ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9601 :  สพป.นราธิวาส เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 240018 96010001 วัดกําแพง
ยังไม่ยืนยัน
2 240019 96010002 บ้านยาบี
ยังไม่ยืนยัน
3 240020 96010003 บ้านไร่พญา
ยังไม่ยืนยัน
4 240021 96010004 บ้านกาแนะ
ยังไม่ยืนยัน
5 240023 96010006 บ้านกูแบสาลอ
ยังไม่ยืนยัน
6 240024 96010007 บ้านโคกศิลา
ยังไม่ยืนยัน
7 240001 96010008 บ้านบางมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
8 240002 96010009 บ้านค่าย
ยังไม่ยืนยัน
9 240004 96010010 บ้านปูลากาป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
10 240005 96010011 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)
ยังไม่ยืนยัน
11 240006 96010012 บ้านหัวเขา
ยังไม่ยืนยัน
12 240007 96010013 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
ยังไม่ยืนยัน
13 240010 96010014 บ้านโคกสยา
ยังไม่ยืนยัน
14 240025 96010015 บ้านเปล
ยังไม่ยืนยัน
15 240011 96010016 วัดพนาสณฑ์
ยังไม่ยืนยัน
16 240013 96010018 บ้านโคกพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
17 240014 96010019 บ้านบือราเป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
18 240015 96010020 บ้านฮูแตทูวอ
ยังไม่ยืนยัน
19 240016 96010021 บ้านทอน
ยังไม่ยืนยัน
20 240017 96010022 บ้านทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
21 240008 96010023 อนุบาลนราธิวาส
ยังไม่ยืนยัน
22 240009 96010024 เมืองนราธิวาส
ยังไม่ยืนยัน
23 240037 96010025 บ้านทุ่งโต๊ะดัง
ยังไม่ยืนยัน
24 240038 96010026 บ้านจืองา
ยังไม่ยืนยัน
25 240039 96010027 บ้านตะโละแน็ง
ยังไม่ยืนยัน
26 240040 96010028 บ้านยารอ
ยังไม่ยืนยัน
27 240041 96010029 บ้านโคกตีเต
ยังไม่ยืนยัน
28 240042 96010030 บ้านโคกสุมุ
ยังไม่ยืนยัน
29 240028 96010031 บ้านแคนา
ยังไม่ยืนยัน
30 240033 96010032 บ้านโต๊ะนอ
ยังไม่ยืนยัน
31 240034 96010033 บ้านจูดแดง
ยังไม่ยืนยัน
32 240035 96010034 บ้านโคกแมแน
ยังไม่ยืนยัน
33 240036 96010035 บ้านจะแลเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
34 240031 96010036 บ้านมะนังกาหยี
ยังไม่ยืนยัน
35 240032 96010037 บ้านสุไหงบาลา
ยังไม่ยืนยัน
36 240027 96010038 วัดโคกโก
ยังไม่ยืนยัน
37 240029 96010039 บ้านรามา
ยังไม่ยืนยัน
38 240030 96010040 บ้านทําเนียบ
ยังไม่ยืนยัน
39 240003 96010041 บ้านปลักปลา
ยังไม่ยืนยัน
40 240026 96010042 วัดลําภู
ยังไม่ยืนยัน
41 240084 96010043 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
ยังไม่ยืนยัน
42 240085 96010044 บ้านกาเยาะมาตี
ยังไม่ยืนยัน
43 240091 96010045 บ้านยือลอ
ยังไม่ยืนยัน
44 240075 96010046 บ้านแป๊ะบุญ
ยังไม่ยืนยัน
45 240076 96010047 บ้านบือเจ๊าะ
ยังไม่ยืนยัน
46 240077 96010048 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
ยังไม่ยืนยัน
47 240078 96010049 บ้านปะลุกานากอ
ยังไม่ยืนยัน
48 240086 96010050 บ้านดูกู
ยังไม่ยืนยัน
49 240087 96010051 บ้านบือเระ
ยังไม่ยืนยัน
50 240088 96010052 บ้านบูเกะสูดอ
ยังไม่ยืนยัน
51 240089 96010053 บ้านคลอแระ
ยังไม่ยืนยัน
52 240090 96010054 บ้านตันหยง
ยังไม่ยืนยัน
53 240092 96010055 บ้านฮูแตยือลอ
ยังไม่ยืนยัน
54 240093 96010056 บ้านกะลูแป
ยังไม่ยืนยัน
55 240094 96010057 บ้านอีโยะ
ยังไม่ยืนยัน
56 240095 96010058 บ้านอาตะบือเระ
ยังไม่ยืนยัน
57 240096 96010059 บ้านบือแนปีแย
ยังไม่ยืนยัน
58 240097 96010060 บ้านปะลุกาสาเมาะ
ยังไม่ยืนยัน
59 240098 96010061 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
60 240099 96010062 บ้านมะยูง
ยังไม่ยืนยัน
61 240100 96010063 บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
ยังไม่ยืนยัน
62 240101 96010064 บ้านปะลุกาแปเราะ
ยังไม่ยืนยัน
63 240079 96010065 บ้านตะโละบาลอ
ยังไม่ยืนยัน
64 240080 96010066 บ้านสุไหงบาตู
ยังไม่ยืนยัน
65 240081 96010067 ราชประชานุเคราะห์ 9
ยังไม่ยืนยัน
66 240082 96010068 บ้านปูซูตีฆอ
ยังไม่ยืนยัน
67 240083 96010069 ราชประชานุเคราะห์ 10
ยังไม่ยืนยัน
68 240102 96010070 บ้านต้นตาล
ยังไม่ยืนยัน
69 240106 96010071 บ้านแยะ
ยังไม่ยืนยัน
70 240107 96010072 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
71 240108 96010073 บ้านลุโบะปาเระ
ยังไม่ยืนยัน
72 240109 96010074 บ้านจอเบาะ
ยังไม่ยืนยัน
73 240114 96010075 บ้านตะโละมีญอ
ยังไม่ยืนยัน
74 240115 96010076 บ้านบูเกะบากง
ยังไม่ยืนยัน
75 240116 96010077 บ้านบลูกาสนอ
ยังไม่ยืนยัน
76 240117 96010078 บ้านกูยิ
ยังไม่ยืนยัน
77 240118 96010079 บ้านยี่งอ
ยังไม่ยืนยัน
78 240119 96010080 บ้านกูเล็ง
ยังไม่ยืนยัน
79 240120 96010081 บ้านบูเกะกอตอ
ยังไม่ยืนยัน
80 240121 96010082 บ้านกาบุ๊
ยังไม่ยืนยัน
81 240122 96010083 บ้านกาเด็ง
ยังไม่ยืนยัน
82 240123 96010084 บ้านศาลาลูกไก่
ยังไม่ยืนยัน
83 240124 96010085 บ้านทุ่งคา
ยังไม่ยืนยัน
84 240125 96010086 บ้านปูตะ
ยังไม่ยืนยัน
85 240104 96010087 บ้านกูแว
ยังไม่ยืนยัน
86 240105 96010088 บ้านลูโบะบายะ
ยังไม่ยืนยัน
87 240103 96010089 บ้านปาลอบาต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
88 240110 96010090 บ้านกําปงปีแซ
ยังไม่ยืนยัน
89 240112 96010091 บ้านลุโบะดาโต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
90 240113 96010092 บ้านกาแร
ยังไม่ยืนยัน
91 240199 96010134 บ้านบาโงปะแต
ยังไม่ยืนยัน
92 240200 96010135 บ้านสายน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
93 240201 96010136 บ้านสวนพลู
ยังไม่ยืนยัน
94 240206 96010137 บ้านธรรมเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
95 240197 96010138 บ้านบลูกาฮีเล
ยังไม่ยืนยัน
96 240180 96010139 ประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
97 240196 96010140 บ้านพนาทักษิณ
ยังไม่ยืนยัน
98 240198 96010141 บ้านบาตง
ยังไม่ยืนยัน
