ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8101 :  สพป.กระบี่

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 010002 81010002 บ้านเขาตั้ง
ยืนยันแล้ว
2 010003 81010003 ทุ่งพะยอม
ยืนยันแล้ว
3 010004 81010004 บ้านนานอก
ยืนยันแล้ว
4 010005 81010005 บ้านน้ำจาน
ยืนยันแล้ว
5 010007 81010006 วัดโพธิ์เรียง
ยืนยันแล้ว
6 010008 81010007 บ้านหว่างคลอง
ยังไม่ยืนยัน
7 010029 81010008 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
8 010032 81010009 ชุมชนบ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
9 010033 81010010 ทุ่งต้นปีก
ยืนยันแล้ว
10 010037 81010011 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
11 010038 81010012 บ้านไหนหนัง
ยืนยันแล้ว
12 010011 81010013 บ้านเขาเทียมป่า
ยืนยันแล้ว
13 010012 81010014 บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
14 010010 81010015 บ้านเขาทอง
ยืนยันแล้ว
15 010006 81010016 บ้านบางขนุน
ยืนยันแล้ว
16 010022 81010017 บ้านเกาะกลาง
ยืนยันแล้ว
17 010024 81010018 บ้านคลองกำ
ยืนยันแล้ว
18 010025 81010019 บ้านคลองประสงค์
ยังไม่ยืนยัน
19 010035 81010020 วัดห้วยโต้
ยืนยันแล้ว
20 010034 81010021 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
ยืนยันแล้ว
21 010031 81010022 บ้านทับปริก
ยังไม่ยืนยัน
22 010030 81010023 บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
23 010027 81010024 อนุบาลกระบี่
ยืนยันแล้ว
24 010028 81010025 อุตรกิจ
ยืนยันแล้ว
25 010036 81010026 บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
26 010021 81010027 บ้านอ่าวน้ำเมา
ยืนยันแล้ว
27 010019 81010028 บ้านแหลมโพธิ์
ยืนยันแล้ว
28 010015 81010030 บ้านหนองทะเล
ยืนยันแล้ว
29 010013 81010031 บ้านคลองม่วง
ยืนยันแล้ว
30 010014 81010032 บ้านดินแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
31 010009 81010033 ชุมชนบ้านเขากลม
ยืนยันแล้ว
32 010016 81010034 บ้านคลองแห้ง
ยืนยันแล้ว
33 010020 81010036 บ้านอ่าวนาง
ยืนยันแล้ว
34 010026 81010037 บ้านแหลมตง
ยืนยันแล้ว
35 010023 81010038 พระราชทานบ้านเกาะพีพี
ยืนยันแล้ว
36 010124 81010040 บ้านกอตง
ยืนยันแล้ว
37 010125 81010041 บ้านควนม่วง
ยืนยันแล้ว
38 010126 81010042 วัดภูมิบรรพต
ยืนยันแล้ว
39 010115 81010044 บ้านหนองน้ำแดง
ยังไม่ยืนยัน
40 010116 81010045 บ้านทับพล
ยืนยันแล้ว
41 010118 81010047 บ้านห้วยเสียด
ยืนยันแล้ว
42 010114 81010049 บ้านเขาพนม
ยืนยันแล้ว
43 010136 81010050 บ้านโคกหาร
ยืนยันแล้ว
44 010137 81010051 บ้านหินลูกช้าง
ยืนยันแล้ว
45 010119 81010052 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
46 010120 81010053 วัดพรุเตียว
ยืนยันแล้ว
47 010121 81010054 บ้านบางเหรียง
ยืนยันแล้ว
48 010122 81010055 บ้านทุ่งปรือ
ยืนยันแล้ว
49 010138 81010056 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
ยืนยันแล้ว
50 010135 81010057 บ้านมะม่วงเอน
ยืนยันแล้ว
51 010132 81010058 บ้านห้วยสาร
ยืนยันแล้ว
52 010133 81010059 บ้านควนกลาง
ยืนยันแล้ว
