ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9202 :  สพป.ตรัง เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 140078 92020003 บ้านเกาะเคี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
2 140069 92020005 บ้านหาดยาว
ยังไม่ยืนยัน
3 140070 92020006 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
ยังไม่ยืนยัน
4 140071 92020007 บ้านมดตะนอย
ยังไม่ยืนยัน
5 140065 92020008 บ้านเกาะมุกด์
ยังไม่ยืนยัน
6 140067 92020009 บ้านเกาะลิบง
ยังไม่ยืนยัน
7 140068 92020010 บ้านบาตูปูเต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
8 140053 92020011 บ้านคลองชีล้อม
ยังไม่ยืนยัน
9 140055 92020012 บ้านหนองเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
10 140082 92020013 บ้านคลองลุ
ยังไม่ยืนยัน
11 140083 92020014 บ้านบางเตา
ยังไม่ยืนยัน
12 140089 92020016 วัดควนธานี
ยังไม่ยืนยัน
13 140091 92020018 บ้านโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
14 140097 92020020 บ้านน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
15 140066 92020021 บ้านท่าโต๊ะเมฆ
ยังไม่ยืนยัน
16 140072 92020022 บ้านพระม่วง
ยังไม่ยืนยัน
17 140064 92020023 บ้านนาเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
18 140085 92020025 บ้านท่าส้ม
ยังไม่ยืนยัน
19 140087 92020027 บ้านท่าปาบ
ยังไม่ยืนยัน
20 140056 92020029 บ้านบางเป้า
ยังไม่ยืนยัน
21 140057 92020030 บ้านป่าเตียว
ยังไม่ยืนยัน
22 140076 92020031 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
ยังไม่ยืนยัน
23 140060 92020032 บ้านควนตุ้งกู
ยังไม่ยืนยัน
24 140063 92020033 บ้านน้ำราบ
ยังไม่ยืนยัน
25 140062 92020035 บ้านบางสัก
ยังไม่ยืนยัน
26 140094 92020036 บ้านพรุใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
27 140093 92020037 บ้านบางหมาก
ยังไม่ยืนยัน
28 140058 92020038 บ้านตะเคียนหลบฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
29 140059 92020039 บ้านไร่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
30 140095 92020040 บ้านทุ่งอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
31 140080 92020041 บ้านย่านซื่อ
ยังไม่ยืนยัน
32 140075 92020043 วัดวารีวง
ยังไม่ยืนยัน
33 140073 92020044 บ้านแหลม
ยังไม่ยืนยัน
34 140054 92020045 บ้านปาเต
ยังไม่ยืนยัน
35 140198 92020046 วัดเจริญร่มเมือง
ยังไม่ยืนยัน
36 140199 92020047 บ้านโตน
ยังไม่ยืนยัน
37 140201 92020049 บ้านพรุเตย
ยังไม่ยืนยัน
38 140202 92020050 กมลศรี
ยังไม่ยืนยัน
39 140203 92020051 บ้านสายควน
ยังไม่ยืนยัน
40 140196 92020052 บ้านแหลมไทร
ยังไม่ยืนยัน
41 140197 92020053 บ้านแหลมมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
42 140220 92020054 บ้านทุ่งขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
43 140194 92020055 บ้านเขาไม้แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
44 140195 92020056 บ้านบางค้างคาว
ยังไม่ยืนยัน
45 140205 92020058 บ้านกลิ้งกลอง
ยังไม่ยืนยัน
46 140206 92020059 บ้านนาเมืองเพชร
ยังไม่ยืนยัน
47 140207 92020060 บ้านห้วยไทร
ยังไม่ยืนยัน
48 140211 92020062 บ้านไร่ออก
ยังไม่ยืนยัน
49 140213 92020063 บ้านบ่อหิน
ยังไม่ยืนยัน
50 140214 92020064 บ้านดุหุน
ยังไม่ยืนยัน
51 140215 92020065 บ้านไสต้นวา
ยังไม่ยืนยัน
52 140216 92020066 บ้านหัวหิน
ยังไม่ยืนยัน
53 140217 92020067 บ้านพรุจูด
ยังไม่ยืนยัน
54 140219 92020068 หาดปากเมง
ยังไม่ยืนยัน
55 140212 92020069 บ้านฉางหลาง
ยังไม่ยืนยัน
56 140218 92020070 วัดไม้ฝาด
ยังไม่ยืนยัน
57 140209 92020071 บ้านผมเด็น
ยังไม่ยืนยัน
58 140210 92020072 บ้านห้วยต่อ
ยังไม่ยืนยัน
59 140105 92020074 วัดคีรีวิหาร
ยังไม่ยืนยัน
60 140106 92020075 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
61 140116 92020076 บ้านเขากอบ
ยังไม่ยืนยัน
62 140113 92020080 วัดกาญจนบริรักษ์
ยังไม่ยืนยัน
63 140107 92020082 บ้านควนตัง
ยังไม่ยืนยัน
64 140126 92020084 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
65 140125 92020085 บ้านไสมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
66 140123 92020086 วัดเขา
ยังไม่ยืนยัน
67 140137 92020088 บ้านทุ่งต่อ
ยังไม่ยืนยัน
68 140148 92020091 บ้านหนองหมอ
ยังไม่ยืนยัน
