ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8602 :  สพป.ชุมพร เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 110245 86020003 วัดราชบุรณะ
ยืนยันแล้ว
2 110246 86020004 บ้านดอนนน
ยืนยันแล้ว
3 110248 86020006 บ้านในเหมือง
ยืนยันแล้ว
4 110250 86020007 บ้านหนองปลา
ยืนยันแล้ว
5 110251 86020008 วัดนพคุณ
ยืนยันแล้ว
6 110233 86020010 บ้านควนตะวันออก
ยืนยันแล้ว
7 110234 86020011 บ้านสะพานยูง
ยืนยันแล้ว
8 110265 86020012 วัดอัมพาวาส
ยืนยันแล้ว
9 110266 86020013 วัดราษฎร์อรุณ
ยืนยันแล้ว
10 110235 86020014 วัดชลธีนิมิตร
ยืนยันแล้ว
11 110236 86020015 บ้านบางหยี
ยืนยันแล้ว
12 110238 86020017 บ้านน้ำลอด
ยืนยันแล้ว
13 110253 86020019 บ้านหนองไก่ปิ้ง
ยืนยันแล้ว
14 110224 86020020 วัดประสาทนิกร
ยืนยันแล้ว
15 110260 86020021 บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์''
ยืนยันแล้ว
16 110261 86020022 วัดนาทิการาม
ยืนยันแล้ว
17 110262 86020023 วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
18 110263 86020024 บ้านห้วยหลอด
ยืนยันแล้ว
19 110264 86020025 บ้านน้ำตก
ยืนยันแล้ว
20 110228 86020026 วัดชลธารวดี
ยืนยันแล้ว
21 110229 86020027 บ้านคลองกก
ยืนยันแล้ว
22 110232 86020030 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
ยืนยันแล้ว
23 110247 86020032 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
24 110240 86020033 วัดสว่างมนัส
ยืนยันแล้ว
25 110223 86020034 วัดดอนชัย
ยืนยันแล้ว
26 110257 86020035 บ้านคลองระ
ยืนยันแล้ว
27 110226 86020036 ชุมชนวัดขันเงิน
ยืนยันแล้ว
28 110255 86020037 วัดสมุหเขตตาราม
ยืนยันแล้ว
29 110256 86020038 บ้านเขาแงน
ยืนยันแล้ว
30 110241 86020039 ชุมชนวัดหาดสำราญ
ยืนยันแล้ว
31 110258 86020040 บ้านในกริม
ยืนยันแล้ว
32 110259 86020041 ประชาบุษยวิทย์
ยืนยันแล้ว
33 110242 86020042 บ้านสวนจันทน์
ยืนยันแล้ว
34 110227 86020043 วัดวาลุการาม
ยืนยันแล้ว
35 110173 86020046 สหกรณ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
36 110176 86020047 บ้านทับใหม่
ยืนยันแล้ว
37 110168 86020048 วัดโสมสิริวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
38 110167 86020049 วัดสุวรรณนิมิต
ยืนยันแล้ว
39 110172 86020050 ชุมชนบ้านเขาหลาง
ยืนยันแล้ว
40 110163 86020051 บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
41 110164 86020052 บ้านแหลมสันติ
ยืนยันแล้ว
42 110169 86020053 ประชาเอื้ออารี
ยืนยันแล้ว
43 110170 86020054 สามัคคีวัฒนา
ยืนยันแล้ว
44 110177 86020055 บ้านคลองสง
ยืนยันแล้ว
45 110161 86020056 วัดปิยะวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
46 110162 86020057 วัดปากน้ำละแม
ยืนยันแล้ว
47 110166 86020058 บ้านดอนแค
ยืนยันแล้ว
48 110165 86020059 บ้านดวด
ยืนยันแล้ว
49 110171 86020060 บ้านเขาตากุน
ยืนยันแล้ว
50 110175 86020061 บ้านสวนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
51 110155 86020062 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
52 110157 86020063 บ้านคลองเหนก
ยืนยันแล้ว
53 110160 86020064 บ้านพังเหา
ยืนยันแล้ว
54 110154 86020065 บ้านปังหวาน
ยืนยันแล้ว
55 110152 86020066 บ้านต่อตั้ง
ยืนยันแล้ว
56 110151 86020067 บ้านปากทรง
ยืนยันแล้ว
57 110150 86020068 พัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
58 110153 86020069 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
59 110156 86020070 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
