ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9601 :  สพป.นราธิวาส เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 240018 96010001 วัดกําแพง
ยืนยันแล้ว
2 240019 96010002 บ้านยาบี
ยืนยันแล้ว
3 240020 96010003 บ้านไร่พญา
ยืนยันแล้ว
4 240021 96010004 บ้านกาแนะ
ยืนยันแล้ว
5 240023 96010006 บ้านกูแบสาลอ
ยืนยันแล้ว
6 240024 96010007 บ้านโคกศิลา
ยืนยันแล้ว
7 240001 96010008 บ้านบางมะนาว
ยืนยันแล้ว
8 240002 96010009 บ้านค่าย
ยืนยันแล้ว
9 240004 96010010 บ้านปูลากาป๊ะ
ยืนยันแล้ว
10 240005 96010011 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)
ยืนยันแล้ว
11 240006 96010012 บ้านหัวเขา
ยืนยันแล้ว
12 240007 96010013 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
ยืนยันแล้ว
13 240010 96010014 บ้านโคกสยา
ยืนยันแล้ว
14 240025 96010015 บ้านเปล
ยืนยันแล้ว
15 240011 96010016 วัดพนาสณฑ์
ยืนยันแล้ว
16 240013 96010018 บ้านโคกพะยอม
ยืนยันแล้ว
17 240014 96010019 บ้านบือราเป๊ะ
ยืนยันแล้ว
18 240015 96010020 บ้านฮูแตทูวอ
ยืนยันแล้ว
19 240016 96010021 บ้านทอน
ยืนยันแล้ว
20 240017 96010022 บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
21 240008 96010023 อนุบาลนราธิวาส
ยืนยันแล้ว
22 240009 96010024 เมืองนราธิวาส
ยืนยันแล้ว
23 240037 96010025 บ้านทุ่งโต๊ะดัง
ยืนยันแล้ว
24 240038 96010026 บ้านจืองา
ยืนยันแล้ว
25 240039 96010027 บ้านตะโละแน็ง
ยืนยันแล้ว
26 240040 96010028 บ้านยารอ
ยืนยันแล้ว
27 240041 96010029 บ้านโคกตีเต
ยืนยันแล้ว
28 240042 96010030 บ้านโคกสุมุ
ยืนยันแล้ว
29 240028 96010031 บ้านแคนา
ยืนยันแล้ว
30 240033 96010032 บ้านโต๊ะนอ
ยืนยันแล้ว
31 240034 96010033 บ้านจูดแดง
ยืนยันแล้ว
32 240035 96010034 บ้านโคกแมแน
ยืนยันแล้ว
33 240036 96010035 บ้านจะแลเกาะ
ยืนยันแล้ว
34 240031 96010036 บ้านมะนังกาหยี
ยืนยันแล้ว
35 240032 96010037 บ้านสุไหงบาลา
ยืนยันแล้ว
36 240027 96010038 วัดโคกโก
ยืนยันแล้ว
37 240029 96010039 บ้านรามา
ยืนยันแล้ว
38 240030 96010040 บ้านทําเนียบ
ยืนยันแล้ว
39 240003 96010041 บ้านปลักปลา
ยืนยันแล้ว
40 240026 96010042 วัดลําภู
ยืนยันแล้ว
41 240084 96010043 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
ยืนยันแล้ว
42 240085 96010044 บ้านกาเยาะมาตี
ยืนยันแล้ว
43 240091 96010045 บ้านยือลอ
ยืนยันแล้ว
44 240075 96010046 บ้านแป๊ะบุญ
ยืนยันแล้ว
45 240076 96010047 บ้านบือเจ๊าะ
ยืนยันแล้ว
46 240077 96010048 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
ยืนยันแล้ว
47 240078 96010049 บ้านปะลุกานากอ
ยืนยันแล้ว
48 240086 96010050 บ้านดูกู
ยืนยันแล้ว
49 240087 96010051 บ้านบือเระ
ยืนยันแล้ว
