล้ว
31 210105 80020037 วัดควนสะตอ
ยืนยันแล้ว
32 210102 80020038 บ้านคลองสาย
ยืนยันแล้ว
33 210096 80020039 บ้านห้วยปริก
ยืนยันแล้ว
34 210097 80020040 ชุมชนวัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
35 210602 80020041 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
ยืนยันแล้ว
36 210604 80020043 วัดนางเอื้อย
ยืนยันแล้ว
37 210605 80020044 บ้านห้วยกลาง
ยืนยันแล้ว
38 210600 80020045 วัดหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
39 210601 80020046 จุฬาภรณ์พิชญาคาร
ยืนยันแล้ว
40 210598 80020047 บ้านปากระแนะ
ยืนยันแล้ว
41 210599 80020048 วัดในไร่
ยืนยันแล้ว
42 210597 80020049 ชุมชนบ้านปากเสียว
ยืนยันแล้ว
43 210606 80020050 บ้านวังวัว
ยืนยันแล้ว
44 210607 80020051 บ้านคุ้งวังวัว
ยืนยันแล้ว
45 210608 80020052 วัดมังคลาราม
ยืนยันแล้ว
46 210610 80020053 วัดโบราณาราม
ยืนยันแล้ว
47 210611 80020054 บ้านนาเหนือ
ยืนยันแล้ว
48 210612 80020055 บ้านเหนือคลอง
ยืนยันแล้ว
49 210613 80020056 วัดทุ่งนาใหม่
ยืนยันแล้ว
50 210609 80020057 วัดยางค้อม
ยืนยันแล้ว
51 210311 80020058 ราชประชานุเคราะห์ 6
ยืนยันแล้ว
52 210317 80020059 บ้านพูน
ยืนยันแล้ว
53 210316 80020060 วัดกะโสม
ยืนยันแล้ว
54 210314 80020061 บ้านคลองตูก
ยืนยันแล้ว
55 210326 80020062 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
ยืนยันแล้ว
56 210329 80020063 บ้านเขาตาว
ยืนยันแล้ว
57 210331 80020064 บ้านสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
58 210308 80020065 บ้านไสส้าน
ยืนยันแล้ว
59 210332 80020066 วัดนิคมคีรี
ยืนยันแล้ว
60 210323 80020067 บ้านวังเต่า
ยืนยันแล้ว
61 210285 80020068 บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
62 210312 80020069 วัดเขาโร
ยืนยันแล้ว
63 210324 80020070 บ้านนาพรุ
ยืนยันแล้ว
64 210325 80020071 บ้านหนองท่อม
ยืนยันแล้ว
65 210306 80020072 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151
ยืนยันแล้ว
66 210305 80020073 ชุมชนบ้านไทรห้อง
ยืนยันแล้ว
67 210307 80020074 บ้านหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
68 210300 80020075 วัดวังหีบ
ยืนยันแล้ว
69 210298 80020076 บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ยืนยันแล้ว
70 210301 80020077 วัดเขากลาย
ยืนยันแล้ว
71 210288 80020078 บ้านนาตาแย้ม
ยืนยันแล้ว
72 210289 80020079 มหาราช ๓
ยืนยันแล้ว
73 210292 80020080 บ้านจำปา
ยืนยันแล้ว
74 210291 80020081 บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
75 210290 80020082 วัดถ้ำใหญ่
ยืนยันแล้ว
76 210286 80020083 บ้านวังยวน
ยืนยันแล้ว
77 210284 80020084 วัดควนชม
ยืนยันแล้ว
78 210283 80020085 วัดก้างปลา
ยืนยันแล้ว
79 210282 80020086 บ้านชายคลอง
ยืนยันแล้ว
80 210281 80020087 วัดธรรมเผด็จ
ยืนยันแล้ว
81 210327 80020088 บ้านเกาะปราง
ยืนยันแล้ว
82 210330 80020089 บ้านบนควน
ยืนยันแล้ว
83 210328 80020090 บ้านเกาะยวน
ยืนยันแล้ว
84 210322 80020091 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
ยืนยันแล้ว
85 210309 80020092 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
86 210319 80020093 บ้านบ่อมอง
ยืนยันแล้ว
87 210320 80020094 วัดวังขรี
ยืนยันแล้ว
88 210321 80020095 วัดทุ่งส้าน
ยืนยันแล้ว
89 210296 80020096 บ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
