ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9002 :  สพป.สงขลา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 550174 90020001 บ้านเขารักเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2 550175 90020002 บ้านห้วยโอน
ยืนยันแล้ว
3 550178 90020003 บ้านควนนา
ยืนยันแล้ว
4 550179 90020004 บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
5 550151 90020005 บ้านห้วยสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
6 550152 90020006 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
7 550158 90020007 วัดทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
8 550159 90020008 บ้านชายคลอง
ยืนยันแล้ว
9 550164 90020009 บ้านปลายละหาน
ยืนยันแล้ว
10 550173 90020010 บ้านทุ่งคมบาง
ยืนยันแล้ว
11 550166 90020011 ชุมชนบ้านนาสีทอง
ยืนยันแล้ว
12 550167 90020012 บ้านคลองกั่ว
ยืนยันแล้ว
13 550168 90020013 บ้านเขาพระ
ยืนยันแล้ว
14 550170 90020014 บ้านคลองเขาล้อน
ยืนยันแล้ว
15 550171 90020015 บ้านควนดินแดง
ยืนยันแล้ว
16 550172 90020016 บ้านนาลึก
ยืนยันแล้ว
17 550147 90020017 วัดไทรใหญ่
ยืนยันแล้ว
18 550149 90020018 ชุมชนบ้านโคกค่าย
ยืนยันแล้ว
19 550150 90020019 บ้านไสท้อน
ยืนยันแล้ว
20 550148 90020020 วัดจังโหลน
ยืนยันแล้ว
21 550153 90020021 บ้านควนขัน
ยืนยันแล้ว
22 550156 90020023 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
23 550160 90020024 วัดเจริญภูผา
ยืนยันแล้ว
24 550146 90020025 วัดคูหาใน
ยืนยันแล้ว
25 550162 90020026 บ้านทุ่งมะขาม
ยืนยันแล้ว
26 550157 90020027 บ้านกําแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
27 550161 90020028 บ้านลานควาย
ยืนยันแล้ว
28 550163 90020029 บ้านท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
29 550165 90020030 บ้านเนินนิมิต
ยืนยันแล้ว
30 550155 90020031 บ้านพรุพ้อ
ยืนยันแล้ว
31 550169 90020032 บ้านควนสะตอ
ยืนยันแล้ว
32 550176 90020033 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
ยืนยันแล้ว
33 550177 90020034 วัดรัตนวราราม
ยืนยันแล้ว
34 550051 90020036 บ้านทุ่งนํ้า
ยืนยันแล้ว
35 550052 90020037 บ้านหนองนายขุ้ย
ยืนยันแล้ว
36 550053 90020038 บ้านเกาะหมี
ยืนยันแล้ว
37 550055 90020039 บ้านท่าไทร
ยืนยันแล้ว
38 550044 90020040 วัดคลองแห
ยืนยันแล้ว
39 550057 90020041 วัดท่าแซ
ยืนยันแล้ว
40 550054 90020042 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11
ยืนยันแล้ว
41 550058 90020043 บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
42 550059 90020044 บ้านบางแฟบ
ยืนยันแล้ว
43 550060 90020045 บ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต)
ยืนยันแล้ว
44 550028 90020046 บ้านหน้าควนลัง
ยืนยันแล้ว
45 550064 90020047 วัดม่วงค่อม
ยืนยันแล้ว
46 550031 90020048 เสนาณรงค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
47 550032 90020049 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)
ยืนยันแล้ว
48 550049 90020051 บ้านใต้
ยืนยันแล้ว
49 550050 90020052 วัดชลธารประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
50 550045 90020053 วัดดอน
ยืนยันแล้ว
51 550046 90020054 บ้านเกาะนก
ยืนยันแล้ว
52 550047 90020055 บ้านควน
ยืนยันแล้ว
53 550048 90020056 วัดบางลึก
ยืนยันแล้ว
54 550065 90020057 บ้านฉลุง
ยืนยันแล้ว
55 550056 90020058 วัดเจริญราษฏร์
ยืนยันแล้ว
56 550035 90020059 วัดเขากลอย
ยืนยันแล้ว
57 550038 90020060 วัดแม่เตย
ยืนยันแล้ว
58 550040 90020061 วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
59 550041 90020062 วัดหินเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
60 550063 90020063 บ้านวังพา
ยืนยันแล้ว
61 550062 90020064 วัดหูแร่
ยืนยันแล้ว
62 550070 90020065 บ้านทุ่งตําเสา
ยืนยันแล้ว
