ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8101 :  สพป.กระบี่

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 010002 81010002 บ้านเขาตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
2 010003 81010003 ทุ่งพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
3 010004 81010004 บ้านนานอก
ยังไม่ยืนยัน
4 010005 81010005 บ้านน้ำจาน
ยังไม่ยืนยัน
5 010007 81010006 วัดโพธิ์เรียง
ยังไม่ยืนยัน
6 010008 81010007 บ้านหว่างคลอง
ยังไม่ยืนยัน
7 010029 81010008 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
8 010032 81010009 ชุมชนบ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
9 010033 81010010 ทุ่งต้นปีก
ยังไม่ยืนยัน
10 010037 81010011 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
11 010038 81010012 บ้านไหนหนัง
ยังไม่ยืนยัน
12 010011 81010013 บ้านเขาเทียมป่า
ยังไม่ยืนยัน
13 010012 81010014 บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
14 010010 81010015 บ้านเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
15 010006 81010016 บ้านบางขนุน
ยังไม่ยืนยัน
16 010022 81010017 บ้านเกาะกลาง
ยังไม่ยืนยัน
17 010024 81010018 บ้านคลองกำ
ยังไม่ยืนยัน
18 010025 81010019 บ้านคลองประสงค์
ยังไม่ยืนยัน
19 010035 81010020 วัดห้วยโต้
ยังไม่ยืนยัน
20 010034 81010021 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
ยังไม่ยืนยัน
21 010031 81010022 บ้านทับปริก
ยังไม่ยืนยัน
22 010030 81010023 บ้านคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
23 010027 81010024 อนุบาลกระบี่
ยังไม่ยืนยัน
24 010028 81010025 อุตรกิจ
ยังไม่ยืนยัน
25 010036 81010026 บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
26 010021 81010027 บ้านอ่าวน้ำเมา
ยังไม่ยืนยัน
27 010019 81010028 บ้านแหลมโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
28 010015 81010030 บ้านหนองทะเล
ยังไม่ยืนยัน
29 010013 81010031 บ้านคลองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
30 010014 81010032 บ้านดินแดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
31 010009 81010033 ชุมชนบ้านเขากลม
ยังไม่ยืนยัน
32 010016 81010034 บ้านคลองแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
33 010020 81010036 บ้านอ่าวนาง
ยังไม่ยืนยัน
34 010026 81010037 บ้านแหลมตง
ยังไม่ยืนยัน
35 010023 81010038 พระราชทานบ้านเกาะพีพี
ยังไม่ยืนยัน
36 010124 81010040 บ้านกอตง
ยังไม่ยืนยัน
37 010125 81010041 บ้านควนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
38 010126 81010042 วัดภูมิบรรพต
ยังไม่ยืนยัน
39 010115 81010044 บ้านหนองน้ำแดง
ยังไม่ยืนยัน
40 010116 81010045 บ้านทับพล
ยังไม่ยืนยัน
41 010118 81010047 บ้านห้วยเสียด
ยังไม่ยืนยัน
42 010114 81010049 บ้านเขาพนม
ยังไม่ยืนยัน
43 010136 81010050 บ้านโคกหาร
ยังไม่ยืนยัน
44 010137 81010051 บ้านหินลูกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
45 010119 81010052 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
46 010120 81010053 วัดพรุเตียว
ยังไม่ยืนยัน
47 010121 81010054 บ้านบางเหรียง
ยังไม่ยืนยัน
48 010122 81010055 บ้านทุ่งปรือ
ยังไม่ยืนยัน
49 010138 81010056 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
ยังไม่ยืนยัน
