ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9002 :  สพป.สงขลา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 550174 90020001 บ้านเขารักเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
2 550175 90020002 บ้านห้วยโอน
ยังไม่ยืนยัน
3 550178 90020003 บ้านควนนา
ยังไม่ยืนยัน
4 550179 90020004 บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
5 550151 90020005 บ้านห้วยสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
6 550152 90020006 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
7 550158 90020007 วัดทุ่งคา
ยังไม่ยืนยัน
8 550159 90020008 บ้านชายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
9 550164 90020009 บ้านปลายละหาน
ยังไม่ยืนยัน
10 550173 90020010 บ้านทุ่งคมบาง
ยังไม่ยืนยัน
11 550166 90020011 ชุมชนบ้านนาสีทอง
ยังไม่ยืนยัน
12 550167 90020012 บ้านคลองกั่ว
ยังไม่ยืนยัน
13 550168 90020013 บ้านเขาพระ
ยังไม่ยืนยัน
14 550170 90020014 บ้านคลองเขาล้อน
ยังไม่ยืนยัน
15 550171 90020015 บ้านควนดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
16 550172 90020016 บ้านนาลึก
ยังไม่ยืนยัน
17 550147 90020017 วัดไทรใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
18 550149 90020018 ชุมชนบ้านโคกค่าย
ยังไม่ยืนยัน
19 550150 90020019 บ้านไสท้อน
ยังไม่ยืนยัน
20 550148 90020020 วัดจังโหลน
ยังไม่ยืนยัน
21 550153 90020021 บ้านควนขัน
ยังไม่ยืนยัน
22 550156 90020023 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย
ยังไม่ยืนยัน
23 550160 90020024 วัดเจริญภูผา
ยังไม่ยืนยัน
24 550146 90020025 วัดคูหาใน
ยังไม่ยืนยัน
25 550162 90020026 บ้านทุ่งมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
26 550157 90020027 บ้านกําแพงเพชร
ยังไม่ยืนยัน
27 550161 90020028 บ้านลานควาย
ยังไม่ยืนยัน
28 550163 90020029 บ้านท่ามะปราง
ยังไม่ยืนยัน
29 550165 90020030 บ้านเนินนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
30 550155 90020031 บ้านพรุพ้อ
ยังไม่ยืนยัน
31 550169 90020032 บ้านควนสะตอ
ยังไม่ยืนยัน
32 550176 90020033 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
33 550177 90020034 วัดรัตนวราราม
ยังไม่ยืนยัน
34 550051 90020036 บ้านทุ่งนํ้า
ยังไม่ยืนยัน
35 550052 90020037 บ้านหนองนายขุ้ย
ยังไม่ยืนยัน
36 550053 90020038 บ้านเกาะหมี
ยังไม่ยืนยัน
37 550055 90020039 บ้านท่าไทร
ยังไม่ยืนยัน
38 550044 90020040 วัดคลองแห
ยังไม่ยืนยัน
39 550057 90020041 วัดท่าแซ
ยังไม่ยืนยัน
40 550054 90020042 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11
ยังไม่ยืนยัน
41 550058 90020043 บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
42 550059 90020044 บ้านบางแฟบ
ยังไม่ยืนยัน
43 550060 90020045 บ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต)
ยังไม่ยืนยัน
44 550028 90020046 บ้านหน้าควนลัง
ยังไม่ยืนยัน
45 550064 90020047 วัดม่วงค่อม
ยังไม่ยืนยัน
46 550031 90020048 เสนาณรงค์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 550032 90020049 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)
ยังไม่ยืนยัน
48 550049 90020051 บ้านใต้
ยังไม่ยืนยัน
49 550050 90020052 วัดชลธารประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
50 550045 90020053 วัดดอน
ยังไม่ยืนยัน
51 550046 90020054 บ้านเกาะนก
ยังไม่ยืนยัน
52 550047 90020055 บ้านควน
ยังไม่ยืนยัน
53 550048 90020056 วัดบางลึก
ยังไม่ยืนยัน
54 550065 90020057 บ้านฉลุง
ยังไม่ยืนยัน
55 550056 90020058 วัดเจริญราษฏร์
ยังไม่ยืนยัน
56 550035 90020059 วัดเขากลอย
ยังไม่ยืนยัน
57 550038 90020060 วัดแม่เตย
ยังไม่ยืนยัน
58 550040 90020061 วัดท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
59 550041 90020062 วัดหินเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
60 550063 90020063 บ้านวังพา
ยังไม่ยืนยัน
61 550062 90020064 วัดหูแร่
ยังไม่ยืนยัน
62 550070 90020065 บ้านทุ่งตําเสา
ยังไม่ยืนยัน
63 550071 90020066 รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
ยังไม่ยืนยัน
64 550066 90020067 บ้านนาแสน
