ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9202 :  สพป.ตรัง เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 140078 92020003 บ้านเกาะเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
2 140069 92020005 บ้านหาดยาว
ยืนยันแล้ว
3 140070 92020006 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
4 140071 92020007 บ้านมดตะนอย
ยืนยันแล้ว
5 140065 92020008 บ้านเกาะมุกด์
ยืนยันแล้ว
6 140067 92020009 บ้านเกาะลิบง
ยืนยันแล้ว
7 140068 92020010 บ้านบาตูปูเต๊ะ
ยืนยันแล้ว
8 140053 92020011 บ้านคลองชีล้อม
ยืนยันแล้ว
9 140055 92020012 บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
10 140082 92020013 บ้านคลองลุ
ยืนยันแล้ว
11 140083 92020014 บ้านบางเตา
ยืนยันแล้ว
12 140089 92020016 วัดควนธานี
ยืนยันแล้ว
13 140091 92020018 บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
14 140097 92020020 บ้านน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
15 140066 92020021 บ้านท่าโต๊ะเมฆ
ยืนยันแล้ว
16 140072 92020022 บ้านพระม่วง
ยืนยันแล้ว
17 140064 92020023 บ้านนาเกลือ
ยืนยันแล้ว
18 140085 92020025 บ้านท่าส้ม
ยืนยันแล้ว
19 140087 92020027 บ้านท่าปาบ
ยืนยันแล้ว
20 140056 92020029 บ้านบางเป้า
ยืนยันแล้ว
21 140057 92020030 บ้านป่าเตียว
ยืนยันแล้ว
22 140076 92020031 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
ยืนยันแล้ว
23 140060 92020032 บ้านควนตุ้งกู
ยืนยันแล้ว
24 140063 92020033 บ้านน้ำราบ
ยืนยันแล้ว
25 140062 92020035 บ้านบางสัก
ยืนยันแล้ว
26 140094 92020036 บ้านพรุใหญ่
ยืนยันแล้ว
27 140093 92020037 บ้านบางหมาก
ยืนยันแล้ว
28 140058 92020038 บ้านตะเคียนหลบฟ้า
ยืนยันแล้ว
29 140059 92020039 บ้านไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
30 140095 92020040 บ้านทุ่งอิฐ
ยืนยันแล้ว
31 140080 92020041 บ้านย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
32 140075 92020043 วัดวารีวง
ยืนยันแล้ว
33 140073 92020044 บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
34 140054 92020045 บ้านปาเต
ยืนยันแล้ว
35 140198 92020046 วัดเจริญร่มเมือง
ยืนยันแล้ว
36 140199 92020047 บ้านโตน
ยืนยันแล้ว
37 140201 92020049 บ้านพรุเตย
ยืนยันแล้ว
38 140202 92020050 กมลศรี
ยืนยันแล้ว
39 140203 92020051 บ้านสายควน
ยืนยันแล้ว
40 140196 92020052 บ้านแหลมไทร
ยืนยันแล้ว
41 140197 92020053 บ้านแหลมมะขาม
ยืนยันแล้ว
42 140220 92020054 บ้านทุ่งขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
43 140194 92020055 บ้านเขาไม้แก้ว
ยืนยันแล้ว
44 140195 92020056 บ้านบางค้างคาว
ยืนยันแล้ว
45 140205 92020058 บ้านกลิ้งกลอง
ยืนยันแล้ว
46 140206 92020059 บ้านนาเมืองเพชร
ยืนยันแล้ว
47 140207 92020060 บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
48 140211 92020062 บ้านไร่ออก
ยืนยันแล้ว
49 140213 92020063 บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
50 140214 92020064 บ้านดุหุน
ยืนยันแล้ว
51 140215 92020065 บ้านไสต้นวา
ยืนยันแล้ว
52 140216 92020066 บ้านหัวหิน
ยืนยันแล้ว
53 140217 92020067 บ้านพรุจูด
ยืนยันแล้ว
54 140219 92020068 หาดปากเมง
ยืนยันแล้ว
55 140212 92020069 บ้านฉางหลาง
ยืนยันแล้ว
56 140218 92020070 วัดไม้ฝาด
ยืนยันแล้ว
57 140209 92020071 บ้านผมเด็น
ยืนยันแล้ว
58 140210 92020072 บ้านห้วยต่อ
ยืนยันแล้ว
59 140105 92020074 วัดคีรีวิหาร
ยืนยันแล้ว
60 140106 92020075 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
61 140116 92020076 บ้านเขากอบ
ยืนยันแล้ว
62 140113 92020080 วัดกาญจนบริรักษ์
ยืนยันแล้ว
63 140107 92020082 บ้านควนตัง
ยืนยันแล้ว
64 140126 92020084 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
65 140125 92020085 บ้านไสมะม่วง
ยืนยันแล้ว
66 140123 92020086 วัดเขา
ยืนยันแล้ว
67 140137 92020088 บ้านทุ่งต่อ
ยืนยันแล้ว
68 140148 92020091 บ้านหนองหมอ
ยืนยันแล้ว
69 140149 92020092 บ้านป่ากอ