90 210295 80020097 ชุมชนวัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
91 210294 80020098 วัดศิลาราย
ยืนยันแล้ว
92 210293 80020099 วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
93 210315 80020100 บ้านถ้ำตลอด
ยืนยันแล้ว
94 210313 80020101 บ้านน้ำตก
ยืนยันแล้ว
95 210318 80020102 บ้านวังธน
ยืนยันแล้ว
96 210303 80020105 วัดคงคาเจริญ
ยืนยันแล้ว
97 210302 80020106 บ้านนาเกิดผล
ยืนยันแล้ว
98 210299 80020107 บ้านคลองขุด
ยืนยันแล้ว
99 210639 80020109 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
ยืนยันแล้ว
100 210640 80020110 บ้านไสโป๊ะ
ยืนยันแล้ว
101 210641 80020111 วัดเกาะสระ
ยืนยันแล้ว
102 210647 80020112 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
103 210646 80020113 วัดหนองดี
ยืนยันแล้ว
104 210649 80020115 บ้านไสยูงปัก
ยืนยันแล้ว
105 210650 80020116 ชุมชนบ้านสี่แยก
ยืนยันแล้ว
106 210651 80020117 บ้านคลองโอม
ยืนยันแล้ว
107 210642 80020118 วัดสุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
108 210643 80020119 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
109 210633 80020121 ชุมชนวัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
110 210634 80020122 บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
111 210635 80020123 วัดเทวสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
112 210638 80020126 บ้านคลองจัง
ยืนยันแล้ว
113 210370 80020127 องค์การสวนยาง 2
ยืนยันแล้ว
114 210371 80020128 องค์การสวนยาง 3
ยืนยันแล้ว
115 210372 80020129 หมู่บ้านป่าไม้
ยืนยันแล้ว
116 210374 80020130 บ้านทะเลสองห้อง
ยืนยันแล้ว
117 210364 80020131 บ้านบางปรน
ยืนยันแล้ว
118 210367 80020132 บ้านบ่อปลา
ยืนยันแล้ว
119 210365 80020133 บ้านควนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
120 210366 80020134 วัดเสม็ดจวน
ยืนยันแล้ว
121 210368 80020135 วัดคงคาเลียบ
ยืนยันแล้ว
122 210369 80020136 ราชเวชพิศาล
ยืนยันแล้ว
123 210334 80020137 วัดควนสระบัว
ยืนยันแล้ว
124 210335 80020138 บ้านนาท่อม
ยืนยันแล้ว
125 210336 80020139 บ้านพอโกบ
ยืนยันแล้ว
126 210337 80020140 บ้านบางตะเภา
ยืนยันแล้ว
127 210338 80020141 บ้านกรุงหยันใต้
ยืนยันแล้ว
128 210333 80020142 วัดท่ายาง
ยืนยันแล้ว
129 210355 80020143 ชุมชนบ้านหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
130 210356 80020144 บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
131 210357 80020145 บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
132 210358 80020146 วัดควนยูง
ยืนยันแล้ว
133 210360 80020147 วัดภูเขาหลัก
ยืนยันแล้ว
134 210351 80020148 บ้านนาใหญ่
ยืนยันแล้ว
135 210353 80020150 วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
136 210339 80020151 บ้านห้วยรื่น
ยืนยันแล้ว
137 210348 80020152 วัดขนาน
ยืนยันแล้ว
138 210349 80020153 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
139 210350 80020154 บ้านก่องาม
ยืนยันแล้ว
140 210359 80020155 บ้านบางรูป
ยืนยันแล้ว
141 210361 80020156 วัดวิสุทธิวงศ์
ยืนยันแล้ว
142 210362 80020157 วัดประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
143 210363 80020158 บ้านทุ่งกรวด
ยืนยันแล้ว
144 210373 80020159 บ้านไร่มุสลิม