60 110146 86020072 อนุบาลพะโต๊ะ
ยืนยันแล้ว
61 110159 86020073 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
62 110149 86020074 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
63 110158 86020075 บ้านเขาตะเภาทอง
ยืนยันแล้ว
64 110148 86020076 บ้านปากเลข
ยืนยันแล้ว
65 110222 86020077 บ้านในหุบ
ยืนยันแล้ว
66 110216 86020078 บ้านเขาค่าย
ยืนยันแล้ว
67 110217 86020079 บ้านทุ่งคาโตนด
ยืนยันแล้ว
68 110215 86020080 บ้านเขาทะลุ
ยืนยันแล้ว
69 110221 86020081 บ้านห้วยกลาง
ยืนยันแล้ว
70 110211 86020082 บ้านไทรล่า
ยืนยันแล้ว
71 110210 86020083 บ้านเขาล้าน
ยืนยันแล้ว
72 110214 86020084 บ้านน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
73 110209 86020085 บ้านคู
ยืนยันแล้ว
74 110208 86020086 วัดจันทราวาส
ยืนยันแล้ว
75 110205 86020087 บ้านนาเหรี่ยง
ยืนยันแล้ว
76 110195 86020089 วัดบรรพตวารีเขต
ยืนยันแล้ว
77 110196 86020090 วัดถ้ำเขาล้าน
ยืนยันแล้ว
78 110197 86020091 บ้านเล็บกะรอก
ยืนยันแล้ว
79 110198 86020092 วัดท้องตม
ยืนยันแล้ว
80 110199 86020093 บ้านหาดทรายรี
ยืนยันแล้ว
81 110200 86020094 บ้านหนองปลา
ยืนยันแล้ว
82 110182 86020095 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
ยืนยันแล้ว
83 110185 86020096 วัดชุมแสง
ยืนยันแล้ว
84 110220 86020097 บ้านน้ำลอดน้อย
ยืนยันแล้ว
85 110187 86020098 บ้านคลองน้อย
ยืนยันแล้ว
86 110186 86020099 บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
87 110179 86020100 วัดธัญญาราม
ยืนยันแล้ว
88 110180 86020101 ชุมชนสวี
ยืนยันแล้ว
89 110178 86020102 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ยืนยันแล้ว
90 110219 86020103 บ้านไทยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
91 110194 86020104 บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
92 110190 86020105 บ้านเขาน้อยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
93 110191 86020106 บ้านยางงาม
ยืนยันแล้ว
94 110188 86020107 วัดนาสัก
ยืนยันแล้ว
95 110193 86020108 บ้านแก่งกะทั่ง
ยืนยันแล้ว
96 110192 86020109 บ้านห้วยใหญ่
ยืนยันแล้ว
97 110189 86020110 วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
98 110212 86020112 วัดเชิงคีรี
ยืนยันแล้ว
99 110201 86020114 บ้านทุ่งเขาสะบ้า
ยืนยันแล้ว
100 110202 86020115 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี
ยืนยันแล้ว
101 110207 86020117 บ้านแพรกแห้ง
ยืนยันแล้ว
102 110183 86020118 วัดแหลมปอ
ยืนยันแล้ว
103 110184 86020119 วัดพะงุ้น
ยืนยันแล้ว
104 110218 86020120 บ้านห้วยทับทอง
ยืนยันแล้ว
105 110280 86020121 บ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
106 110279 86020122 วัดผุสดีภูผาราม
ยืนยันแล้ว
107 110276 86020123 บ้านเขาวงกรด
ยืนยันแล้ว
108 110271 86020124 บ้านทับช้าง
ยืนยันแล้ว
109 110267 86020125 บ้านแหลมยางนา
ยืนยันแล้ว
110 110272 86020126 บ้านสามแยกจำปา
ยืนยันแล้ว
111 110268 86020127 วัดเทพนิมิตวนาราม
ยืนยันแล้ว
112 110269 86020128 ชุมชนวัดท่าสุธาราม
ยืนยันแล้ว
113 110270 86020129 วัดท่าทอง
ยืนยันแล้ว
114 110281 86020130 บ้านห้วยมุด
ยืนยันแล้ว
115 110273 86020131 ราชประชานุเคราะห์ ๓
ยืนยันแล้ว
116 110277 86020132 วัดมุจลินทาราม
ยืนยันแล้ว
117 110278 86020133 ชุมชนวัดธรรมถาวร
ยืนยันแล้ว
118 110274 86020134 บ้านอ่าวมะม่วง
ยืนยันแล้ว
119 110275 86020135 วัดชลธีพฤกษาราม
ยืนยันแล้ว