ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9403 :  สพป.ปัตตานี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 300213 94010057 บ้านปายอ
ยังไม่ยืนยัน
2 300214 94010058 บ้านโตะบาลา
ยังไม่ยืนยัน
3 300215 94010059 บ้านละอาร์
ยังไม่ยืนยัน
4 300208 94010060 บ้านแซะโมะ
ยังไม่ยืนยัน
5 300209 94010061 บ้านลานช้าง
ยังไม่ยืนยัน
6 300206 94010062 บ้านเจาะกือแย
ยังไม่ยืนยัน
7 300207 94010063 บ้านตะบิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
8 300216 94010064 บ้านกะลาพอ
ยังไม่ยืนยัน
9 300217 94010065 บ้านสือดัง
ยังไม่ยืนยัน
10 300211 94010066 บ้านชะเมาสามต้น
ยังไม่ยืนยัน
11 300212 94010067 บ้านบาโงมูลง
ยังไม่ยืนยัน
12 300223 94010068 บ้านพอเหมาะ
ยังไม่ยืนยัน
13 300222 94010069 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
14 300230 94010070 ชุมชนบ้านบางเก่า
ยังไม่ยืนยัน
15 300231 94010071 บ้านป่าทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
16 300210 94010072 บาโงยือริง
ยังไม่ยืนยัน
17 300224 94010073 บ้านบือเระ
ยังไม่ยืนยัน
18 300226 94010074 บ้านบน
ยังไม่ยืนยัน
19 300227 94010075 บ้านบาเลาะ
ยังไม่ยืนยัน
20 300228 94010076 บ้านทุ่งเค็จ
ยังไม่ยืนยัน
21 300229 94010077 บ้านจ่ากอง
ยังไม่ยืนยัน
22 300225 94010078 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
23 300218 94010079 บ้านจะเฆ่
ยังไม่ยืนยัน
24 300219 94010080 วัดโบกขรณี
ยังไม่ยืนยัน
25 300220 94010081 ชุมชนบ้านแป้น
ยังไม่ยืนยัน
26 300221 94010082 บ้านละหาร
ยังไม่ยืนยัน
27 300234 94010083 บ้านกาหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
28 300235 94010084 บ้านทุ่งกินนร
ยังไม่ยืนยัน
29 300232 94010085 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ
ยังไม่ยืนยัน
30 300233 94010086 บ้านป่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
31 300236 94010087 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
ยังไม่ยืนยัน
32 300237 94010088 บ้านช่องแมว
ยังไม่ยืนยัน
33 300238 94010089 บ้านวังไชย
ยังไม่ยืนยัน
34 300284 94010090 บ้านป่าไหม้
ยังไม่ยืนยัน
35 300285 94010091 บ้านละเวง
ยังไม่ยืนยัน
36 300286 94010092 บ้านรังมดแดง
ยังไม่ยืนยัน
37 300289 94010093 บ้านตะโละไกรทอง
ยังไม่ยืนยัน
38 300290 94010094 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
39 300287 94010095 วัดสารวัน
ยังไม่ยืนยัน
40 300282 94010096 บ้านโคกนิบง
ยังไม่ยืนยัน
41 300283 94010097 บ้านปลักแตน
ยังไม่ยืนยัน
42 300291 94010098 วัดโชติรส
ยังไม่ยืนยัน
43 300292 94010100 บ้านกระจูด
ยังไม่ยืนยัน
44 300305 94010141 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
45 300306 94010142 บ้านกะรุบี
ยังไม่ยืนยัน
46 300307 94010143 บ้านบาโงยือแบ็ง
ยังไม่ยืนยัน
47 300308 94010144 บ้านอุแตบือราแง
ยังไม่ยืนยัน
48 300309 94010145 บ้านตะโละดารามัน
ยังไม่ยืนยัน
49 300310 94010146 บ้านบีติง
ยังไม่ยืนยัน
50 300311 94010147 บ้านบือแต
ยังไม่ยืนยัน
51 300312 94010148 บ้านปล่องหอย
ยังไม่ยืนยัน
52 300313 94010149 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
53 300314 94010150 บ้านมะกอ
ยังไม่ยืนยัน
54 300315 94010151 บ้านมะแนดาแล
ยังไม่ยืนยัน
55 300316 94010152 บ้านโลทู
ยังไม่ยืนยัน
56 300302 94020115 บ้านแลแวะ
ยังไม่ยืนยัน
57 300303 94020116 บ้านตะโละแมะนา
ยังไม่ยืนยัน
58 300304 94020117 บ้านน้ำดำ
ยังไม่ยืนยัน
59 300298 94020118 บ้านปากู (มีนาประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
60 300299 94020119 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
61 300295 94020120 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส
ยังไม่ยืนยัน
62 300296 94020121 บ้านมะนังยง
ยังไม่ยืนยัน
63 300297 94020122 บ้านเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
64 300300 94020123 บ้านพิเทน(วันครู 2502)
ยังไม่ยืนยัน
65 300293 94020124 บ้านโต๊ะชูด
ยังไม่ยืนยัน
66 300301 94020125 บ้านตือเบาะ
ยังไม่ยืนยัน
67 300294 94020126 บ้านบือจะ
ยังไม่ยืนยัน