ยืนยันแล้ว
70 140150 92020093 บ้านไสบ่อ
ยืนยันแล้ว
71 140130 92020095 ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)
ยืนยันแล้ว
72 140141 92020096 บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
73 140143 92020097 บ้านควนพญา
ยืนยันแล้ว
74 140146 92020098 วัดนาวง
ยืนยันแล้ว
75 140147 92020099 บ้านเหนือคลอง
ยืนยันแล้ว
76 140102 92020103 บ้านควนอารี
ยืนยันแล้ว
77 140103 92020104 บ้านทุ่งยางงาม
ยืนยันแล้ว
78 140098 92020105 วัดบางดี
ยืนยันแล้ว
79 140099 92020106 บ้านซา
ยืนยันแล้ว
80 140135 92020107 บ้านน้ำพราย
ยืนยันแล้ว
81 140133 92020108 วัดควนไทร
ยืนยันแล้ว
82 140138 92020110 วัดปากแจ่ม
ยืนยันแล้ว
83 140109 92020111 บ้านท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
84 140110 92020112 บ้านคลองคุ้ย
ยืนยันแล้ว
85 140111 92020113 บ้านลำแพะ
ยืนยันแล้ว
86 140131 92020114 บ้านลำภูรา
ยืนยันแล้ว
87 140132 92020115 วัดสิทธิโชค
ยืนยันแล้ว
88 140142 92020116 บ้านวังลำ
ยืนยันแล้ว
89 140140 92020117 บ้านเขาพรุเสม็ด
ยืนยันแล้ว
90 140139 92020118 วัดไตรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
91 140127 92020120 วัดศรีรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
92 140128 92020121 บ้านห้วยน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
93 140120 92020122 บ้านหนองสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
94 140121 92020123 บ้านควนเลียบ
ยืนยันแล้ว
95 140122 92020124 บ้านวังหลาม
ยืนยันแล้ว
96 140118 92020125 บ้านหนองราโพ
ยืนยันแล้ว
97 140115 92020126 วัดห้วยนาง (วันครู2501)
ยืนยันแล้ว
98 140114 92020127 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
99 140263 92020128 วัดเขาวิเศษ
ยืนยันแล้ว
100 140264 92020129 บ้านเขาโอน
ยืนยันแล้ว
101 140265 92020130 บ้านคลองโตน
ยืนยันแล้ว
102 140270 92020131 บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
103 140271 92020132 บ้านหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
104 140272 92020133 บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
105 140268 92020134 บ้านทุ่งยาง
ยืนยันแล้ว
106 140269 92020135 วัดทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
107 140266 92020136 บ้านจิจิก
ยืนยันแล้ว
108 140280 92020138 สวนป่าประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
109 140276 92020139 วัดน้ำฉ่า
ยืนยันแล้ว
110 140279 92020140 บ้านบางพระ
ยืนยันแล้ว
111 140267 92020141 บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
112 140273 92020142 บ้านช่องหาร
ยืนยันแล้ว
113 140275 92020143 บ้านต้นปรง
ยืนยันแล้ว
114 140274 92020144 บ้านไชยภักดี
ยืนยันแล้ว
115 140278 92020145 บ้านบางคราม
ยืนยันแล้ว
116 140277 92020146 บ้านในปง
ยืนยันแล้ว
117 140281 92020147 บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
118 140304 92020148 บ้านทอนเหรียน
ยืนยันแล้ว
119 140312 92020149 บ้านลำช้าง
ยืนยันแล้ว
120 140318 92020150 บ้านโพธิ์น้อย
ยืนยันแล้ว
121 140319 92020151 วัดโคกเลียบ
ยืนยันแล้ว
122 140306 92020152 วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
123 140307 92020153 บ้านควนหนองกก
ยืนยันแล้ว
124 140313 92020154 บ้านทุ่งสมอ
ยืนยันแล้ว
125 140305 92020155 บ้านหนองมวง
ยืนยันแล้ว
126 140302 92020156 วัดควนเมา
ยืนยันแล้ว
127 140303 92020157 บ้านไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
128 140314 92020158 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
129 140315 92020159 วัดถ้ำพระพุทธ
ยืนยันแล้ว
130 140316 92020160 บ้านหนองศรีจันทร์
ยืนยันแล้ว
131 140317 92020161 บ้านต้นไทร
ยืนยันแล้ว
132 140310 92020162 บ้านควนหนองยาง
ยืนยันแล้ว
133 140311 92020163 บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
134 140308 92020164 บ้านคลองมวน
ยืนยันแล้ว
135 140309 92020165 บ้านไทรบ่วง
ยืนยันแล้ว