ยังไม่ยืนยัน
65 550067 90020068 บ้านทุ่งเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
66 550068 90020069 บ้านท่าหมอไชย
ยังไม่ยืนยัน
67 550069 90020070 บ้านหินผุด
ยังไม่ยืนยัน
68 550036 90020071 วัดพรุเตาะ
ยังไม่ยืนยัน
69 550043 90020072 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
70 550029 90020073 บ้านทุ่งงาย
ยังไม่ยืนยัน
71 550042 90020074 วัดศีรษะคีรี
ยังไม่ยืนยัน
72 550039 90020075 ท่าจีนอุดมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73 550037 90020076 วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
74 550034 90020077 ชุมชนบ้านน้ำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
75 550027 90020078 วัดเทพชุมนุม
ยังไม่ยืนยัน
76 550030 90020079 บ้านโปะหมอ
ยังไม่ยืนยัน
77 550022 90020080 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
78 550025 90020081 บ้านคลองปอม
ยังไม่ยืนยัน
79 550026 90020082 ทุ่งปรือพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
80 550023 90020083 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
ยังไม่ยืนยัน
81 550021 90020085 วัดควนเนียง
ยังไม่ยืนยัน
82 550061 90020086 วัดโคกสมานคุณ
ยังไม่ยืนยัน
83 550402 90020087 วัดโพธิธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
84 550407 90020088 บ้านควนโส
ยังไม่ยืนยัน
85 550409 90020089 บ้านบ่อหว้า
ยังไม่ยืนยัน
86 550411 90020090 บ้านกรอบ
ยังไม่ยืนยัน
87 550414 90020091 วัดปากจ่า
ยังไม่ยืนยัน
88 550415 90020092 วัดบางทีง
ยังไม่ยืนยัน
89 550416 90020093 บ้านบางเหรียง
ยังไม่ยืนยัน
90 550417 90020094 บ้านคลองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
91 550418 90020095 บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
92 550419 90020096 บ้านเกาะใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
93 550420 90020097 บ้านคลองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
94 550422 90020099 บ้านหน้าควน
ยังไม่ยืนยัน
95 550400 90020100 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
96 550401 90020101 บ้านควนเนียง
ยังไม่ยืนยัน
97 550404 90020103 บ้านยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
98 550405 90020104 บ้านควนเนียงใน
ยังไม่ยืนยัน
99 550406 90020105 บ้านหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
100 550413 90020106 บ้านหัวไทร
ยังไม่ยืนยัน
101 550412 90020107 วัดท่าหยี
ยังไม่ยืนยัน
102 550410 90020108 บ้านหัวปาบ
ยังไม่ยืนยัน
103 550408 90020109 บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
104 550431 90020110 บ้านโคกเมา
ยังไม่ยืนยัน
105 550432 90020111 บ้านคลองนกกระทุง
ยังไม่ยืนยัน
106 550433 90020112 วัดเนินพิชัย
ยังไม่ยืนยัน
107 550434 90020113 บ้านดินลาน
ยังไม่ยืนยัน
108 550435 90020114 บ้านป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
109 550436 90020115 บ้านยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
110 550426 90020116 วัดท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
111 550424 90020117 บ้านบางกลํ่า
ยังไม่ยืนยัน
112 550429 90020120 บ้านยวนยาง
ยังไม่ยืนยัน
113 550437 90020121 บ้านหาร
ยังไม่ยืนยัน
114 550430 90020122 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
115 550427 90020123 วัดนารังนก
ยังไม่ยืนยัน
116 550475 90020125 วัดเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
117 550476 90020126 บ้านต้นส้าน
ยังไม่ยืนยัน
118 550477 90020127 บ้านควนกบ
ยังไม่ยืนยัน
119 550474 90020128 บ้านคลองหอยโข่ง
ยังไม่ยืนยัน
120 550473 90020129 บ้านหน้าวัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
121 550478 90020130 บ้านเก่าร้าง
ยังไม่ยืนยัน
122 550479 90020131 วัดโคกม่วง
ยังไม่ยืนยัน
123 550480 90020132 บ้านปลักคล้า
ยังไม่ยืนยัน
124 550483 90020133 วัดโคกเหรียง
ยังไม่ยืนยัน
125 550482 90020134 บ้านโคกพยอม
ยังไม่ยืนยัน
126 550484 90020135 วัดบางศาลา
ยังไม่ยืนยัน
127 550481 90020136 วัดปรางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน