ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8602 :  สพป.ชุมพร เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 110245 86020003 วัดราชบุรณะ
ยังไม่ยืนยัน
2 110246 86020004 บ้านดอนนน
ยังไม่ยืนยัน
3 110248 86020006 บ้านในเหมือง
ยังไม่ยืนยัน
4 110250 86020007 บ้านหนองปลา
ยังไม่ยืนยัน
5 110251 86020008 วัดนพคุณ
ยังไม่ยืนยัน
6 110233 86020010 บ้านควนตะวันออก
ยังไม่ยืนยัน
7 110234 86020011 บ้านสะพานยูง
ยังไม่ยืนยัน
8 110265 86020012 วัดอัมพาวาส
ยังไม่ยืนยัน
9 110266 86020013 วัดราษฎร์อรุณ
ยังไม่ยืนยัน
10 110235 86020014 วัดชลธีนิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
11 110236 86020015 บ้านบางหยี
ยังไม่ยืนยัน
12 110238 86020017 บ้านน้ำลอด
ยังไม่ยืนยัน
13 110253 86020019 บ้านหนองไก่ปิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
14 110224 86020020 วัดประสาทนิกร
ยังไม่ยืนยัน
15 110260 86020021 บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์''
ยังไม่ยืนยัน
16 110261 86020022 วัดนาทิการาม
ยังไม่ยืนยัน
17 110262 86020023 วัดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
18 110263 86020024 บ้านห้วยหลอด
ยังไม่ยืนยัน
19 110264 86020025 บ้านน้ำตก
ยังไม่ยืนยัน
20 110228 86020026 วัดชลธารวดี
ยังไม่ยืนยัน
21 110229 86020027 บ้านคลองกก
ยังไม่ยืนยัน
22 110232 86020030 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
ยังไม่ยืนยัน
23 110247 86020032 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
24 110240 86020033 วัดสว่างมนัส
ยังไม่ยืนยัน
25 110223 86020034 วัดดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
26 110257 86020035 บ้านคลองระ
ยังไม่ยืนยัน
27 110226 86020036 ชุมชนวัดขันเงิน
ยังไม่ยืนยัน
28 110255 86020037 วัดสมุหเขตตาราม
ยังไม่ยืนยัน
29 110256 86020038 บ้านเขาแงน
ยังไม่ยืนยัน
30 110241 86020039 ชุมชนวัดหาดสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
31 110258 86020040 บ้านในกริม
ยังไม่ยืนยัน
32 110259 86020041 ประชาบุษยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
33 110242 86020042 บ้านสวนจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
34 110227 86020043 วัดวาลุการาม
ยังไม่ยืนยัน
35 110173 86020046 สหกรณ์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
36 110176 86020047 บ้านทับใหม่
ยังไม่ยืนยัน
37 110168 86020048 วัดโสมสิริวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
38 110167 86020049 วัดสุวรรณนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
39 110172 86020050 ชุมชนบ้านเขาหลาง
ยังไม่ยืนยัน
40 110163 86020051 บ้านทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
41 110164 86020052 บ้านแหลมสันติ
ยังไม่ยืนยัน
42 110169 86020053 ประชาเอื้ออารี
ยังไม่ยืนยัน
43 110170 86020054 สามัคคีวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
44 110177 86020055 บ้านคลองสง
ยังไม่ยืนยัน
45 110161 86020056 วัดปิยะวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
46 110162 86020057 วัดปากน้ำละแม
ยังไม่ยืนยัน
47 110166 86020058 บ้านดอนแค
ยังไม่ยืนยัน
48 110165 86020059 บ้านดวด
ยังไม่ยืนยัน
49 110171 86020060 บ้านเขาตากุน
ยังไม่ยืนยัน
50 110175 86020061 บ้านสวนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
51 110155 86020062 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
52 110157 86020063 บ้านคลองเหนก
ยังไม่ยืนยัน
53 110160 86020064 บ้านพังเหา
ยังไม่ยืนยัน
54 110154 86020065 บ้านปังหวาน
ยังไม่ยืนยัน
55 110152 86020066 บ้านต่อตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
56 110151 86020067 บ้านปากทรง
ยังไม่ยืนยัน
57 110150 86020068 พัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
58 110153 86020069 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
