ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8003 :  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 210198 80030001 วัดท้ายทะเล
ยังไม่ยืนยัน
2 210199 80030002 ชุมชนวัดท่าลิพง
ยังไม่ยืนยัน
3 210200 80030003 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
4 210202 80030005 วัดบางยิ่ว
ยังไม่ยืนยัน
5 210204 80030006 บ้านศาลาตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
6 210206 80030007 วัดทายิการาม
ยังไม่ยืนยัน
7 210205 80030008 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196
ยังไม่ยืนยัน
8 210207 80030009 วัดแดง
ยังไม่ยืนยัน
9 210208 80030010 วัดพระบาท
ยังไม่ยืนยัน
10 210209 80030011 วัดทองพูน
ยังไม่ยืนยัน
11 210221 80030012 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
ยังไม่ยืนยัน
12 210222 80030013 บ้านบางพระ
ยังไม่ยืนยัน
13 210193 80030014 วัดดอนรักษา
ยังไม่ยืนยัน
14 210194 80030015 บ้านปากเชียร
ยังไม่ยืนยัน
15 210192 80030017 บ้านยางกาญจน์
ยังไม่ยืนยัน
16 210203 80030018 วัดสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
17 210211 80030020 วัดคลองขยัน
ยังไม่ยืนยัน
18 210214 80030021 วัดชัยสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
19 210217 80030023 วัดทวยเทพ
ยังไม่ยืนยัน
20 210218 80030024 บ้านหัวปอ
ยังไม่ยืนยัน
21 210219 80030025 วัดบางทองคำ
ยังไม่ยืนยัน
22 210220 80030026 บ้านท่าขนาน
ยังไม่ยืนยัน
23 210196 80030027 บ้านบางด้วน
ยังไม่ยืนยัน
24 210197 80030028 บ้านน้ำบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
25 210187 80030029 บ้านเนินธัมมัง
ยังไม่ยืนยัน
26 210188 80030030 บ้านคงคาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
27 210189 80030031 บ้านทุ่งขวัญแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
28 210190 80030032 วัดบ่อล้อ
ยังไม่ยืนยัน
29 210215 80030033 วัดสระโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
30 210212 80030034 บ้านบางปรง
ยังไม่ยืนยัน
31 210213 80030035 บ้านดอนโตนด
ยังไม่ยืนยัน
32 210226 80030039 วัดคงคาวดี
ยังไม่ยืนยัน
33 210186 80030042 ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173
ยังไม่ยืนยัน
34 210182 80030043 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
35 210183 80030044 บ้านลานนา
ยังไม่ยืนยัน
36 210184 80030045 วัดไม้เสียบ
ยังไม่ยืนยัน
37 210145 80030046 บ้านตรอกแค
ยังไม่ยืนยัน
38 210144 80030047 บ้านขอนหาด
ยังไม่ยืนยัน
39 210147 80030048 บ้านใสถิน
ยังไม่ยืนยัน
40 210146 80030049 บ้านดอนตาสังข์
ยังไม่ยืนยัน
41 210151 80030050 วัดควนใส
ยังไม่ยืนยัน
42 210158 80030051 บ้านทุ่งโชน
ยังไม่ยืนยัน
43 210174 80030052 ชุมชนวัดเขาลำปะ
ยังไม่ยืนยัน
44 210176 80030053 เขาพระทอง
ยังไม่ยืนยัน
45 210178 80030054 บ้านทุ่งไม้ไผ่
ยังไม่ยืนยัน
46 210173 80030055 บ้านควนหนองหงส์
ยังไม่ยืนยัน
47 210163 80030056 บ้านควนมุด
ยังไม่ยืนยัน
48 210172 80030057 บ้านทุ่งโป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
49 210177 80030058 วัดกาโห่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
50 210179 80030059 ตชด.บ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
51 210165 80030060 บ้านควนชิง
ยังไม่ยืนยัน
52 210166 80030061 บ้านทุ่งใคร
ยังไม่ยืนยัน
53 210167 80030062 วัดควนยาว
ยังไม่ยืนยัน
54 210168 80030063 วัดควนป้อม
ยังไม่ยืนยัน
55 210169 80030064 วัดควนเคร็ง
ยังไม่ยืนยัน
56 210170 80030065 วัดปากควน