69 140149 92020092 บ้านป่ากอ
ยังไม่ยืนยัน
70 140150 92020093 บ้านไสบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
71 140130 92020095 ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)
ยังไม่ยืนยัน
72 140141 92020096 บ้านทุ่งศาลา
ยังไม่ยืนยัน
73 140143 92020097 บ้านควนพญา
ยังไม่ยืนยัน
74 140146 92020098 วัดนาวง
ยังไม่ยืนยัน
75 140147 92020099 บ้านเหนือคลอง
ยังไม่ยืนยัน
76 140102 92020103 บ้านควนอารี
ยังไม่ยืนยัน
77 140103 92020104 บ้านทุ่งยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
78 140098 92020105 วัดบางดี
ยังไม่ยืนยัน
79 140099 92020106 บ้านซา
ยังไม่ยืนยัน
80 140135 92020107 บ้านน้ำพราย
ยังไม่ยืนยัน
81 140133 92020108 วัดควนไทร
ยังไม่ยืนยัน
82 140138 92020110 วัดปากแจ่ม
ยังไม่ยืนยัน
83 140109 92020111 บ้านท่ามะปราง
ยังไม่ยืนยัน
84 140110 92020112 บ้านคลองคุ้ย
ยังไม่ยืนยัน
85 140111 92020113 บ้านลำแพะ
ยังไม่ยืนยัน
86 140131 92020114 บ้านลำภูรา
ยังไม่ยืนยัน
87 140132 92020115 วัดสิทธิโชค
ยังไม่ยืนยัน
88 140142 92020116 บ้านวังลำ
ยังไม่ยืนยัน
89 140140 92020117 บ้านเขาพรุเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
90 140139 92020118 วัดไตรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
91 140127 92020120 วัดศรีรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
92 140128 92020121 บ้านห้วยน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
93 140120 92020122 บ้านหนองสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
94 140121 92020123 บ้านควนเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
95 140122 92020124 บ้านวังหลาม
ยังไม่ยืนยัน
96 140118 92020125 บ้านหนองราโพ
ยังไม่ยืนยัน
97 140115 92020126 วัดห้วยนาง (วันครู2501)
ยังไม่ยืนยัน
98 140114 92020127 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
99 140263 92020128 วัดเขาวิเศษ
ยังไม่ยืนยัน
100 140264 92020129 บ้านเขาโอน
ยังไม่ยืนยัน
101 140265 92020130 บ้านคลองโตน
ยังไม่ยืนยัน
102 140270 92020131 บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
103 140271 92020132 บ้านหน้าเขา
ยังไม่ยืนยัน
104 140272 92020133 บ้านหลังเขา
ยังไม่ยืนยัน
105 140268 92020134 บ้านทุ่งยาง
ยังไม่ยืนยัน
106 140269 92020135 วัดทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
107 140266 92020136 บ้านจิจิก
ยังไม่ยืนยัน
108 140280 92020138 สวนป่าประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
109 140276 92020139 วัดน้ำฉ่า
ยังไม่ยืนยัน
110 140279 92020140 บ้านบางพระ
ยังไม่ยืนยัน
111 140267 92020141 บ้านช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
112 140273 92020142 บ้านช่องหาร
ยังไม่ยืนยัน
113 140275 92020143 บ้านต้นปรง
ยังไม่ยืนยัน
114 140274 92020144 บ้านไชยภักดี
ยังไม่ยืนยัน
115 140278 92020145 บ้านบางคราม
ยังไม่ยืนยัน
116 140277 92020146 บ้านในปง
ยังไม่ยืนยัน
117 140281 92020147 บ้านหนองชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
118 140304 92020148 บ้านทอนเหรียน
ยังไม่ยืนยัน
119 140312 92020149 บ้านลำช้าง
ยังไม่ยืนยัน
120 140318 92020150 บ้านโพธิ์น้อย
ยังไม่ยืนยัน
121 140319 92020151 วัดโคกเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
122 140306 92020152 วัดเขาพระ
ยังไม่ยืนยัน
123 140307 92020153 บ้านควนหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
124 140313 92020154 บ้านทุ่งสมอ
ยังไม่ยืนยัน
125 140305 92020155 บ้านหนองมวง
ยังไม่ยืนยัน
126 140302 92020156 วัดควนเมา
ยังไม่ยืนยัน
127 140303 92020157 บ้านไร่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
128 140314 92020158 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
129 140315 92020159 วัดถ้ำพระพุทธ
ยังไม่ยืนยัน
130 140316 92020160 บ้านหนองศรีจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
131 140317 92020161 บ้านต้นไทร
ยังไม่ยืนยัน
132 140310 92020162 บ้านควนหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
133 140311 92020163 บ้านหนองบัวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
134 140308 92020164 บ้านคลองมวน
ยังไม่ยืนยัน
135 140309 92020165 บ้านไทรบ่วง
ยังไม่ยืนยัน