50 010135 81010057 บ้านมะม่วงเอน
ยังไม่ยืนยัน
51 010132 81010058 บ้านห้วยสาร
ยังไม่ยืนยัน
52 010133 81010059 บ้านควนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
53 010134 81010060 บ้านโคกคา
ยังไม่ยืนยัน
54 010127 81010061 บ้านถ้ำโกบ
ยังไม่ยืนยัน
55 010128 81010062 บ้านห้วยน้ำแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
56 010129 81010063 บ้านเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
57 010139 81010065 บ้านร่าหมาด
ยังไม่ยืนยัน
58 010140 81010066 บ้านร่าปู
ยังไม่ยืนยัน
59 010141 81010067 บ้านคลองย่าหนัด
ยังไม่ยืนยัน
60 010142 81010068 บ้านลิกี
ยังไม่ยืนยัน
61 010143 81010069 บ้านปากคลอง
ยังไม่ยืนยัน
62 010144 81010070 บ้านนาทุ่งกลาง
ยังไม่ยืนยัน
63 010156 81010071 บ้านโละใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
64 010157 81010072 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
65 010158 81010073 บ้านคลองโตนด
ยังไม่ยืนยัน
66 010159 81010074 บ้านหลังสอด
ยังไม่ยืนยัน
67 010155 81010075 บ้านคลองหิน
ยังไม่ยืนยัน
68 010149 81010076 วัดเกาะลันตา
ยังไม่ยืนยัน
69 010150 81010077 บ้านเจ๊ะหลี
ยังไม่ยืนยัน
70 010151 81010078 บ้านคลองนิน
ยังไม่ยืนยัน
71 010153 81010079 บ้านเกาะปอ
ยังไม่ยืนยัน
72 010154 81010080 บ้านสังกาอู้
ยังไม่ยืนยัน
73 010147 81010081 บ้านเขาฝาก
ยังไม่ยืนยัน
74 010148 81010082 บ้านหลังโสด
ยังไม่ยืนยัน
75 010145 81010083 บ้านคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
76 010146 81010084 บ้านโคกยูง
ยังไม่ยืนยัน
77 010152 81010085 บ้านทุ่งหยีเพ็ง
ยังไม่ยืนยัน
78 010160 81010086 ชุมชนบ้านศาลาด่าน
ยังไม่ยืนยัน
79 010161 81010087 บ้านพระแอะ
ยังไม่ยืนยัน
80 010039 81010088 คลองท่อมมิตรภาพที่160
ยังไม่ยืนยัน
81 010040 81010089 อนุบาลคลองท่อม
ยังไม่ยืนยัน
82 010041 81010090 ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
ยังไม่ยืนยัน
83 010042 81010091 บ้านเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
84 010043 81010092 บ้านแชงเปิง
ยังไม่ยืนยัน
85 010074 81010093 บ้านคลองท่อมเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
86 010077 81010094 บ้านบางคราม
ยังไม่ยืนยัน
87 010078 81010095 บ้านบางเตียว
ยังไม่ยืนยัน
88 010059 81010096 บ้านท่ามะพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
89 010060 81010097 บ้านหินเพิง
ยังไม่ยืนยัน
90 010061 81010098 บ้านคลองปิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
91 010062 81010099 บ้านดินนา
ยังไม่ยืนยัน
92 010063 81010100 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
93 010055 81010101 คลองพน
ยังไม่ยืนยัน
94 010056 81010102 บ้านทุ่งครก
ยังไม่ยืนยัน
95 010057 81010103 บ้านคลองไคร
ยังไม่ยืนยัน
96 010058 81010104 บ้านคลองแรด
ยังไม่ยืนยัน
97 010051 81010105 บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
98 010052 81010106 บ้านห้วยพลูหนัง
ยังไม่ยืนยัน
99 010053 81010107 บ้านพรุพี
ยังไม่ยืนยัน
100 010054 81010108 บ้านบ่อมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
101 010049 81010109 บ้านทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
102 010050 81010110 บ้านทุ่งคา
ยังไม่ยืนยัน
103 010073 81010111 บ้านนางรอง
ยังไม่ยืนยัน
104 010072 81010113 บ้านทุ่งนุ้ย