99 240173 96010142 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
100 240176 96010143 บ้านนาดา
ยังไม่ยืนยัน
101 240175 96010144 บ้านรือเสาะ
ยังไม่ยืนยัน
102 240177 96010145 บ้านยาแลเบาะ
ยังไม่ยืนยัน
103 240179 96010146 บ้านบากง
ยังไม่ยืนยัน
104 240178 96010147 บ้านนาโอน
ยังไม่ยืนยัน
105 240174 96010148 บ้านบูกิ๊ตยือแร
ยังไม่ยืนยัน
106 240168 96010149 บ้านบลูกา
ยังไม่ยืนยัน
107 240167 96010150 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
108 240194 96010151 บ้านกาโดะ
ยังไม่ยืนยัน
109 240186 96010152 บ้านลาเมาะ
ยังไม่ยืนยัน
110 240187 96010153 บ้านลาเมาะฮีเล
ยังไม่ยืนยัน
111 240205 96010154 บ้านสะแนะ
ยังไม่ยืนยัน
112 240202 96010155 บ้านสุเป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
113 240204 96010156 บ้านซือเลาะ
ยังไม่ยืนยัน
114 240191 96010157 บ้านลูโบะบูโละ
ยังไม่ยืนยัน
115 240185 96010158 บ้านอีนอ
ยังไม่ยืนยัน
116 240184 96010159 บ้านกูยิ
ยังไม่ยืนยัน
117 240181 96010160 บ้านบริจ๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
118 240183 96010161 บ้านบือแรง
ยังไม่ยืนยัน
119 240182 96010162 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
ยังไม่ยืนยัน
120 240189 96010163 บ้านมะนังปันยัง
ยังไม่ยืนยัน
121 240203 96010164 บ้านบาโงปูโละ
ยังไม่ยืนยัน
122 240192 96010165 บ้านละหาน
ยังไม่ยืนยัน
123 240172 96010166 บ้านดือแย
ยังไม่ยืนยัน
124 240169 96010167 บ้านสาวอ
ยังไม่ยืนยัน
125 240171 96010168 บ้านจือแร
ยังไม่ยืนยัน
126 240170 96010169 บ้านมือและห์
ยังไม่ยืนยัน
127 240190 96010170 บ้านตายา
ยังไม่ยืนยัน
128 240193 96010171 บ้านยือลาแป
ยังไม่ยืนยัน
129 240188 96010172 บ้านดือแยหะยี
ยังไม่ยืนยัน
130 240195 96010173 บ้านบือเล็งใต้
ยังไม่ยืนยัน
131 240285 96010174 ประชาวิทยรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
132 240286 96010175 บ้านป่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
133 240289 96010176 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
ยังไม่ยืนยัน
134 240294 96010177 บ้านลาเวง
ยังไม่ยืนยัน
135 240295 96010178 บ้านตามุง
ยังไม่ยืนยัน
136 240296 96010179 สว่างวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
137 240297 96010180 บ้านดาฮง
ยังไม่ยืนยัน
138 240284 96010181 บ้านสาคร
ยังไม่ยืนยัน
139 240282 96010182 บ้านกลูบี
ยังไม่ยืนยัน
140 240283 96010183 ชุมชนบ้านซากอ
ยังไม่ยืนยัน
141 240293 96010184 บ้านตะมะยูง
ยังไม่ยืนยัน
142 240298 96010185 สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
143 240290 96010186 บ้านตอหลัง
ยังไม่ยืนยัน
144 240291 96010187 บ้านบือแนนากอ
ยังไม่ยืนยัน
145 240292 96010188 บ้านลูโบ๊ะบาตู
ยังไม่ยืนยัน
146 240287 96010189 บ้านไอร์แยง
ยังไม่ยืนยัน
147 240288 96010190 บ้านปาหนัน
ยังไม่ยืนยัน
148 240281 96010191 บ้านคอลอกาเว
ยังไม่ยืนยัน