63 550071 90020066 รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
ยืนยันแล้ว
64 550066 90020067 บ้านนาแสน
ยืนยันแล้ว
65 550067 90020068 บ้านทุ่งเลียบ
ยืนยันแล้ว
66 550068 90020069 บ้านท่าหมอไชย
ยืนยันแล้ว
67 550069 90020070 บ้านหินผุด
ยืนยันแล้ว
68 550036 90020071 วัดพรุเตาะ
ยืนยันแล้ว
69 550043 90020072 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
70 550029 90020073 บ้านทุ่งงาย
ยืนยันแล้ว
71 550042 90020074 วัดศีรษะคีรี
ยืนยันแล้ว
72 550039 90020075 ท่าจีนอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
73 550037 90020076 วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
74 550034 90020077 ชุมชนบ้านน้ำน้อย
ยืนยันแล้ว
75 550027 90020078 วัดเทพชุมนุม
ยืนยันแล้ว
76 550030 90020079 บ้านโปะหมอ
ยืนยันแล้ว
77 550022 90020080 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
78 550025 90020081 บ้านคลองปอม
ยืนยันแล้ว
79 550026 90020082 ทุ่งปรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
80 550023 90020083 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
ยืนยันแล้ว
81 550021 90020085 วัดควนเนียง
ยืนยันแล้ว
82 550061 90020086 วัดโคกสมานคุณ
ยืนยันแล้ว
83 550402 90020087 วัดโพธิธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
84 550407 90020088 บ้านควนโส
ยืนยันแล้ว
85 550409 90020089 บ้านบ่อหว้า
ยืนยันแล้ว
86 550411 90020090 บ้านกรอบ
ยืนยันแล้ว
87 550414 90020091 วัดปากจ่า
ยืนยันแล้ว
88 550415 90020092 วัดบางทีง
ยืนยันแล้ว
89 550416 90020093 บ้านบางเหรียง
ยืนยันแล้ว
90 550417 90020094 บ้านคลองคล้า
ยืนยันแล้ว
91 550418 90020095 บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
92 550419 90020096 บ้านเกาะใหญ่
ยืนยันแล้ว
93 550420 90020097 บ้านคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
94 550422 90020099 บ้านหน้าควน
ยืนยันแล้ว
95 550400 90020100 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)
ยืนยันแล้ว
96 550401 90020101 บ้านควนเนียง
ยืนยันแล้ว
97 550404 90020103 บ้านยางงาม
ยืนยันแล้ว
98 550405 90020104 บ้านควนเนียงใน
ยืนยันแล้ว
99 550406 90020105 บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
100 550413 90020106 บ้านหัวไทร
ยืนยันแล้ว
101 550412 90020107 วัดท่าหยี
ยืนยันแล้ว
102 550410 90020108 บ้านหัวปาบ
ยืนยันแล้ว
103 550408 90020109 บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
104 550431 90020110 บ้านโคกเมา
ยืนยันแล้ว
105 550432 90020111 บ้านคลองนกกระทุง
ยืนยันแล้ว
106 550433 90020112 วัดเนินพิชัย
ยืนยันแล้ว
107 550434 90020113 บ้านดินลาน
ยืนยันแล้ว
108 550435 90020114 บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
109 550436 90020115 บ้านยางงาม
ยืนยันแล้ว
110 550426 90020116 วัดท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
111 550424 90020117 บ้านบางกลํ่า
ยืนยันแล้ว
112 550429 90020120 บ้านยวนยาง
ยืนยันแล้ว
113 550437 90020121 บ้านหาร
ยืนยันแล้ว
114 550430 90020122 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
115 550427 90020123 วัดนารังนก
ยืนยันแล้ว
116 550475 90020125 วัดเลียบ
ยืนยันแล้ว
117 550476 90020126 บ้านต้นส้าน
ยืนยันแล้ว
118 550477 90020127 บ้านควนกบ
ยืนยันแล้ว
119 550474 90020128 บ้านคลองหอยโข่ง
ยืนยันแล้ว
120 550473 90020129 บ้านหน้าวัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
121 550478 90020130 บ้านเก่าร้าง
ยืนยันแล้ว
122 550479 90020131 วัดโคกม่วง
ยืนยันแล้ว
123 550480 90020132 บ้านปลักคล้า
ยืนยันแล้ว
124 550483 90020133 วัดโคกเหรียง
ยืนยันแล้ว
125 550482 90020134 บ้านโคกพยอม
ยืนยันแล้ว
126 550484 90020135 วัดบางศาลา
ยืนยันแล้ว
127 550481 90020136 วัดปรางแก้ว
ยืนยันแล้ว