ยังไม่ยืนยัน
105 010068 81010114 บ้านเขาสามหน่วย
ยังไม่ยืนยัน
106 010069 81010115 บ้านพรุดินนา
ยังไม่ยืนยัน
107 010070 81010116 บ้านทับไทร
ยังไม่ยืนยัน
108 010076 81010118 บ้านคลองชะมวง
ยังไม่ยืนยัน
109 010064 81010120 บ้านพรุเตย
ยังไม่ยืนยัน
110 010047 81010123 บ้านท่าประดู่
ยังไม่ยืนยัน
111 010048 81010124 บ้านควนใต้
ยังไม่ยืนยัน
112 010044 81010125 บ้านน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
113 010045 81010126 บ้านห้วยน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
114 010046 81010127 บ้านทุ่งเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
115 010096 81010128 บ้านทุ่งสูง
ยังไม่ยืนยัน
116 010097 81010129 บ้านเขาล่อม
ยังไม่ยืนยัน
117 010093 81010130 วัดไพรสณฑ์
ยังไม่ยืนยัน
118 010108 81010131 บ้านเขาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
119 010109 81010132 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
120 010111 81010133 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
ยังไม่ยืนยัน
121 010112 81010134 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
ยังไม่ยืนยัน
122 010107 81010135 บ้านช่องไม้ดำ
ยังไม่ยืนยัน
123 010105 81010137 บ้านศาลาพระม่วง
ยังไม่ยืนยัน
124 010106 81010138 บ้านคลองหิน
ยังไม่ยืนยัน
125 010098 81010139 วัดบางโทง
ยังไม่ยืนยัน
126 010094 81010140 ชุมชนวัดนาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
127 010095 81010141 บ้านบางเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
128 010100 81010142 บ้านหนองหลุมพอ
ยังไม่ยืนยัน
129 010103 81010143 บ้านกลางมิตรภาพที่44
ยังไม่ยืนยัน
130 010104 81010144 บ้านเขางาม
ยังไม่ยืนยัน
131 010082 81010146 บ้านคลองแรด
ยังไม่ยืนยัน
132 010083 81010147 วัดสถิตโพธาราม
ยังไม่ยืนยัน
133 010084 81010148 บ้านแหลมสัก
ยังไม่ยืนยัน
134 010085 81010149 บ้านอ่าวน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
135 010079 81010150 อ่าวลึก
ยังไม่ยืนยัน
136 010081 81010152 บ้านถ้ำเสือ
ยังไม่ยืนยัน
137 010092 81010153 บ้านห้วยปริศนา
ยังไม่ยืนยัน
138 010099 81010154 บ้านอ่าวลึกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
139 010101 81010155 บ้านควนโอ
ยังไม่ยืนยัน
140 010102 81010156 บ้านบากัน
ยังไม่ยืนยัน
141 010087 81010157 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
142 010088 81010158 บ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
143 010091 81010161 บ้านในยวน
ยังไม่ยืนยัน
144 010170 81010162 บ้านคลองปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
145 010171 81010163 บ้านนาเทา
ยังไม่ยืนยัน
146 010172 81010164 วัดช่องแบก
ยังไม่ยืนยัน
147 010175 81010165 วิทยาประชาคม
ยังไม่ยืนยัน
148 010179 81010166 วัดเขาต่อ
ยังไม่ยืนยัน
149 010180 81010167 บ้านโคกยอ
ยังไม่ยืนยัน
150 010181 81010168 วัดบ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
151 010182 81010169 บ้านบางโสก
ยังไม่ยืนยัน
152 010183 81010170 บ้านบางหอย
ยังไม่ยืนยัน
153 010177 81010171 สหกรณ์ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
154 010174 81010172 วัดบางเหลียว
ยังไม่ยืนยัน
155 010173 81010173 บ้านบกเก้าห้อง
ยังไม่ยืนยัน
156 010162 81010174 ชุมชนวัดหาดถั่ว
ยังไม่ยืนยัน
157 010163 81010175 วัดนทีมุขาราม
ยังไม่ยืนยัน
158 010164 81010176 บ้านบางเหียน
ยังไม่ยืนยัน
159 010165 81010177 บ้านปากหยา
ยังไม่ยืนยัน
160 010166 81010178 บ้านคลองพระยา
ยังไม่ยืนยัน
161 010167 81010179 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
162 010168 81010180 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
163 010176 81010181 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
164 010178 81010182 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว
ยังไม่ยืนยัน
165 010193 81010183 บ้านดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
166 010192 81010184 บ้านควนแดง
ยังไม่ยืนยัน
167 010194 81010185 บ้านเขาดินประชาพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
168 010190 81010186 บ้านเสม็ดจวน
ยังไม่ยืนยัน
169 010191 81010187 บ้านหนองจูด
ยังไม่ยืนยัน
170 010188 81010188 บ้านสะพานพน
ยังไม่ยืนยัน
171 010186 81010189 บ้านเกาะไทร
ยังไม่ยืนยัน
172 010187 81010190 บ้านย่านอุดม
ยังไม่ยืนยัน
173 010184 81010191 บ้านลำทับ
ยังไม่ยืนยัน
174 010185 81010192 บ้านนาพรุ
ยังไม่ยืนยัน
175 010189 81010193 บ้านไร่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
176 010195 81010194 บ้านเกาะจำ
ยังไม่ยืนยัน
177 010196 81010195 บ้านเกาะปู
ยังไม่ยืนยัน
178 010197 81010196 บ้านเกาะศรีบอยา
ยังไม่ยืนยัน
179 010198 81010197 บ้านเกาะฮั่ง
ยังไม่ยืนยัน
180 010199 81010198 บ้านคลองเตาะ
ยังไม่ยืนยัน
181 010200 81010199 บ้านติงไหร
ยังไม่ยืนยัน
182 010207 81010200 บ้านควน
ยังไม่ยืนยัน
183 010211 81010202 บ้านคลองหมาก
ยังไม่ยืนยัน
184 010212 81010203 บ้านคลองหวายเล็ก
ยังไม่ยืนยัน
185 010201 81010204 บ้านแหลมกรวด
ยังไม่ยืนยัน
186 010217 81010205 บ้านท่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
187 010208 81010206 บ้านควนต่อ
ยังไม่ยืนยัน
188 010210 81010207 บ้านคลองเขม้า
ยังไม่ยืนยัน
189 010213 81010208 บ้านนาวง
ยังไม่ยืนยัน
190 010206 81010209 ราชประชานุเคราะห์2
ยังไม่ยืนยัน
191 010202 81010210 บ้านควนเกาะจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
192 010203 81010211 บ้านควนนกหว้า
ยังไม่ยืนยัน
193 010204 81010212 วัดโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
194 010214 81010213 บ้านคลองรั้ว
ยังไม่ยืนยัน
195 010215 81010214 บ้านคลองยวน
ยังไม่ยืนยัน
196 010216 81010215 บ้านตลิ่งชัน
ยังไม่ยืนยัน
197 010218 81010216 บ้านปากหรา
ยังไม่ยืนยัน
198 010219 81010217 บ้านหาดยาว
ยังไม่ยืนยัน
199 010205 81010218 บ้านทุ่งสาคร
ยังไม่ยืนยัน
200 010220 81010219 บ้านเกาะไทร
ยังไม่ยืนยัน
201 010221 81010220 บ้านทุ่งประสาน
ยังไม่ยืนยัน
202 010222 81010221 วัดธรรมาวุธสรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
203 010233 81010222 บ้านห้วยยูง
ยังไม่ยืนยัน
204 010228 81010225 บ้านนาปง
ยังไม่ยืนยัน
205 010230 81010227 บ้านบกห้อง
ยังไม่ยืนยัน
206 010227 81010228 บ้านท่านุ่น
ยังไม่ยืนยัน
207 010223 81010229 บ้านนาออก
ยังไม่ยืนยัน
208 010224 81010230 ราชประชานุเคราะห์ ๑
ยังไม่ยืนยัน
209 010225 81010231 บ้านไร่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
210 010226 81010232 บ้านไสโป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน