ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9403 :  สพป.ปัตตานี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 300213 94010057 บ้านปายอ
ยืนยันแล้ว
2 300214 94010058 บ้านโตะบาลา
ยืนยันแล้ว
3 300215 94010059 บ้านละอาร์
ยืนยันแล้ว
4 300208 94010060 บ้านแซะโมะ
ยืนยันแล้ว
5 300209 94010061 บ้านลานช้าง
ยืนยันแล้ว
6 300206 94010062 บ้านเจาะกือแย
ยืนยันแล้ว
7 300207 94010063 บ้านตะบิ้ง
ยืนยันแล้ว
8 300216 94010064 บ้านกะลาพอ
ยืนยันแล้ว
9 300217 94010065 บ้านสือดัง
ยืนยันแล้ว
10 300211 94010066 บ้านชะเมาสามต้น
ยืนยันแล้ว
11 300212 94010067 บ้านบาโงมูลง
ยืนยันแล้ว
12 300223 94010068 บ้านพอเหมาะ
ยืนยันแล้ว
13 300222 94010069 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
14 300230 94010070 ชุมชนบ้านบางเก่า
ยืนยันแล้ว
15 300231 94010071 บ้านป่าทุ่ง
ยืนยันแล้ว
16 300210 94010072 บาโงยือริง
ยืนยันแล้ว
17 300224 94010073 บ้านบือเระ
ยืนยันแล้ว
18 300226 94010074 บ้านบน
ยืนยันแล้ว
19 300227 94010075 บ้านบาเลาะ
ยืนยันแล้ว
20 300228 94010076 บ้านทุ่งเค็จ
ยืนยันแล้ว
21 300229 94010077 บ้านจ่ากอง
ยืนยันแล้ว
22 300225 94010078 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
23 300218 94010079 บ้านจะเฆ่
ยืนยันแล้ว
24 300219 94010080 วัดโบกขรณี
ยืนยันแล้ว
25 300220 94010081 ชุมชนบ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
26 300221 94010082 บ้านละหาร
ยืนยันแล้ว
27 300234 94010083 บ้านกาหงษ์
ยืนยันแล้ว
28 300235 94010084 บ้านทุ่งกินนร
ยืนยันแล้ว
29 300232 94010085 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ
ยืนยันแล้ว
30 300233 94010086 บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
31 300236 94010087 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
ยืนยันแล้ว
32 300237 94010088 บ้านช่องแมว
ยืนยันแล้ว
33 300238 94010089 บ้านวังไชย
ยืนยันแล้ว
34 300284 94010090 บ้านป่าไหม้
ยืนยันแล้ว
35 300285 94010091 บ้านละเวง
ยืนยันแล้ว
36 300286 94010092 บ้านรังมดแดง
ยืนยันแล้ว
37 300289 94010093 บ้านตะโละไกรทอง
ยืนยันแล้ว
38 300290 94010094 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
39 300287 94010095 วัดสารวัน
ยืนยันแล้ว
40 300282 94010096 บ้านโคกนิบง
ยืนยันแล้ว
41 300283 94010097 บ้านปลักแตน
ยืนยันแล้ว
42 300291 94010098 วัดโชติรส
ยืนยันแล้ว
43 300292 94010100 บ้านกระจูด
ยืนยันแล้ว
44 300305 94010141 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
45 300306 94010142 บ้านกะรุบี
ยืนยันแล้ว
46 300307 94010143 บ้านบาโงยือแบ็ง
ยืนยันแล้ว
47 300308 94010144 บ้านอุแตบือราแง
ยืนยันแล้ว
48 300309 94010145 บ้านตะโละดารามัน
ยืนยันแล้ว
49 300310 94010146 บ้านบีติง
ยืนยันแล้ว
50 300311 94010147 บ้านบือแต
ยืนยันแล้ว
51 300312 94010148 บ้านปล่องหอย
ยืนยันแล้ว
52 300313 94010149 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
53 300314 94010150 บ้านมะกอ
ยืนยันแล้ว
54 300315 94010151 บ้านมะแนดาแล
ยืนยันแล้ว
55 300316 94010152 บ้านโลทู
ยืนยันแล้ว
56 300302 94020115 บ้านแลแวะ
ยืนยันแล้ว
57 300303 94020116 บ้านตะโละแมะนา
ยืนยันแล้ว
58 300304 94020117 บ้านน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
59 300298 94020118 บ้านปากู (มีนาประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
60 300299 94020119 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
61 300295 94020120 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส
ยืนยันแล้ว
62 300296 94020121 บ้านมะนังยง
ยืนยันแล้ว
63 300297 94020122 บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
64 300300 94020123 บ้านพิเทน(วันครู 2502)
ยืนยันแล้ว
65 300293 94020124 บ้านโต๊ะชูด
ยืนยันแล้ว
66 300301 94020125 บ้านตือเบาะ
ยืนยันแล้ว
67 300294 94020126 บ้านบือจะ
ยืนยันแล้ว