53 010134 81010060 บ้านโคกคา
ยืนยันแล้ว
54 010127 81010061 บ้านถ้ำโกบ
ยืนยันแล้ว
55 010128 81010062 บ้านห้วยน้ำแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
56 010129 81010063 บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
57 010139 81010065 บ้านร่าหมาด
ยังไม่ยืนยัน
58 010140 81010066 บ้านร่าปู
ยืนยันแล้ว
59 010141 81010067 บ้านคลองย่าหนัด
ยืนยันแล้ว
60 010142 81010068 บ้านลิกี
ยืนยันแล้ว
61 010143 81010069 บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
62 010144 81010070 บ้านนาทุ่งกลาง
ยืนยันแล้ว
63 010156 81010071 บ้านโละใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
64 010157 81010072 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์
ยืนยันแล้ว
65 010158 81010073 บ้านคลองโตนด
ยืนยันแล้ว
66 010159 81010074 บ้านหลังสอด
ยืนยันแล้ว
67 010155 81010075 บ้านคลองหิน
ยืนยันแล้ว
68 010149 81010076 วัดเกาะลันตา
ยืนยันแล้ว
69 010150 81010077 บ้านเจ๊ะหลี
ยืนยันแล้ว
70 010151 81010078 บ้านคลองนิน
ยืนยันแล้ว
71 010153 81010079 บ้านเกาะปอ
ยังไม่ยืนยัน
72 010154 81010080 บ้านสังกาอู้
ยืนยันแล้ว
73 010147 81010081 บ้านเขาฝาก
ยืนยันแล้ว
74 010148 81010082 บ้านหลังโสด
ยังไม่ยืนยัน
75 010145 81010083 บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
76 010146 81010084 บ้านโคกยูง
ยืนยันแล้ว
77 010152 81010085 บ้านทุ่งหยีเพ็ง
ยืนยันแล้ว
78 010160 81010086 ชุมชนบ้านศาลาด่าน
ยืนยันแล้ว
79 010161 81010087 บ้านพระแอะ
ยืนยันแล้ว
80 010039 81010088 คลองท่อมมิตรภาพที่160
ยืนยันแล้ว
81 010040 81010089 อนุบาลคลองท่อม
ยืนยันแล้ว
82 010041 81010090 ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
ยืนยันแล้ว
83 010042 81010091 บ้านเหนือ
ยืนยันแล้ว
84 010043 81010092 บ้านแชงเปิง
ยืนยันแล้ว
85 010074 81010093 บ้านคลองท่อมเหนือ
ยืนยันแล้ว
86 010077 81010094 บ้านบางคราม
ยังไม่ยืนยัน
87 010078 81010095 บ้านบางเตียว
ยืนยันแล้ว
88 010059 81010096 บ้านท่ามะพร้าว
ยืนยันแล้ว
89 010060 81010097 บ้านหินเพิง
ยืนยันแล้ว
90 010061 81010098 บ้านคลองปิ้ง
ยืนยันแล้ว
91 010062 81010099 บ้านดินนา
ยืนยันแล้ว
92 010063 81010100 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
93 010055 81010101 คลองพน
ยืนยันแล้ว
94 010056 81010102 บ้านทุ่งครก
ยืนยันแล้ว
95 010057 81010103 บ้านคลองไคร
ยังไม่ยืนยัน
96 010058 81010104 บ้านคลองแรด
ยืนยันแล้ว
97 010051 81010105 บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
98 010052 81010106 บ้านห้วยพลูหนัง
ยืนยันแล้ว
99 010053 81010107 บ้านพรุพี
ยืนยันแล้ว
100 010054 81010108 บ้านบ่อมะม่วง
ยืนยันแล้ว
101 010049 81010109 บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
102 010050 81010110 บ้านทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
103 010073 81010111 บ้านนางรอง
ยืนยันแล้ว
104 010072 81010113 บ้านทุ่งนุ้ย
ยืนยันแล้ว
105 010068 81010114 บ้านเขาสามหน่วย
ยืนยันแล้ว
106 010069 81010115 บ้านพรุดินนา
ยืนยันแล้ว
107 010070 81010116 บ้านทับไทร
ยืนยันแล้ว
108 010076 81010118 บ้านคลองชะมวง
ยืนยันแล้ว
109 010064 81010120 บ้านพรุเตย
ยืนยันแล้ว
110 010047 81010123 บ้านท่าประดู่
ยืนยันแล้ว
111 010048 81010124 บ้านควนใต้
ยืนยันแล้ว
112 010044 81010125 บ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
113 010045 81010126 บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
114 010046 81010127 บ้านทุ่งเสม็ด
ยืนยันแล้ว
115 010096 81010128 บ้านทุ่งสูง
ยืนยันแล้ว
116 010097 81010129 บ้านเขาล่อม
ยืนยันแล้ว
117 010093 81010130 วัดไพรสณฑ์
ยืนยันแล้ว
118 010108 81010131 บ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
119 010109 81010132 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
120 010111 81010133 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
ยืนยันแล้ว
121 010112 81010134 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
ยืนยันแล้ว
122 010107 81010135 บ้านช่องไม้ดำ
ยืนยันแล้ว
123 010105 81010137 บ้านศาลาพระม่วง
ยืนยันแล้ว
124 010106 81010138 บ้านคลองหิน
ยืนยันแล้ว
125 010098 81010139 วัดบางโทง
ยืนยันแล้ว
126 010094 81010140 ชุมชนวัดนาเหนือ
ยืนยันแล้ว
127 010095 81010141 บ้านบางเจริญ
ยืนยันแล้ว
128 010100 81010142 บ้านหนองหลุมพอ
ยืนยันแล้ว
129 010103 81010143 บ้านกลางมิตรภาพที่44
ยืนยันแล้ว
130 010104 81010144 บ้านเขางาม
ยืนยันแล้ว
131 010086 81010145 บ้านหินราว
ยังไม่ยืนยัน
132 010082 81010146 บ้านคลองแรด
ยืนยันแล้ว
133 010083 81010147 วัดสถิตโพธาราม
ยืนยันแล้ว
134 010084 81010148 บ้านแหลมสัก
ยืนยันแล้ว
135 010085 81010149 บ้านอ่าวน้ำ
ยืนยันแล้ว
136 010079 81010150 อ่าวลึก
ยืนยันแล้ว
137 010081 81010152 บ้านถ้ำเสือ
ยืนยันแล้ว
138 010092 81010153 บ้านห้วยปริศนา
ยืนยันแล้ว
139 010099 81010154 บ้านอ่าวลึกน้อย
ยืนยันแล้ว
140 010101 81010155 บ้านควนโอ
ยืนยันแล้ว
141 010102 81010156 บ้านบากัน
ยืนยันแล้ว
142 010087 81010157 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
ยืนยันแล้ว
143 010088 81010158 บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
144 010091 81010161 บ้านในยวน
ยืนยันแล้ว
145 010170 81010162 บ้านคลองปัญญา
ยืนยันแล้ว
146 010171 81010163 บ้านนาเทา
ยืนยันแล้ว
147 010172 81010164 วัดช่องแบก
ยืนยันแล้ว
148 010175 81010165 วิทยาประชาคม
ยืนยันแล้ว
149 010179 81010166 วัดเขาต่อ
ยืนยันแล้ว
150 010180 81010167 บ้านโคกยอ
ยังไม่ยืนยัน
151 010181 81010168 วัดบ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
152 010182 81010169 บ้านบางโสก
ยืนยันแล้ว
153 010183 81010170 บ้านบางหอย
ยืนยันแล้ว
154 010177 81010171 สหกรณ์ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
155 010174 81010172 วัดบางเหลียว
ยังไม่ยืนยัน
156 010173 81010173 บ้านบกเก้าห้อง
ยืนยันแล้ว
157 010162 81010174 ชุมชนวัดหาดถั่ว
ยืนยันแล้ว
158 010163 81010175 วัดนทีมุขาราม
ยืนยันแล้ว
159 010164 81010176 บ้านบางเหียน
ยืนยันแล้ว