50 240088 96010052 บ้านบูเกะสูดอ
ยืนยันแล้ว
51 240089 96010053 บ้านคลอแระ
ยืนยันแล้ว
52 240090 96010054 บ้านตันหยง
ยืนยันแล้ว
53 240092 96010055 บ้านฮูแตยือลอ
ยืนยันแล้ว
54 240093 96010056 บ้านกะลูแป
ยืนยันแล้ว
55 240094 96010057 บ้านอีโยะ
ยืนยันแล้ว
56 240095 96010058 บ้านอาตะบือเระ
ยืนยันแล้ว
57 240096 96010059 บ้านบือแนปีแย
ยืนยันแล้ว
58 240097 96010060 บ้านปะลุกาสาเมาะ
ยืนยันแล้ว
59 240098 96010061 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
60 240099 96010062 บ้านมะยูง
ยืนยันแล้ว
61 240100 96010063 บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
ยืนยันแล้ว
62 240101 96010064 บ้านปะลุกาแปเราะ
ยืนยันแล้ว
63 240079 96010065 บ้านตะโละบาลอ
ยืนยันแล้ว
64 240080 96010066 บ้านสุไหงบาตู
ยืนยันแล้ว
65 240081 96010067 ราชประชานุเคราะห์ 9
ยืนยันแล้ว
66 240082 96010068 บ้านปูซูตีฆอ
ยืนยันแล้ว
67 240083 96010069 ราชประชานุเคราะห์ 10
ยืนยันแล้ว
68 240102 96010070 บ้านต้นตาล
ยืนยันแล้ว
69 240106 96010071 บ้านแยะ
ยืนยันแล้ว
70 240107 96010072 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
71 240108 96010073 บ้านลุโบะปาเระ
ยืนยันแล้ว
72 240109 96010074 บ้านจอเบาะ
ยืนยันแล้ว
73 240114 96010075 บ้านตะโละมีญอ
ยืนยันแล้ว
74 240115 96010076 บ้านบูเกะบากง
ยืนยันแล้ว
75 240116 96010077 บ้านบลูกาสนอ
ยืนยันแล้ว
76 240117 96010078 บ้านกูยิ
ยืนยันแล้ว
77 240118 96010079 บ้านยี่งอ
ยืนยันแล้ว
78 240119 96010080 บ้านกูเล็ง
ยืนยันแล้ว
79 240120 96010081 บ้านบูเกะกอตอ
ยืนยันแล้ว
80 240121 96010082 บ้านกาบุ๊
ยืนยันแล้ว
81 240122 96010083 บ้านกาเด็ง
ยืนยันแล้ว
82 240123 96010084 บ้านศาลาลูกไก่
ยืนยันแล้ว
83 240124 96010085 บ้านทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
84 240125 96010086 บ้านปูตะ
ยืนยันแล้ว
85 240104 96010087 บ้านกูแว
ยืนยันแล้ว
86 240105 96010088 บ้านลูโบะบายะ
ยืนยันแล้ว
87 240103 96010089 บ้านปาลอบาต๊ะ
ยืนยันแล้ว
88 240110 96010090 บ้านกําปงปีแซ
ยืนยันแล้ว
89 240112 96010091 บ้านลุโบะดาโต๊ะ
ยืนยันแล้ว
90 240113 96010092 บ้านกาแร
ยืนยันแล้ว
91 240199 96010134 บ้านบาโงปะแต
ยืนยันแล้ว
92 240200 96010135 บ้านสายน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
93 240201 96010136 บ้านสวนพลู
ยืนยันแล้ว
94 240206 96010137 บ้านธรรมเจริญ
ยืนยันแล้ว
95 240197 96010138 บ้านบลูกาฮีเล
ยืนยันแล้ว
96 240180 96010139 ประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
97 240196 96010140 บ้านพนาทักษิณ
ยืนยันแล้ว
98 240198 96010141 บ้านบาตง
ยืนยันแล้ว
99 240173 96010142 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