ยืนยันแล้ว
145 210340 80020160 วัดควน
ยืนยันแล้ว
146 210341 80020161 บ้านไสใหญ่
ยืนยันแล้ว
147 210342 80020162 บ้านสระนางมโนราห์
ยืนยันแล้ว
148 210343 80020163 บ้านควนลำภู
ยืนยันแล้ว
149 210344 80020164 บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
150 210346 80020166 ราษฎร์ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
151 210347 80020167 บ้านควนอวดพัน
ยืนยันแล้ว
152 210354 80020168 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
153 210652 80020169 วัดลำนาว
ยืนยันแล้ว
154 210654 80020170 บ้านปากแพรก
ยืนยันแล้ว
155 210656 80020171 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
156 210657 80020172 บ้านควนประ
ยืนยันแล้ว
157 210668 80020173 บ้านคลองเสาเหนือ
ยืนยันแล้ว
158 210669 80020174 บ้านไสเตาอ้อย
ยืนยันแล้ว
159 210665 80020175 บ้านนาตำเสา
ยืนยันแล้ว
160 210662 80020176 บ้านนิคมวังหิน
ยืนยันแล้ว
161 210663 80020177 สมสรร
ยืนยันแล้ว
162 210664 80020178 บ้านเขาวง
ยืนยันแล้ว
163 210653 80020179 เจริญรัชต์ภาคย์
ยืนยันแล้ว
164 210655 80020180 สังวาลย์วิท 7
ยืนยันแล้ว
165 210658 80020181 ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
ยืนยันแล้ว
166 210667 80020182 บ้านไสยาสน์
ยืนยันแล้ว
167 210659 80020183 บ้านสวน
ยืนยันแล้ว
168 210660 80020184 วัดวังหิน
ยืนยันแล้ว
169 210661 80020185 บ้านหนองเจ
ยืนยันแล้ว
170 210666 80020186 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
ยืนยันแล้ว
171 210681 80020187 บ้านแพรกกลาง
ยืนยันแล้ว
172 210670 80020188 บ้านเกาะขวัญ
ยืนยันแล้ว
173 210676 80020189 วัดสวนพิกุล
ยืนยันแล้ว
174 210672 80020190 บ้านพรุวง
ยืนยันแล้ว
175 210674 80020191 พรรณราชลเขต
ยืนยันแล้ว
176 210671 80020193 วัดวังรีบุญเลิศ
ยืนยันแล้ว
177 210675 80020194 บ้านวังตลับ
ยืนยันแล้ว
178 210682 80020195 บ้านนาพา
ยืนยันแล้ว
179 210679 80020196 วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
ยืนยันแล้ว
180 210680 80020197 บ้านปลายเส
ยืนยันแล้ว
181 210677 80020198 วัดควนกอ
ยืนยันแล้ว
182 210678 80020199 บ้านปลายรา
ยืนยันแล้ว
183 210750 80020200 วัดควนส้าน
ยืนยันแล้ว
184 210744 80020201 บ้านคลองงา
ยืนยันแล้ว
185 210743 80020202 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
186 210742 80020203 วัดมะนาวหวาน
ยืนยันแล้ว
187 210747 80020204 บ้านหน้าเหมน
ยืนยันแล้ว
188 210746 80020205 บ้านกุยเหนือ
ยืนยันแล้ว
189 210737 80020206 บ้านคลองกุย
ยืนยันแล้ว
190 210748 80020207 บ้านจันดี
ยืนยันแล้ว
191 210738 80020208 ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
192 210745 80020209 องค์การสวนยาง 1
ยืนยันแล้ว
193 210752 80020210 บ้านคลองปีก
ยืนยันแล้ว
194 210751 80020211 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
195 210749 80020213 วัดสวนขัน
ยืนยันแล้ว
196 210741 80020214 บ้านหนองเตย
ยืนยันแล้ว
197 210736 80020215 วัดจันดี
ยืนยันแล้ว
198 210735 80020216 วัดหลักช้าง
ยืนยันแล้ว
199 210740 80020217 บ้านควนตม
ยืนยันแล้ว
200 210739 80020218 บ้านนาปราน
ยืนยันแล้ว
201 210852 80020219 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
ยืนยันแล้ว
202 210851 80020220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
ยืนยันแล้ว