ยังไม่ยืนยัน
57 210137 80030066 วัดท่าสะท้อน
ยังไม่ยืนยัน
58 210143 80030067 บ้านปากบางกลม
ยังไม่ยืนยัน
59 210164 80030068 วัดจิกพนม
ยังไม่ยืนยัน
60 210136 80030069 วัดรักขิตวัน
ยังไม่ยืนยัน
61 210139 80030070 บ้านศาลาทวดทอง
ยังไม่ยืนยัน
62 210140 80030071 บ้านชะอวด
ยังไม่ยืนยัน
63 210138 80030072 บ้านห้วยโส
ยังไม่ยืนยัน
64 210157 80030073 วัดควนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
65 210156 80030074 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
66 210175 80030075 วัดดอนมะปราง
ยังไม่ยืนยัน
67 210141 80030076 วัดท่าเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
68 210142 80030077 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
69 210171 80030078 บ้านบางน้อย
ยังไม่ยืนยัน
70 210148 80030079 บ้านนางหลง
ยังไม่ยืนยัน
71 210149 80030080 วัดโคกทราง
ยังไม่ยืนยัน
72 210150 80030081 วัดหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
73 210181 80030082 บ้านพรุบัว
ยังไม่ยืนยัน
74 210185 80030083 วัดควนเถียะ
ยังไม่ยืนยัน
75 210159 80030084 บ้านตูล
ยังไม่ยืนยัน
76 210160 80030085 บ้านกุมแป
ยังไม่ยืนยัน
77 210161 80030086 บ้านควนเงิน
ยังไม่ยืนยัน
78 210162 80030087 วัดวังกลม
ยังไม่ยืนยัน
79 210153 80030088 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
80 210154 80030089 บ้านท่าไทร
ยังไม่ยืนยัน
81 210155 80030090 บ้านหนองนนทรี
ยังไม่ยืนยัน
82 210152 80030091 บ้านควนมิตร
ยังไม่ยืนยัน
83 210180 80030092 บ้านวังหอน
ยังไม่ยืนยัน
84 210421 80030093 ชุมชนวัดบางบูชา
ยังไม่ยืนยัน
85 210422 80030094 วัดเกาะจาก
ยังไม่ยืนยัน
86 210423 80030095 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
87 210406 80030097 บ้านบางตะลุมพอ
ยังไม่ยืนยัน
88 210409 80030098 บ้านนำทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
89 210410 80030099 วัดขนาบนาก
ยังไม่ยืนยัน
90 210408 80030101 วัดโคกมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
91 210390 80030102 วัดตรงบน
ยังไม่ยืนยัน
92 210389 80030103 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
93 210440 80030104 วัดบ้านงาม
ยังไม่ยืนยัน
94 210439 80030105 วัดสุขุม
ยังไม่ยืนยัน
95 210441 80030106 วัดสามแพรก
ยังไม่ยืนยัน
96 210437 80030107 วัดมหิสสราราม
ยังไม่ยืนยัน
97 210429 80030108 วัดศรีสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
98 210427 80030109 บ้านบางเนียน
ยังไม่ยืนยัน
99 210425 80030110 บ้านแสงวิมาน
ยังไม่ยืนยัน
100 210431 80030112 บ้านเกาะนางโดย
ยังไม่ยืนยัน
101 210430 80030113 บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
102 210428 80030114 วัดปิยาราม
ยังไม่ยืนยัน
103 210442 80030115 วัดกัลยานฤมิต
ยังไม่ยืนยัน
104 210438 80030119 บ้านบางลึก
ยังไม่ยืนยัน
105 210433 80030120 วัดชมพูประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
106 210434 80030123 บ้านบางมูลนาก
ยังไม่ยืนยัน
107 210411 80030125 บ้านเกาะทัง
ยังไม่ยืนยัน
108 210397 80030126 วัดสระ
ยังไม่ยืนยัน
109 210401 80030127 วัดหงส์แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
110 210391 80030128 วัดกาญจนาราม
ยังไม่ยืนยัน
111 210419 80030129 วัดบางไทร
ยังไม่ยืนยัน
112 210405 80030130 วัดบางศาลา
ยังไม่ยืนยัน
113 210392 80030132 บ้านบางแรด
ยังไม่ยืนยัน
114 210394 80030133 วัดแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