59 110156 86020070 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
60 110146 86020072 อนุบาลพะโต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
61 110159 86020073 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
62 110149 86020074 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
63 110158 86020075 บ้านเขาตะเภาทอง
ยังไม่ยืนยัน
64 110148 86020076 บ้านปากเลข
ยังไม่ยืนยัน
65 110222 86020077 บ้านในหุบ
ยังไม่ยืนยัน
66 110216 86020078 บ้านเขาค่าย
ยังไม่ยืนยัน
67 110217 86020079 บ้านทุ่งคาโตนด
ยังไม่ยืนยัน
68 110215 86020080 บ้านเขาทะลุ
ยังไม่ยืนยัน
69 110221 86020081 บ้านห้วยกลาง
ยังไม่ยืนยัน
70 110211 86020082 บ้านไทรล่า
ยังไม่ยืนยัน
71 110210 86020083 บ้านเขาล้าน
ยังไม่ยืนยัน
72 110214 86020084 บ้านน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
73 110209 86020085 บ้านคู
ยังไม่ยืนยัน
74 110208 86020086 วัดจันทราวาส
ยังไม่ยืนยัน
75 110205 86020087 บ้านนาเหรี่ยง
ยังไม่ยืนยัน
76 110195 86020089 วัดบรรพตวารีเขต
ยังไม่ยืนยัน
77 110196 86020090 วัดถ้ำเขาล้าน
ยังไม่ยืนยัน
78 110197 86020091 บ้านเล็บกะรอก
ยังไม่ยืนยัน
79 110198 86020092 วัดท้องตม
ยังไม่ยืนยัน
80 110199 86020093 บ้านหาดทรายรี
ยังไม่ยืนยัน
81 110200 86020094 บ้านหนองปลา
ยังไม่ยืนยัน
82 110182 86020095 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
83 110185 86020096 วัดชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
84 110220 86020097 บ้านน้ำลอดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
85 110187 86020098 บ้านคลองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
86 110186 86020099 บ้านห้วยชัน
ยังไม่ยืนยัน
87 110179 86020100 วัดธัญญาราม
ยังไม่ยืนยัน
88 110180 86020101 ชุมชนสวี
ยังไม่ยืนยัน
89 110178 86020102 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
90 110219 86020103 บ้านไทยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
91 110194 86020104 บ้านห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
92 110190 86020105 บ้านเขาน้อยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
93 110191 86020106 บ้านยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
94 110188 86020107 วัดนาสัก
ยังไม่ยืนยัน
95 110193 86020108 บ้านแก่งกะทั่ง
ยังไม่ยืนยัน
96 110192 86020109 บ้านห้วยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
97 110189 86020110 วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
98 110212 86020112 วัดเชิงคีรี
ยังไม่ยืนยัน
99 110201 86020114 บ้านทุ่งเขาสะบ้า
ยังไม่ยืนยัน
100 110202 86020115 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี
ยังไม่ยืนยัน
101 110207 86020117 บ้านแพรกแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
102 110183 86020118 วัดแหลมปอ
ยังไม่ยืนยัน
103 110184 86020119 วัดพะงุ้น
ยังไม่ยืนยัน
104 110218 86020120 บ้านห้วยทับทอง
ยังไม่ยืนยัน
105 110280 86020121 บ้านวังปลา
ยังไม่ยืนยัน
106 110279 86020122 วัดผุสดีภูผาราม
ยังไม่ยืนยัน
107 110276 86020123 บ้านเขาวงกรด
ยังไม่ยืนยัน
108 110271 86020124 บ้านทับช้าง
ยังไม่ยืนยัน
109 110267 86020125 บ้านแหลมยางนา
ยังไม่ยืนยัน
110 110272 86020126 บ้านสามแยกจำปา
ยังไม่ยืนยัน
111 110268 86020127 วัดเทพนิมิตวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
112 110269 86020128 ชุมชนวัดท่าสุธาราม
ยังไม่ยืนยัน
113 110270 86020129 วัดท่าทอง
ยังไม่ยืนยัน
114 110281 86020130 บ้านห้วยมุด
ยังไม่ยืนยัน
115 110273 86020131 ราชประชานุเคราะห์ ๓
ยังไม่ยืนยัน
116 110277 86020132 วัดมุจลินทาราม
ยังไม่ยืนยัน
117 110278 86020133 ชุมชนวัดธรรมถาวร
ยังไม่ยืนยัน
118 110274 86020134 บ้านอ่าวมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
119 110275 86020135 วัดชลธีพฤกษาราม
ยังไม่ยืนยัน