160 010165 81010177 บ้านปากหยา
ยืนยันแล้ว
161 010166 81010178 บ้านคลองพระยา
ยังไม่ยืนยัน
162 010167 81010179 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
163 010168 81010180 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง
ยืนยันแล้ว
164 010176 81010181 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
165 010178 81010182 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว
ยืนยันแล้ว
166 010193 81010183 บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
167 010192 81010184 บ้านควนแดง
ยังไม่ยืนยัน
168 010194 81010185 บ้านเขาดินประชาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
169 010190 81010186 บ้านเสม็ดจวน
ยืนยันแล้ว
170 010191 81010187 บ้านหนองจูด
ยังไม่ยืนยัน
171 010188 81010188 บ้านสะพานพน
ยังไม่ยืนยัน
172 010186 81010189 บ้านเกาะไทร
ยืนยันแล้ว
173 010187 81010190 บ้านย่านอุดม
ยืนยันแล้ว
174 010184 81010191 บ้านลำทับ
ยืนยันแล้ว
175 010185 81010192 บ้านนาพรุ
ยังไม่ยืนยัน
176 010189 81010193 บ้านไร่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
177 010195 81010194 บ้านเกาะจำ
ยืนยันแล้ว
178 010196 81010195 บ้านเกาะปู
ยังไม่ยืนยัน
179 010197 81010196 บ้านเกาะศรีบอยา
ยืนยันแล้ว
180 010198 81010197 บ้านเกาะฮั่ง
ยืนยันแล้ว
181 010199 81010198 บ้านคลองเตาะ
ยืนยันแล้ว
182 010200 81010199 บ้านติงไหร
ยืนยันแล้ว
183 010207 81010200 บ้านควน
ยังไม่ยืนยัน
184 010211 81010202 บ้านคลองหมาก
ยืนยันแล้ว
185 010212 81010203 บ้านคลองหวายเล็ก
ยืนยันแล้ว
186 010201 81010204 บ้านแหลมกรวด
ยืนยันแล้ว
187 010217 81010205 บ้านท่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
188 010208 81010206 บ้านควนต่อ
ยืนยันแล้ว
189 010210 81010207 บ้านคลองเขม้า
ยืนยันแล้ว
190 010213 81010208 บ้านนาวง
ยืนยันแล้ว
191 010206 81010209 ราชประชานุเคราะห์2
ยืนยันแล้ว
192 010202 81010210 บ้านควนเกาะจันทร์
ยืนยันแล้ว
193 010203 81010211 บ้านควนนกหว้า
ยังไม่ยืนยัน
194 010204 81010212 วัดโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
195 010214 81010213 บ้านคลองรั้ว
ยืนยันแล้ว
196 010215 81010214 บ้านคลองยวน
ยืนยันแล้ว
197 010216 81010215 บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
198 010218 81010216 บ้านปากหรา
ยืนยันแล้ว
199 010219 81010217 บ้านหาดยาว
ยืนยันแล้ว
200 010205 81010218 บ้านทุ่งสาคร
ยืนยันแล้ว
201 010220 81010219 บ้านเกาะไทร
ยืนยันแล้ว
202 010221 81010220 บ้านทุ่งประสาน
ยังไม่ยืนยัน
203 010222 81010221 วัดธรรมาวุธสรณาราม
ยืนยันแล้ว
204 010233 81010222 บ้านห้วยยูง
ยืนยันแล้ว
205 010228 81010225 บ้านนาปง
ยืนยันแล้ว
206 010230 81010227 บ้านบกห้อง
ยังไม่ยืนยัน
207 010227 81010228 บ้านท่านุ่น
ยืนยันแล้ว
208 010223 81010229 บ้านนาออก
ยืนยันแล้ว
209 010224 81010230 ราชประชานุเคราะห์ ๑
ยืนยันแล้ว
210 010225 81010231 บ้านไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
211 010226 81010232 บ้านไสโป๊ะ
ยืนยันแล้ว