115 210418 80030139 วัดบางคุระ
ยังไม่ยืนยัน
116 210383 80030141 บ้านท้องโกงกาง
ยังไม่ยืนยัน
117 210385 80030142 วัดบางทวด
ยังไม่ยืนยัน
118 210375 80030143 วัดบางฉนาก
ยังไม่ยืนยัน
119 210377 80030144 บ้านบางวัง
ยังไม่ยืนยัน
120 210379 80030145 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232
ยังไม่ยืนยัน
121 210380 80030146 บ้านโก้งโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
122 210376 80030147 บ้านชายทะเล
ยังไม่ยืนยัน
123 210399 80030148 วัดปากแพรก
ยังไม่ยืนยัน
124 210402 80030149 วัดบางพระ
ยังไม่ยืนยัน
125 210404 80030150 วัดบางด้วน
ยังไม่ยืนยัน
126 210403 80030151 วัดหอยกัน
ยังไม่ยืนยัน
127 210417 80030152 วัดอัฒฑศาสนาราม
ยังไม่ยืนยัน
128 210415 80030154 บ้านหัวลำพู
ยังไม่ยืนยัน
129 210414 80030155 วัดเหมก
ยังไม่ยืนยัน
130 210412 80030156 วัดป่าระกำ
ยังไม่ยืนยัน
131 210387 80030159 วัดสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
132 210388 80030160 วัดปากตรง
ยังไม่ยืนยัน
133 210382 80030161 วัดแหลมตะลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
134 210381 80030162 ราชประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
135 210457 80030163 วัดเทพมงคล
ยังไม่ยืนยัน
136 210461 80030164 วัดควนเกย
ยังไม่ยืนยัน
137 210463 80030165 บ้านหนองมาก
ยังไม่ยืนยัน
138 210465 80030166 วัดวัวหลุง
ยังไม่ยืนยัน
139 210466 80030167 วัดคันธมาลี
ยังไม่ยืนยัน
140 210458 80030169 วัดทุ่งหล่อ
ยังไม่ยืนยัน
141 210460 80030170 บ้านเกยเชน
ยังไม่ยืนยัน
142 210462 80030171 บ้านทุ่งเลน
ยังไม่ยืนยัน
143 210467 80030172 วัดปลายสระ
ยังไม่ยืนยัน
144 210468 80030173 สุนทราภิบาล
ยังไม่ยืนยัน
145 210464 80030174 วัดสุวรรณโฆษิต
ยังไม่ยืนยัน
146 210469 80030175 บ้านกลอง
ยังไม่ยืนยัน
147 210470 80030176 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
148 210454 80030177 วัดมัชฌิมภูผา
ยังไม่ยืนยัน
149 210452 80030178 วัดเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
150 210459 80030180 บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
151 210446 80030181 บ้านม่วงงาม
ยังไม่ยืนยัน
152 210447 80030182 วัดพิศาลนฤมิต
ยังไม่ยืนยัน
153 210449 80030184 วัดเถลิงกิตติยาราม
ยังไม่ยืนยัน
154 210450 80030185 บ้านห้วยไม้แก่น
ยังไม่ยืนยัน
155 210451 80030186 วัดเทพนมเชือด
ยังไม่ยืนยัน
156 210456 80030187 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
ยังไม่ยืนยัน
157 210453 80030188 วัดเนกขัมมาราม
ยังไม่ยืนยัน
158 210445 80030189 ร่อนพิบูลย์
ยังไม่ยืนยัน
159 210482 80030190 วัดพระอานนท์
ยังไม่ยืนยัน
160 210484 80030191 วัดหนา
ยังไม่ยืนยัน
161 210485 80030192 ราชประชานุเคราะห์ 7
ยังไม่ยืนยัน
162 210486 80030193 วัดโคกคราม
ยังไม่ยืนยัน
163 210487 80030194 บ้านป่าแชง
ยังไม่ยืนยัน
164 210480 80030196 วัดธงทอง
ยังไม่ยืนยัน
165 210481 80030197 บ้านควนรุย
ยังไม่ยืนยัน
166 210479 80030198 วัดถลุงทอง
ยังไม่ยืนยัน
167 210478 80030199 บ้านปลายราง
ยังไม่ยืนยัน
168 210472 80030200 บ้านห้วยหาร
ยังไม่ยืนยัน
169 210473 80030201 ชุมชนบ้านพุดหง
ยังไม่ยืนยัน
170 210475 80030202 วัดถ้ำเขาแดง
ยังไม่ยืนยัน
171 210474 80030203 วัดสามัคยาราม
ยังไม่ยืนยัน
172 210477 80030204 วัดธาราวง
ยังไม่ยืนยัน
173 210476 80030205 บ้านท่าไทร
ยังไม่ยืนยัน
174 210593 80030206 ชุมชนวัดเกาะเพชร
ยังไม่ยืนยัน
175 210589 80030207 บ้านบางโหนด
ยังไม่ยืนยัน
176 210569 80030208 บ้านเกาะสุด