100 240176 96010143 บ้านนาดา
ยืนยันแล้ว
101 240175 96010144 บ้านรือเสาะ
ยืนยันแล้ว
102 240177 96010145 บ้านยาแลเบาะ
ยืนยันแล้ว
103 240179 96010146 บ้านบากง
ยืนยันแล้ว
104 240178 96010147 บ้านนาโอน
ยืนยันแล้ว
105 240174 96010148 บ้านบูกิ๊ตยือแร
ยืนยันแล้ว
106 240168 96010149 บ้านบลูกา
ยืนยันแล้ว
107 240167 96010150 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
ยืนยันแล้ว
108 240194 96010151 บ้านกาโดะ
ยืนยันแล้ว
109 240186 96010152 บ้านลาเมาะ
ยืนยันแล้ว
110 240187 96010153 บ้านลาเมาะฮีเล
ยืนยันแล้ว
111 240205 96010154 บ้านสะแนะ
ยืนยันแล้ว
112 240202 96010155 บ้านสุเป๊ะ
ยืนยันแล้ว
113 240204 96010156 บ้านซือเลาะ
ยืนยันแล้ว
114 240191 96010157 บ้านลูโบะบูโละ
ยืนยันแล้ว
115 240185 96010158 บ้านอีนอ
ยืนยันแล้ว
116 240184 96010159 บ้านกูยิ
ยืนยันแล้ว
117 240181 96010160 บ้านบริจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
118 240183 96010161 บ้านบือแรง
ยืนยันแล้ว
119 240182 96010162 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
ยืนยันแล้ว
120 240189 96010163 บ้านมะนังปันยัง
ยืนยันแล้ว
121 240203 96010164 บ้านบาโงปูโละ
ยืนยันแล้ว
122 240192 96010165 บ้านละหาน
ยืนยันแล้ว
123 240172 96010166 บ้านดือแย
ยืนยันแล้ว
124 240169 96010167 บ้านสาวอ
ยืนยันแล้ว
125 240171 96010168 บ้านจือแร
ยืนยันแล้ว
126 240170 96010169 บ้านมือและห์
ยืนยันแล้ว
127 240190 96010170 บ้านตายา
ยืนยันแล้ว
128 240193 96010171 บ้านยือลาแป
ยืนยันแล้ว
129 240188 96010172 บ้านดือแยหะยี
ยืนยันแล้ว
130 240195 96010173 บ้านบือเล็งใต้
ยืนยันแล้ว
131 240285 96010174 ประชาวิทยรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
132 240286 96010175 บ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
133 240289 96010176 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
134 240294 96010177 บ้านลาเวง
ยืนยันแล้ว
135 240295 96010178 บ้านตามุง
ยืนยันแล้ว
136 240296 96010179 สว่างวัฒนา
ยืนยันแล้ว
137 240297 96010180 บ้านดาฮง
ยืนยันแล้ว
138 240284 96010181 บ้านสาคร
ยืนยันแล้ว
139 240282 96010182 บ้านกลูบี
ยืนยันแล้ว
140 240283 96010183 ชุมชนบ้านซากอ
ยืนยันแล้ว
141 240293 96010184 บ้านตะมะยูง
ยืนยันแล้ว
142 240298 96010185 สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
143 240290 96010186 บ้านตอหลัง
ยืนยันแล้ว
144 240291 96010187 บ้านบือแนนากอ
ยืนยันแล้ว
145 240292 96010188 บ้านลูโบ๊ะบาตู
ยืนยันแล้ว
146 240287 96010189 บ้านไอร์แยง
ยืนยันแล้ว
147 240288 96010190 บ้านปาหนัน
ยืนยันแล้ว
148 240281 96010191 บ้านคอลอกาเว
ยืนยันแล้ว