ยังไม่ยืนยัน
177 210564 80030209 วัดบูรณาวาส
ยังไม่ยืนยัน
178 210568 80030210 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
179 210566 80030211 วัดบางตะพาน (เขมจาโร)
ยังไม่ยืนยัน
180 210575 80030212 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
181 210576 80030213 วัดควนชะลิก
ยังไม่ยืนยัน
182 210577 80030215 วัดปากเหมือง
ยังไม่ยืนยัน
183 210582 80030216 บ้านหัวไทร
ยังไม่ยืนยัน
184 210578 80030217 วัดดอนผาสุก
ยังไม่ยืนยัน
185 210558 80030218 วัดโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
186 210559 80030219 วัดอู่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
187 210560 80030220 บ้านโคกทราย
ยังไม่ยืนยัน
188 210555 80030221 บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112
ยังไม่ยืนยัน
189 210556 80030222 วัดโคกพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
190 210557 80030223 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
191 210588 80030224 วัดบ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
192 210591 80030225 วัดท่าเสริม
ยังไม่ยืนยัน
193 210585 80030226 ชุมชนพิบูลสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
194 210586 80030228 บ้านปากพรุ
ยังไม่ยืนยัน
195 210562 80030230 วัดบ่อโพง
ยังไม่ยืนยัน
196 210563 80030231 วัดบ้านราม
ยังไม่ยืนยัน
197 210574 80030232 วัดรามแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
198 210595 80030233 วัดปากระวะ
ยังไม่ยืนยัน
199 210594 80030234 วัดหน้าสตน
ยังไม่ยืนยัน
200 210596 80030235 วัดฉิมหลา
ยังไม่ยืนยัน
201 210592 80030236 บ้านหน้าศาล
ยังไม่ยืนยัน
202 210561 80030237 วัดอิมอญ
ยังไม่ยืนยัน
203 210587 80030239 บ้านศาลาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
204 210573 80030240 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
205 210567 80030241 บ้านลำคลอง
ยังไม่ยืนยัน
206 210572 80030242 วัดทะเลปัง
ยังไม่ยืนยัน
207 210570 80030243 หัวไทร(เรือนประชาบาล)
ยังไม่ยืนยัน
208 210580 80030244 วัดท้ายโนต
ยังไม่ยืนยัน
209 210581 80030245 บ้านท่าเตียน
ยังไม่ยืนยัน
210 210565 80030246 วัดแหลม
ยังไม่ยืนยัน
211 210579 80030247 วัดโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
212 210704 80030248 บ้านลำหัก
ยังไม่ยืนยัน
213 210702 80030249 วัดสมควร
ยังไม่ยืนยัน
214 210703 80030250 บ้านดอนทราย
ยังไม่ยืนยัน
215 210692 80030251 บ้านอายเลา
ยังไม่ยืนยัน
216 210691 80030252 บ้านไสหินตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
217 210695 80030253 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
ยังไม่ยืนยัน
218 210696 80030254 วัดทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
219 210694 80030255 บ้านเหนือคลอง
ยังไม่ยืนยัน
220 210687 80030256 ทัศนาวลัย
ยังไม่ยืนยัน
221 210684 80030257 วัดนาหมอบุญ
ยังไม่ยืนยัน
222 210688 80030258 บ้านทุ่งบก
ยังไม่ยืนยัน
223 210686 80030259 บ้านคอกวัว
ยังไม่ยืนยัน
224 210699 80030261 วัดชะอวด
ยังไม่ยืนยัน
225 210700 80030262 บ้านไสขาม
ยังไม่ยืนยัน
226 210701 80030263 บ้านชายควน
ยังไม่ยืนยัน
227 210697 80030264 บ้านควนโตน
ยังไม่ยืนยัน
228 210693 80030266 บ้านวังใส
ยังไม่ยืนยัน
229 210683 80030268 วัดวังฆ้อง
ยังไม่ยืนยัน
230 210698 80030269 บ้านคอพรุ
ยังไม่ยืนยัน
231 210850 80030270 ตชด.บ้านควนมีชัย
ยังไม่ยืนยัน
232 210853 80030271 บ้านหอยราก
ยังไม่ยืนยัน